LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO IR SUTEIKIMO VALSTYBĖS REIKMĖMS LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1992 m. lapkričio 9 d. Nr. 849

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo valstybės reikmėms laikinuosius nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo valstybės reikmėms laikinieji nuostatai galioja, iki bus priimtas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Ministrų Tarybos 1975 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 281 „Dėl žemės suteikimo valstybiniams ar visuomeniniams reikalams Lietuvos kaimo vietovėje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1975, Nr. 24-240; 1983, Nr. 31-338);

3.2. Lietuvos Ministrų Tarybos 1989 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 115 „Dėl lėšų, skirtų žemės ūkio gamybos ir miškų ūkio nuostoliams atlyginti ryšium su žemės paėmimu ne žemės ir miškų ūkio reikmėms, perdavimo ir naudojimo tvarkos“ (Žin., 1989, Nr. 17-201; 1989, Nr. 34-492);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 13-353; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 150 redakcija) 5.1.5 punktą.

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Ministras Pirmininkas                                                             Aleksandras Abišala

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 849

 

Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo valstybės reikmėms laikinieji nuostatai

 

Bendroji dalis

 

1. Šie laikinieji nuostatai reglamentuoja žemės sklypų tyrinėjimo, projektavimo, paėmimo ir suteikimo valstybės reikmėms tvarką.

2. Šiuose laikinuosiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. tyrinėjimo darbai – tai geodeziniai-topografiniai bei inžineriniai-geologiniai, dirvožemio (grunto), kai kuriais atvejais – istoriniai, archeologiniai, dendrologiniai, botaniniai, miškotvarkiniai ir kiti tyrinėjimai;

2.2. projektavimo darbai – tai planinės, grafinės, ekonominės ir juridinės medžiagos parengimas, numatant ir pagrindžiant objekto dislokavimo vietą, statybos apimtį, technologiją, sklypų dydį;

2.3. žemės paėmimas – tai teisiškai įformintas žemės savininkų žemės išpirkimas, valstybinės žemės naudotojų žemės naudojimo teisės nutraukimas, o žemės nuomininkų – žemės nuomos sutarties nutraukimas;

2.4. valstybinės žemės naudotojai – tai įstaigos ir organizacijos, išlaikomos iš Lietuvos valstybės biudžeto (savivaldybių biudžetų), kurioms suteikta teisė nemokamai ir neterminuotai naudotis valstybine žeme;

2.5. žemės sklypų suteikimas valstybės reikmėms – tai teisinių, žemėtvarkos ir kitų veiksmų, kuriais įforminama teisė naudotis žeme, kompleksas;

2.6. žemė valstybės reikmėms – tai žemė, kurios reikia miestams plėsti, valstybiniams pramonės, energetikos, transporto ir kitiems valstybiniams objektams statyti, taip pat krašto apsaugai, mokslo ir mokymo reikmėms, naudingosioms iškasenoms eksploatuoti, saugomoms teritorijoms, kuriose draudžiama ūkinė veikla, steigti, archeologijos paminklams, neveikiančioms kapinėms ir laidojimo vietoms išsaugoti, taip pat esamoms kapinėms plėsti ir naujoms steigti;

2.7. žemės ūkio paskirties žemė – tai žemė, skirta žemės ūkio produktų ir žaliavų gamybai;

2.8. miškų ūkio paskirties žemė – tai žemė, apaugusi miškais (išskyrus rezervatus) ir kita miško žemė (neatžėlusios biržės, degimai, retmės, laukymės, dykynės, kvartalinės linijos, proskiebai).

3. Žemės sklypai iš žemės savininkų paimami juos išperkant, o iš valstybinės žemės naudotojų ir nuomininkų – atlyginant jiems dėl to susidariusius nuostolius.

4. Suteikiant žemės ūkio paskirties žemę ne žemės ūkio reikmėms, o miško žemę – ne miškų ūkio reikmėms, ją gaunantys žemės naudotojai privalo atlyginti žemės ūkio gamybos ir miškų ūkio nuostolius, kurie susidaro pakeitus žemės naudojimo paskirtį.

