VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N u t a r i m a s

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-201 „ DĖL NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIPAŽINIMO NEREGULIUOJAMAISIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 11 d. Nr. O3-437

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 7, 8, 10, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo (Žin., 2013, Nr. 78-3937) 6 straipsniu, taip pat atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės skyriaus 2013 m. spalio 3 d. pažymą Nr. O5-345 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-201 (Žin., 2010, Nr. 122-6253), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-201

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2013 m. spalio 11 d. nutarimo  Nr. O3-437

redakcija)

 

NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIPAŽINIMO NEREGULIUOJAMAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu (toliau – Tvarka) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 65-3196; 2013, Nr. 78-3937) (toliau – Įstatymas) 10 straipsnį, užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, skatinti atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumai gaminti naudojimą bei įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.

2. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarka ir sąlygos nustatytos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše (toliau – Supirkimo tvarka), patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202.

3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams šilumos gamybos kainodara Įstatymo nustatyta tvarka nėra privaloma, išskyrus tuos nepriklausomus šilumos gamintojus, kurių nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija arba elektros energijos gamybai termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse patvirtintomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių priemonėmis ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis arba jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

4. Nepriklausomo šilumos gamintojo, kuris vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, sudarantį daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio (toliau – Gamintojas), atžvilgiu Komisija, vadovaudamasi šia Tvarka, turi teisę priimti motyvuotą sprendimą – netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros, jeigu Gamintojas ar Gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, nedarantį reikšmingos įtakos galutinei tos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, lyginant su padėtimi, jeigu Gamintojui būtų taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara.

5. Gamintojų, dėl kurių Komisija yra priėmusi sprendimą netaikyti privalomo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje, bei nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems nėra privaloma šilumos gamybos kainodara, superkamos šilumos kaina nustatoma Supirkimo tvarkoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Ši Tvarka taikoma nustatant Gamintojo įtaką atitinkamoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje (sistemose) (toliau – Teritorija) ir priimant ar panaikinant sprendimą dėl Gamintojo privalomo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje netaikymo. Šios Tvarkos nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomos asmenims, ketinantiems gaminti ir parduoti šilumą į centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas.

7. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos:

Gamintojas – asmuo, vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gaminantis šilumos kiekį, sudarantį daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio, ir parduodantis šilumą šilumos tiekėjui.

Reikšminga įtaka – poveikis centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galutinei kainai 5 ir daugiau proc.

Tyrimas – Komisijos atliekama procedūra, kurios metu nustatoma Gamintojo ar Gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupės turima įtaka centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, ir suformuojamas pagrindas Komisijai priimti motyvuotą sprendimą, ar gali būti netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara atitinkamo Gamintojo atžvilgiu.

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2004, Nr. 63-2244; 2009, Nr. 46-1795, Nr. 121-5195) ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose.

 

II. TYRIMO ORGANIZAVIMAS

 

8. Tyrimas dėl Gamintojo įtakos reikšmingumo atitinkamoje Teritorijoje pradedamas esant pagrįstam Gamintojo prašymui arba Komisijos iniciatyva. Komisijai gavus informacijos, kad Gamintojo įtaka atitinkamoje Teritorijoje pasikeitė tiek, kad, tikėtina, jog Komisijos sprendimas dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje gali būti priimtas ar panaikintas, Komisija gali įpareigoti Gamintoją teikti prašymą ir mutatis mutandis taikyti tyrimo procedūrą, numatytą šioje Tvarkoje.

9. Gamintojas, teikdamas prašymą Komisijai, nurodo argumentus ir motyvus dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje. Prie prašymo Gamintojas privalo pridėti šiuos dokumentus:

9.1. Gamintojo duomenis: fizinio asmens – vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; juridinio asmens – įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerius, Juridinių asmenų registro išrašą; taip pat nurodoma veiklos teritorija;

9.2. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;

9.3. šilumos gamybos įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius ketinimus įsigyti ar išsinuomoti ir trumpalaikiu laikotarpiu (ne vėliau kaip iki 1 m.) pradėti eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius;

9.4. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo nevykdė veiklos);

9.5. duomenis apie susijusius asmenis, nurodytus šios Tvarkos 18 punkte;

9.6. duomenis apie asmens ar kontroliuojančio asmens nuosavybėje esančias įmones, taip pat įmones, kurių jie yra akcininkai arba pajininkai;

