LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2013 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. DĮ-267

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2001, Nr. 106-3821) bei Lietuvos statistikos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573 (Žin., 2011, Nr. 61-2900), 10.1.6 punktu,

tvirtinu pridedamą Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programą.

 

 

 

Generalinė direktorė                                     Vilija LapėnienėPATVIRTINTA

 

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-267

 

O F I C I A L I O S I O S S T A T I S T I K O S 2013 M E T Ų D A R B Ų P R O G R A M A

 

Statistinių darbų (tyrimų) eil. nr. potemėje

Statistikos sritis, tema, potemė pagal reikalavimų statistikai sąvadą1. Statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas

Statistinius darbus (tyrimus) vykdančios institucijos

Statistinio darbo (tyrimo) tikslas, anotacija ir pagrindiniai rodikliai

Statistinio darbo (tyrimo) periodiškumas

Statistinio darbo (tyrimo) teisinis pagrindas (teisės akto santrumpa ir eil. nr. teisės aktų sąraše (priedas)

Statistinių duomenų gavimo būdas, šaltinis, statistinės ataskaitos formos santrumpa, statistinio tyrimo imties dydis, respondentų skaičius2

Statistinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

Žemiausias teritorijos administracinis lygmuo, kuriuo rengiama statistinė informacija

Statistinio darbo (tyrimo) rezultatas, parengtos statistinės informacijos skelbimas, teikimas ar kitas panaudojimas3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01. Gyventojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01. Demografija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Statistikos departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų skaičių, gyventojų skaičių pagal lytį, amžių,

mėnesinis pusmetinis metinis

EPT-REG-18, 26

Demografinės statistikos duomenų bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausio 9 d. – išankstinė statistinė informacija, birželio 21 d. – galutinė statistinė informacija (sausio 1 d.), rugsėjo 20 d. – pusmetinė informacija (liepos 1 d.)

šalis savivaldybės

Mėnraštis, Demografinės tendencijos (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

gyventojų skaičių pagal pilietybę, gimimo vietą (šalį). Perskaičiuoti gyventojų skaičiaus ir kitų su gyventojų skaičiumi susijusių statistinių rodiklių 2001-2010 m. laiko eilutes, remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

metinis

EPT-REG-18, 26 EK-REG-43 LRV-NUT-42, 43

Demografinės statistikos duomenų bazė, Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) duomenų centrinė bazė.

lapkričio 15 d., vasaris 28 d., gegužės 31 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas).

2.

Gimstamumas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gimusiuosius ir jų tėvų demografines charakteristikas. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2001-2010 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

mėnesinis metinis

EPT-REG-18, 26

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausio 9 d. – išankstinė metinė statistinė informacija, gegužės 24 d. – galutinė metinė statistinė informacija, lapkričio 15 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui.

3.

Mirtingumas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mirusiuosius ir jų demografines charakteristikas, vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę, skelbti ir kaupti statistinę informaciją apie mirusiųjų mirties priežastis. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2001-2010 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

mėnesinis metinis

EPT-REG-18, 26

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė, Higienos instituto statistinė informacija.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausio 9 d. – išankstinė metinė statistinė informacija, kovo 29 d. – galutinė metinė statistinė informacija, spalio 11 d., lapkričio 15 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, Mirtingumo tendencijos (pranešimas spaudai), Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui.

4.

Santuokos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie santuokas ir susituokusiųjų demografines charakteristikas. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2001-2010 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

mėnesinis metinis

EPT-REG-18, 26

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausio 9 d. – išankstinė metinė statistinė informacija, kovo 15 d. – galutinė metinė statistinė informacija, lapkričio 15 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui.

5.

Ištuokos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie ištuokas ir išsituokusiųjų demografines charakteristikas. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2001-2010 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

mėnesinis metinis

EPT-REG-18, 26

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausio 9 d. – išankstinė metinė statistinė informacija, balandžio 2 d. – galutinė metinė statistinė informacija, lapkričio 15 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys, Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui.

1.01.02. Migracija ir prieglobstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vidaus migracija

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurie keičia gyvenamąją vietą šalyje, pagal jų lytį, amžių. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2002-2010 m. laiko eilutes, remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

metinis

EPT-REG-18

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

kovo 22 d., balandžio 26 d., lapkričio 15 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @).

2.

Tarptautinė migracija

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie emigracijos ir imigracijos mastą, kryptis, tarptautinių migrantų demografines, socialines ir ekonomines charakteristikas. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2001-2010 m. laiko eilutes, remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

mėnesinis metinis

EPT-REG-18, 26 EK-REG-43 LRV-NUT-42, 43

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registro, statistinių tyrimų ir Lietuvos banko duomenys. .

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausio 9 d. – išankstinė statistinė informacija, kovo 22 d. – galutinė statistinė informacija, balandžio 26 d., birželio 28 d., gegužės 31 d. – perskaičiuotos laiko eilutės, lapkričio 15 d.

šalis savivaldybės

Tarptautinė migracija (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Demografijos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), teikiama Eurostatui, teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

3.

Prašantys prieglobsčio ir prieglobstį gavusieji užsieniečiai

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius pagal lytį, pilietybę ir pagal Migracijos departamento priimtus sprendimus.

metinis

EPT-REG-18 LRV-NUT-43

Administraciniai duomenys.

liepa

šalis

Migracijos metraštis (leidinys @); statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Eurostatui.

4.

Migravę vaikai

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie migravusius, pabėgėlio statusą gavusius vaikus, nepilnamečių prieglobsčio prašytojų skaičių pagal lytį, amžių, pilietybę.

metinis

EPT-REG-18 LRV-NUT-31

Administraciniai duomenys.

gegužė

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.migracija.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

5.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublika ir kurie ataskaitiniais metais įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę (turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės). Grupavimas pagal prieš tai turėtą pilietybę.

metinis

EPT-REG-18 LRV-NUT-43

Administraciniai duomenys.

gruodis

šalis

Migracijos metraštis (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Eurostatui.

6.

Išduoti leidimai gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamoji vieta

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie leidimus gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-18 LRV-NUT-43

Administraciniai duomenys.

birželis

šalis

Migracijos metraštis (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Eurostatui.

7.

Trečiųjų šalių piliečiai, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esantys šalyje ir jų grąžinimas

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esančius šalyje, dėl kurių priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama, kad jų buvimas neteisėtas ir jie įpareigojami išvykti, ir apie trečiųjų šalių piliečius, kurie jau yra išvykę iš šalies pagal administracinį arba teismo sprendimo aktą. Statistinė informacija pagal sugrąžintų asmenų pilietybę.

metinis

EPT-REG-18 LRV-NUT-43

Administraciniai duomenys.

balandis

šalis

Migracijos metraštis (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Eurostatui.

8.

Trečiųjų šalių piliečiai, neįleisti į šalies teritoriją ties išorės siena

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

Rengti statistinę informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, neįleistus į Lietuvos Respubliką ties išorės siena pagal pilietybę ir sienos (sausumos, oro ar jūrų), per kurią jiems nebuvo leista atvykti, rūšį.

metinis

EPT-REG-18 LRV-NUT-43

Administraciniai duomenys.

kovas

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.pasienis.lt; teikiama Eurostatui.

1.01.03. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo (toliau – surašymas) duomenų parengimas

Statistikos departamentas

Rengti ir skelbti galutinius surašymo rezultatus. Teikti statistinius duomenis vartotojams ir Eurostatui.

kas 10 metų

EPT-REG-26 EK-REG-38 LRV-NUT-46

Surašymo, atlikto 2011 m., duomenys.

sausio 25 d., vasario 22 d., kovo 15 d., kovo 29 d., balandžio 12 d., balandžio 26 d., gegužės 17 d., birželio 14 d., birželio 28 d., spalio 25 d.

savivaldybės

Gyventojų skaičius, pasiskirstymas pagal lytį ir amžių (pranešimas spaudai) (informacija @), Gimstamumas (pranešimas spaudai) (informacija @), Gyventojų tautybė, gimtoji kalba ir tikyba (pranešimas spaudai) (informacija @), Gyventojai pagal išsilavinimą ir kalbų mokėjimą (pranešimas spaudai) (informacija @), Gyventojų užimtumas (pranešimas spaudai) (informacija @), Gyventojų pragyvenimo šaltiniai (pranešimas spaudai) (informacija @), Gyventojų mobilumas (pranešimas spaudai) (informacija @), Namų ūkiai ir šeimos, jų sudėtis ir dydis (pranešimas spaudai) (informacija @), Būstai ir jų charakteristikos (pranešimas spaudai) (informacija @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Eurostatui.

1.02. Darbo rinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.01. Užimtumas ir nedarbas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Užimtumas ir nedarbas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą. Įvertinti nedarbo pokyčius, užimtų gyventojų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir kt. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2007-2010 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

ketvirtinis

T-REG-10 EK-REG-4, 25 LRV-NUT-42

Atrankinis statistinis tyrimas, GU-01, imtis – 8000 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus), „Sodros“ duomenys.

vasario 15 d., gegužės 17 d., rugpjūčio 16 d., lapkričio 15 d., rugsėjo 9 d., gruodžio 30 d. – perskaičiuotos laiko eilutės

šalis – ketvirtinė statistinė informacija, apskritys – metinė statistinė informacija

Užimtumas ir nedarbas (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautinei darbo organizacijai; rengiamos viešojo naudojimo duomenų rinkmenos; pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

2.

Darbo biržoje registruoti ieškantys darbo asmenys, bedarbiai, nedarbo socialinio draudimo išmokų gavėjai

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža)

Rengti statistinę informaciją apie teritorinėse darbo biržose registruotas laisvas darbo vietas, registruotus bedarbius ir kitus darbo ieškančius asmenis pagal lytį, amžių, nedarbo trukmę, nedarbo draudimo išmokas gavusių asmenų skaičių.

mėnesinis

LRV-NUT-42 MIN-DEP-TA-28

Teritorinių darbo biržų duomenys.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

savivaldybės

Informacija apie situaciją darbo rinkoje (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Eurostatui.

3.

Registruoti bedarbiai pagal lytį, amžių, išsilavinimą, profesijų grupes ir ekonomines veiklas

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie teritorinėse darbo biržose registruotus bedarbius ir registruotas laisvas darbo vietas pagal ekonominės veiklos rūšis ir nuosavybės formas bei bedarbių struktūrą pagal lytį ir amžių.

metinis

MIN-DEP-TA-28

Teritorinių darbo biržų duomenys.

sausio 30 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

4.

Dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir kiti laikino užimtumo būdai

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie ieškančių darbo asmenų bei tikslinių bedarbių grupių nukreipimą į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, į (-si) darbinimą terminuotai iki 6 mėn. ir veiklos pagal verslo liudijimą pradėjimą iki 6 mėn. laikotarpiui.

mėnesinis

MIN-DEP-TA-28

Teritorinių darbo biržų duomenys.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt; teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui.

 

 

 

Rengti statistinę informaciją apie darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis, jų struktūrą pagal rėmimo grupes, dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, į (-si) darbinimą, veiklą pagal verslo liudijimus bei nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą šiems asmenims.

ketvirtinis

 

 

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt; teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Eurostatui.

5.

Darbo rinkos paslaugos

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie ieškantiems darbo asmenims teikiamas darbo rinkos paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimo).

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-28

Teritorinių darbo biržų duomenys.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

savivaldybės

Statistinė informacija teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui.

6.

Laisvos darbo vietos

Statistikos departamentas

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžio grupes.

ketvirtinis

EPT-REG-24 EK-REG-30, 32 LRV-NUT-42

Atrankinis statistinis tyrimas, DA-01, imtis – 7214 respondentų, arba 12,4 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių), „Sodros“ duomenų bazė, Lietuvos darbo biržos duomenys.

vasario 25 d., gegužės 24 d., rugpjūčio 23 d., lapkričio 22 d.

šalis

Laisvos darbo vietos (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis, Metraštis; teikiama Eurostatui.

 

 

 

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis ir pagrindines profesijų grupes.

metinis

LRV-NUT-42

Atrankinis statistinis tyrimas, LDV-02, imtis – 8118 respondentų, arba 11,4 procento visų ūkio subjektų.

kovo 1 d.

šalis

Laisvos darbo vietos pagal profesijas (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis, Metraštis; teikiama Eurostatui.

7.

Laisvos darbo vietos, registruotos Lietuvos darbo biržoje

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie laisvų darbo vietų skaičių.

mėnesinis

LRV-NUT-42 MIN-DEP-TA-28

Teritorinių darbo biržų duomenys.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

savivaldybės

Informacija apie situaciją darbo rinkoje (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

 

Rengti statistinę informaciją apie teritorinėse darbo biržose registruotas laisvas darbo vietas pagal ekonominės veiklos rūšis ir nuosavybės formas.

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-28

 

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

8.

Streikai

Statistikos departamentas

Nustatyti streikų (įspėjamųjų streikų) skaičių, juose dalyvavusių darbuotojų skaičių ir nedirbtą darbo laiką šalies ūkyje pagal sektorius bei ekonominės veiklos rūšis.

įvykus streikams

LR-ĮST-18

Ištisinis ūkio subjektų, kuriuose įvyko streikai, statistinis tyrimas, STR-01.

antrą mėnesį ketvirčiui pasibaigus

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis.

1.02.02. Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Darbo užmokestis

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį (mėnesinį ir valandinį) ir darbo laiką pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis.

ketvirtinis

EPT-REG-5, 24 EK-REG-3, 10 LR-ĮST-18 LRV-NUT-10

Atrankinis statistinis tyrimas, DA-01, imtis – 7191 respondentas, arba 11,5 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių), „Sodros“ duomenų bazė.

vasario 25 d., kovo 7 d., gegužės 24 d., birželio 7 d., rugpjūčio 23 d., rugsėjo 5 d., lapkričio 22 d., gruodžio 5 d.

savivaldybės

Darbo užmokestis šalyje (pranešimai spaudai), Darbo užmokestis apskrityse ir savivaldybėse (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Mėnraštis; teikiama Tarptautinei darbo organizacijai.

 

 

 

 

metinis

LR-ĮST-18 LRV-NUT-42

„Sodros“ duomenų bazė ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinio tyrimo duomenys.

birželio 12 d. , rugsėjo 9 d.

savivaldybės

Darbo užmokestis (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti; teikiama Tarptautinei darbo organizacijai, Eurostatui.

2.

Darbo užmokesčio apmokestinimo statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Nustatyti, kokią darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų dalį sudaro mokestinė našta. Skaičiuojami statistiniai rodikliai: darbo sąnaudų mokestinė našta, nedarbo ir mažo darbo užmokesčio spąstai.

metinis

LR-ĮST-18

Metinio darbo apmokėjimo statistiniai duomenys, pašalpų dydžiai ir mokesčių tarifai, susiję su darbo užmokesčiu.

rugsėjis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

3.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

Statistikos departamentas

Nustatyti moterų ir vyrų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio atotrūkį pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis ir amžiaus grupes.

metinis

LR-ĮST-18 LRV-NUT-49

„Sodros“ duomenų bazė, darbo užmokesčio struktūros ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinio tyrimo duomenys.

spalio 10 d.