 

Tyrinėjimo ir projektavimo darbų vykdymo tvarka

 

5. Įmonės, įstaigos ir organizacijos tyrinėjimo ir projektavimo darbus gali vykdyti tik gavusios leidimus (pagal šių laikinųjų nuostatų 1 ir 2 priedus), kuriuos išduoda:

5.1. vykdyti tyrinėjimo darbus – rajono (miesto) žemėtvarkos tarnyba, suderinusi su rajono (miesto) geodezijos tarnyba arba architektu;

5.2. vykdyti projektavimo darbus – rajono (miesto) valdyba.

Norint vykdyti tyrinėjimo ir projektavimo darbus istorijos ir kultūros paminklų teritorijose ir jų apsauginėse zonose, būtina dar gauti Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos leidimą.

6. Vykdant tyrinėjimo darbus, būtina naudoti turimą vietovės geodezinę-topografinę ir kitą tyrinėjimo medžiagą, o jeigu tokios medžiagos nėra arba ji yra pasenusi, pranešus žemės savininkui, valstybinės žemės naudotojui arba nuomininkui, sklypais galima eiti ir važiuoti, įrengti juose geodezinius ženklus, zonduoti gruntą, imti jo pavyzdžius, kasti šurfus ir perkasas bei gręžti gręžinius, taip pat kirsti iki 1 metro pločio proskynas mišku ir krūmais apaugusiuose sklypuose.

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, vykdančios tyrinėjimo darbus, privalo imtis priemonių žemei, miškams, vandenims ir kitiems gamtos bei kultūros paveldo objektams, taip pat pasėliams, vandentiekiui, dujotiekiui, naftotiekiui, elektros ir ryšių kabeliams, kanalizacijos, melioracijos bei kitiems įrenginiams išsaugoti, o jeigu to padaryti neįmanoma – atlyginti žemės savininkams, valstybinės žemės naudotojams ir nuomininkams padarytus nuostolius.

Sklypai, kuriuose vykdomi tyrinėjimo darbai, turi būti taip sutvarkomi, kad tiktų naudoti pagal ankstesnę paskirtį. Jie sutvarkomi vykdant tyrinėjimo darbus, o jeigu to padaryti neįmanoma – ne vėliau kaip per mėnesį nuo tyrinėjimo darbų pabaigos (neįskaitant dirvos įšalimo laikotarpio).

7. Atlikti tyrinėjimo darbai nesuteikia teisės ištyrinėtuose sklypuose vykdyti projektavimo darbų.

8. Įmonė, įstaiga ar organizacija, norėdama gauti leidimą vykdyti projektavimo darbus, pateikia atitinkamą paraišką rajono (miesto) valdybai. Prie paraiškos pridedama:

8.1. planas (1:10000 mastelio), pažymėjus jame objekto žemės sklypo (trasos) vietą (gali būti keli variantai) bei numatomo paimti sklypo apytiksles ribas.

Šis planas visais atvejais turi būti suderintas (arba gautos pastabos) su žemės savininku, valstybinės žemės naudotoju ar nuomininku, rajono (miesto) žemėtvarkos tarnyba, aplinkos apsaugos inspektoriumi ir kultūros paveldo inspektoriumi. Tuo atveju, kai objektas numatomas projektuoti mieste, priemiestinėse ar miesto rekreacijai skirtose teritorijose, planą reikia suderinti ir su rajono (miesto) architektu. Kai objektas numatomas projektuoti saugomose teritorijose ar gamtos paminklų apsauginėse zonose – su Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentu, kai objektas numatomas projektuoti istorijos ir kultūros paminklų teritorijose ir jų apsauginėse zonose – su apygardos kultūros paveldo inspekcija, o kai objektas numatomas projektuoti mišku apaugusiuose sklypuose – su Miškų ūkio ministerija.

Nurodytasis planas turi būti derinamas kartu pateikiant objekto žemės sklypo (trasos) parinkimo aktą, aiškinamąjį raštą;

8.2. aiškinamasis raštas (pagrindimas), nurodžius objekto funkcionavimo sąlygas, apsaugines bei sanitarines zonas, komunikacinių įrenginių išdėstymą ir kitus duomenis.