9.7. Gamintojo produkto (šilumos) pirkėjų ir tiekėjų bei jų pagrindinių konkurentų atitinkamoje Teritorijoje sąrašą;

9.8. ilgalaikę (ne trumpesnę nei trejų metų) investicijų programą, susijusią su šilumos gamyba;

9.9. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir Gamintojo;

9.10. duomenis apie Gamintojo atitinkamoje Teritorijoje parduodamą šilumos kiekį pagal pirkėjus;

9.11. šilumos gamybos kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimus, atliktus vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika;

9.12. kitus, Gamintojo nuomone, svarbius duomenis.

10. Atlikdama tyrimą Komisija turi teisę gauti papildomą informaciją iš Gamintojo bei šilumos tiekėjo, kurie prašomą informaciją privalo pateikti per 10 darbo dienų. Papildomą informaciją iš kitų viešojo administravimo subjektų Komisija turi teisę gauti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

11. Komisija, atlikdama tyrimą, gali naudotis bet kuria kita turima ar prieinama informacija apie atitinkamą Teritoriją ir (ar) joje veikiančius ūkio subjektus, taip pat ir kitų tyrimų metu surinkta informacija, Konkurencijos tarybos bei kitų institucijų ar ūkio subjektų pareikštais vertinimais.

12. Tyrimo procedūrą sudaro šie etapai:

12.1. atitinkamos Teritorijos apibrėžimas ir joje veikiančių asmenų nustatymas;

12.2. Gamintojo įtakos reikšmingumo atitinkamoje Teritorijoje nustatymas;

12.3. Komisijos sprendimo dėl privalomo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje netaikymo priėmimas ar panaikinimas.

13. Komisija turi teisę motyvuotai bet kuriuo metu nutraukti tyrimą.

14. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos nutarimais.

15. Tyrimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų Tvarkos 9 ir 10 punktuose, gavimo dienos. Tyrimo terminas motyvuotu Komisijos pirmininko sprendimu gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

 

III. TERITORIJOS APIBRĖŽIMAS

 

16. Komisija, atlikdama tyrimą, apibrėžia Teritoriją, kurioje veikia Gamintojas. Ši Teritorija apima geografinę teritoriją, kur Gamintojas dalyvauja šilumos pasiūloje ir paklausos realizavime ir kuri pagal veiklos sąlygas gali būti atskirta nuo kaimyninių teritorijų. Įprastai teritorija, kurioje veikia Gamintojas, sutampa su centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Esant pagrįstiems motyvams, Tyrimo Teritorija gali būti praplėsta, prie jos prijungus ir kitas šilumos tiekimo sistemas.

17. Atlikdama tyrimą Komisija nustato apibrėžtoje Teritorijoje veikiančius asmenis: šilumos tiekėjus, Gamintojus, kitus nepriklausomus šilumos gamintojus, vartotojus, paslaugų, prekių, žaliavų tiekėjus ir kitus subjektus, turinčius įtakos konkurencinėms sąlygoms apibrėžtoje Teritorijoje.

 

IV. SUSIJUSIŲ ASMENŲ GRUPĖS APIBRĖŽIMAS

 

18. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susijusių asmenų grupę sudaro Gamintojas ir asmenys, apie kuriuos Gamintojas privalo nedelsdamas informuoti Komisiją, kartu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus. Gamintojai privalo informuoti Komisiją apie asmenis:

18.1. kuriuose, kaip ir nagrinėjamoje Gamintojo įmonėje, tas pats asmuo arba tie patys asmenys turi akcijų dalį, kuri sudaro 1/4 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/4 ar daugiau balsų;

18.2. kurie su nagrinėjamu Gamintoju yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba jų stebėtojų taryboje, valdyboje ar kitame valdymo arba priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių, kaip ir nagrinėjamo juridinio asmens valdymo ar priežiūros organuose;

18.3. kuriuose nagrinėjamas Gamintojas turi akcijų dalį, sudarančią 1/4 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/4 ar daugiau visų balsų, arba kurie yra įsipareigoję derinti savo ūkinės veiklos sprendimus su nagrinėjamu Gamintoju, arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti nagrinėjamas Gamintojas, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/4 ar daugiau savo turto nagrinėjamam Gamintojui;