šalis

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis (pranešimas spaudai), Lietuvos moterys (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Moterys ir vyrai Lietuvoje 2011 (surašymo rezultatų pagrindu) (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Eurostatui.

4.

Minimaliojo darbo užmokesčio, neto darbo užmokesčio, pridėjus socialines išmokas šeimai ir vaikams, metinio bruto darbo užmokesčio statistika

Statistikos departamentas

Apskaičiuoti minimaliojo, metinio neto darbo užmokesčio (vieno gyvenančio, susituokusio darbuotojo be vaikų ir su dviem vaikais), darbuotojų skaičiaus bei jų metinio bruto darbo užmokesčio statistinius rodiklius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis.

pusmetinis metinis

LR-ĮST-18

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti minimalieji dydžiai, darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

sausis, liepa (minimalieji dydžiai), gruodis (metiniai bruto), rugsėjis (neto)

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

5.

Darbuotojų skaičius pagal 2012 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydį

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų, dirbusių visą ir ne visą darbo laiką, skaičių pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes spalio mėnesį šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir sektorius.

metinis

LR-ĮST-18

„Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) duomenų bazės, darbo užmokesčio struktūros ir darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys.

balandžio 2 d.

šalis

Darbuotojų skaičius pagal darbo užmokestį (pranešimas spaudai), Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

6.

Darbo sąnaudų vertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti darbo sąnaudas, jų struktūrą vienai dirbtai valandai ir vienam darbuotojui tarp darbo sąnaudų statistinių tyrimų, atliekamų kas 4 metai, laikotarpių.

metinis

T-REG-13 EK-REG-3 LR-ĮST-18

Darbo sąnaudų ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Tarptautinei darbo organizacijai, Eurostatui.

7.

Darbo sąnaudų indeksas

Statistikos departamentas

Nustatyti darbo sąnaudų vienai dirbtai valandai kitimo tendencijas, jų struktūrą pagal darbo sąnaudų elementus ir ekonominės veiklos rūšis.

ketvirtinis

EPT-REG-5 EK-REG-3, 10

Ketvirtinio darbo apmokėjimo, darbo sąnaudų statistinių tyrimų duomenys, „Sodros“ duomenų bazė.

kovo 12 d., birželio 10 d., rugsėjo 9 d., gruodžio 9 d.

šalis

Darbo sąnaudų indeksas (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis; teikiama Eurostatui.

8.

Darbo sąnaudos 2012 m.

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojo vidutines metines ir vienos dirbtos valandos darbo sąnaudas, jų struktūrą ir kitimą pagal ekonominės veiklos rūšis ir įmonių dydžio grupes.

kas 4 metai

T-REG-13 EK-REG-3, 19

„Sodros“, Valstybinė mokesčių inspekcijos duomenų bazės, kitų statistinių tyrimų duomenys.

2014 m. liepa

apskritys

2012 m. darbo sąnaudos (pranešimas spaudai), Darbo sąnaudos 2012 (leidinys [_|_]?, @), Darbo rinkos metraštis 2012 (leidinys [_|_]?, @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui.

1.02.04. Užimtumo statistinio tyrimo specialieji moduliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos

Statistikos departamentas

Įvertinti nelaimingų atsitikimų, patirtų darbe ir asmenų, patyrusių šiuos atsitikimus, skaičių, nedirbto darbo laiko trukmę, su darbu susijusius susirgimus ir dėl to prarastą darbo laiką, veiksnius darbe, kurie gali padaryti neigiamą poveikį sveikatai.

vienkartinis

EK-REG-41

Atrankinis statistinis tyrimas, NAD-02, imtis – 8000 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami II ketvirtį, apklausiant 15 metų ir vyresnius gyventojus)

lapkričio 8 d. 2014 m. kovas

šalis

Nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos (pranešimas spaudai); pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

1.03. Švietimo statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03.01 Švietimo statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pedagoginius darbuotojus.

metinis

EPT-REG-23 EK-REG-47 LR-ĮST-1 LRV-NUT-31

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – Švietimo informacinių technologijų centras) duomenys.

kovo 29 d.,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Švietimas 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (toliau –UNESCO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie ikimokyklinio ugdymo mokyklas lankančius vaikus, darbuotojus, pedagogus.

 

 

Švietimo valdymo informacinė sistema, Mokinių, Pedagogų, Švietimo ir mokslo institucijų registrų duomenys.

kovas

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

2.

Bendrasis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose, pedagoginius darbuotojus.

metinis

EPT-REG-23 EK-REG-47 LR-ĮST-1 LRV-NUT-31

Švietimo informacinių technologijų centro duomenys.

balandžio 4 d., gegužės 16 d.,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Bendrasis ugdymas (pranešimas spaudai), Švietimas 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie bendrojo ugdymo mokyklų mokinius, pedagogus ir kitus mokyklų darbuotojus, bendrojo ugdymo mokyklų aplinką (kompiuterių naudojimas).

 

 

Švietimo valdymo informacinė sistema, Mokinių, Pedagogų, Švietimo ir mokslo institucijų registrų duomenys.

vasaris birželis (pedagogai, kurie naudoja internetą mokymui)

savivaldybės, šalis (pedagogai, kurie naudoja internetą mokymui)

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

3.

Profesinis mokymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie profesinio mokymo įstaigų programas, mokinių profesinį rengimą profesinio mokymo įstaigose, pedagoginius darbuotojus.

metinis

EPT-REG-23 EK-REG-47 LR-ĮST-1, 19 LRV-NUT-31

Švietimo informacinių technologijų centro duomenys.

balandžio 30 d.,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Švietimas 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie profesinių mokymo įstaigų mokinių skaičių, programas, darbuotojus, pedagogų skaičių, pedagoginio darbo stažą.

 

 

Švietimo valdymo informacinė sistema, Mokinių, Pedagogų, Švietimo ir mokslo institucijų registrų duomenys.

vasaris

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

4.

Aukštojo mokslo studijos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie aukštojo mokslo studijas, studentų mobilumą, dėstytojus, mokyklų personalą.

metinis

EPT-REG-23 EK-REG-47 LR-ĮST-1, 46 LRV-NUT-42

Švietimo informacinių technologijų centro duomenys.

kovo 15 d.,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Švietimas 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus, aukštųjų mokyklų aplinką (kompiuterių naudojimas).

 

 

Studentų registras, Švietimo valdymo informacinė sistema.

vasaris

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

5.

Mokinių neformalusis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą neformaliojo švietimo mokyklose ir vasaros stovyklose.

metinis

LR-ĮST-1 LRV-NUT-31

Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos jaunimo turizmo centro ir kiti administraciniai duomenys.

gegužės 3 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų statistinius duomenis apie meno, muzikos, sporto mokyklų mokinių skaičių.

 

 

Švietimo valdymo informacinė sistema.

vasaris

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

6.

Nesimokantys vaikai

Švietimo informacinių technologijų centras

Rengti statistinę informaciją apie nesimokančius vaikus iki 16 metų pagal amžių ir lytį; mieste ir kaime; savivaldybes ir nesimokymo priežastis.

metinis

LRV-NUT-5, 31

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema.

kovas

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt ir www.stat.gov.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

8.

Švietimo įstaigų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie ikimokylinio ugdymomokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir universitetų finansavimo šaltinius, išlaidų kategorijas.

metinis

EPT-REG-23 EK-REG-47 LR-ĮST-1

Ištisinis profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų statistinis tyrimas, ŠVF-01, 121 respondentas. Ištisinis švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, statistinis tyrimas, ŠVF-02, 749 respondentai. Ištisinis bendrojo ugdymo mokyklų statistinis tyrimas, ŠVF-03, 1158 respondentai. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) duomenys.

birželio 28 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Švietimo finansavimas (pranešimas spaudai), Švietimas 2012 (leidinys [_|_]?, @); teikiama UNESCO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Eurostatui.

9.

Suaugusiųjų švietimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie suaugusių asmenų mokymąsi visą gyvenimą.

kas 5 metai

EPT-REG-23 EK-REG-46

Atrankinio statistinio tyrimo, atlikto 2012 m., duomenys.

kovo 29 d.

šalis

Mokymasis visą gyvenimą (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; rengiamos viešojo naudojimo duomenų rinkmenos, teikiama Eurostatui.

1.04 Kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.04.01. Kultūros, spaudos ir sporto statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kultūros statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie muziejų, teatrų, kultūros centrų, koncertinių organizacijų veiklą: muziejų lankomumas, rodytų spektaklių teatruose, koncertinių organizacijų surengtų koncertų skaičius ir jų lankomumas. Rengti statistinę informaciją apie valstybės archyvų veiklą, nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes ir paminklus. Rengti statistinę informaciją apie kultūrines ir kūrybines industrijas.

metinis

T-SP-3 LRV-NUT-56

Ištisinis savivaldybių profesionalių bei privačių teatrų statistinis tyrimas, K-09, 27 respondentai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenys.

balandžio 26 d., gegužės 20 d., birželio 14 d., spalis

savivaldybės šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama UNESCO.

2.

Bibliotekų veikla. Knygų, žurnalų, laikraščių bei serialinių leidinių leidyba

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rengti statistinę informaciją apie bibliotekų veiklą: skaitytojų ir jų apsilankymų bibliotekose skaičius, dokumentų fondas, bibliotekų, darbuotojų skaičius ir kt. Rengti statistinę informaciją apie spaudinių ir kitų publikuotų dokumentų leidybą pagal teksto kalbą, temą ir paskirti: knygų ir brošiūrų bei serialinių leidinių skaičius, tiražas ir kt..

metinis

T-SP-3 LR-ĮST-8 LRV-NUT-3 MIN-DEP-TA-26 KT-DOK-10

Ištisinis kultūros, švietimo skyrių, bibliotekų statistinis tyrimas, Nr.1-biblioteka, Nr.1-kultūra, 2800 respondentų. Publikuotų dokumentų privalomieji egzemplioriai.

balandis, gegužė,

savivaldybės šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lnb.lt, Lietuvos bibliotekų statistika (leidinys [_|_]?), Lietuvos spaudos statistika (leidinys [_|_]?, @); teikiama Nacionalinės bibliotekos publikacijoms, Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

Statistikos departamentas

Skelbti statistinę informaciją apie bibliotekas: bibliotekų dokumentų fondą, skaitytojų skaičių. Skelbti statistinę informaciją apie spaudos leidinius.

metinis

T-SP-3 LRV-NUT-56

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys.

balandžio 26 d., gegužės 10 d.

šalis, savivaldybės – bibliotekos, laikraščiai.

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama UNESCO.

4.

Kino, radijo ir televizijos veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie kino filmų rodymą ir platinimą. Rengti statistinę informaciją apie valstybinio radijo ir televizijos bei kitų šalyje veikiančių radijo stočių ir televizijų transliuojamų programų apimtį.

metinis

T-SP-3 LRV-NUT-56

Ištisiniai radijo ir televizijos transliuotojų, ūkio subjektų, viešai ir mokamai rodančių ar platinančių filmus vartotojams, statistiniai tyrimai, K-02, 58 respondentai. K-03, 29 respondentai, K-04, 9 respondentai.

balandžio 26 d., gegužės 20 d.

apskritys, šalis

Kino teatrų veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Europos Tarybos audiovizualinei observatorijai.

5.

Kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje bei vertinti sporto indėlį į ekonomiką.

metinis

LR-ĮST-13, LRV-NUT-47, 53

Ištisiniai savivaldybių sporto padalinių, sporto mokymo įstaigų, sporto federacijų ir kitų kūno kultūros ir sporto organizacijų statistiniai tyrimai, Nr. KKS-1, 60 respondentų, Nr. SMĮ-1, 60 respondentų, Nr. SMĮ-2, 97 respondentai, Nr. SK-1, 1500 respondentų, Nr. SF-1, 120 respondentų.

gegužė,

savivaldybės

Lietuvos sporto statistikos metraštis 2012 (@); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

Statistikos departamentas

Skelbti pagrindinius statistinius rodiklius apie sporto organizacijas, atskirų sporto šakų sportininkus ir jų laimėjimus, šalies kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą. Pradėti rengti sporto palydovines sąskaitas.

 

LR-ĮST-13, LRV-NUT- 53

Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys.

gegužės 23 d.

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

1.05. Sveikatos statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.05.01. Visuomenės sveikata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Sveikatos priežiūros ir sergamumo pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie sveikatos priežiūrą ir sergamumą įvairiomis ligomis, vaikų profilaktinius skiepijimus, gydytojus, odontologus, slaugytojus, vaistininkus ir vaistines, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

metinis

EPT-SP-4 LR-ĮST-34

Higienos instituto, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, VŠĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės, Vilniaus universiteto onkologijos instituto, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

liepos 9 d. – sveikatos priežiūros įstaigos, personalas, vaikų profilaktiniai skiepijimai, rugpjūčio 30 d. – sergamumas, abortai, rugsėjo 5 d. – ambulatorinė pagalba

savivaldybės (išskyrus statistinę informaciją apie abortus, profilaktinius skiepijimus, sergamumą)

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos apskritys, Metraštis.

2.

Gyventojų sergamumas ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų (įskaitant privačių) veiklą: apsilankymus pas gydytojus; stacionaro lovų panaudojimą; chirurginę veiklą; pagalbinių ir diagnostikos skyrių darbą; suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičių ir struktūrą; ambulatorinį bei stacionarinį gyventojų sergamumą pagal ligas, susirgusiųjų lytį, amžiaus grupes; medicinos pagalbą nėščiosioms ir gimdyvėms, naujagimius, naujagimių sergamumą, abortus pagal amžiaus grupes.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-4 LR-ĮST-14, 34

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistiniai duomenys, Sveikata Nr. 1, Sveikata Nr. 2, Sveikata Nr. 17, Sveikata Nr. 1-PR, Sveikata Nr. 25-PR, Sveikata Nr. 27 ir privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų bazė, Gimimų medicininių įrašų duomenų bazė.

balandis

šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @), Medicininiai gimimų duomenys (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

3.

Žmogiškieji ištekliai šalies sveikatos priežiūros sistemoje

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie personalą sveikatos priežiūros sistemoje: įstaigų (įskaitant privačių) vadovus ir specialistus pagal jų profesines kvalifikacijas bei išsilavinimą, pagalbinį medicinos ir kitą personalą, užimamus etatus, fizinių asmenų skaičių.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-4 LR-ĮST-14, 34

Sveikatos priežiūros, sveikatos valdymo, mokslo ir mokymo įstaigų statistiniai duomenys, Sveikata Nr. 3, Sveikata Nr. 1-PR, Sveikata Nr. 25-PR.

balandis

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

4.

