MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2005 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1B-762 „DĖL TRANZITO DEKLARACIJŲ TEIKIMO NAUJOSIOS KOMPIUTERIZUOTOS TRANZITO SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 24 d. Nr. 1B-298

Vilnius

 

 

Pakeičiu Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1B-762 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5162) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Įgalioju Vilniaus teritorinės muitinės viršininką J. Pangonį, Kauno teritorinės muitinės l. e. viršininko pareigas G. Linkevičiūtę, Klaipėdos teritorinės muitinės viršininką A. Šipavičių, Šiaulių teritorinės muitinės l. e. viršininko pareigas E. Blažį, Panevėžio teritorinės muitinės viršininką R. Busilą sudaryti ir pasirašyti Sutartis su asmenimis, pateikiančiais tranzito deklaracijas NCTS priemonėmis, kurių buveinė yra atitinkamos teritorinės muitinės veiklos zonoje, bei atlikti kitus su šiuo įgaliojimu susijusius veiksmus. Sutartį su kitoje ES valstybėje registruotais asmenimis pasirašo tas įgaliotas muitinės viršininkas, kurios veiklos zonai priklausančiai išvykimo įstaigai numatoma pateikti pirmoji tranzito deklaracija.“

 

 

 

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS                     RAMUTĖ LIUPKEVIČIENĖ