LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS REGISTRŲ STEIGIMO, PROJEKTAVIMO, REORGANIZAVIMO IR NAUDOJIMO

 

1996 m. lapkričio 29 d. Nr. 1418

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybės kadastrų, klasifikatorių, registrų steigimo, projektavimo ir reorganizavimo tvarką;

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinius nuostatus.

2. Pavesti Ryšių ir informatikos ministerijai iki 1996 m. gruodžio 20 d. įsteigti Registrų tarnybą, patvirtinti šios tarnybos nuostatus ir užtikrinti jos veiklą.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 793 „Dėl kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo ir funkcionavimo“ (Žin., 1992, Nr. 33-1018);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. 568 „Dėl labdaros organizacijų ir labdaros fondų steigimo ir registravimo tvarkos bei sąlygų“ (Žin., 1993, Nr. 33-761) 5 punktą;

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų“ (Žin., 1994, Nr. 94-1845) 4 punktą;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių registro tvarkymo perdavimo Statistikos departamentui“ (Žin., 1994, Nr. 99-1981) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 48 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 793 „Dėl kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo ir funkcionavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 6-132);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 9-189) 3 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybinio registro laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 51-1257) 5 punktą;

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 56-1412) 2 punktą;

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 61-1539) 3 punktą;

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1319 „Dėl Kultūros įstaigų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 84-1909) 4 punktą;

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 536 „Dėl Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybinio registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 43-1058) 5 punktą;

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 60-1417) 2 punktą;

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. 913 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 75-1810) 4 punktą;

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Valstybinio sveikatos priežiūros įstaigų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 100-2286) 2 punktą.

4. Nustatyti, kad visų valstybės registrų, įteisintų iki Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo paskelbimo, vadovaujančiosios registrų tvarkymo įstaigos iki 1997 m. balandžio 30 dienos:

4.1. įregistruoja tvarkomus registrus Valstybės registrų sąraše;

4.2. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įsteigtų registrų nuostatus, patikslintus pagal šiuo nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinius nuostatus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRAS                                               VAIDOTAS ABRAITIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1418

 

Valstybės kadastrų, klasifikatorių, registrų steigimo, projektavimo ir reorganizavimo tvarka

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Ši tvarka reglamentuoja valstybės kadastrų, klasifikatorių, registrų (toliau vadinama – registrai) steigimą, projektavimą ir reorganizavimą.

 

Naujų registrų steigimas

 

2. Registro steigėjo teisę turi Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registrai steigiami ministerijų, departamentų ir kitų valstybės institucijų (toliau vadinama – registro steigimo iniciatoriai), kurių veikla tiesiogiai susijusi su numatomais registruoti objektais, teikimu.

3. Registro steigimo iniciatorius rengia registro steigimo paraišką pagal Registrų tarnybos prie Ryšių ir informatikos ministerijos (toliau vadinama – Registrų tarnyba) nustatytą formą, kurioje turi būti nurodyta:

3.1. registro statusas: valstybės pagrindinis (bazinis) arba valstybės (ne pagrindinis);

3.2. steigiamo registro objektai, jų registravimo duomenys ir dokumentai bei kita informacija;

3.3. registro paskirtis, pagrindiniai registro duomenų naudotojai;

3.4. naujo registro steigimo motyvai;

3.5. numatoma registro funkcionavimo schema.

4. Registro steigimo iniciatorius siunčia šios tvarkos 3 punkte nurodytą paraišką Registrų tarnybai.

5. Registrų tarnyba rengia išvadą dėl pateiktos registro funkcionavimo schemos ir perduoda ją registro steigimo iniciatoriui.

6. Registro steigimo iniciatorius, gavęs Registrų tarnybos pritarimą, rengia šiuos teikimo steigti registrą dokumentus:

6.1. aiškinamąjį raštą;

6.2. registro įstatymo projektą (jeigu registras steigiamas atskiru įstatymu);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl registro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo bei registro nuostatų projektus (jeigu registras steigiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu);

6.4. kalendorinį registro rengimo bei įteisinimo darbų grafiką ir išlaidų sąmatą (sąmatoje nurodomi finansavimo šaltiniai).

7. Steigiamo registro įstatymo bei registro nuostatų projektai derinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente nustatyta tvarka.