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie susirgimus užkrečiamosiomis bei lytiniu keliu plintančiomis ligomis pagal susirgusiųjų amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-1, 4 LR-ĮST-14, 16, 34

Visuomenės sveikatos centrų statistiniai bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenys, Sveikata Nr. 4, pranešimų, gaunamų iš visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (forma 058-089-151/a) duomenys.

balandis

šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, www.ulac.lt, Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis ir parazitozėmis Lietuvoje (biuletenis [_|_]?), Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Europos Komisijos užkrečiamųjų ligų priežiūros tinklui ir kitiems specifiniams užkrečiamųjų ligų priežiūros tinklams, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

5.

Naujai susirgusieji ir sergantys tuberkulioze ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius ir sergančius tuberkulioze asmenis pagal ligonių amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-4 LR-ĮST-14, 34 LRV-NUT-6

VŠĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės duomenys (remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių tuberkuliozės skyrius ir/ar kabinetus, pranešimais), Sveikata Nr. 23-1. Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų bazė.

balandis

šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

6.

Naujai susirgusieji vėžiu ir kitais piktybiniais navikais ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius piktybiniais navikais ligonius pagal amžiaus grupes, lytį ir naviko lokalizaciją.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-4 LR-ĮST-14, 34

Vilniaus universiteto onkologijos instituto duomenys (remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimais), Sveikata Nr. 12.

spalis

šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, pagrindiniai onkologinės pagalbos rezultatai Lietuvoje (leidinys [_|_]?), Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

7.

Ligoniai, sergantys psichikos ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojantys psichoaktyviąsias medžiagas

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, besikreipiančius į sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos sutrikimų; sergamumą psichikos ligomis bei priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pagal ligonių amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-4 LR-ĮST-14, 34

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys (remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių psichiatrijos paslaugas, pranešimais), Sveikata Nr. 13, Sveikata Nr. 14.

balandis

šalis, savivaldybės – pagal poreikį

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėse www.hi.lt, www.vpsc.lt, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

8.

Sveikatos sąskaitos

Statistikos departamentas

Pagal sveikatos sąskaitų sistemos (SHA) metodiką sudaryti sveikatos sąskaitas: sveikatos priežiūros išlaidos pagal funkcijas, paslaugų teikėjus ir finansuotojus.

metinis

EPT-REG-30 EPT-SP-4 LR-ĮST-34

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa), Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Sveikatos priežiūros tarnyba), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) duomenys.

kovo 29 d., gruodžio 20 d. – galutinė 2011 m., išankstinė 2012 m. statistinė informacija

šalis

Išankstinė 2010 m. statistinė informacija teikiama Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai; Sveikatos priežiūros išlaidos (pranešimas spaudai); skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

9.

Valdžios sektoriaus išlaidos būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai pagal paslaugų gavėjų lytį ir amžių Lietuvos konvergencijos programos ilgalaikėms projekcijoms rengti.

metinis

T-REG-8

Statistinių tyrimų, Valstybinės ligonių kasos duomenys.

rugsėjo 30 d.

šalis

Statistinė informacija teikiama Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms.

10.

Mirties priežasčių statistika

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie mirusius asmenis pagal lytį, amžių ir mirties priežastis.

metinis

EPT-REG-30 EK-REG-50 LR-ĮST-17 LRV-NUT-44

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Statistikos departamento statistiniai duomenys.

balandžio 2 d. – išankstinė statistinė informacija, rugpjūčio 2 d. – galutinė statistinė informacija

savivaldybė

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt., Mirties priežastys (leidinys @), Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

1.05.02. Sveikata ir sauga darbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesinėmis ligomis pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, asmenis, netekusius darbingumo, ir žuvusiuosius, nedirbtų dienų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, naujus susirgimus profesinėmis ligomis pagal ligų grupes ir susirgusiųjų lytį.

metinis

LR-ĮST-36

Statistinių tyrimų, Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija), Higienos instituto duomenys.

birželio 13 d. – profesinės ligos, birželio 21 d. – nelaimingi atsitikimai darbe

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis; teikiama Tarptautinei darbo organizacijai.

 

 

Valstybinė darbo inspekcija

Rengti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe pagal ekonominės veiklos rūšis, ūkio subjektų dydį, darbuotojų darbo stažą, atliekamus darbus, priežastis, traumuojančius veiksnius ir nelaimingus atsikimus darbe, įvykusius neblaiviems darbuotojams. Pagal Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos (ESAW) metodiką kaupti ir rengti statistinius duomenis apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą darbe.

metinis

LR-ĮST-36 LRV-NUT-33 EPT-REG-30 EK-REG-51

Nelaimingų atsitikimų darbe aktai (N-1 ir N-2 formos).

birželis

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vdi.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

 

 

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie profesinių ligų pasiskirstymą pagal ligų grupes, susirgusiųjų lytį, amžių, profesiją, ekonominės veiklos rūšis ir kt. Pagal Europos profesinių ligų statistikos (EODS) metodiką rengti statistinius duomenis apie kiekvieną naujai užregistruotą profesinės ligos atvejį.

metinis

LRV-NUT-1, 28 EPT-REG-30

Profesinių ligų valstybės registro duomenys.

birželis

 

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

1.06. Pajamų paskirstymas ir gyvenimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.06.01. Namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Namų ūkių biudžetai

Statistikos departamentas

Įvertinti namų ūkių išlaidų lygį ir struktūrą, būsto sąlygas įvairiose namų ūkių grupėse: pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį, namų ūkio galvos išsilavinimą ir amžių.

vienkartinis

LRV-NUT-2

Atrankinis statistinis tyrimas, NŪB-01, imtis sausio-kovo mėn. – 3600 namų ūkių (duomenys renkami apklausiant gyventojus ir respondentams pildant išlaidų dienoraščius).

liepos 26 d.

šalis, apskritys – pagrindiniai statistiniai rodikliai

Namų ūkių biudžetai (pranešimas spaudai), pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Namų ūkių biudžetai 2012 (leidinys [_|_]?, @); rengiamos viešojo naudojimo duomenų rinkmenos.

1.06.02. Pajamos, socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Namų ūkių diferenciacija pagal gyvenimo lygį ir skurdo statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie skurdą ir nelygybę įvairiose namų ūkių ir gyventojų grupėse: pagal gyvenamąją vietovę, namų ūkio pajamų šaltinį, namų ūkio sudėtį, vaikų skaičių, gyventojų lytį, amžių ir kt. Skurstančių namų ūkių pajamų, būsto sąlygų ir kiti gyvenimo lygio statistiniai rodikliai. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2011 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

metinis

EPT-REG-6 LRV-NUT-31, 42

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.

rugsėjo 11 d., rugsėjo 11 d., spalio 18 d. – perskaičiuotos laiko eilutės

šalis

Skurdo rizikos statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2012 (leidinys [_|_]?, @).

2.

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos

Statistikos departamentas

Įvertinti gyventojų pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą. Statistinė informacija apie namų ūkių ir asmenų pajamas, būsto sąlygas, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, materialinius nepriteklius ir galimybę patenkinti vartojimo poreikius. Perskaičiuoti statistinių rodiklių 2011 m. laiko eilutes, remiantis po 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo revizuota gyventojų skaičiaus ir sudėties informacija.

metinis

EPT-REG-6 LRV-NUT-31, 42

Atrankinis statistinis tyrimas, taikant 4 dalių rotacinį modelį, PGS-01, PGS-02, imtis – 6500 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus), „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) duomenys.

rugsėjo 11 d. rugpjūtis, rugsėjo 11 d., spalio 18 d. – perskaičiuotos laiko eilutės

šalis, apskritys –pagrindiniai statistiniai rodikliai

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos, skurdo rizika (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2012 (leidinys [_|_]?, @); rengiamos viešojo naudojimo duomenų rinkmenos; pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

3.

Gyventojų būsto sąlygos

Statistikos departamentas

Informacija apie gyventojų pasitenkinimą būsto įranga ir patogumais, galimybę gauti būtiniausias paslaugas gyvenamoje vietovėje, būsto keitimo priežastis surenkama apklausiant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo respondentus. Pateikiama informacija grupuojama pagal pajamų lygį, gyvenamąją vietą.

vienkartinis

EK-REG-37

2012 m. atlikto atrankinio statistinio tyrimo duomenys.

rugpjūtis, lapkričio 13 d.

šalis

Gyventojų būsto sąlygos (pranešimas spaudai), pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

4.

Gyventojų gerovės statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Informacija apie gyventojų bendrą požiūrį į gyvenimą, pasitenkinimą materialinėmis gyvenimo sąlygomis, darbu, sveikata, laisvalaikiu ir socialiniais santykiais, gamta ir gyvenamąja aplinka, pasitikėjimą politine, teisine sistema ir žmonėmis, psichinę sveikatą ir saugumą.

vienkartinis

EK-REG-53

Atrankinis statistinis tyrimas, PGS-01, PGS-02, imtis – 6500 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus).

2014 m. lapkritis, 2014 m. liepa

šalis

Gerovės rodikliai (pranešimas spaudai), Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2013 (leidinys [_|_]?, @); pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.

5.

Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę informaciją apie paskolų turinčių namų ūkių finansinę situaciją ir įvertinti namų ūkių finansinės būklės poveikį šalies finansiniam stabilumui.

metinis

LR-ĮST-7 LB-NUT-51

Lietuvos banko, „Sodros“ ir Gyventojų registro tarnybos duomenys.

gegužė

šalis

Paskolas turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga (pranešimas spaudai @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

6.

Vartotojų nuomonė apie ekonominę padėtį ir jos pokyčius

Statistikos departamentas

Įvertinti gyventojų, kaip vartotojų, ketinimus pirkti ir jų galimybes sutaupyti, nustatyti, kaip gyventojai vertina ekonominę padėtį ir jos įtaką vartotojų ketinimams. Ekonominei padėčiai ir jos pokyčiams apibūdinti naudojami kainų, nedarbo lygio, šalies ekonominės padėties vertinimai. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal respondentų amžių, lytį, išsilavinimą, pajamų lygį ir užimtumą.

mėnesinis

EK-SP-2

Atrankinis 16 metų ir vyresnių gyventojų statistinis tyrimas, VNT-01, imtis – 1200 asmenų (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus).

ataskaitinio mėnesio priešpaskutinę d. d., vasaris, 7 d.d. iki ataskaitinio mėnesio pasibaigos

šalis

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai 2012 (leidinys [_|_]?, @); pirminių duomenų bazė ir suvestinė informacija teikiama Europos Komisijai.

7.

Gyvenamasis butų fondas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie eksploatuojamą gyvenamąjį butų fondą. Pagrindiniai statistiniai rodikliai: butų, kambarių skaičius, naudingasis plotas. Statistinė informacija pateikiama pagal nuosavybės formas ir gyvenamojo butų fondo buvimo vietą.

metinis

LRV-NUT-7

VĮ Registrų centro duomenys.

birželio 7 d. – išankstinė statistinė informacija, birželio 21 d. – galutinė statistinė informacija

savivaldybės

Gyvenamasis fondas (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys.

8.

Socialinio būsto nuoma ir valstybės parama būstui įsigyti

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis (šeimas), esančius sąrašuose socialiniam būstui nuomoti ir išsinuomojusius jį, taip pat asmenis, gavusius valstybės remiamus būsto kreditus.

metinis

LRV-NUT-23

Ištisinis savivaldybių statistinis tyrimas, GF-03, 60 respondentų, bankų, teikiančių valstybės remiamus būsto kreditus, statistinis tyrimas, VPB-01, 2 respondentai.

vasario 22 d.

savivaldybės

Socialinio būsto nuoma ir valstybės remiami būsto kreditai (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

1.07. Socialinė apsauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.07.01. Socialinė apsauga (Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Socialinės paslaugos

Statistikos departamentas

Nustatyti socialinių paslaugų įstaigose esančių vietų skaičių, socialinių paslaugų gavėjų pagal socialines-demografines charakteristikas ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų skaičių, finansinės-ūkinės veiklos statistinius rodiklius.

metinis

EPT-REG-16 EK-REG-24 LRV-NUT- 31, 57

Ištisiniai globos įstaigų vaikams, seneliams ir žmonėms su negalia bei nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų statistiniai tyrimai, SOC-01, 60 respondentų, SOC-02, 184 respondentai, SOC-03, 148 respondentai, SOC-04, 396 respondentai.

balandžio 30 d.– išankstinė statistinė informacija, birželio 28 d. – galutinė statistinė informacija

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Socialinės paslaugos (pranešimas spaudai), Informacija apie socialines paslaugas 2012 (leidinys @), Metraštis; teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui.

2.

Pensijų gavėjai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie pensijų gavėjus pagal lytį, socialinės apsaugos programas ir pensijų kategorijas bei rūšis.

metinis

EPT-REG-16 EK-REG-23, 24

„Sodros“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą administruojančių įstaigų, Kultūros ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos duomenys.

kovo 29 d.– išankstinė 2011 m. statistinė informacija, balandžio 23 d. – VSD pensijų gavėjai, gegužės 31 d – išankstinė 2012 m. statistinė informacija

šalis, VSD pensijų gavėjai – pagal „Sodros“ teritorinius skyrius

Statistinė informacija teikiama Eurostatui; skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Pensijų gavėjai ir išlaidos pensijoms (pranešimas spaudai), Socialinė apsauga Lietuvoje 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis.

3.

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal programas, socialinės apsaugos funkcijas, ekonominį ir išmokos tipą; pajamas pagal kilmės sektorių ir ekonominį tipą.

metinis

EPT-REG-16 EK-REG-23, 24

Statistinių tyrimų, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Seimo kanceliarijos, „Sodros“, Garantinio fondo duomenys.

kovo 29 d.– išankstinė 2011 m. statistinė informacija, gruodžio 20 d. – galutinė 2011 m. statistinė informacija ir išankstinė 2012 m. statistinė informacija

šalis, savivaldybės – pašalpos ir kompensacijos

Statistinė informacija teikiama Eurostatui; skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Socialinė apsauga Lietuvoje 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis.

4.

Socialinės apsaugos programų ir pašalpų kokybinės informacijos bazės aktualizavimas

Statistikos departamentas

Rengti metaduomenis lietuvių ir anglų kalbomis apie socialinės apsaugos programas ir išmokas, jų pokyčius.

metinis

EPT-REG-16 EK-REG-23, 24

Lietuvos Respublikos teisės aktai.

kovo 29 d. – 2011 m. metainformacija, gruodžio 20 d. – 2012 m. metainformacija

šalis

Metainformacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Socialinė apsauga Lietuvoje 2012 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui

5.

Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti išankstinę statistinę informaciją apie grynąsias (neto) išmokas pagal socialinės apsaugos programas ir funkcijas.

metinis

EPT-REG-16 EK-REG-48, 49

„Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys.

sausio 31 d. 2010 m. duomenų kokybės ataskaita, gruodžio 31 d. – 2011 m. informacija

šalis

Išankstinė statistinė informacija teikiama Eurostatui.