9. Prieš išduodama leidimą vykdyti projektavimo darbus, rajono (miesto) valdyba sudaro iš suinteresuotų valstybinių tarnybų atstovų komisiją, kuri išnagrinėja žemės sklypo suteikimo galimybes ir surašo objekto žemės sklypo (trasos) parinkimo aktą (pagal šių laikinųjų nuostatų 3 priedą). Akte turi būti nurodyta sklypo vieta, apytikslis plotas, projektavimo arba tyrinėjimo darbų sąlygos, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Objekto žemės sklypo (trasos) parinkimo aktas taip pat turi būti sudaromas norint vykdyti geologinių tyrinėjimų (žvalgymų) darbus, susijusius su stacionariniais gręžiniais, taip pat archeologinių tyrinėjimų (žvalgymų) darbus.

10. Kai parinkto sklypo plotas didesnis kaip 10 ha, objekto žemės sklypo parinkimo medžiaga turi būti suderinta su Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentu. Ši medžiaga turi būti suderinta su kitomis ministerijomis ir valstybinėmis tarnybomis, kai numatoma paimti jų reguliavimo sferoje esančių žemės naudotojų žemę.

Suderinta objekto žemės sklypo (trasos) parinkimo medžiaga pateikiama rajono (miesto) valdybai.

Iškilus nesutarimams, klausimus, susijusius su objekto žemės sklypo (trasos) vieta ir numatomo paimti sklypo apytiksliu dydžiu, sprendžia rajono (miesto) valdyba kartu su suinteresuotomis ministerijomis ir valstybinėmis tarnybomis. Nesutarimo atveju ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

11. Leidimas vykdyti projektavimo darbus galioja 2 metus. Prireikus leidimo galiojimo terminą gali pratęsti jį išdavusi rajono (miesto) valdyba.

12. Išdavusi leidimą vykdyti projektavimo darbus, rajono (miesto) valdyba raštu informuoja žemės savininką, valstybinės žemės naudotoją ar nuomininką, kad iš jo bus paimtas žemės sklypas, nurodydama numatomo paimti sklypo plotą, paėmimo laiką, kompensavimo (išpirkimo, nuostolių atlyginimo) tvarką bei formą ir įspėdama, kad šiame žemės sklype negalima statyti jokių naujų pastatų, kitų statinių bei įrenginių.

 

Žemės paėmimas valstybės reikmėms

 

13. Kai valstybės reikmėms numatoma paimti žemę, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nebuvo priskirta valstybės išperkamai žemei ir į kurią piliečiai yra pareiškę pageidavimą atstatyti nuosavybės teisę susigrąžinant ją natūra, nuosavybės teisės atstatymo klausimai sprendžiami neatidėliotinai, šiems piliečiams siūloma nuosavybės teisę atstatyti suteikiant lygiavertį žemės sklypą kitoje vietoje, o jiems nesutikus – žemė išperkama.

14. Žemė valstybės reikmėms iš žemės savininkų gali būti paimama (išperkama), jeigu tai buvo numatyta išduodant leidimą vykdyti projektavimo darbus ir jeigu objekto statybos projekte numatytos lėšos žemei išpirkti ir kitiems žemės savininko nuostoliams, susijusiems su žemės paėmimu, atlyginti.

Žemė valstybės reikmėms iš valstybinės žemės naudotojų ir nuomininkų paimama, jeigu leidime vykdyti projektavimo darbus, taip pat objekto statybos projekte numatytos lėšos valstybinės žemės naudotojų ir nuomininkų nuostoliams, susijusiems su žemės paėmimu, atlyginti.

15. Kai valstybės reikmėms numatomas paimti privatinės nuosavybės žemės sklypas, o jo savininkas ar nuomojamos žemės sklypo nuomininkas su tuo nesutinka (iš esmės ar dėl sklypo išpirkimo (paėmimo) sąlygų), ginčą sprendžia teismas.

 

Žemės suteikimas valstybės reikmėms

 

16. Suteikiant žemę valstybės reikmėms iš valstybinės žemės fondo, rengiamas žemės suteikimo projektas. Kai žemė valstybės reikmėms suteikiama paimant ją iš žemės savininkų, valstybinės žemės naudotojų ar nuomininkų, rengiamas kompleksinis žemės paėmimo-suteikimo projektas.

17. Žemės suteikimo ir jos paėmimo-suteikimo projektai rengiami įmonių, įstaigų, organizacijų, kurioms suteikiama žemė, užsakymu ir lėšomis pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą tokių projektų rengimo metodiką, vadovaujantis nustatytąja tvarka patvirtintais objektų statybos projektais arba techniniais bei ekonominiais pagrindimais.