8. Jeigu registras steigiamas įstatymu, šios tvarkos 6.3 ir 6.4 punktuose nurodyti dokumentai rengiami ir teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei tik priėmus įstatymą.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą. Ja skiriama ta valstybės institucija, kuri pagal savo veiklos pobūdį disponuoja atitinkamo registro duomenimis. Jeigu tokios institucijos nėra, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga parenkama Registrų tarnybos teikimu. Objektų registravimą ir registravimo duomenų bazės tvarkymą kompiuteriais gali atlikti atskiros registro tvarkymo įstaigos. Registravimo duomenų kompiuterinio tvarkymo įstaigą parenka vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, atsižvelgdama į jos technines ir technologines galimybes.

10. Paskirta vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga pateikia Registrų tarnybai registro duomenis, kad jis būtų įtrauktas į Valstybės registrų sąrašą.

 

Projektavimas

 

11. Registras projektuojamas pagal priimtą to registro įstatymą arba patvirtintus registro nuostatus, jeigu tokio įstatymo nėra.

12. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga rengia registro projekto techninę užduotį (toliau vadinama – techninė užduotis) ir derina ją su pagrindiniais registro nuostatuose nurodytais duomenų naudotojais.

13. Techninės užduotys rengiamos pagal Ryšių ir informatikos ministerijos parengtus kompiuterizuotų informacinių sistemų techninių užduočių reikalavimus. Technines užduotis registruoja ir tvirtina Ryšių ir informatikos ministerija.

14. Registro duomenų bazėms ir duomenų tvarkymo programinei įrangai sukurti gali būti rengiamos atskiros techninės užduotys pagal Ryšių ir informatikos ministerijos parengtus informacinių sistemų komponentų techninių užduočių reikalavimus.

15. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga papildomai parengia:

15.1. registro informacijos klasifikavimo ir kodavimo standarto projektą;

15.2. techninėje užduotyje numatytus registro projekto dokumentus;

15.3. projekto sąmatą (sąmatoje nurodomi finansavimo šaltiniai).

16. Finansavimo šaltiniai ir lėšos, kurių reikia techninėms užduotims bei projektams rengti, numatomi Ryšių ir informatikos ministerijos rengiamose informatikos plėtojimo ir finansavimo programose.

Lėšos, kurių reikia konkretaus registro projektui parengti, įgyvendinti ir įteisinti, numatomos techninėje užduotyje arba programoje. Remdamasi jomis, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga formuoja ateinančių metų finansavimo užsakymą ir pateikia jį Ryšių ir informatikos ministerijai iki einamųjų metų liepos 1 dienos.

17. Registrų tarnyba atlieka techninės užduoties ekspertizę, įvertindama:

17.1. techninės užduoties atitikimą konkretaus registro įstatymą ar patvirtintus registro nuostatus;

17.2. siūlomas sąveikos su kitais registrais ir keitimosi informacija procedūras;

17.3. numatomą duomenų rinkimo, laikymo ir teikimo tvarką.

18. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga rengia registro projektą, kurį sudaro:

18.1. informacijos klasifikavimo bei kodavimo tvarka pagal Lietuvos Respublikoje įteisintą kodavimo metodiką ir galiojančius standartus;

18.2. kompiuterizuotos informacinės sistemos projektas, kuriame nustatoma duomenų bazės struktūra bei jos naudojimas.

19. Registro projektas derinamas su valstybės institucijomis – pagrindiniais registro duomenų naudotojais bei Ryšių ir informatikos ministerija. Projektą tvirtina vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

20. Konkursą, skirtą registro techninei ir programinei įrangai įsigyti, skelbia vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga. Konkursai skelbiami ir vykdomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Registro duomenų bazės ir programinės įrangos kūrimą prižiūri Registrų tarnyba kartu su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga.

22. Suprojektavus registrą, vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pateikiami:

22.1. registro nuostatai;

22.2. registro funkcionavimo schema (tvarkomos duomenų bazės koncepcinė ir detalioji schemos);

22.3. registro funkcionavimo algoritmų aprašymas;

22.4. registro duomenų bazės kūrimo aktas;

22.5. registro duomenų apsaugos klasių sąrašas;

22.6. registro abonentų registravimo taisyklės;

22.7. registro abonentų įgaliojimų klasių sąrašas;

22.8. registro abonentų kategorijų sąrašas;

22.9. registro registravimo dokumentų pildymo instrukcija;

22.10. pareigybių sąrašas;

22.11. pareigybinės instrukcijos;

22.12. registro projektavimo darbų priėmimo akto projektas.

23. Teikiamų dokumentų sąrašas gali būti pakeistas tik suderinus su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga ir Registrų tarnyba.