1.07.02. Socialinė apsauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Piniginė socialinė parama

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Rengti statistinę informaciją apie piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių ir išlaidas šiai paramai.

ketvirtinis

EPT-REG-16 LR-ĮST-39 MIN-DEP-TA-36, 37

Savivaldybių socialinės paramos skyrių duomenys.

40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.socmin.lt, Socialinis pranešimas ([_|_]?, CD); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

2.

Pensijos, pašalpos ir kitos išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Rengti statistinę informaciją apie valstybinių pensijų ir šalpos išmokų gavėjų skaičių, išmokas vaikams ir išlaidas šioms išmokoms mokėti bei administruoti.

metinis

EPT-REG-16 MIN-DEP-TA-20, 33

Savivaldybių socialinės paramos skyrių duomenys.

40 d. – išmokos, 50 d. – administravimo išlaidos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus,

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.socmin.lt, Socialinis pranešimas ([_|_]?, CD); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

„Sodra“

Rengti statistinę informaciją apie pensijų gavėjų skaičių, vidutinę pensiją, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus asmenis, pensijų, pašalpų, kompensacijų vidutinius dydžius ir jų gavėjus.

ketvirtinis metinis

EPT-REG-16

Administraciniai duomenys.

20 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, birželis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt, Valstybinis socialinis draudimas (leidinys [_|_]?); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

1.09. Maisto sauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09.01. Maisto saugos statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ekologinis ūkininkavimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija)

Rengti statistinę informaciją apie ekologinį ūkininkavimą: sertifikuotų ūkių skaičius, pasėliai ir derlius, gyvūnų skaičius ir gyvulininkystės produktų gamybą.

metinis

T-REG-20 EK-REG-28

VšĮ „Ekoagros“ duomenys.

liepos 1 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ekoagros.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Europos Komisijai.

1.10. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.01. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistika

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir teistumą – užregistruotus ir ištirtus nusikaltimus bei baudžiamuosius nusižengimus pagal rūšis, asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikalstamą veiką, nuteistus ir įkalintus asmenis, teisės specialistus, policijos pareigūnus ir teisėsaugos institucijų veiklą, bei gaisrus ir juose žuvusius asmenis.

metinis

KT-DOK-7

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija), Generalinės prokuratūros, Lietuvos advokatūros, Nacionalinės teismų administracijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento duomenys.

vasario 27 d., balandžio 30 d., liepos 18 d., gegužės 30 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurui.

2.

Įkalinti laisvės atėmimo įstaigose. Nuteisti, atliekantys bausmę laisvės atėmimo įstaigose

Kalėjimų departamentas

Rengti statistinę informaciją apie laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičių, jų sudėtį pagal socialinius ir kriminologinius požymius, vidutinę teismų skiriamą ir realiai atliekamą laisvės atėmimo bausmės trukmę, paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų skaičių pagal atskirus paleidimo pagrindus, nuteistų užimtumą.

metinis

KT-DOK-7

Laisvės atėmimo įstaigų duomenys.

kovas

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.kalejimudepartamentas.lt; naudojama Metinei bausmių vykdymo institucijų statistinei ataskaitai rengti; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Europos nusikalstamumo problemų komitetui, Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biurui.

3.

Baudžiamosios, civilinės, administracinės, administracinių teisės pažeidimų bylos, nagrinėtos teismuose

Nacionalinė teismų administracija

Rengti statistinę informaciją apie teismų gautų ir baigtų nagrinėti bylų skaičių pagal 2004 m. gruodžio 17 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 306 patvirtintų klasifikatorių kategorijas, teisėjų skaičių teismuose.

metinis

LR-ĮST-31 LRV-NUT-31

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys.

kovas

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt, Teismų statistikos apžvalga (leidinys [_|_]?), Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (leidinys [_|_]?, @); teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

4.

Nuteisti ir išteisinti asmenys

Nacionalinė teismų administracija

Rengti statistinę informaciją pagal atskirus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius apie nuteistų asmenų, iš jų nepilnamečių, skaičių pagal lytį ir amžių, bausmės, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių rūšis.

metinis

LR-ĮST-31 LRV-NUT-31

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys.

kovas

savivaldybės

Teismų statistikos apžvalga (leidinys [_|_]?), Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga (leidinys [_|_]?, @); statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

5.

Vaikų, kuriems paskelbta paieška, statistika

Informatikos ir ryšių departamentas

Rengti ir teikti statistinę informaciją apie paskelbtą vaikų paiešką pagal jų amžių ir lytį.

metinis

LRV-NUT-31 MIN-DEP-TA-24

Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenys.

kovas

savivaldybės

Teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

6.

Užregistruotos nusikalstamos veikos ir jų tyrimo rezultatai

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie užregistruotas nusikalstamas veikas ir jų tyrimo rezultatus pagal nusikalstamos veikos rūšį.

mėnesinis metinis ketvirtinis

LRV-NUT-31 MIN-DEP-TA-22 KT-DOK-7

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

7–10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausis, 30 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt, statistinė informacija apie nusikalstamumo dinamiką Baltijos valstybėse skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt.

7.

Asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie nusikalstamų veikų padarymu įtariamus (kaltinamus) asmenis pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį ir kt.

mėnesinis metinis

LRV-NUT-31 MIN-DEP-TA-22

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausis

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt.

8.

Asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį ir kt.

mėnesinis metinis

LRV-NUT-31 MIN-DEP-TA-22

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys.

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, sausis

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt.

9.

Atlikti gelbėjimo darbai ir gaisrų statistika

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie gaisrų, juose žuvusių (iš jų vaikų iki 18 metų pagal lytį, amžių mieste ir kaime), sužeistų ir išgelbėtų asmenų skaičių.

mėnesinis metinis

LR-ĮST-35 LRV-NUT-31 MIN-DEP-TA-29

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų duomenys.

10 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, kovas

šalis – gelbėjimo darbai, gaisruose žuvę vaikai, savivaldybės – gaisrai

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.vpgt.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

1.12. Kita demografinė ir socialinė statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.02. Lyčių ir kita socialinė statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Lyčių ir lygybės statistika

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie moterų ir vyrų padėtį visuomenėje, moteris ir vyrus pagal išsilavinimą, sveikatą, užimtumą ir nedarbą, darbo užmokestį, dalyvavimą valstybės valdyme, šeimos formavimą, smurtą prieš moteris ir kt.

metinis

LRV-NUT- 49

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją duomenys.

kovo 5 d. rugpjūčio 9 d.

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Moterys ir vyrai Lietuvoje 2011 (surašymo rezultatų pagrindu) (leidinys [_|_]?, @).

2.

Vaikai: socialinės ir demografinės charakteristikos, įvaikinimas ir tarptautinė vaikų teisių apsauga

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie vaikus, jų demografines charakteristikas, gyvenimo lygį, netekusius globos vaikus, švietimą, sveikatą, mirtingumą, nepilnamečių nusikalstamumą, smurtą prieš vaikus.

metinis

LRV-NUT-31

Statistinių tyrimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Higienos instituto, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Policijos departamento, Migracijos departamento, Nacionalinės teismų administracijos duomenys.

gegužės 25 d., vasaris–spalis

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

3.

Žmonių su negalia socialinės integracijos statistika

Statistikos departamentas

Skelbti statistinę informaciją apie suaugusiuosius ir vaikus, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas, pagal ligų grupes ir socialinių paslaugų neįgaliesiems gavėjus.

metinis

LR-ĮST-2 LRV-NUT-57

Statistinių tyrimų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenys.

liepos 19 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis; teikiama Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.

Alkoholio ir tabako vartojimo ir jo padarinių statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Skelbti statistinę informaciją apie legalaus alkoholio ir tabako gaminių gamybą, importą, eksportą, pardavimą, kainas, vartojimą ir alkoholio vartojimo padarinius.

metinis

LRV-NUT-32, 34, 54

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos duomenys.

birželio 10 d.

šalis

Alkoholio vartojimas ir padariniai (pranešimas spaudai), Tabako vartojimas ir jo padariniai (pranešimas spaudai), Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Informacija apie alkoholio ir tabako vartojimą bei jo padarinius 2012 (leidinys @), Metraštis.

5.

Religinės bendruomenės

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie tradicinių religinių bendruomenių (parapijų), veikiančių maldos namų ir dvasininkų (dvasinių vadovų), atliekamų religinių apeigų skaičių.

metinis

LR-ĮST-11

Religinių bendrijų ir bendruomenių duomenys.

birželio 28 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

6.

Narystės organizacijos (politinės partijos, profesinės sąjungos ir asociacijos), jų ūkinė-finansinė veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie narystės organizacijų narių skaičių, lėšas, pajamas, išlaidas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Suvestiniai statistiniai duomenys naudojami makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

metinis

LRV-NUT-12

Ištisinis profesinių sąjungų susivienijimų ir verslininkų asociacijų (311 respondentų) ir atrankinis kitų narystės organizacijų (imtis – 883 respondentai), statistinis tyrimas, F-16. Vyriausiosios rinkimų komisijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ duomenys.

rugsėjo 27 d.

šalis

Narystės organizacijos (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

7.

Labdara ir parama, gauta iš šalies ir užsienio šalių subjektų

Statistikos departamentas

Įvertinti suteiktos ar gautos labdaros ir paramos srautus iš užsienio šalių ir iš Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų, paramos paskirstymą ir panaudojimą pagal finansavimo kryptis, materialinių vertybių nomenklatūrą, paramos teikėjų veiklos rūšis, užsienio šalis ir kt.

metinis

LR-ĮST-4 LRV-NUT-15

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) duomenys.

spalio 15 d.

savivaldybės

Labdara ir parama Lietuvai (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos apskritys.

2. MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01. Metinės ekonominės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01.01. Europos nacionalinių sąskaitų sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Reglamento dėl Europos sąskaitų sistemos (toliau – ESS 2010) ESS 2010 metodologinių nuostatų nagrinėjimas, pasirengimas jų reikalavimų įgyvendinimui ir diegimui Lietuvos nacionalinių sąskaitų sistemoje

Statistikos departamentas

Išnagrinėti atnaujintos ESS 2010 reikalavimus, parengti duomenų šaltinius ir vertinimo metodus naujų rodiklių vertinimui.

metinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7 LRV-NUT-12 KT-DOK-13

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

sausis–gruodis

šalis

Teikiama Eurostatui.

2.

Nacionalinių sąskaitų rodiklių kokybės tobulinimas

Statistikos departamentas

Vykdant Eurostato inicijuotą projektą, patobulinti draudimo produkcijos, nacionalinių sąskaitų rodiklių vertinimo palyginamosiomis kainomis, prekių siųstų perdirbimui, mokslo ir plėtros vertinimų vertinimo schemas, atsižvelgiant į pasikeitusias ESS metodologines nuostatas.

metinis

KT-DOK-13

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

sausis–gruodis

šalis

Teikiama Eurostatui.

2.01.02. Pagrindiniai metinių nacionalinių sąskaitų statistiniai rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Metinio bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) pirmojo, antrojo ir patikslinto įverčių skaičiavimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis įvertinti BVP ir jo komponentų vertę, pokyčius.

metinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7, 18 EK-SP-4 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys, kainų statistikos ir trumpalaikės verslo statistikos kainų ir apimties indeksai.

sausis – pirmasis 2012 m. įvertis, kovas – antrasis įvertis, balandis – patikslintas įvertis, rugsėjis – patikslintas 2012 m., galutinis 2011 m. įvertis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis; teikiama Jungtinių Tautų organizacijai, Eurostatui.

2.

Metinių bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNPj) įvertinimas

Statistikos departamentas

Naudojant statistinius duomenis ir ekonometrinius modelius įvertinti BNPj to meto ir palyginamosiomis kainomis.

metinis

T-REG-7, 9, 16 EK-REG-7, 15, 18 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas – pirmasis 2012 m. įvertis, balandis – antrasis įvertis, rugsėjis – patikslintas 2012 m. ir galutinis 2011 m. įvertis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Jungtinių Tautų organizacijai, Eurostatui.

3.

Užimtumo statistinių rodiklių pagal ESS 95 įvertinimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir tiesioginius duomenų šaltinius įvertinti užimtumo statistinius rodiklius pagal ESS 95 užimtųjų kategorijas ir ekonominės veiklos rūšis, išskiriant užimtuosius valdžios sektoriuje.

metinis

T-REG-7 EK-REG-15 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas – pirmasis 2012 m. įvertis, balandis – antrasis įvertis, rugsėjis – patikslinti 2012 m. ir galutiniai 2011 m. statistiniai duomenys

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Jungtinių Tautų organizacijai, Eurostatui.

4.

Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (toliau – NAFTAP) įvertinimas pagal šių paslaugų vartotojus ir sandoriuose su nerezidentais

Statistikos departamentas

Įvertinti NAFTAP dalį produkcijoje, tarpiniame vartojime, galutiniame namų ūkių, valdžios sektoriaus ir nepelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojime ir eksporte bei importe.

metinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7

Suvestiniai statistiniai ir Lietuvos banko duomenys.

kovas – išankstinis 2012 m. įvertis, rugsėjis – patikslinti 2012 m. ir galutiniai 2011 m. statistiniai duomenys

šalis

Statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams apskaičiuoti ir teikti Eurostatui, Lietuvos bankui.

5.

2011 m. šalies turto atsargų įvertinimas atkuriamąja verte

Statistikos departamentas

Įvertinti ilgalaikio pagrindinio nefinansinio turto atsargas atkuriamąja verte pagal turto komponentus, institucinius sektorius ir veiklos rūšis.

metinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

birželis – patikslinti 2011 m., išankstiniai 2012-2013 m. įverčiai, gruodis – galutiniai 2011 m. įverčiai

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui.

2.01.03. Institucinių sektorių metinės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Šalies ekonomikos ir likusio pasaulio nefinansinių sąskaitų sudarymas pagal institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Sudaryti sąskaitų seką, kai visi nefinansiniai ekonominiai sandoriai nuo produkcijos, tarpinio vartojimo iki kapitalo formavimo ir skolinimosi atvaizduojami ir išdėstomi pagal institucinius sektorius.

metinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

rugsėjis – išankstinė 2012 m. ir galutinė 2011 m. statistinė informacija bei revizuoti ankstesnių metų rodikliai

šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui.

2.01.04. Išteklių ir panaudojimo, sąnaudų ir produkcijos lentelės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2010 m. šalies ekonomikos išteklių ir panaudojimo lentelės to meto ir praėjusių metų kainomis

Statistikos departamentas

Parengti išteklių ir panaudojimo lenteles, kuriose pateikiami gamybos ir importo, tarpinio, galutinio vartojimo, kapitalo formavimo ir eksporto statistiniai rodikliai pagal 64 produktų grupes ir 64 ekonominės veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 red., patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) (toliau – EVRK 2 red.), sudarant gamybos, importo, prekybinių ir transporto maržų, mokesčių ir subsidijų matricas.

metinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

rugsėjis, gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

2.