18.4. kurie turi nagrinėjamo Gamintojo akcijų dalį, sudarančią 1/4 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/4 ar daugiau visų balsų, arba su kuriais nagrinėjamas Gamintojas yra įsipareigojęs derinti savo ūkinės veiklos sprendimus, arba kurie yra įsipareigoję atsakyti už nagrinėjamo Gamintojo prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba kuriems nagrinėjamas Gamintojas yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti 1/4 ar daugiau savo turto;

18.5. kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, susiję su šios Tvarkos 18.1, 18.2, 18.3 ir 18.4 punktuose nurodytais asmenimis bet kuriuo iš šios Tvarkos 18.1, 18.2, 18.3 ir 18.4 punktuose nurodytų būdų;

18.6. nagrinėjamo Gamintojo Lietuvos Respublikoje veikiančias dukterines ar patronuojančias bendroves, susijusias su nagrinėjamu Gamintoju per kitose valstybėse veikiančias bendroves, arba nagrinėjamo Gamintojo patronuojančių bendrovių Lietuvos Respublikoje veikiančias dukterines bendroves Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000,  Nr. 64-1914, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574) prasme;

18.7. kitus kontrolės ar priklausomybės santykiais su nagrinėjamu Gamintoju susijusius fizinius ar juridinius asmenis, kurie verčiasi nepriklausomos šilumos gamybos veikla Lietuvos Respublikoje ar kurių vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gaminamas šilumos kiekis gali daryti reikšmingą įtaką galutinei tos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai;

18.8. praradusius susijusio asmens statusą.

19. Atsiradus naujiems susijusiems asmenims ar susijusiems asmenims praradus šį statusą, naujas tyrimas neatliekamas, išskyrus atvejus, kai Komisija turi duomenų, kad su Gamintoju susijusių asmenų grupės sudėties pasikeitimas reikšmingai keičia Gamintojo įtaką apibrėžtoje Teritorijoje.

 

V. ĮTAKOS CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GALUTINEI KAINAI NUSTATYMAS

 

20. Atlikdama tyrimą dėl Gamintojo arba Gamintojo ir susijusių asmenų grupės, jei tokia nustatyta, įtakos Komisija įvertina:

20.1. šilumos gamybos apimties (pasiūlos) apibrėžtoje Teritorijoje struktūrą ir jos dinamiką;

20.2. šilumos vartojimo apimties (paklausos) apibrėžtoje Teritorijoje struktūrą ir jos dinamiką;

20.3. Gamintojo arba Gamintojo ir susijusių asmenų grupės, jei tokia nustatyta, dalyvavimą centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje ir dalyvavimo dinamiką;

20.4. ilgalaikės investicijų programos pasekmes Teritorijoje veikiančiam šilumos tiekėjui;

20.5. individualią Gamintojo arba Gamintojo ir susijusių asmenų grupės, jei tokia nustatyta, apibrėžtoje Teritorijoje gaminamo šilumos kiekio įtaką galutinei tos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, lyginant su padėtimi, jeigu Gamintojui būtų taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara;

20.6. visų Gamintojų, kitų nepriklausomų šilumos gamintojų (kartu su susijusių asmenų grupe, jei tokia nustatyta), veikiančių apibrėžtoje Teritorijoje, gaminamo šilumos kiekio įtaką galutinei tos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, lyginant su padėtimi, jeigu Gamintojų, kitų nepriklausomų šilumos gamintojų (kartu su susijusių asmenų grupe, jei tokia nustatyta), veikiančių apibrėžtoje Teritorijoje, būtų taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara;

20.7. galimą Gamintojo arba Gamintojo ir susijusių asmenų grupės, jei tokia nustatyta, veiksmų ar ketinimų, jei jie būtų įgyvendinti, įtaką galutinei tos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai. Vertinant veiksmų ir ketinimų įtaką, vertinamos inter alia galimos pasekmės, jei Gamintojas arba Gamintojas ir susijusių asmenų grupė, jei tokia nustatyta, padidintų arba sumažintų gamybos apimtis 10 ir daugiau proc., kitiems veiksniams nekintant, laikinai ar nuolatinai sustabdytų gamybą apibrėžtoje Teritorijoje ir dėl tokių veiksmų ar ketinimų šilumos tiekėjas turėtų atlikti papildomas investicijas konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kad būtų patenkintas šilumos vartotojų poreikis.

