LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TElšių apskrities viršininko administracijos Dūseikių pensionato pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

 

2010 m. birželio 22 d. Nr. A1-256

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 62-3064):

1. P a k e i č i u Telšių apskrities viršininko administracijos Dūseikių pensionato pavadinimą: vietoje Telšių apskrities viršininko administracijos Dūseikių pensionatas – Dūseikių socialinės globos namai.

2. T v i r t i n u Dūseikių socialinės globos namų nuostatus (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-256

 

Dūseikių socialinės globos namų nuostatAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dūseikių socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau vadinama – socialinės apsaugos ir darbo ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namų buveinės adresas – Dūseikių kaimas, Tryškių seniūnija, LT-88188, Telšių rajonas, Lietuvos Respublika.

4. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant globos namų savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6. Globos namų vieši pranešimai skelbiami Globos namų interneto tinklalapyje.

7. Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II. GLOBOS NAMŲ veiklos tikslai IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji globos namų veiklos tikslai yra:

8.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

8.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

8.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

9. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

9.2. pagal teisės aktais nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

9.3. teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

9.4. pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

9.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina globos namų gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

9.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

9.8. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

9.9. organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

9.10. organizuoja kultūrines, sporto paslaugas, esant poreikiui – religinių paslaugų teikimą.

10. Globos namai taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

10.2. bendradarbiauja su ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

10.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

10.5. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

10.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 

11. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

11.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais, parengtais remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir skelbiamais globos namų interneto tinklalapyje.

Globos namų administracijos padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus patvirtintomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, globos namų struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

13. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas priima ir iš jų atleidžia socialinės apsaugos ir darbo ministras teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

14. Globos namų direktorius:

14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

14.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3. organizuoja globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami globos namų uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

14.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

14.5. atsako už globos namų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis globos namų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

14.7. tvirtina:

14.7.1. globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, bazinės mėnesinės algos koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

14.7.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles;

14.7.3. globos namų metinius veiklos planus;

14.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo globos namų darbuotojus;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka skatina globos namų darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

14.10. disponuoja globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;

14.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

15. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) į pareigas priima ir iš jų atleidžia globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka. Globos namų direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi globos namų direktoriui.

16. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):

16.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal globos namų direktoriaus jam nustatytą kompetenciją;

16.2. atlieka kitas globos namų direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

17. Globos namų direktoriaus laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) jo funkcijas vykdo globos namų direktoriaus pavaduotojas, paskirtas globos namų direktoriaus įsakymu.

18. Globos namų darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, taip pat darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V. GLOBOS NAMŲ Vidaus administravimo KONTROLĖ

 

19. Globos namų vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius.

20. Globos namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Globos namai gali būti pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________