18. Žemės suteikimo, jos paėmimo-suteikimo projektus rengia, paimamų ir suteikiamų žemės sklypų ribas vietovėje pažymi ir žemės nuosavybės bei naudojimo teisės dokumentus rengia, taip pat valstybinės žemės apskaitos duomenis patikslina Valstybinis žemėtvarkos institutas, pasitelkęs projektavimo organizacijas bei specialistus, turinčius licencijas vykdyti šiuos darbus.

19. Žemės sklypai iš žemės savininkų, valstybinės žemės naudotojų ar nuomininkų paimami (išperkami) ir suteikiami valstybės reikmėms:

19.1. jeigu sklypo plotas neviršija 10 ha ir dėl sklypo paėmimo nekyla ginčų, – rajono (miesto) valdybos potvarkiu;

19.2. kitais atvejais – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (potvarkiu).

20. Žemės sklypai valstybės reikmėms gali būti suteikiami naudotis neterminuotai arba tam tikram terminui.

21. Valstybinė įmonė, įstaiga ar organizacija, norėdama gauti sklypą valstybiniam objektui statyti ar kitoms valstybės reikmėms, kreipiasi raštu į Valstybinį žemėtvarkos institutą dėl žemės suteikimo projekto parengimo. Kartu pateikiami šie dokumentai:

21.1. nustatytąja tvarka suderintas ir patvirtintas sklypo užstatymo projektas (generalinis planas), suprojektuotų kelių ir komunikacijų trasų bei žemės nusavinimo planai, taip pat naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimo ir rekultivavimo projektai;

21.2. objekto išdėstymo vietos 1:10000 mastelio planas, suderintas su žemės naudotoju ir rajono (miesto) žemėtvarkos tarnyba;

21.3. leidimas vykdyti projektavimo darbus.

22. Žemės suteikimo arba jos paėmimo-suteikimo projektas suderinamas su rajono (miesto) žemėtvarkos tarnyba, kitomis valstybinėmis tarnybomis, suinteresuotomis šalimis ir pateikiamas rajono (miesto) valdybai. Rajono (miesto) valdyba, kai žemės suteikimas yra jos kompetencijoje, priima potvarkį dėl žemės suteikimo, kitais atvejais – pateikia savo išvadas.

23. Kai sklypo suteikimo klausimas numatomas spręsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, žemės suteikimo arba jos paėmimo-suteikimo projektą rengianti organizacija rajono (miesto) valdybos aprobuotą žemės suteikimo projektą suderina su suinteresuotomis ministerijomis ir kitomis valstybinėmis tarnybomis, kurių kompetencijoje esantys klausimai nebuvo suderinti rengiant projektą, ir pateikia Žemės ūkio ministerijai, kuri šį projektą su savo išvada pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

24. Rajono (miesto) valdybai arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei išleidus atitinkamą nutarimą (potvarkį), Valstybinis žemėtvarkos institutas pažymi suteikiamo sklypo ribas vietovėje, o įmonei, įstaigai ar organizacijai įvykdžius rajono (miesto) valdybos arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime (potvarkyje) nurodytas sklypo suteikimo sąlygas, rajono (miesto) žemėtvarkos tarnybos atstovas, dalyvaujant suinteresuotoms šalims, surašo sklypo perdavimo-priėmimo aktą ir naujam žemės naudotojui įteikia žemės naudojimo teisės aktą (pagal šių laikinųjų nuostatų 4 priedą).

Žemės sklypo duomenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 18-539) nustatyta tvarka registruojami Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre.

Žemės naudojimo teisės aktas įsigalioja, žemės naudotojui įregistravus jį Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre.

 

Nuostolių, susijusių su žemės paėmimu, nustatymo bei atlyginimo ir žemės išpirkimo tvarka

 

25. Paimant valstybės reikmėms žemės sklypus, žemės naudotojai (nuomininkai), kuriems šie sklypai bus suteikti, privalo atlyginti:

25.1. žemės savininkams, valstybinės žemės naudotojams ir nuomininkams (išskyrus miškų urėdijas ir nacionalinius parkus) nuostolius, susijusius su sklypo paėmimu ar laikinu užėmimu.

Tais atvejais, kai paimame žemės sklype yra pastatų ar įrenginių, žemės savininkas turi teisę gauti kompensaciją pagal realias kainas pinigais.

