LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-13“DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO UŽSIENIEČIŲ, GAVUSIŲ PRIEGLOBSTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, INTEGRACIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. balandžio 14 d. Nr. A1-107

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-13 (Žin., 2004, Nr. 157-5741; 2006, Nr. 5-167):

1. išdėstau 23 punktą taip:

23. Jeigu per Tvarkos aprašo 16 punkte nustatytą laikotarpį pažeidžiamoms grupėms nepavyksta įgyvendinti integracijos, komisija gali šį laikotarpį dar pratęsti, bet ne ilgiau negu trunka išduoto leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo terminas. Bendras integracijos laikotarpis centre ir savivaldybės teritorijoje negali būti ilgesnis kaip 60 mėnesių. Sprendimą dėl integracijos paramos trukmės pratęsimo komisija priima per 30 dienų nuo prieglobstį gavusio užsieniečio prašymo pateikimo datos, remdamasi jo prašymu, integraciją įgyvendinančios institucijos ir centro atitinkamais pasiūlymais bei išvadomis. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau, kaip likus 30 dienų iki skirtos paramos integracijai teikimo pabaigos.“.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