24. Registro duomenų bazės ir programinės įrangos kūrimo projektus priima vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga. Registro priėmime dalyvauja Registrų tarnybos atstovas. Suprojektuotas registras privalo atitikti techninę užduotį. Projektavimo darbai užbaigiami registro įteisinimu ir leidimu jį naudoti valstybės informacinėse sistemose, kai Ryšių ir informatikos ministerija patvirtina:

24.1. registro projektavimo darbų priėmimo aktą;

24.2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išvadą dėl šiuo metu naudojamų ir numatomų naudoti duomenų apsaugos priemonių.

25. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga sudaro registro diegimo planą, numatydama jame patalpų įrengimą, personalo parinkimą ir mokymą, techninę ir programinę įrangą, duomenų įrašymą į bazes ir kitus registro diegimo darbus.

26. Tarptautiniai kadastrai, klasifikatoriai, registrai įteisinami Lietuvos Respublikoje kaip valstybės registrai pagal tarptautines sutartis. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga parengia jų įteisinimo programas ir pateikia jas Registrų tarnybai.

 

Registro reorganizavimas

 

27. Registras gali būti reorganizuojamas keičiant objektų sudėtį, tvarkomų duomenų sąrašą, registro duomenų teikėjus ir naudotojus, duomenų rinkimo bei naudojimo tvarką. Registrai gali būti sujungiami (atskiriami), o jų duomenys perduodami vienai arba kelioms registrų tvarkymo įstaigoms. Registro reorganizavimo klausimą sprendžia Lietuvos Respublikos Seimas, jeigu registras buvo įsteigtas įstatymu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jeigu registras buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

28. Registro reorganizavimo paraiška ir jo reorganizavimo schema teikiamos Registrų tarnybai ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

29. Gavęs Registrų tarnybos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pritarimą, registro reorganizavimo iniciatorius (ministerija, departamentas, kita valstybės institucija) rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikimą dėl registro reorganizavimo. Reikalingi šie dokumentai:

29.1. aiškinamasis raštas;

29.2. įstatymo pakeitimo projektas arba naujas įstatymas dėl registro reorganizavimo, jeigu registras buvo įsteigtas įstatymu;

29.3. registro nuostatų pakeitimų arba naujų nuostatų projektas;

29.4. kalendorinis registro reorganizavimo darbų grafikas ir išlaidų sąmata;

29.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl registro reorganizavimo ir naujų nuostatų patvirtinimo ar nuostatų pakeitimų projektas.

30. Jeigu reorganizuojamas registras buvo įsteigtas įstatymu, šios tvarkos 29.3 – 29.5 punktuose nurodyti dokumentai rengiami ir teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei tik priėmus įstatymą dėl registro reorganizavimo.

31. Teikimo reorganizuoti registrą dokumentai derinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

Registro likvidavimas

 

32. Registro likvidavimas turi būti suderintas su registro nuostatuose nurodytais pagrindiniais jo duomenų naudotojais ir Registrų tarnyba.

33. Sprendimą dėl registro likvidavimo priima Lietuvos Respublikos Seimas, jeigu registras buvo įsteigtas įstatymu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jeigu registras buvo įsteigtas jos nutarimu.

34. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, valstybės archyvui arba sunaikinami.

35. Registro duomenų perdavimo į archyvą, kitam registrui arba sunaikinimo tvarką nustato Ryšių ir informatikos ministerija.

36. Registro likvidavimas registruojamas Valstybės registrų sąraše, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir skelbiamas „Valstybės žiniose“.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1418

 

Lietuvos Respublikos valstybės registro tipiniai nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro tvarkymą, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti įstatyme bei registro nuostatuose nurodytus duomenis.

3. Registras steigiamas įstatymu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

4. Registro objektai gali būti asmenys, turtas, veikla, dokumentai, teritorijos, gamtos ištekliai, kultūros vertybės, intelektualinė (pramoninė) nuosavybė, komunikacijų ir kitos priemonės, kurių registravimas įteisintas įstatymu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

5. Registro nuostatuose nurodomi visi registre numatyti registruoti objektai.

6. Valstybės registrų sistemą sudaro valstybės pagrindiniai (baziniai) registrai ir kiti valstybės registrai. Valstybės pagrindiniuose (baziniuose) registruose atliekamas ekonominiu ir teisiniu požiūriu svarbiausių valstybės objektų pirminis registravimas, kompiuteriais tvarkomi bendro naudojimo registravimo duomenys ir dokumentai.