2010 m. šalies ekonomikos sąnaudų ir produkcijos lentelės to meto kainomis

Statistikos departamentas

Parengti sąnaudų / produkcijos lenteles, kuriose atspindimi sąnaudų koeficientai, parodantys, kiek ir kokių produktų reikia sunaudoti produkto vienetui pagaminti.

kas 5 metai

T-REG-7, 9 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

2.01.06. Regioninės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Regioninio BVP įvertinimas to meto kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP pagal apskritis, ekonominės veiklos rūšių grupes vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu ir kt.

metinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

lapkritis – išankstinė 2012 m., gruodis – galutinė 2011 m. statistinė informacija

apskritys

Bendrasis vidaus produktas pagal apskritis (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Eurostatui.

2.

Užimtųjų skaičiaus pagal apskritis įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti užimtųjų rodiklius pagal apskritis, ekonominės veiklos rūšių grupes.

metinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

lapkritis – išankstinė 2012 m., gruodis – galutinė 2011 m. statistinė informacija

apskritys

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Eurostatui.

2.02. Ketvirtinės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02.01. Ketvirtinės nacionalinės nefinansinės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2012–2013 m. BVP išankstinių pirmojo, antrojo ir patikslinto įverčių skaičiavimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis įvertinti BVP ir jo komponentų vertę ir pokyčius, sezoniškai išlygintas reikšmes.

ketvirtinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7 EK-SP-4 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

sausis, balandis, liepa, spalis – pirmasis ir patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis, vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis – antrasis įvertis

šalis

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis (pranešimai spaudai), Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

2.

2012–2013 m. NAFTAP įvertinimas pagal šių paslaugų vartotojus ir sandoriuose su nerezidentais

Statistikos departamentas

Įvertinti NAFTAP dalį produkcijoje, tarpiniame vartojime, galutiniame namų ūkių, valdžios sektoriaus ir nepelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojime, eksporte bei importe.

ketvirtinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7

Suvestiniai statistiniai ir Lietuvos banko duomenys.

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

šalis

Statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams apskaičiuoti ir teikti Eurostatui, Lietuvos bankui.

3.

2012–2013 m. BNPj įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis, įvertinti BNPj ir jo komponentus bei sezoniškai išlyginti jų reikšmes.

ketvirtinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis – pirmasis ir antrasis įvertis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis; teikiama Eurostatui.

4.

2012–2013 m. užimtumo statistinių rodiklių įvertinimas pagal ESS 95 užimtųjų kategorijas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis, įvertinti užimtumo statistinius rodiklius pagal ESS 95 užimtųjų kategorijas, sezoniškai išlyginti jų reikšmes.

ketvirtinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

vasaris, kovas, gegužė, birželis, rugpjūtis, rugsėjis, lapkritis, gruodis – pirmasis ir antrasis įvertis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

2.02.02. Institucinių sektorių ketvirtinės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2012–2013 m. valdžios ir likusio pasaulio institucinių sektorių nacionalinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Atspindėti valdžios sektoriaus ir šalies nefinansinius sandorius su užsienio šalimis (įskaitant ir ES lėšas).

ketvirtinis

EPT-REG-12 T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Lietuvos bankui, Eurostatui.

2.03. Pinigų ir finansų statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03.02. Finansinės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2011–2012 m. šalies finansinės sąskaitos ir finansinio turto ir įsipareigojimų balansas pagal institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones (pinigų ir depozitų, vertybinių popierių, paskolų, akcijų ir kitų gautinų sumų) pokyčius ir įvertinti visų institucinių sektorių finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti statistiniai duomenys.

metinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

rugsėjis – išankstinė 2012 m., galutinė 2011 m. statistinė informacija

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui.

2.

Šalies finansinės sąskaitos

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę informaciją apie institucinių sektorių finansinį turtą ir įsipareigojimus pagal finansines priemones (likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį).

ketvirtinis

ECB-TA-2

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

100 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Ketvirtinės Lietuvos finansinės sąskaitos (statistikos pranešimai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @); teikiama Europos centriniam bankui.

3.

2011–2012 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinės sąskaitos ir finansinio turto ir įsipareigojimų balansas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones (pinigų ir depozitų, vertybinių popierių, paskolų, akcijų ir kitų gautinų sumų) pokyčius ir finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti pagal atskirus subsektorius statistiniai duomenys.

metinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

rugsėjis – išankstinė 2012 m., galutinė 2011 m. statistinė informacija

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Eurostatui.

4.

2012–2013 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinės sąskaitos ir finansinio turto ir įsipareigojimų balansas

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus finansinio turto ir įsipareigojimų (pagal priemones) pokyčius ir finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

ketvirtinis

EPT-REG-7 T-REG-8 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui.

2.03.03. Pinigų ir finansų statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistika

Lietuvos bankas 4

Rengti Nacionalinio centrinio banko ir kitų pinigų finansinių institucijų balanso statistinius duomenis pagal finansinių priemonių rūšis, pradinę trukmę, ekonominę erdvę, sektorių ir valiutą; pinigų junginius ir priešinius (likučiai laikotarpio pabaigoje, sandoriai per laikotarpį, metinis augimo tempas).

mėnesinis

T-REG-12 LR-ĮST-7 LB-NUT-22, 29 ECB-TA-4, 6, 7

Nacionalinio centrinio banko duomenys, ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, PFI-01, atrankinis centrinės kredito unijos ir kredito unijų statistinis tyrimas, PFI-03. Imtis – ne mažiau kaip 95 procentai bendrojo bankų, užsienio bankų filialų, centrinės kredito unijos ir kredito unijų balanso.

14 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – nacionalinio centrinio banko balanso statistinė informacija, 27–30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – kitų pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistinė informacija

šalis

Lietuvos banko balanso apžvalga, Pinigų ir kitų pinigų finansinių institucijų balanso apžvalga (statistikos pranešimai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @); teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

2.

Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika

Lietuvos bankas 4

Rengti kredito įstaigų palūkanų normų, taikomų vietinių namų ūkių ir nefinansinių korporacijų paskoloms ir indėliams, statistinius duomenis pagal aprėpiamą veiklą, valiutą, sektorių, finansinių priemonių rūšis, terminus.

mėnesinis

T-REG-12 LR-ĮST-7 LB-NUT-26, 29 ECB-TA- 1, 6

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, PFI-02, atrankinis centrinės kredito unijos ir kredito unijų statistinis tyrimas, PFI-02. Imtis – ne mažiau kaip 30 procentų potencialiosios atskaitingosios visumos arba ne mažiau kaip 75 procentai namų ūkių ir nefinansinių korporacijų paskolų ir indėlių likučių.

27–30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @); teikiama Europos centriniam bankui.

3.

Pinigų rinkos fondų ir investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistika

Lietuvos bankas 4

Rengti pinigų rinkos fondų ir investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistinius duomenis pagal finansinių priemonių rūšis, pradinę trukmę, ekonominę erdvę, sektorių ir valiutą.

mėnesinis ketvirtinis

T-REG-12 LR-ĮST-7 LB-NUT-29, 41 ECB-TA-5, 6, 7

Ištisinis kolektyvinio investavimo subjektų statistinis tyrimas, KIS-01.

28 d. d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija teikiama Europos centriniam bankui, Statistikos departamentui.

4.

Mokėjimo priemonių statistika

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę informaciją apie vietinių ir tarptautinių mokėjimų negrynaisiais pinigais operacijų skaičių ir vertę pagal mokėjimo rūšis, grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo operacijų klientų aptarnavimo vietose skaičių ir vertę, mokėjimo kortelių skaičių pagal rūšis, bankomatų ir kortelių skaitytuvų skaičių ir juose atliktų operacijų skaičių ir vertę.

ketvirtinis

LR-ĮST-7 LB-NUT-29, 37 ECB-TA-6

Nacionalinio centrinio banko duomenys, ištisinis bankų, užsienio bankų filialų ir mokėjimo įstaigų, grupinis kredito unijų statistinis tyrimas, forma 0607.

31 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @); teikiama Europos centriniam bankui.

5.

Valiutų rinkos statistika

Lietuvos bankas

Rengti valiutų rinkos neatidėliotinų ir išvestinių sandorių statistinius duomenis pagal sandorių rūšis ir dalyvius, pradinį terminą ir valiutą.

mėnesinis

LR-ĮST-7 LB-NUT- 29, 39

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, forma 0603.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @).

6.

Tarpbankinio skolinimo rinkos statistika

Lietuvos bankas

Rengti tarpbankinio skolinimo sandorių apimčių ir palūkanų normų statistinius duomenis pagal valiutą ir pradinį terminą.

mėnesinis

LR-ĮST-7 LB-NUT-29, 39

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, forma 0601.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @).

2.04. Valdžios finansų statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04.02. Valdžios sektoriaus finansų statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pagrindiniai metiniai valdžios sektoriaus statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų komponentus pagal ESS 95 kategorijas bei grynąjį skolinimąsi arba skolinimą.

metinis

T-REG-7, 9 EK-REG-7 LRV-NUT-12, 16

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas – išankstinė 2011 m., rugsėjis – galutinė 2010 m. ir patikslinta 2011 m. statistinė informacija

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Mėnraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui.

2.

Pagrindiniai ketvirtiniai 2012–2013 m. valdžios sektoriaus statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų komponentus pagal ESS 95 kategorijas bei grynąjį skolinimąsi arba skolinimą (B.9).

ketvirtinis

EPT-REG-1, 12 T-REG-7, 9 EK-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui.

3.

2012 m. mokesčių ir socialinio draudimo įmokos pagal ESS 95 kategorijas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokesčius ir socialinio draudimo įmokas pagal ESS 95 kategorijas ir subsektorius – mokesčių gavėjus.

metinis

T-REG-7 EK-REG-6, 7 LRV-NUT-12

Administraciniai duomenys.

rugsėjis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui.

4.

2012 m. valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus išlaidas, išdėstytas pagal funkcijas (COFOG klasifikatorius) ir ESS 95 kategorijas.

metinis

T-REG-7, 9 EK-REG-5, 7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui.

5.

2012–2013 m. valdžios sektoriaus skola

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos likučius pagal finansines priemones: indėliai, skolos, vertybiniai popieriai ir paskolos.

ketvirtinis

T-REG-7, 18 LRV-NUT-12, 16

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Europos centriniam bankui, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui.

6.

Centrinės valdžios statistiniai duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti. Centrinės valdžios ir subsektorių pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu turtu, pertekliaus / deficito, finansavimo rodikliai.

mėnesinis

LRV-NUT-4

Valstybės biudžeto apyskaita, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų duomenys.

Terminais, nurodytais Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1K-219 „Dėl Finansų ministerijos rengiamų fiskalinio sektoriaus rodiklių, apibrėžtų Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiuose standartuose, teikimo nacionaliniam suvestinių duomenų puslapiui „Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys“ (Žin., 2004, Nr. 95-3515) (toliau – Finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1K-219).

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt; teikiama Tarptautiniam valiutos fondui.

7.

Valdžios sektoriaus statistiniai duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti. Valdžios sektoriaus ir subsektorių pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu turtu, pertekliaus / deficito, finansavimo rodikliai.

ketvirtinis metinis

LRV-NUT-4

Valstybės biudžeto apyskaita, savivaldybių biudžetų apyskaitos, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų duomenys.

Terminais, nurodytais Finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1K-219.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt; teikiama Tarptautiniam valiutos fondui.

2.04.03. Deficito ir skolos statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2009–2012 m. valdžios sektoriaus deficito ir skolos pagal subsektorius įvertinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją Europos Komisijai apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį standartizuoto lentelių rinkinio pavidalu bei pateikti papildomus duomenis EK parengto klausimyno lentelėse

metinis

T-REG-7, 19, 22 LRV-NUT-12, 16

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

kovo 29 d. – išankstinė 2011–2012 m., planinė 2013 m. ir galutinė 2009–2010 m. statistinė informacija, rugsėjo 30 d. – galutinė 2011 m., patikslinta 2012 m. statistinė informacija

šalis

Valdžios sektoriaus deficitas ir skola (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis; teikiama Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos Komisijai, Eurostatui.

2.

Valdžios sektoriaus ir subsektorių deficito duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti. Valdžios sektoriaus ir subsektorių deficitas / perteklius.

metinis

T-REG-22 LRV-NUT-12, 16

Valstybės biudžeto apyskaita, savivaldybių biudžetų apyskaitos, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų duomenys.

kovo 25 d.– išankstinė, rugsėjo 25 d. – patikslinta statistinė informacija

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt; teikiama Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui [_|_]? (, @) (teikiama kartu su Statistikos departamento duomenimis).

3.

Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, turinčių teisę prisiimti valstybės vardu skolinius įsipareigojimus, valstybės skolą užsienio kreditoriams, centrinės valdžios bei vietos valdžios užsienio paskolų panaudojimą bei jų grąžinimo kreditoriams eigą. Statistinė informacija vartotojams pateikiama grupuojant pagal finansavimo kryptis, veiklos rūšis, valiutas, kreditorius.

pusmetinis

LRV-NUT-16

Finansų ministerijos (centrinės valdžios užsienio paskolų registras, tiesioginių paskolų registras).

kovo 20 d., rugsėjo 25 d.

šalis

Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

4.

Valstybės skola

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją apie valstybės skolos rodiklius. Valstybės skola pagal skolos priemones ir kreditorius.

ketvirtinis metinis

T-REG-22 LRV-NUT-4 MIN-DEP-TA-14

Centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų paskolų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių žiniaraščiai, Lietuvos banko pinigų apžvalgos ir kiti duomenys.

Terminais, nurodytais Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1K-189 „Dėl valstybės skolos apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2972; 2006, Nr. 72-2722) (toliau – Finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1K-189)

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt; teikiama Statistikos departamentui nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

5.

Centrinės valdžios skola

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją apie centrinės valdžios skolos rodiklius. Centrinės valdžios skola pagal skolos priemones ir kreditorius.

mėnesinis

T-REG-22 LRV-NUT-4 MIN-DEP-TA-14

Centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų paskolų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių žiniaraščiai, Lietuvos banko pinigų apžvalgos duomenys.

Terminais, nurodytais Finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1K-189.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt; teikiama Tarptautiniam valiutos fondui.

2.05. Nuosavų išteklių statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.05.01. Nuosavų išteklių statistika – BNPj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

BNPj nuosavų išteklių įvertinimas: 2003–2012 m. BVP ir BNPj, jų komponentai ir kokybės ataskaita

Statistikos departamentas

Įvertinti BNPj rodiklį, pagal kurį skaičiuojamos įmokos į ES biudžetą, ir jo komponentus pagal standartizuotą klausimyną ir pateikti kokybės ataskaitą, paaiškinančią metodikos ar duomenų šaltinių pasikeitimus.

metinis

T-REG-7, 9, 16 EK-REG-7, 15, 18 LRV-NUT-12, 24

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

rugsėjo 20 d.

šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); statistinė informacija teikiama Lietuvos nuolatinei atstovybei prie Europos Komisijos, Finansų ministerijai, Eurostatui.

2.

2011 m. oficialiai neapskaitytos ekonomikos įvertinimas

Statistikos departamentas

Nustatyti oficialiai neapskaitytos ekonomikos dalį BVP, tobulinti jos vertinimo metodiką, įvertinti nelegalių veiklų dalį, parengti procedūrų lenteles.

metinis

T-REG-7, 16 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

gruodis

šalis

Apibendrinti statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams įvertinti ir tikslinti, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @); teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

3.

Kapitalo atsargų ir kapitalo suvartojimo vertinimų tobulinimas

Statistikos departamentas

Vykdant Eurostato inicijuotą projektą, patobulinti metodikas ir vertinimo schemas, atsižvelgiant į patikslintus valdžios sektoriaus ilgalaikio turto pagal amžių duomenis.

metinis

T-REG-7, 16 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

sausis–gruodis

šalis

Patiksinti BVP duomenys, papildytas BNPj duomenų šaltinių ir metodų aprašas, ataskaita teikiama Eurostatui.

4.

Intelektinės nuosavybės kaip bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo (toliau – BPKF) komponento vertinimo ir procesų lentelių tobulinimas

Statistikos departamentas

Vykdant Eurostato inicijuotą projektą, patobulinti intelektinės nuosavybės kaip BPKF komponento vertinimo metodiką ir Eurostatui teikiamų procesų lentelių sudarymo shemas.

metinis

T-REG-7, 16 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

sausis–gruodis

šalis

Patikslinti BVP duomenys, papildytas BNPj duomenų šaltinių ir metodų aprašas, ataskaita teikiama Eurostatui.

2.05.02. Nuosavų išteklių statistika – pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Suderintos PVM nuosavų išteklių bazės ataskaitos parengimas

Finansų ministerija

Lietuvos PVM nuosavų išteklių dydis apskaičiuojamas nuo suderintos PVM nuosavų išteklių bazės.

metinis

T-REG-2 LRV-NUT-24 MIN-DEP-TA-11

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys ir Statistikos departamento statistiniai duomenys.

liepos 31 d.

šalis

Statistinė informacija teikiama Europos Komisijai.

2.

2012 m. PVM bazės nuosavų išteklių įvertinimas: kompensacinių PVM bazės rodiklių skaičiavimas (2009 m. bazės pagrindu) ir išsamus duomenų šaltinių ir procedūrų aprašymas

Statistikos departamentas

Išteklių ir panaudojimo lentelių duomenų ir kitų šaltinių pagrindu įvertinti vidutinį svertinį PVM tarifą, korekciją dėl specialios schemos taikymo ūkininkams ir parengti statistinių duomenų šaltinių ir metodų aprašymą.

metinis

T-REG-7, 16 LRV-NUT-24

Suvestiniai statistiniai, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Registrų centro duomenys.

gegužės 31 d.

šalis

Statistinė informacija teikiama Finansų ministerijai įmokų dydžiui į ES biudžetą skaičiuoti.

2.06. Kainos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06.01. Vartotojų kainų indeksai ir kainos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI)

Statistikos departamentas

Atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti VKI, kuris naudojamas infliacijos lygiui šalyje matuoti, šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti. Skaičiuojami 96 klasių, 38 grupių, 12 skyrių pagal tarptautinį Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių (toliau – COICOP) ir bendrasis VKI bei 35 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai ir jų pokyčiai, prekių ir paslaugų vidutinės kainos. Perskaičiuoti 1991-2012 m. laiko eilutes dėl bazinių metų pasikeitimo iš 2005 į 2010 m.

mėnesinis

LR-ĮST-18 LRV-NUT-54

Atrankinis vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinis tyrimas, KA-11, imtis – 3900 prekybos ir paslaugų įmonių ir įmonių vietos vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą), KA-05, imtis – 5 draudimo paslaugas teikiančios įmonės; valstybės ir savivaldybių teisės aktai dėl kainų ir tarifų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, (už 2013 m. sausį – 10 d. d.), vasaris – perskaičiuota laiko eilutė

šalis

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Alkoholio ir tabako vartojimas bei jo padariniai 2012 (informacija @), Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys.

2.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau – SVKI)

Statistikos departamentas

Skaičiuoti su kitomis ES valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti, tarptautiniams palyginimams atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, ES valstybių narių atitikčiai kainų stabilumo kriterijui vertinti (pagal konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis). Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP klasifikatorių, pritaikytą SVKI reikmėms (toliau – COICOP / HICP), ir bendrasis SVKI bei 8 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai.

mėnesinis

T-REG-5

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys.

7 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2013 m. sausį – vasario 18 d.)

šalis

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis; teikiama Eurostatui.

3.

Suderintas vartotojų kainų indeksas pagal pastovius mokesčius (toliau – SVKI pagal PM)

Statistikos departamentas

Pagal Europos centrinio banko ir Eurostato parengtą metodiką skaičiuoti SVKI pagal PM. Rodiklis reikalingas Europos centriniam bankui ir Lietuvos bankui infliacijos prognozėms bei konvergencijos ataskaitoms rengti. Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP / HICP klasifikatorių, 6 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių ir bendrasis SVKI pagal PM.

mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys, Lietuvos Respublikos įstatymai dėl mokesčių.

12 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, už 2013 m. sausį – vasario 22 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

4.

Būsto kainų indeksas

Statistikos departamentas

Skaičiuoti būsto kainų indeksą, kuris reikalingas finansiniam stabilumui vertinti, pinigų politikai formuoti, infliacijos prognozėms ir konvergencijos ataskaitoms rengti, tarptautiniams palyginimams atlikti.

ketvirtinis

 

VĮ Registrų centro duomenų bazė, atrankinis statistinis tyrimas, KA-26, imtis – 139 statybos įmonės, vartojimo prekių ir paslaugų kainų, statybos sąnaudų elementų kainų statistinių tyrimų duomenys.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Būsto kainų indeksai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis; teikiama Eurostatui.

5.

Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, prognozė

Statistikos departamentas

Įvertinti infliacijos lygį. Pateikiamas pagal SVKI apskaičiuotas kainų pokytis, palyginti su ankstesniu mėnesiu, vidutinis metinis ir metinės infliacijos įvertis.

mėnesinis

LRV-NUT-12

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų ir kitų statistinių tyrimų bei kitų institucijų statistinė informacija.

einamojo mėnesio 12 d. d.

šalis

Infliacijos prognozė (pranešimai spaudai).

6.

Maisto produktų mažmeninės kainos

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Rengti statistinę informaciją apie pieno, mėsos, grūdų produktų, vaisių ir daržovių, žuvų bei kitų maisto produktų kainas Lietuvos didžiausių miestų mažmeninės prekybos centruose, kaimo vietovių parduotuvėse ir turgavietėse, ūkinių gyvūnų kainas.

savaitinis mėnesinis ketvirtinis

LR-ĮST-33 MIN-DEP-TA-45

Atrankinis savaitinis statistinis tyrimas 7 didžiųjų Lietuvos miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus) mažmeninės prekybos centruose (28 tyrimo vietos). Atrankinis mėnesinis statistinis tyrimas (mėnesio pirmąjį šeštadienį reprezentacinėse turgavietėse (21) ir kaimo vietovių parduotuvėse (21). Atrankinis ketvirtinis statistinis tyrimas Vilniaus mažmeninės prekybos centruose (4).

kiekvieną penktadienį iki 16 val. (einamosios savaitės duomenys). 17 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, 30 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėse www.vic.lt, www.produktukainos.lt, Agro RINKA (leidinys [_|_]?, @), Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2012 m. (leidinys [_|_]?, @).

2.06.02. Eurostato Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos

Statistikos departamentas

Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie vidutines kainas ir ją bei pirminius kainų statistinius duomenis teikti Eurostatui šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams (toliau – PGP) skaičiuoti. Kiekvienam statistiniam tyrimui atrenkamos tam tikros prekės ir paslaugos, kurios tiriamos kas 3 metai. 2013 m. bus atliekami statistiniai tyrimai: E 2013-1 „Viskas namams ir sodui“ ir E 2013-2 „Transportas, restoranų ir viešbučių paslaugos“, tikrinami ir patvirtinami statistinio tyrimo E 2012-2 „Apranga, avalynė, kitos asmens priežiūros priemonės“ rezultatai.

pusmetinis

EPT-REG-19

Atrankinis statistinis tyrimas, KA-10, imtis: statistiniam tyrimui E 2013-1 – 320 prekybos ir paslaugų įmonių ir įmonių vietos vienetų; statistiniam tyrimui E 2013-2 – 360 prekybos ir paslaugų įmonių ir įmonių vietos vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą).

sausio 16 d., E 2013-1 – sausis, birželis, E 2013-2 – liepa, gruodis

šalis

Informacija apie Europos šalių tarptautinių palyginimų rezultatus skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Informacija apie Europos palyginimų programos 2011 m. rezultatus (leidinys @), Metraštis; teikiama Eurostatui.

2.

Gyvenamojo būsto nuomos kainos

Statistikos departamentas

Gyvenamojo būsto nuomos kainų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie vidutines gyvenamojo būsto nuomos kainas ir ją teikti Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

metinis

EPT-REG-19

Atrankinis statistinis tyrimas, KA-02, imtis – 35 nekilnojamojo turto agentūros.

sausio 16 d., rugpjūtis

šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

3.

Mašinų ir įrenginių kainos

Statistikos departamentas

Mašinų ir įrenginių kainų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją ir ją teikti Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

kas 2 metai

EPT-REG-19

Atrankinis tyrimas, KA-01, imtis – 259 respondentai.

sausio 16 d., vasaris, birželis

šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

4.

Statybos projektų kainos

Statistikos departamentas

Statybos projektų kainų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją ir ją teikti Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

metinis

EPT-REG-19

Statybos projektų kainas skaičiuoja ir pateikia viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi įmonė

sausio 16 d., liepa

šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

5.

Kompensacija darbuotojams pagal profesijas

Statistikos departamentas

Įvertinti kompensacijas darbuotojams pagal tam tikras profesijas, darbo laiko statistinius rodiklius.

metinis

EPT-REG-19

Darbo užmokesčio struktūros, darbo sąnaudų ir darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys.

birželis

šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

6.

BVP išlaidų komponentų struktūros parengimas PGP skaičiuoti

Statistikos departamentas

Pateikti išsamesnius namų ūkių ir valdžios sektoriaus bei pelno nesiekiančių institucijų galutinio vartojimo išlaidų, bendrojo kapitalo formavimo, eksporto ir importo statistinius duomenis (561 rodiklis), kurie naudojami šalies BVP perskaičiuoti perkamosios galios standartais taikant PGP.

metinis

EPT-REG-19 T-REG-7, 9 EK-REG-7 LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

rugsėjis – išankstinė 2011 m. ir 2012 m., galutinė 2010 m. statistinė informacija

šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2011 (leidinys [_|_]?, @), statistinė informacija teikiama Eurostatui.

7.

Sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Statistikos departamentas

Administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie stacionarias sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas teikiančių įstaigų vidutines ligų gydymo ar lovadienio kainas pagal įstaigų tipus, teikti ją Eurostatui šalių nacionalinių valiutų PGP skaičiuoti.

metinis

EPT-REG-19

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Valstybinės ligonių kasos duomenys.

rugpjūtis

šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

2.06.03. Kompensacijos ir pensijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Būsto nuomos kainos

Statistikos departamentas

Būsto nuomos kainų statistinių duomenų pagrindu rengti statistinę informaciją apie būsto nuomos vidutines rinkos kainas ir ją teikti Eurostatui Europos Bendrijų ir kitų tarptautinių organzacijų valstybės tarnautojų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, darbo užmokesčio ir pensijų koregavimo koeficientams nustatyti.

metinis

T-REG-17

Atrankinis statistinis tyrimas, imtis – 10 nekilnojamojo turto agentūrų (statistiniai duomenys renkami atliekant apklausą ir dalyvaujant Eurostato atstovui).

rugpjūtis

Vilniaus miestas

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

2.

Centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas

Statistikos departamentas

Nustatyti specialųjį valstybės tarnautojų darbo užmokesčio rodiklį, kaip pagrindinį elementą Europos Sąjungos (toliau – ES) personalo darbo užmokesčiui skaičiuoti.

metinis

EPT-REG-19 T-REG-17

Valstybės tarnautojų registro, Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenys.

liepa

šalis

Statistinė informacija teikiama Eurostatui ES personalo darbo užmokesčiui skaičiuoti.

2.07. Tarptautinė prekyba prekėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.07.04. Užsienio prekyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Intrastato statistinės informacijos rengimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prekių išvežimą iš Lietuvos į ES valstybes, prekių įvežimą iš ES valstybių į Lietuvą.

mėnesinis

EPT-REG-9 EK-REG-14 LRV-NUT-17

Intrastato statistinė ataskaita Išvežimas UPS-01, Intrastato statistinė ataskaita Įvežimas UPS-02. Duomenis teikia Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, viršiję Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytą Intrastato įvežimo arba išvežimo statistinės ataskaitos teikimo ribą.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

šalis, apskritys – lietuviškos kilmės prekių išvežimas

Užsienio prekyba (pranešimai spaudai), užsienio prekybos statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Eurostatui.

 

 

Muitinės departamentas

Rinkti duomenis apie Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybos su ES valstybėmis prekių įvežimą ir išvežimą.

mėnesinis

EPT-REG-9 EK-REG-14 LR-ĮST-42 LRV-NUT-17

Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas UPS-01, Įvežimas UPS-02 duomenys.

25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

Pirminių duomenų bazė teikiama Statistikos departamentui užsienio prekybos statistinei informacijai rengti.

2.

Ekstrastato statistinės informacijos rengimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prekių išvežimą iš Lietuvos į ne ES valstybes (eksportą), prekių įvežimą į Lietuvą iš ne ES valstybių (importą).

mėnesinis

EPT-REG-35 EK-REG-39, 40 LRV-NUT-17

Muitinės deklaracijų duomenys.

40 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

šalis, apskritys – lietuviškos kilmės prekių eksportas

Užsienio prekyba (pranešimai spaudai), užsienio prekybos statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Eurostatui.

 

 

Muitinės departamentas

Rinkti muitinės deklaracijų duomenis apie prekių eksportą ir importą.

mėnesinis

EPT-REG-35 EK-REG-39, 40 LR-ĮST-42

Importo muitinės deklaracijų ir eksporto muitinės deklaracijų duomenys.

15 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

 

Pirminių duomenų bazė teikiama Statistikos departamentui užsienio prekybos statistinei informacijai rengti.

