LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SANAVIMO FONDO SUDARYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS

 

1993 m. rugsėjo 13 d. Nr. 694

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Sanavimo fondo sudarymo ir naudojimo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos Sanavimo fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos 2.2 punktas įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Respublikinio ir aukštesniosios pakopos savivaldybių privatizavimo fondų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimus bei papildymus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                                             JULIUS VESELKA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 694

 

Sanavimo fondo sudarymo ir naudojimo tvarka

 

Bendroji dalis

 

1. Ši tvarka reglamentuoja lėšų, gautų iš Lietuvos valstybės biudžeto, taip pat už privatizuotą valstybinį turtą bei iš kitų šaltinių, kaupimą Sanavimo fonde (toliau vadinama – fondas) ir jų naudojimą.

 

Fondo lėšos

 

2. Fondo lėšos kaupiamos Lietuvos banke specialioje Ekonomikos ministerijai atidarytoje Sanavimo fondo sąskaitoje. Fondo lėšas sudaro:

2.1. Lietuvos valstybės biudžeto asignavimai;

2.2. 10 procentų lėšų, gautų už privatizuotą valstybinį turtą;

2.3. mokesčiai už sanavimo projektų konkurso dokumentus;

2.4. savanoriški Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų, taip pat tarptautinių organizacijų įnašai.

 

Fondo lėšų naudojimas

 

3. Fondo lėšomis disponuoja Ekonomikos ministerijos įsakymu paskirti fondo sąskaitų tvarkytojai.

4. Fondo lėšos skiriamos:

4.1. įmonių, kurioms iškelta bankroto byla arba kuriose vykdoma neteisminė bankroto procedūra, sanavimo projektams kredituoti laikantis Įmonių, esančių sunkioje ekonominėje būklėje ir negalinčių įvykdyti finansinių įsipareigojimų, sanavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl įmonių pripažinimo nemokiomis ir pagrindinių procedūrų, susijusių su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo įgyvendinimu, vykdymo tvarkos“ (Žin., 1993, Nr. 14-365);

4.2. sanavimo projektų konkurso organizavimo bei vykdymo išlaidoms padengti.

5. Kreditas iš fondo lėšų suteikiamas šiomis sąlygomis:

5.1. fizinis arba juridinis asmuo, laimėjęs sanavimo projektų konkursą, pateikia Ekonomikos ministerijai paraišką kreditui gauti;

5.2. Ekonomikos ministerija, atsižvelgdama į sanavimo projektų sąmatas, per 5 darbo dienas praneša sprendimą pareiškėjui;

5.3. esant teigiamam sprendimui, Ekonomikos ministerija ir pareiškėjas (kredito gavėjas) pasirašo kredito sutartį (2 egzemplioriais), kurioje nurodoma kredito suma, panaudojimo tikslas, grąžinimo terminas, išdavimo būdas, kredito apdraudimas, kredito grąžinimo garantas arba turto įkeitimo sutartis, palūkanų už kreditą dydis ir mokėjimo tvarka.

6. Palūkanų už kreditą, gautą iš fondo, norma negali būti mažesnė už faktišką infliacijos dydį paskutinį mėnesį iki kredito gavimo.

7. Kreditas į fondą turi būti grąžintas ne vėliau kaip per dvejus metus nuo įmonės sanavimo pabaigos, kurią nustato teismas arba kreditorių susirinkimas.

8. Fondo panaudojimo rezultatus Ekonomikos ministerijos kolegija svarsto kas ketvirtį ir prireikus teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

9. Fondo apskaitos tvarką nustato Finansų ministerija.

______________