Esant techninėms galimybėms, žemės savininko pageidavimu naujasis žemės naudotojas savo lėšomis ir jėgomis turi perkelti nurodytuosius pastatus ar įrenginius į kitą savininkui priklausantį (suteikiamą) žemės sklypą.

Nesant techninių galimybių perkelti pastatų ar įrenginių, žemės savininko pageidavimu naujasis žemės naudotojas turi pastatyti juos pagal analogišką projektą savininkui priklausančiame (suteiktame) žemės sklype;

25.2. žemės ūkio gamybos nuostolius, sumokėdami į žemės reformos fondą žemės kainos skirtumą, susidariusį pakeitus žemės naudojimo paskirtį, – kai žemės ūkio paskirties žemė paimama ne žemės ūkio reikmėms;

25.3. miškų ūkiui daromus nuostolius, nustatomus pagal medynų vertę ir kainos skirtumą, susidariusį pakeitus žemės naudojimo paskirtį, sumokėdami Miškų ūkio ministerijai į miško auginimo fondą, – kai miško žemė paimama arba laikinai užimama ne miškų ūkio reikmėms;

25.4. už naikinamus melioracijos įrenginius, sumokėdami jų balansinę vertę į Lietuvos valstybės biudžetą, – kai paimami melioruoti žemės sklypai.

26. Žemės ūkio paskirties žemės naudotojų nuostolių apskaičiavimo tvarką nustato Žemės ūkio ministerija.

27. Žemės kainos skirtumas, susidaręs pakeitus žemės naudojimo paskirtį, nemokamas, kai žemės ūkio paskirties arba miško žemė suteikiama laikinai naudotis ir bus rekultivuota į žemės ūkio naudmenas, o miško žemė – į mišką.

Šiais atvejais grąžindamas nurodytuosius sklypus, žemės naudotojas juos rekultivuoja savo lėšomis ir kompensuoja buvusiam žemės naudotojui išlaidas, susijusias su rekultivuotos žemės derlingumo atkūrimu. Šios išlaidos apskaičiuojamos padauginus iš 3 žemės (miško žemės) sklypo suteikimo metu nustatytą nominalią indeksuotą žemės ūkio paskirties žemės (miško žemės) kainą.

28. Žemės kainos skirtumas, susidaręs pakeitus žemės naudojimo paskirtį, ir miškų ūkio nuostolių atlyginimo apimtis nustatomi vadovaujantis Perkamos žemės, miško ir vandens telkinių nominalios kainos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 473 „Dėl perkamos žemės, miško ir vandens telkinių nominalios kainos bei išpirkimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 1992, Nr. 5-83) (žemės ūkio paskirties žemės – šios metodikos 5, 6, 11 punktai ir 1, 2, 3 priedai; miško žemės – šios metodikos 7, 11 punktai ir 2, 4 priedai; medynų kainos – šios metodikos 7 punktas ir 2, 5 priedai; ne žemės ūkio paskirties žemės – šios metodikos 8, 10, 11 punktai ir 1, 7, 8 priedai, 6 priedo 7, 13–18 punktai).

Žemės kainos skirtumas, susidaręs pakeitus žemės naudojimo paskirtį, apskaičiuojamas iš nustatytosios ne žemės ūkio paskirties žemės nominalios indeksuotos kainos atėmus buvusios žemės ūkio paskirties žemės (miško žemės) nominalią indeksuotą kainą.

29. Iš žemės savininkų išperkant žemę ar mišką, jiems sumokama Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre nustatyta vidutinė rinkos kaina arba suteikiamas lygiavertis žemės ar miško sklypas kitoje vietoje.

______________


Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo

valstybės reikmėms laikinųjų nuostatų

1 priedas

 

LEIDIMAS Nr.

vykdyti tyrinėjimo darbus

 

....................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

leidžiama vykdyti ......................................................................................................................

                                                                  (objekto pavadinimas)

šiuos tyrinėjimo darbus ..............................................................................................................

                                                         (nurodyti, kokius darbus ketinama vykdyti)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(vietovės, žemės savininko ar žemės naudotojo pavadinimas)

....................................................................................................................................................

žemės ..........................  ha plote, nurodytame pridedamame plane.

Vykdant tyrinėjimo darbus nurodytajame plote, galima............................................................

                                                                                           (nurodyti, kokius darbus galima vykdyti)

....................................................................................................................................................