2.08. Tarptautinė prekyba paslaugomis ir mokėjimų balansas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.08.02. Mokėjimų balansas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Įmonių finansinė-komercinė veikla su nerezidentais

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją, reikalingą mokėjimų balansui sudaryti: reikalavimai ir įsipareigojimai nerezidentams, tarptautinės prekybos paslaugomis statistiniai duomenys ir kt.

ketvirtinis

EPT-REG-11 EK-REG-29 LB-NUT-45

Ištisinis visų ekonominės veiklos rūšių įmonių, vykdančių finansinę-komercinę veiklą su nerezidentais, statistinis tyrimas, F-06, 4236 respondentai.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Mėnraštis, Metraštis; pirminių duomenų bazė teikiama Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti.

2.

Atvykę į Lietuvos Respubliką ir išvykę iš jos trečiųjų šalių asmenys

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Rengti statistinę informaciją apie atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir išvykstančių iš jos asmenų srautus, skirstant juos pagal pasienio punktus ir asmenis pagal pilietybę.

mėnesinis

EPT-REG-11

Administraciniai duomenys.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti, Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti.

3.

Šalies skola užsieniui

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę skolos užsieniui informaciją pagal Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas. Statistinė informacija grupuojama pagal trukmę, sektorius, finansines priemones.

ketvirtinis

LR-ĮST-7 LB-NUT-40, 48 KT-DOK-11

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

82 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, 90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, 105 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt; teikiama Pasaulio bankui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

4.

Oficialiųjų tarptautinių atsargų ir užsienio valiutų likvidumo statistika

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę informaciją apie visas oficialiąsias tarptautines atsargas ir jų sudėtines dalis: srautai ir likučiai laikotarpio pabaigoje ir iš anksto nustatyti bei galimi trumpalaikiai grynieji srautai, susiję su oficialiosiomis tarptautinėmis atsargomis ir kitu turtu užsienio valiutomis.

mėnesinis

EPT-REG-11 EK-REG-29 LR-ĮST-7 ECB-TA-3, 9 KT-DOK-2, 3

Lietuvos banko ir Finansų ministerijos duomenys.

7 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Oficialiosios tarptautinės atsargos (statistikos pranešimai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys @); teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

5.

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę informaciją apie einamąją sąskaitą: prekių ir paslaugų, pajamų (darbo ir investicijų), einamųjų pervedimų balansai; kapitalo ir finansinė sąskaitos: tiesioginės investicijos, investicijų portfelis, išvestinės finansinės priemonės, kitos investicijos; oficialiosios tarptautinės atsargos (srautai per laikotarpį, pagal sektorius, investicijų trukmę, šalis).

mėnesinis ketvirtinis

EPT-REG-11 EK-REG-29 LR-ĮST-7 LB-NUT-25, 40, 45, 48 MIN-DEP-TA-39 ECB-TA-3, 9 KT-DOK-5, 8

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

30 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, 82 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga (statistikos pranešimai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt; teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Eurostatui.

6.

Lietuvos Respublikos tarptautinių investicijų balansas

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę inofrmaciją apie finansinę sąskaitą: tiesioginės investicijos, investicijų portfelis, išvestinės finansinės priemonės, kitos investicijos; oficialiosios tarptautinės atsargos (likučiai laikotarpio pabaigoje).

ketvirtinis

EPT-REG-11 EK-REG-29 LR-ĮST-7 LB-NUT-25, 40, 45, 48 MIN-DEP-TA-39 ECB-TA-3, 9 KT-DOK-3

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

82 d.ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga (statistikos pranešimai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt; teikiama Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Eurostatui.

2.08.03. Tiesioginės užsienio investicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Įmonių tiesioginės užsienio investicijos ir nerezidentų įsigytas nekilnojamas turtas

Statistikos departamentas

Įvertinti tiesioginių užsienio investicijų būklę Lietuvoje ir Lietuvos įmonių tiesiogines investicijas užsienyje pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

ketvirtinis

EPT-REG-11 EK-REG-29 LB-NUT-45

Atrankinis statistinis tyrimas TUI-01, 1215 respondentai.

sausio 2 d., balandžio 2 d., liepos 1 d., spalio 1 d. – statistinė informacija

šalis

Tiesioginės investicijos (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis.

 

 

 

Įvertinti nerezidentų įsigyto nekilnojamojo turto vertę.

metinis

 

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenys

 

 

Naudojama Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje rodikliui papildyti.

 

 

 

 

 

 

Ištisinis įmonių, turinčių tiesioginių užsienio investicijų nerezidentinėse įmonėse ir įmonių, kuriose nerezidentai turi tiesioginių užsienio investicijų, statistinis tyrimas, TUI-01, 2975 respondentai.

balandžio 2 d. – išankstinė statistinė informacija spalio 22 d. – galutinė statistinė informacija, lapkričio 12 d. – galutinė regioninė statistinė informacija

šalis savivaldybės

Tiesioginės investicijos apskrityse ir savivaldybėse (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys.

2.

Tiesioginės užsienio investicijos

Lietuvos bankas 4

Rengti statistinę informaciją apie tiesiogines užsienio investicijas pagal jų sudėtines dalis, šalis, ekonominės veiklos rūšis (srautai per laikotarpį ir likučiai laikotarpio pabaigoje).

ketvirtinis

EPT-REG-11 LR-ĮST-7 LB-NUT-40, 45 MIN-DEP-TA-39 ECB-TA-3, 9 KT-DOK-3, 8

Statistiniai ir administraciniai duomenys.

92 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Tiesioginės užsienio investicijos (statistikos pranešimai); statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, teikiama Eurostatui, Tarptautiniam valiutos fondui.

2.08.06. Su užsieniu susijusių įmonių statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti Lietuvoje veikiančių užsienio kontroliuojamų įmonių pagrindinius statistinius rodiklius (apyvarta, pridėtinė vertė, išlaidos personalui, materialinės investicijos ir kt.) pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

metinis

EPT-REG-17

Tiesioginių užsienio investicijų, verslo struktūros statistinių tyrimų, Statistinio ūkio subjektų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kiti duomenys.

liepa – 2011 m. statistinė informacija

šalis

Su užsieniu susijusių įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

2.

Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie užsienyje veikiančių Lietuvos ūkio subjektų kontroliuojamų įmonių skaičių, dirbančiuosius ir pajamas pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.

metinis

EPT-REG-17

Tiesioginių užsienio investicijų, verslo struktūros statistinių tyrimų, Statistinio ūkio subjektų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kiti duomenys.

liepa

šalis

Su užsieniu susijusių įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

2.09. Kita makroekonomikos statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.09.01. Makroekonomikos statistinių rodiklių analizė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pagrindinių makroekonomikos statistinių rodiklių tendencijų analizė

Statistikos departamentas

Apžvelgti bendruosius šalies ekonomikos ir didžiausią įtaką jai turinčių ekonomikos sričių statistinius rodiklius, juos palyginti su ES valstybių statistiniais rodikliais. Analizuoti statistinių rodiklių kitimo tempus, pateikti tendencijų prognozes.

ketvirtinis

LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Lietuvos ekonomikos ketvirtinė apžvalga (leidinys @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.

Šalies ūkio našumas

Statistikos departamentas

Įvertinti šalies ūkio ir atskirų veiklų darbo našumą pagal EVRK 2 red.

pusmetinis

LRV-NUT-12

Suvestiniai statistiniai ir administraciniai duomenys.

balandžio 12 d. – pirmasis įvertis, spalio 11 d. – patikslintas įvertis

šalis

Šalies ūkio našumas (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.09.02. Kita makroekonomikos statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Duomenys apie sumokėtus mokesčius

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie sumokėtus mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus ir į Garantinį fondą, sugrupuoti pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius ir teritorijos administracinius vienetus.

ketvirtinis

LRV-NUT-16

Administraciniai duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis, pagal savivaldybes - tik joms perskirstyti mokesčiai

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.

Valstybės turto perdavimas savivaldybėms

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie dalinį valstybės turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn.

ketvirtinis

LRV-NUT-8

Savivaldybių duomenys.

23 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

savivaldybės

Statistinė informacija teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Aplinkos ministerijai.

3. VERSLO STATISTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01. Metinė verslo statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01.01. Struktūrinė verslo statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nefinansinių įmonių verslo struktūra

Statistikos departamentas

Įvertinti pagrindinius ekonominius statistinius rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydį (pajamos, sąnaudos, pelnas, produkcija, pridėtinė vertė, turtas, įsipareigojimai ir kt.).

metinis

EPT-REG-21 LRV-NUT-12

Atrankinis statistinis tyrimas, F-01, imtis – 9502 respondentų, arba 7 procentai nefinansinių įmonių, kurių pajamos sudaro apie 80 procentų visų nefinansinių įmonių pajamų. Likusių įmonių duomenys gaunami iš administracinių šaltinių: VĮ Registrų centro įmonių metinių finansinių ataskaitų, Valstybinės mokesčių inspekcijos įmonių pelno ir gyventojų pajamų mokesčių deklaracijų.

liepa – galutinė 2011 m., rugsėjis – išankstinė 2012 m. statistinė informacija

šalis, pagal savivaldybes – darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, pridėtinė vertė, investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Verslo struktūros rodikliai 2011 (leidinys [_|_]?, @), Mažų, vidutinių ir didelių įmonių pagrindiniai rodikliai 2011 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti; teikiama Eurostatui.

2.

Nefinansinių įmonių finansiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie pagrindinius įmonių finansinius rodiklius, įvertinti įmonių įsiskolinimo būklę bei veiklos efektyvumą (pajamos, sąnaudos, pelnas, turtas, įsipareigojimai, produkcija, pridėtinė vertė ir kt.).

ketvirtinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Atrankinis nefinansinių įmonių statistinis tyrimas, F-01, imtis – 6596 respondentai.

80 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Įmonių finansiniai rodikliai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

3.

Verslo paslaugų struktūra

Statistikos departamentas

Įvertinti kompiuterių, teisinių, apskaitos, buhalterijos, audito, mokesčių bei valdymo konsultacijų, reklamos, įdarbinimo paslaugų pardavimo pajamas pagal produktus ir klientus (EVRK 2 red. 58.2, 62, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 73.1, 78 veiklose).

metinis

EPT-REG-21

Atrankinis statistinis tyrimas, PS-01, PS-02, PS-03, PS-04, PS-08, PS-10, imtis – 908 respondentai.

2014 m. liepa

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

4.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla ir tinklas

Statistikos departamentas

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos ir tinklo apimties pokyčius: apyvarta be PVM, alkoholinių ir tabako gaminių pardavimas, parduotuvių skaičius, maitinimo vienetų skaičius, prekybinis plotas. Rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red. G sekcija ir I sekcijos 56 skyrius keturių ženklų lygiu) ir įmonių dydžio grupes (1–9, 10–49, 50 ir daugiau dirbančiųjų).

metinis

EPT-REG-21 LRV-NUT-54

Atrankinis statistinis tyrimas, PR-07, imtis –11681 respondentas, arba 49 procentai prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro apie 86 procentus visos apyvartos.

rugsėjo 19 d.

savivaldybės

Mažmeninė ir didmeninė prekyba apskrityse ir savivaldybėse (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys.

5.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtis

Statistikos departamentas

Įvertinti mažmeninės prekybos įmonių apyvartos be PVM sudėtį pagal Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-190 (Žin., 2009, Nr. 98-4161) (toliau-PGPK) prekių grupes 6 ženklų lygiu.

kas 5 metai

EPT-REG-21, 22

Atrankinis statistinis tyrimas, PR-15, imtis – 4929 respondentai arba 54,1 procento mažmeninės prekybos įmonių, kurių apyvarta sudaro apie 92 procentus visos apyvartos.

rugsėjo 19 d.

šalis

Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis.

6.

Piniginio tarpininkavimo įstaigų veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie piniginio tarpininkavimo įmonių veiklą, balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistinius duomenis, dirbančiuosius ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 rodikliai: vietinių vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

ketvirtinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Lietuvos banko duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

metinis

EPT-REG-21 T-REG-7 EK-REG 36, 37, 45 T-DIR-1 LRV-NUT-12

Ištisinis kredito įstaigų statistinis tyrimas, B-01, 99 respondentai, Lietuvos banko duomenys.

rugpjūčio 19 d.

šalis, apskritys – 4 rodikliai (žr. 3 skl.)

Finansų įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Eurostatui.

7.

Draudimo įmonių veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą.

ketvirtinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Lietuvos banko duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

šalis

Statistinė informacija naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą, balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistinius duomenis, dirbančiuosius ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 rodikliai: vietos vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

metinis

EPT-REG-21 T-REG-7 EK-REG- 33, 34, 42 T-DIR-4 LRV-NUT-12

Ištisinis draudimo įmonių statistinis tyrimas, F-02, 11 respondentų, Lietuvos banko duomenys.

rugpjūčio 19 d., gruodis,

šalis, apskritys – 4 rodikliai (žr. 3 skl.)

Finansų įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Eurostatui.

 

 

Lietuvos bankas

Rengti struktūrinės verslo statistikos rodiklius apie draudimo įmokas, išmokas, techninius atidėjimus ir kita.

metinis

EK-REG-34

Draudimo įmonių duomenys.

spalio 1 d.

šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

8.

Lietuvos draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis

Lietuvos bankas

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

ketvirtinis

LR-ĮST-40 MIN-DEP-TA-10, 15, 17, 18

Draudimo įmonių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, metinė statistinė informacija – rugpjūčio 1 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt; teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

10.

Lietuvos draudimo įmonių ir kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, statistiniai veiklos rodikliai

Lietuvos bankas

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

mėnesinis

MIN-DEP-TA-32

Draudimo įmonių duomenys.

45 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

11.

Lietuvos draudimo brokerių įmonių veiklos rezultatai

Lietuvos bankas

Rengti statistinę informaciją draudimo rinkai apžvelgti ir visuomenei informuoti.

ketvirtinis

LR-ĮST-40 MIN-DEP-TA-10, 15, 18

Draudimo brokerių įmonių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, rugpjūčio 1 d. – metiniai statistiniai duomenys

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

12.

Privalomojo draudimo veiklos statistika

Lietuvos bankas

Rengti statistinę informaciją apie privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą (audito įmonių, antstolių, advokatų, statybos įmonių, sveikatos įstaigų, išskyrus vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą).

ketvirtinis metinis

MIN-DEP-TA-25

Draudimo įmonių duomenys.

90 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, liepos 1 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

13.

Kitų finansinio tarpininkavimo įmonių veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie kitų finansinio tarpininkavimo įmonių (finansinės išperkamosios nuomos, finansų maklerio, draudimo brokerių ir kt.) veiklą, balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistinius duomenis, dirbančiuosius ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 rodikliai: vietos vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

ketvirtinis

LRV-NUT-12

Atrankinis kitų finansinio tarpininkavimo įmonių statistinis tyrimas, F-03, imtis – 140 respondentų, Lietuvos banko duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

šalis

Statistinė informacija naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

metinis

EPT-REG-21 EK-REG-33, 34 LRV-NUT-12

Ištisinis kitų finansinio tarpininkavimo įmonių statistinis tyrimas, F-03, 402 respondentai, F-03 sutrumpinta, 26 respondentai, Lietuvos banko duomenys.

rugpjūčio 19 d., birželis (2012 m. statistiniai duomenys),

šalis, apskritys – 4 rodikliai (žr. 3 skl.)