7. Kiti valstybės registrai privalo imti duomenis iš pagrindinių (bazinių) registrų ir juos papildyti savais duomenimis.

8. Registrų nuostatai rengiami pagal įstatymus ir šiuos nuostatus.

9. Registras tvarkomas pagal įstatymus, registro nuostatus ir kitus teisės aktus.

 

Registrą tvarkančios įstaigos

 

10. Nustatomos šios registrą tvarkančios įstaigos:

10.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga;

10.2. registro tvarkymo įstaigos, kurios įregistruoja objektus ir tvarko duomenų bazę.

11. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga koordinuoja, metodiškai vadovauja ir kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų darbą. Vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą gali pakeisti tik registro steigėjas.

12. Registro tvarkymo įstaigos registruoja objektus. Kompiuterinį duomenų tvarkymą gali atlikti objektus registruojanti įstaiga arba vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos paskirta kita įstaiga, įmonė ar organizacija.

13. Registro tvarkymo įstaiga turi garantuoti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi, nereikalingi arba neišsamūs duomenys, kad registravimo duomenys atitiktų faktinius.

14. Registravimo duomenų kompiuterinio tvarkymo įstaiga:

14.1. kaupia, atnaujina ir laiko registro duomenis;

14.2. užtikrina registro duomenų apsaugą;

14.3. teikia duomenis nustatytąja tvarka.

15. Registro tvarkymo įstaiga teikia informaciją apie registre kaupiamus duomenis įstatymų ir registro nuostatų nustatyta tvarka.

16. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

 

Registravimo duomenys

 

17. Registro nuostatuose apibūdinami pagrindinės registro duomenų bazės bei kiekvienos registro dalies duomenų bazės duomenys, nurodomi pagrindiniai ir specifiniai konkrečios objektų kategorijos arba registro dalies rodikliai.

18. Registravimo duomenys kiekvienam registrui nustatomi individualiai. Bendrieji visų registrų duomenys yra:

18.1. registruojamo objekto identifikavimo kodas;

18.2. objekto pavadinimas (vardas);

18.3. objekto adresas, buveinė, vieta, oficialus registruojamo dokumento paskelbimo šaltinis;

18.4. objekto įregistravimo, išregistravimo datos.

19. Konkretaus registro duomenys nustatomi bendri visiems objektams arba specifiniai skirtingiems objektams.

20. Objektų identifikavimo kodo struktūrą, jo suteikimo tvarką vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nustato bendrą visiems to registro objektams.

21. Registro nuostatuose turi būti nurodyta, pagal kuriuos požymius klasifikuojami, registruojami objektai. Gali būti klasifikuojama:

21.1. panaudojant kito registro objektų identifikavimo požymius;

21.2. sukuriant valstybės (arba įteisinant tarptautinį) klasifikatorių, registruojamą Valstybės registrų sąraše ir teikiamą visoms suinteresuotoms institucijoms;

21.3. sukuriant klasifikatorių, naudojamą tik viename registre;

21.4. panaudojant kitame registre sukurtą (arba įteisinant tarptautinį) klasifikatorių.

22. Be to, nuostatuose aptariama registro duomenų bazių pakeistų įrašų laikymo tvarka ir trukmė, pakitusių įrašų šalinimo iš registro duomenų bazės ir duomenų perdavimo į archyvą tvarka, registro archyvo įrašų saugojimo laikas.

23. Registro duomenų teikėjai numatomi įstatyme ir registro nuostatuose.

24. Duomenys įrašomi į duomenų bazes, pasinaudojant įstatymuose, registro nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytais objektų registravimo dokumentais. Registro duomenų teikėjas privalo garantuoti, kad registravimui teikiami duomenys atitiktų faktinius.

25. Nustačius, kad registravimui pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama informuoti apie tai registro duomenų teikėją ir pareikalauti tuojau pat ištaisyti klaidą. Ištaisius klaidą, privalomai informuojami apie tai visi registro duomenų naudotojai.

26. Jeigu į registro duomenų bazę įrašyti duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka faktinių, ji privalo nedelsdama ištaisyti klaidą ir informuoti apie tai visus registro duomenų naudotojus, kuriems klaidingi duomenys buvo perduoti.

27. Kiekvienas registro duomenų teikėjas turi teisę nustatytąja tvarka susipažinti su registre laikomais jo pateiktais duomenimis.

28. Registro duomenų teikėjas, susipažinęs su registre laikomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys ir pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys.

Gavusi šį reikalavimą, registro tvarkymo įstaiga privalo per 10 darbo dienų įvykdyti jį ir raštu informuoti apie tai registro duomenų teikėją.