Tyrinėjimo darbų sąlygos ...........................................................................................................

                                                                      (nurodyti, kokios keliamos

....................................................................................................................................................

žemės, gamtos ir kultūros paveldo objektų bei įrenginių

....................................................................................................................................................

išsaugojimo, padarytų nuostolių atlyginimo sąlygos ir kokią

................................................................................................................................................... .

medžiagą reikia perduoti Valstybinei geodezijos tarnybai)

Leidimas nesuteikia teisės vykdyti objekto projektavimo darbų.

Leidimas galioja iki 199.... m. .............................  mėn. ...  d.

Sklypo planas (1:10000 mastelio) pridedamas.

______________ rajono (miesto)

žemėtvarkos tarnybos vadovas             (parašas)                           vardo raidė ir pavardė

 

(antspaudo vieta)

199... m. ..............  mėn. .....  d.

______________


Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo

valstybės reikmėms laikinųjų nuostatų

2 priedas

 

LEIDIMAS Nr.

vykdyti projektavimo darbus

 

....................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

leidžiama vykdyti ......................................................................................................................

                                                                 (objekto pavadinimas)

projektavimo darbus ..................................................................................................................

                                           (vietovės, žemės savininko ar žemės naudotojo pavadinimas)

....................................................................................................................................................

žemės ......................  ha plote, nurodytame pridedamame plane.

Projektavimo darbų sąlygos .......................................................................................................

                                                                             (nurodyti, kokios keliamos

....................................................................................................................................................

objekto ir komunikacijų išdėstymo, sąmatos sudarymo ir kitos

....................................................................................................................................................

sąlygos)

Leidimas nesuteikia teisės vykdyti objekto statybos darbų.

Leidimas galioja iki 199... m. ................  mėn. ...........  d.

Sklypo planas (1:10000 mastelio) pridedamas.

 

.............................  rajono (miesto)

valdytojas (meras)                               (parašas)                     vardo raidė ir pavardė

 

(antspaudo vieta)

199.... m. ..................  mėn. .......  d.

______________


Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo

valstybės reikmėms laikinųjų nuostatų

3 priedas

 

TVIRTINU

..................................  rajono (miesto)

valdytojas (meras)

..................  ......................................

                                                                                                                                            (parašas)            vardo raidė ir pavardė

199... m....................... mėn. .......  d.

 

OBJEKTO ŽEMĖS SKLYPO (TRASOS) PARINKIMO AKTAS

 

.......................................                                                      199.... m................... mėn. ......  d.

              (vietovė)

 

Komisija, kurią sudaro komisijos pirmininkas.............................................................................

........................................... ,rajono valdytojo (miesto mero) pavaduotojas...............................

.......................................................... ir nariai:

žemėtvarkos tarnybos atstovas.................................................................................................. ,

architektas.................................................................................................................................. ,

Valstybinės geodezijos tarnybos atstovas.................................................................................. ,

įstaigos, įmonės, organizacijos atstovas..................................................................................... ,

žemės savininko, žemės naudotojo atstovas.............................................................................. ,

apylinkės agrarinės reformos tarnybos atstovas......................................................................... ,

higienos centro atstovas............................................................................................................. ,

priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovas.................................................................................. ,

aplinkos apsaugos tarnybos atstovas.......................................................................................... ,

kultūros paveldo inspektorius.................................................................................................... ,

projektavimo organizacijos atstovas.......................................................................................... ,

parinko .......................................................................................................................................

                                                                  (objekto pavadinimas)

žemės sklypą (trasą).

 

Sklypo charakteristika

 

Sklypas yra .................................................................................................................................

                                                 (žemės savininko, žemės naudotojo pavadinimas)

....................................................................................................................................................

žemėje........................................................................................................................................ .

(vietos aprašymas)

Sklypo plotas – apie ............................  ha, iš jų ..............................  ha žemės ūkio naudmenų,

................ ha miškų, ................... ha kitos žemės.

Sklype yra ..................................................................................................................................

                                             (pastatai, elektros tiekimo ir ryšių linijos, kiti įrengimai)

................................................................................................................................................... .

Sklypo hidrologinės ir hidrografinės sąlygos .............................................................................

                                                                            (nusausintas drenomis, grioviais, nenusausintas,

................................................................................................................................................... .

gruntinių vandenų lygis, užliejimo tikimybė ir kt.)

