LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 09 15 ĮSAKYMO NR. 509 „DĖL VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR 2000 09 29 ĮSAKYMO NR. 524 „DĖL DALIES STEIGĖJO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO VALSTYBINEI VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. lapkričio 8 d. Nr. 611

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Tarptautinės atominės energijos agentūros, Pasaulinės sveikatos organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio bei kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus, kad valstybė privalo užtikrinti valstybės institucijos, vykdančios radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, nepriklausomumą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudotojų ir sudarydamas prielaidas šios valstybės institucijos veiklos operatyvumui bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 7 straipsnio pirmosios dalies nuostatomis:

Iš dalies keičiu:

1. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus sveikatos apsaugos ministro 2000 09 15 įsakymu Nr. 509 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 80-2432):

1.1. pripažįstu netekusiu galios nurodytų nuostatų 9.1.8 papunktį;

1.2. nurodytų nuostatų 9.1.9 papunktį laikau atitinkamai 9.1.8 papunkčiu.

2. Sveikatos apsaugos ministro 2000 09 29 įsakymo Nr. 524 „Dėl dalies steigėjo teisių ir pareigų perdavimo Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ (Žin., 2000, Nr. 84-2560) 1 punktą, iš jo išbraukdamas žodžius „Radiacinės saugos centro“.

 

 

 

L. E. sveikatos apsaugos ministro pareigas                     Raimundas Alekna