LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ) PLANAVIMO, FINANSAVIMO, ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1081

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268) 1339 punktą ir vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323),

t v i r t i n u Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2010 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. V-1081

 

SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ) PLANAVIMO, FINANSAVIMO, ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicinių projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323), Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2002, Nr. 54-2139), vartojamas sąvokas.

 

II. SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PLANAVIMAS

 

3. Prašymas įtraukti sveikatos apsaugos srities investicijų projektą (toliau – projektas) į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą turi būti pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai jos nustatytais terminais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą. Kartu su prašymu turi būti pateiktas projektas, parengtas vadovaujantis Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika.

4. Sveikatos apsaugos srities informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T-30 (Žin., 2009, Nr. 47-1891; 2010, Nr. 44-2166). Kartu su projektu turi būti pateiktas ir minėto komiteto raštas, kuriame informuojama apie projekto suderinimą.

5. Projektus finansavimui iš Valstybės investicijų programos gauti atrenka sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) atrankos komisija (toliau – komisija). Komisija savo darbe vadovaujasi darbo reglamentu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

6. Projektai atrenkami vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintais projektų atrankos kriterijais, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigos veiklos rezultatus ir valstybės politikos sveikatos priežiūros srityje nuostatų įgyvendinimą. Projektų atrankos kriterijai tvirtinami kasmet.

7. Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento Investicijų ir programų skyrius (toliau – Investicijų ir programų skyrius) per 10 darbo dienų nuo projekto gavimo atlieka pirminį projekto vertinimą (ar projektas parengtas vadovaujantis Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika) ir prireikus grąžina projektą rengėjams patikslinti. Rengėjai privalo patikslintą projektą pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Atliekant pirminį projekto vertinimą gali būti pasitelkiami kiti ministerijos struktūriniai padaliniai, specialistai.

Už sveikatos apsaugos srities informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimą su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos atsakingas Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyrius.

8. Investicijų ir programų skyrius apibendrintą informaciją apie pateiktus projektus teikia svarstyti komisijai.

9. Komisija atrenka projektus ir savo išvadas bei siūlymus dėl projektų įtraukimo į kitų metų Valstybės investicijų programą, neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytų maksimalių kapitalo investicijų sveikatos sričiai limito, teikia sveikatos apsaugos ministrui.

10. Sveikatos apsaugos ministrui pritarus, Investicijų ir programų skyrius apie komisijos priimtą sprendimą informuoja Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir projektų rengėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais.

 

III. SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu patvirtinus Valstybės investicijų atitinkamų metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektų įgyvendinimo programas (investicijų projektus), sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinamas sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) sąrašas ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymas pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas (investicijų projektus).

12. Įsigaliojus sveikatos apsaugos ministro įsakymui dėl lėšų skyrimo konkrečiam investiciniam projektui, Investicijų ir programų skyrius apie tai informuoja projektą įgyvendinančius subjektus ir paruošia sutartį, kurią pasirašo projektą įgyvendinančio subjekto vadovas arba jo įgaliotas atstovas ir sveikatos apsaugos ministras arba sveikatos apsaugos ministro įgaliotas atstovas.

13. Pasirašius sutartį, projektą įgyvendinantis subjektas teikia Investicijų ir programų skyriui finansavimo prašymus (paraiškas) su lėšų poreikį pagrindžiančiais dokumentais (sutarčių, perdavimo–priėmimo aktų, PVM sąskaitų faktūrų patvirtintomis kopijomis).

14. Investicijų ir programų skyrius, įvertinęs projektą įgyvendinančio subjekto pateiktus dokumentus ir nenustatęs neatitikimų, teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų ir turto valdymo skyriui (toliau – Finansų ir turto valdymo skyrius) lėšų paraišką (toliau – paraiška) kartu su lėšų poreikį pagrindžiančiais dokumentais dviem egzemplioriais. Finansų ir turto valdymo skyrius, pasirašęs abu egzempliorius, paraišką su dokumentų originalais pasilieka sau, o paraišką su dokumentų kopijomis grąžina Investicijų ir programų skyriui.

 

IV. SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ KONTROLĖ

 

15. Projektą įgyvendinantis subjektas, Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-037 (Žin., 2009, Nr. 20-799), nustatyta tvarka ir terminais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Investicijų ir programų skyriui informaciją apie jiems skirtų valstybės kapitalo investicijų panaudojimą.

16. Sveikatos apsaugos ministerija bet kuriuo investicinio projekto įgyvendinimo etapu gali pareikalauti iš projektą įgyvendinančio subjekto papildomos informacijos apie darbų eigą ir skirtų lėšų panaudojimą, o projektą įgyvendinantis subjektas privalo šią informaciją pateikti nustatytu laiku.

17. Sveikatos apsaugos ministerija gali sudaryti specialias komisijas ar naudotis auditorių ar audito tarnybų paslaugomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka investicinio projekto įgyvendinimo eigai ar atliktiems darbams įvertinti. Jei vertinimo išvados nepalankios (neigiamos), ministerija turi teisę spręsti dėl tolesnio investicijų projekto įgyvendinimo tikslingumo.

18. Už valstybės kapitalo investicijų naudojimo apskaitos tvarkymą, jų naudojimą pagal paskirtį, naudojimo kontrolę ir sutartyse su rangovais (tiekėjais) numatytas kainas atsakingas projektą įgyvendinantis subjektas.

 

_________________