Finansų įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis; teikiama Eurostatui; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

Lietuvos bankas

Rengti valdymo įmonių, finansų maklerio įmonių balansų, nebalansinių ataskaitų ir pelno (nuostolių) ataskaitų suvestinius statistinius duomenis.

ketvirtinis metinis

LR-ĮST-37, 43

Ištisinis valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių statistinis tyrimas.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, gegužės 20 d.,

šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

 

Rengti kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų ataskaitų ir pajamų (sąnaudų) ataskaitų suvestinius statistinius duomenis.

ketvirtinis metinis

LR-ĮST-37, 44

Ištisinis valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių statistinis tyrimas.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, gegužės 20 d.

 

 

14.

Pensijų fondų veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie pensijų fondų veiklą. Balanso, grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų statistiniai duomenys, struktūriniai statistiniai rodikliai, statistiniai duomenys apie pensijų fondų dalyvius ir kt.

ketvirtinis

EPT-REG-21 EK-REG- 33, 34, 42 LRV-NUT-12

Lietuvos banko duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus,

šalis

Finansų įmonių veikla (pranešimas spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, nacionalinėms sąskaitoms sudaryti; teikiama Eurostatui; naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

metinis

 

 

rugpjūčio 19 d., gruodis

 

 

 

Lietuvos bankas

Rengti pensijų fondų grynųjų aktyvų ataskaitų ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų suvestinius ir pensijų fondų struktūrinius verslo statistinius rodiklius.

ketvirtinis metinis

LR-ĮST-23, 38

Valdymo įmonių duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, gegužės 20 d.,

šalis

Statistinė informacija teikiama Statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

 

Rengti pensijų fondų balansų ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų suvestinius ir pensijų fondų struktūrinius verslo statistinius rodiklius.

ketvirtinis metinis

 

Gyvybės draudimo įmonių duomenys.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, birželio 20 d.

 

 

15.

Šalies konkurencingumas

Statistikos departamentas

Surinkti ir pateikti Pasaulio ekonomikos forumui (PEF) statistinę informaciją šalies konkurencingumui vertinti.

metinis

 

Atrankinis įmonių ir įstaigų statistinis tyrimas, imtis – 350 respondentų.

rugsėjo 24 d.

šalis

Statistiniai duomenys teikiami Pasaulio ekonomikos forumui.

16.

Verslo demografijos rodikliai

Statistikos departamentas

Nustatyti veikiančių, pradėjusių veiklą ir nutraukusių veiklą ūkio subjektų skaičių ir struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių, pajamų dydį, naujų subjektų išlikimo lygį ir visų ūkio subjektų vystymąsi. Pateikti duomenis teritoriniu lygmeniu (NUTS 3 lygis). Nustatyti veikiančių, pradėjusių veiklą ir nutraukusių veiklą ūkio subjektų, kuriuose dirba vienas darbuotojas (savininkas), taip pat įmonių, kurios sėkmingai veikia daugiau nei 3–5 metus, skaičių ir struktūrą, išlikimo lygį ir ūkio subjektų vystymąsi. Paskaičiuoti inovatyvių įmonių skaičių. Inovatyvios įmonės – greitai augančių įmonių, kurių darbuotojų skaičius ar pajamos per metus auga 10-20 procentų tris metus iš eilės, atrinktų pagal inovatyvias veiklos rūšis, sąrašas.

metinis

EPT-REG-21

Statistinio ūkio subjektų registro duomenys.

sausio 7 d., birželio 30 d., liepos 8 d.

savivaldybės

Ūkio subjektai ir verslumas (pranešimai spaudai); ataskaita teikiama Eurostatui.

17.

Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesus, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių ūkinę finansinę veiklą iki bankroto proceso paskelbimo ir po jo, darbuotojų skaičiaus pokyčius bankrutuojančiose ir bankrutavusiose įmonėse, Garantinio fondo išmokas. Statistinė informacija grupuojama pagal savivaldybes, įmonių dydį, teisinę formą, ekonominės veiklos rūšį, bankroto iniciatorius ir kt.

pusmetinis metinis

LR-ĮST-28, 29 LRV-NUT-13

Verslo struktūros statistinio tyrimo ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos duomenys.

birželio 28 d., lapkričio 25 d., liepos 19 d.

savivaldybės

Įmonių bankrotas (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys, Įmonių bankrotas (leidinys [_|_]?, @).

18.

Materialinės ir nematerialinės investicijos

Statistikos departamentas

Įvertinti ūkio subjektų investicijas į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto statyba, įsigijimas, pardavimas, investicijos į gyvenamuosius pastatus, nematerialiojo turto įsigijimas ir pardavimas.

ketvirtinis

T-REG-7 LRV-NUT-12

Ištisinis biudžetinių įstaigų statistinis tyrimas, kitų ūkio subjektų atrankinis statistinis tyrimas, KS-02, imtis – 12 procentų visos populiacijos. Iš viso 9733 respondentai.

55 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstinė statistinė informacija, 60 d. – galutinė statistinė informacija

šalis

Materialinės investicijos (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; Materialinės investicijos ir statyba 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis; teikiama nacionalinėms sąskaitoms bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti,

 

 

 

 

metinis

 

Ištisinis žemės ūkio įmonių, bendrovių, finansų įmonių, biudžetinių įstaigų statistinis tyrimas, atrankinis pelno nesiekiančių organizacijų, turėjusių pajamų ir individualių įmonių statistinis tyrimas, KS-02, imtis – 12 procentų įmonių. Iš viso 4374 respondentai, nefinansinių įmonių verslo struktūros statistinio tyrimo duomenys.

rugsėjo 13 d. – galutinė 2011 m. statistinė informacija, lapkričio 15 d. – išankstinė 2012 m. statistinė informacija

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama nacionalinėms sąskaitoms bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui įvertinti.

19.

Tauriųjų metalų sunaudojimas

Statistikos departamentas

Nustatyti tauriųjų metalų kiekį, sunaudojamą produkcijai gaminti, mokslinio tyrimo ir kitiems tikslams.

Metinis

LR-ĮST-9

Atrankinis statistinis tyrimas, MI-01, imtis – 62 respondentų.

birželio 14 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

20.

Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo susidarymas ir panaudojimas

Statistikos departamentas

Nustatyti visą susidariusį bei produkcijai gaminti ir kitiems tikslams sunaudotą juodųjų (plieno ir ketaus) ir spalvotųjų (vario, bronzos, žalvario, aliuminio, švino, cinko, alavo, nikelio ir kt.) metalų laužo kiekį ir kt.

metinis

LR-ĮST-30

Atrankinis statistinis tyrimas, MI-05, imtis – 917 respondentų.

birželio 14 d.

šalis apskritys – metalo laužo susidarymas ir panaudojimas

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Lietuvos apskritys.

3.01.02. Struktūrinės verslo statistikos vystymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Administracinių ir apskaitos duomenų panaudojimo verslo statistikoje analizė

Statistikos departamentas

Kartu su kitų šalių statistikos tarnybų partneriais rengti rekomendacijas, kaip panaudoti administracinius ir apskaitos duomenis verslo statistikai rengti.

vienkartinis

Eurostato projektas (ESS net 2009–2013 m.)

Lietuvos ir kitų šalių statistikos institucijų patirtis.

 

 

Parengtos rekomendacijos dėl administracinių duomenų naudojimo verslo statistikoje, ataskaita pateikta Eurostatui.

2.

Tarptautinio verslo organizavimo tyrimo duomenų susiejimas su kitais statistiniais šaltiniais

Statistikos departamentas

Palyginti tarptautinį verslą vykdančių įmonių duomenis skirtinguose tyrimuose ir nustatyti jų įtaką globalizacijos procesui.

vienkartinis

Eurostato projektas (2012–2013 m.)

 

gruodis

 

Statistinė informacija bei projekto ataskaita teikiama Eurostatui.

3.01.03. Pramonės gaminių gamyba pagal PGPK – PRODCOM nacionalinę versiją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Įmonių pramoninių gaminių gamyba

Statistikos departamentas

Nustatyti gaminių pagal PGPK klasifikatorių gamybą, įvertinti gamybos apimtį ir pokyčius: pagaminta produkcija, parduotos produkcijos kiekis ir vertė pagal gaminius.

mėnesinis metinis

T-REG-3, 11 EK-REG-13, 45

Atrankinis statistinis tyrimas, P-12, imtis – 3184 respondentų, arba 47 procentai įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas bei apdirbamoji gamyba ir kurių metinės pajamos ne mažesnės kaip 0,2 mln. Lt., ir nepramoninių įmonių, kurių antrinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas bei apdirbamoji gamyba ir kurių metinės pajamos ne mažesnės kaip 0,5 mln. Lt. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys.

27–30 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, birželio 27 d.

šalis savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Gaminių gamyba 2012 (leidinys [_|_]?, @), Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui.

2.

Tabako gaminių gamyba ir realizavimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Rinkti, kaupti statistinius duomenis ir analizuoti statistinę informaciją gautą iš ūkio subjektų apie tabako gaminių gamybą ir realizavimą Lietuvos Respublikoje.

ketvirtinis

LRV-NUT-55

Ištisinis ūkio subjektų, turinčių licencijas gaminti ir verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, statistinis tyrimas, NTAKD-TAB-GAM-F1, 3 respondentai, NTAKD-TAB-REAL-F2 42 respondentai.

I ketvirtis

savivaldybės

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ntakd.lt.

3.02. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02.01. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Įmonių pramoninė veikla

Statistikos departamentas

Įvertinti trumpalaikius pramonės pokyčius: produkciją, pardavimus ir paslaugas (Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje), vidutinį dirbančiųjų skaičių, dirbtas valandas, algas ir atlyginimus. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis pagal EVRK 2 red.: kasybą ir karjerų eksploatavimą; apdirbamąją gamybą; elektros, dujų ir vandens tiekimą sekcijos, skyriaus lygmeniu; pagal pagrindines pramonines grupes. Perskaičiuoti 1998-2012 m. laiko eilutes dėl bazinių metų pasikeitimo iš 2005 į 2010 m.

mėnesinis

EPT-REG-15 T-REG-11

Atrankinis pramoninę veiklą vykdančių įmonių statistinis tyrimas, imtis – 33,4 procentai įmonių, kurių pagrindinė veiklos rūšis yra kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų ir vandens tiekimas ir kurių pajamos sudaro 94 procentus visų šių veiklos rūšies įmonių pajamų. P-11, 2307 respondentai, P-11 priedas, 12 respondentų, PEG-11, 17 respondentų, PEP-11, 1 respondentas, PET-11, 6 respondentai, PD-11, 5 respondentai, PV-11, 49 respondentai, PŠ-11, 54 respondentai.

22 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, vasario 22 d., kovo 8, 12 d., gegužės 30 d., birželio 28 d. – perskaičiuota laiko eilutė

šalis

Pramonės pokyčiai (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis; teikiama tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui.

2.

Prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta ir darbo rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti prekybos ir maitinimo įmonių pagrindinių statistinių rodiklių pokyčius: apyvarta be PVM, dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai. Statistiniai rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis EVRK 2 red. G sekcija ir I sekcijos 56 skyrius keturių ženklų lygiu. Perskaičiuoti 1997-2012 m. laiko eilutes dėl bazinių metų pasikeitimo iš 2005 į 2010 m.

mėnesinis

EPT-REG-15 T-REG-11

Atrankinis statistinis tyrimas, PR-01, imtis – 4731 respondentas, arba 20,3 procento prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro apie 77 procentus visos apyvartos, „Sodros“ duomenys.

28 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, vasario 28 d. – perskaičiuotos laiko eilutės

šalis

Variklinių transporto priemonių prekybos ir remonto įmonių apyvarta (pranešimai spaudai), Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis; teikiama Eurostatui.

3.

Prekyba turgavietėse

Statistikos departamentas

Nustatyti mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse apimtį bei pokyčius: prekių apyvarta ir jos sudėtis pagal prekių grupes.

ketvirtinis

EPT-REG-15

Ištisinis turgaviečių, turinčių administraciją, statistinis tyrimas, PR-02, 102 turgavietės.

32 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

apskritys

Prekyba turgavietėse (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2012 (leidinys [_|_]?, @).

4.

Paslaugų teikimo įmonių veikla

Statistikos departamentas

Įvertinti verslo ir socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonių pardavimo pajamas, vidutinį dirbančiųjų skaičių pagal EVRK 2 red. H, L, M (išskyrus 72 skyrių), N, P, Q ir R sekcijas ir 95, 96 skyrius. Perskaičiuoti 1998-2012 m. laiko eilutes dėl bazinių metų pasikeitimo iš 2005 į 2010 m.

ketvirtinis

T-REG-11

Atrankinis statistinis tyrimas, imtis – 28 procentų įmonių, PS-20, 4283 respondentai, PS-21, 1269 respondenta1.

60 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, gegužė 31 d.– perskaičiuotos laiko eilutės

apskritys, šalis – transporto veikla

Paslaugų statistika (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt; teikiama Eurostatui.

5.

Statybos įmonių darbai

Statistikos departamentas

Įvertinti statybos įmonių pagrindinių veiklos rodiklių pokyčius. Rodikliai: atlikti statybos darbai (be PVM), dirbančiųjų skaičius, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai. Atlikti statybos darbai pateikiami pagal statinių tipą, darbų rūšis. Perskaičiuoti 1998-2012 m. laiko eilutes dėl bazinių metų pasikeitimo iš 2005 į 2010 m.

ketvirtinis

EPT-REG-15 T-REG-11

Atrankinis statistinis tyrimas, KS-01, imtis – 1019 respondentų arba 17 procentų veikiančių statybos įmonių, „Sodros“ duomenys.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstinė statistinė informacija, 60 d. – galutinė statistinė informacija, gegužė – perskaičiuota laiko eilutė

šalis savivaldybės – leidinyje už 2012 m.

Statybos statistika (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Materialinės investicijos ir statyba 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys; teikiama Eurostatui.

6.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie išduotus statybos leidimus ir baigtus statyti gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus (pastatų, butų skaičius, pastatų plotai, statybinis tūris).

ketvirtinis

T-REG-7, 11

IS „Infostatyba“ duomenys, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorinių skyrių statistinis tyrimas, NPS-01, 60 respondentų, LS-01, 1 respondentas.

45 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – išankstinė statistinė informacija, 60 d. – galutinė statistinė informacija

apskritys savivaldybės

Pastatų statistika (pranešimai spaudai), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Materialinės investicijos ir statyba 2012 (leidinys [_|_]?, @), Mėnraštis, Metraštis, Lietuvos apskritys; Išduotų statybos leidimų statistinė informacija teikiama Euros