29. Registro nuostatuose nustatomi teisės susipažinti su registro duomenimis apribojimai, nurodomos registro duomenų naudotojų grupės su skirtingomis naudojimosi registro duomenimis galimybėmis.

 

Objektų registravimas

 

30. Registruojant objektą, pateikiami įstatyme bei registro nuostatuose numatyti dokumentai ir duomenys.

31. Objektas laikomas įregistruotu, kai įstatyme arba registro nuostatuose nustatytais terminais registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti objektą, įrašo duomenis į registro duomenų bazę ir išduoda objekto registravimo pažymėjimą, jeigu tokio pažymėjimo išdavimą numato įstatymai arba registro nuostatai.

32. Objektai išregistruojami įstatymų bei registro nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka.

33. Registro nuostatai numato, kad vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę spręsti klausimą dėl objekto išregistravimo, jeigu įregistruoto objekto duomenys nebuvo patikslinti nustatytu laiku ir nėra kitų duomenų apie objekto egzistavimą.

Išregistravusi objektą, registro tvarkymo įstaiga privalo įrašyti šiuos duomenis į registro duomenų bazę. Pasibaigus registro nuostatuose nustatytam laikui, išregistruoto objekto duomenys iš duomenų bazės gali būti perkelti į duomenų bazės archyvą.

Duomenų bazės archyve šie duomenys turi būti laikomi registro nuostatuose nustatytą laiką.

Apie objektų išregistravimą pranešama visiems registro duomenų naudotojams ir skelbiama įstatymų numatytais atvejais.

 

Sąveika su kitais registrais

 

34. Nustatomos šios pagrindinės konkretaus registro ryšio su kitais registrais formos:

34.1. vienas iš konkretaus registro požymių yra kito registro objekto identifikavimo kodas, kuris panaudojamas informaciniam ryšiui su kitu registru;

34.2. konkretaus registro objekto identifikavimo kodas panaudojamas keliuose registruose kaip požymis;

34.3. konkretus registras yra pagrindinis (bazinis), ir jo duomenys panaudojami keliuose kituose registruose;

34.4. sudarant konkretų registrą, panaudojami kito pagrindinio (bazinio) registro duomenys.

35. Jeigu valstybės registras sąveikauja su pagrindiniu (baziniu) registru, jo nuostatai turi neprieštarauti pagrindinio (bazinio) registro nuostatams.

 

Registro duomenų naudojimas

 

36. Registro duomenys perduodami:

36.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms;

36.2. asmenims, kurių duomenys yra registro objektas;

36.3. asmenims, pateikusiems prašymus, neprieštaraujančius registro nuostatams.

37. Registro duomenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms ir asmenims, kurių duomenys yra registro objektas, teikiami nemokamai. Šių duomenų pateikimo forma derinama su registro duomenų naudotojais ir gali būti keičiama tik abipusiu registro tvarkymo įstaigos ir registro duomenų naudotojų susitarimu.

38. Asmenims, pateikusiems prašymus, duomenys perduodami už atlyginimą, kurio dydis reguliuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

39. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga pagal įstatymus ir kitus teisės aktus nustato skelbiamų duomenų sąrašą.

40. Duomenis, kuriuos galima teikti viešam naudojimui, nustato registro nuostatai.

41. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nustato, kuriuos pirminius, suvestinius ar kitus objektų duomenis registras periodiškai skelbia, koks duomenų sąrašas skelbiamas kompiuteriniuose tinkluose ir kokiu periodiškumu.

42. Iš registro gautais duomenimis naudotojas negali naudotis kitaip ar panaudoti juos kitam tikslui, negu buvo nustatyta juos perduodant.

 

Registro duomenų perdavimas į užsienio valstybes

 

43. Registro duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

44. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

 

Registro duomenų apsauga

 

45. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaiga.

46. Registro duomenų apsaugos priemones registro tvarkymo įstaiga pasirenka pagal duomenų pobūdį. Ji nustato ir garantuoja administracines, technines, programines ir kitas priemones, apsaugančias registrą nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo bei naudojimo.

 

Registro finansavimas

 

47. Registras finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto ir lėšų, gautų už teikiamas paslaugas.

48. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga sudaro registro sąmatą ir derina ją su Ryšių ir informatikos ministerija.

 

Registro likvidavimas

 

49. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

50. Registro duomenys perduodami į archyvą, kitam registrui arba sunaikinami Ryšių ir informatikos ministerijos nustatyta tvarka.

______________