LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1350 „DĖL LAIKINOSIOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR ASOCIACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1404

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 2 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1350 „Dėl Laikinosios viešųjų įstaigų ir asociacijų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 114-2624):

1. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

2.1. viešąsias įstaigas ir jų filialus, kurių bent vienas iš steigėjų (dalininkų) yra užsienio valstybių juridinis ar fizinis asmuo, registruoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė. Visas kitas viešąsias įstaigas ir jų filialus, taip pat asociacijas ir jų filialus pagal jų buveinės vietą registruoja savivaldos vykdomosios institucijos“.

2. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Pavesti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei:

3.1. konsultuoti registruojant viešąsias įstaigas ir asociacijas, metodiškai vadovauti šiam darbui;

3.2. patvirtinti ne pelno organizacijų įregistravimo pažymėjimo, registravimo knygų ir duomenų kortos formų pavyzdžius“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________