 

VI. SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

21. Sprendimas dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje priimamas, jei Gamintojo ar Gamintojų, susijusios kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupės apibrėžtoje Teritorijoje gaminamas šilumos kiekis, nedaro reikšmingos įtakos galutinei tos apibrėžtos Teritorijos šilumos tiekimo sistemos kainai, lyginant su padėtimi, jeigu Gamintojui būtų taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara.

22. Pakartotinai teikti prašymą Komisijai dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje Gamintojas gali tik iš esmės pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos Tvarkos 21 punkte nurodytų kriterijų atitikčiai, įskaitant Gamintojo pagaminamos šilumos kiekį, reikšmingą įtaką bei pasikeitusius anksčiau Gamintojo Komisijai pateiktus duomenis.

23. Gamintojo ar Gamintojų, susijusios kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupės, jei tokia nustatyta, atžvilgiu priimtas Komisijos sprendimas dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje panaikinamas ir netenka galios, Gamintojui ar Gamintojų grupei, Komisijos sprendimo galiojimo laikotarpiu, pasinaudojus finansavimo ir skatinimo priemonėmis, numatytomis Tvarkos 3 punkte.

24. Jei sprendimas dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje atitinkamam Gamintojui arba Gamintojui ir susijusių asmenų grupei, jei tokia nustatyta, jau buvo priimtas, jis gali būti paliekamas galioti arba panaikinamas.

25. Priimdama sprendimą Komisija nurodo jo galiojimo laikotarpį.

 

VII. SPRENDIMO ĮFORMINIMAS

 

26. Visi tyrimo rezultatai yra išdėstomi atitinkamo Komisijos struktūrinio padalinio rengiamoje Tyrimo ataskaitoje, kurioje inter alia nurodoma, koks Gamintojas yra pagrindinis tyrimo objektas, Teritorijos apibrėžimas ir motyvai, konkurenciniai veiklos ypatumai toje Teritorijoje, ar buvo nustatyta su Gamintoju susijusių asmenų grupė, Gamintojo arba Gamintojo ir susijusių asmenų grupės, jei tokia nustatyta, apibrėžtoje Teritorijoje gaminamo šilumos kiekio daroma įtaka galutinei tos apibrėžtos Teritorijos šilumos tiekimo sistemos kainai, esminiai tyrimo metu surinkti asmenų paaiškinimai ir jų vertinimas.

27. Komisijos sprendimas įforminamas nutarimu. Jeigu tyrimo rezultatai turi įtakos keliems Gamintojams (t. y. jei sprendimas turi būti priimtas kelių Gamintojų atžvilgiu), Komisija turi teisę priimti vieną nutarimą visų Gamintojų atžvilgiu arba atskirus nutarimus dėl vieno ar kelių Gamintojų.

28. Komisijos sprendimai dėl tyrimo rezultatų, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiami viešai.

 

VIII. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA

 

29. Jei Komisijai pateikiama konfidenciali informacija, ją pateikiantis subjektas privalo konkrečiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

30. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kurią teisės aktai nustato kaip nekonfidencialią ir (ar) kuri nebuvo konfidenciali ar nenurodyta kaip konfidenciali Komisijai, kai ji šią informaciją sužinojo.

31. Komisija saugo gautos konfidencialios informacijos konfidencialumą.

32. Institucijos ir asmenys, kuriems pateikiama su tyrimu susijusi konfidenciali informacija, įskaitant konfidencialią informaciją, nurodytą Komisijos sprendimuose, užtikrina tinkamą tokios konfidencialios informacijos apsaugą.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Komisijos veiksmai ar neveikimas, atliekant tyrimą, priimant sprendimus, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Pasikeitus Komisijos sprendime dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje konstatuotoms aplinkybėms, Gamintojas per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo privalo apie tai informuoti Komisiją. Komisija, Tvarkos II skyriuje nustatyta tvarka atlikusi tyrimą bei iš naujo įvertinusi pasikeitusias aplinkybes ir jų įtaką galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, atitinkamo Gamintojo atžvilgiu turi teisę priimti naują sprendimą dėl privalomo reguliavimo netaikymo šilumos gamybos kainodaros srityje pakeitimo ar panaikinimo.

 

_________________