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .

Sklypo aplinkosaugos, paminklosaugos ir higienos sąlygos........................................................

................................................................................................................................................... .

(saugomos teritorijos, tarša ir polinkis į taršą)

 

Projektavimo sąlygos

 

Sąmatoje numatoma apie ......................................................................................................... tl

                                                                                   (suma žodžiais)

....................................................................................................................................................

(žemės savininko, žemės naudotojo, žemės ūkio gamybos, miškų ūkio)

....................................................................................................................................................

nuostoliams, susidariusiems dėl žemės paėmimo, atlyginti.

Suprojektuojama (nurodant prijungimo vietą ir trasą):

vandentiekis .............................................................................................................................. ,

kanalizacija ................................................................................................................................ ,

šiluminiai tinklai ........................................................................................................................ ,

elektros linijos ........................................................................................................................... ,

dujotiekis .................................................................................................................................. ,

ryšių linijos ................................................................................................................................ .

Kitos sąlygos ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .

 

Išvados

 

Komisija, remdamasi pateiktais duomenimis, siūlo leisti parinktame ...........  ha sklype vykdyti

projektavimo darbus numatant...................................................................................................

                                                               (iškelti arba rekonstruoti esamus pastatus, želdinius,

....................................................................................................................................................

elektros ir ryšių linijas, kitus įrenginius, įrengti

................................................................................................................................................... .

privažiuojamuosius kelius)

 

Sklypo planas (1:10000 mastelio) pridedamas.

 

Komisijos pirmininkas                      (parašas)                             vardo raidė ir pavardė

 

Komisijos nariai                                (parašai)                            vardų raidės ir pavardės

 

(antspaudo vieta)

______________


Žemės sklypų paėmimo ir suteikimo valstybės

reikmėms laikinųjų nuostatų

4 priedas

 

Žemės naudojimo teisės

Aktas Nr.

199.. m................. mėn. ..........  d.

 

Išduotas .....................................................................................................................................

                                                   (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

žemės naudotojo teisei įrodyti, vadovaujantis 199... metų ...........  mėnesio .......  dienos.........

....................................................................................................................................................

(nurodyti, kas ir kuo remdamasis išdavė dokumentą)

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................  ha ploto sklypas(-ai)

                                               (žodžiais)

Nr............................................. , esantis(-ys) ..................................................................  rajone

(mieste), suteikiamas(-mi) ............................................................................................  naudoti.

                                                                            (trukmė)

Pasibaigus žemės naudojimo laikui, sklypas turi būti perduotas

....................................................................................................................................................

(žemės naudotojo pavadinimas)

taip sutvarkytas, kad tiktų .........................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

(naudojimo tikslas)

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: ....................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Šis žemės naudojimo aktas surašytas dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas.................

................................................................................................................................................... ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

o kitas saugomas ....................................................................................................................... .

(rajono (miesto) valdybos pavadinimas)

Žemės naudojimo teisės aktas įregistruotas Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre 199         m. .......  mėn. .................  d. Nr.................. .

 

.....................  rajono valdytojas

                      (miesto meras)

                                                   (parašai)                               vardų raidės ir pavardės

 

........................  rajono (miesto)

valdybos žemėtvarkininkas

                                                             (antspaudo vieta)

 

Žemės sklypo planas

 

Ribų aprašymas

A-B

B-C

C-D

D-E

 

M 1:10000

 

Eksplikacija

                                                                                                                                 (hektarais)

Sklypų Nr.

Iš viso žemės

Žemės ūkio naudmenos

Kitos žemės naudmenos

Bendrosios nuosavybės žemė

ariamos

sodai

dirvonai

pievos

ganyklos

miškai

medžiai ir krūmai

pelkės

vandenys

kiemų ir pastatų užimama žemė

kitos naudmenos

 

 

Pastaba. Sklypo ribos paženklintos riboženkliais, kurie saugomi įstatymo.

 

Įsiterpę žemės naudotojai

 

Sklypų Nr.

Žemės naudotojai

Plotas, ha

 

 

Projektą sudarė ..........................................................................................................................

Matavimus atliko .......................................................................................................................

Aktą parengė ..............................................................................................................................

Žemės naudotojas ......................................................................................................................

 

199....... m. .......................  mėn. ...........  d.

______________