LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1995 m. birželio 22 d. Nr. I-963

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (Žin., 1991, Nr. 23-593; 1993, Nr. 32-734; 1994, Nr. 8-122):

1. Įstatymo tekste vietoj žodžių „Kultūros ir švietimo ministerija“ įrašyti žodžius „Švietimo ir mokslo ministerija“.

2. 9 straipsnio:

1) pirmąją dalį išdėstyti taip:

„Valstybines ir savivaldybių švietimo įstaigas steigia, reorganizuoja ir likviduoja Švietimo ir mokslo ministerija, taip pat apskričių valdytojai ir savivaldybių tarybos Švietimo ir mokslo ministerijai ir apskričių valdytojams raštu sutikus.“;

2) antrąją dalį išdėstyti taip:

„Valstybines švietimo įstaigas steigti, reorganizuoti ir likviduoti gali kitos ministerijos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos Švietimo ir mokslo ministerijai raštu sutikus.“

3. 11 straipsnio antrajame sakinyje vietoj žodžių „Ministerijos ir departamentai, savivaldybės“ įrašyti žodžius „Ministerijos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos, apskričių valdytojai, vietos savivaldos institucijos“.

4. 16 straipsnyje vietoj žodžių „Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui“ įrašyti žodį „Konstitucijai“.

5. 21 straipsnio 1 punkte po žodžių „dorovinį brendimą“ įrašyti žodžius „atsakyti už vaikų auklėjimą ir vystymąsi“.

6. 30 straipsnio pirmosios dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžių „Kultūros ir švietimo ministerijos bei aukštesniosios pakopos savivaldybių švietimo padalinių inspektorių“ įrašyti žodžius „Švietimo ir mokslo ministerijos bei apskričių valdytojų administracijos švietimo inspektorių“.

7. 31 straipsnio:

1) 1 punkte po žodžių „atleidžia jų vadovus“ įrašyti žodžius „kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kitomis Vyriausybės įstaigomis užtikrina, kad visi vaikai iki 16 metų, nebaigę pagrindinės mokyklos, mokytųsi bendrojo lavinimo ar kitokio tipo mokykloje“;

2) 2 punktą papildyti žodžiais:

„išskyrus ikimokyklines ugdymo įstaigas, bendrojo lavinimo pradines mokyklas, papildomo ugdymo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigas“;

3) 6 punkte po žodžio „valstybinėms“ įrašyti žodžius „ir savivaldybių“;

4) 9 punktą išdėstyti taip:

„9) raštu aprobuoja apskričių valdytojų administracijos švietimo padalinių steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, tų padalinių vadovų skyrimą ir atleidimą, apskričių valdytojams ar savivaldybėms pavaldžių švietimo įstaigų, išskyrus ikimokyklines ugdymo įstaigas, pradines mokyklas, papildomo ugdymo bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigas, steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, jų vadovų skyrimą ir atleidimą. Švietimo įstaigų vadovai gali būti atleisti ministerijos, apskričių valdytojų arba savivaldybių iniciatyva Švietimo ir mokslo ministerijai sutikus;“;

5) 12 punkte po žodžio „vidurinį“ įrašyti žodį „profesinį“;

6) papildyti straipsnį 20 punktu:

„20) prižiūri ir koordinuoja apskričių valdytojų administracijos ir savivaldybių administracijos švietimo padalinių veiklą.“

8. 32 straipsnio pavadinime ir pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „departamentų“, „departamentai“ įrašyti atitinkamai žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų“, „Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos“.

9. 33 straipsnį išdėstyti taip:

33 straipsnis. Apskrities valdytojo kompetencija švietimo srityje

Apskrities valdytojas:

1) Švietimo ir mokslo ministerijai raštu sutikus, steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valdytojo administracijos švietimo padalinius, skiria ir atleidžia jų vadovus;

2) Švietimo ir mokslo ministerijai raštu sutikus, steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valstybines švietimo įstaigas, išskyrus aukštąsias mokyklas;

3) raštu aprobuoja apskrities teritorijoje esančių švietimo įstaigų steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą;

4) Švietimo ir mokslo ministerijai raštu sutikus, skiria ir atleidžia pavaldžių valstybinių švietimo įstaigų vadovus;

5) raštu aprobuoja apskrities teritorijoje esančių savivaldybei pavaldžių švietimo įstaigų vadovų skyrimą ir atleidimą;

6) užtikrina pavaldžių valstybinių švietimo įstaigų funkcionavimą ir išlaikymą;

7) tvirtina pavaldžių valstybinių švietimo įstaigų veiklos nuostatus;

8) prižiūri, kaip vykdoma bendroji švietimo politika apskrityje, inspektuoja apskrities teritorijoje esančias valstybines ir nevalstybines švietimo įstaigas;

9) prižiūri, kaip savivaldybės tvarko mokyklinio amžiaus vaikų apskaitą ir užtikrina, kad visi apskrities teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų, nebaigę pagrindinės mokyklos, mokytųsi bendrojo lavinimo ar kitokio tipo mokyklose, rūpinasi vaiko teisių apsauga;

10) sudaro sąlygas apskrities valstybinių švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams tobulinti kvalifikaciją, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka organizuoja jų atestavimą;

11) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka registruoja švietimo įstaigas;

12) inicijuoja apskrities švietimo tarybos ir kitų savivaldos institucijų kūrimąsi;

13) nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai apie švietimo būklę ir problemas apskrityje.“

10. Papildyti Įstatymą 331 straipsniu:

331 straipsnis. Savivaldybės kompetencija švietimo srityje

Savivaldybė:

1) apskrities valdytojui sutikus, steigia, reorganizuoja ir likviduoja ikimokyklines ugdymo įstaigas, bendrojo lavinimo pradines mokyklas, papildomo ugdymo bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigas, skiria ir atleidžia jų vadovus;

2) Švietimo ir mokslo ministerijai ir apskrities valdytojui raštu sutikus, steigia, reorganizuoja ir likviduoja visų tipų bendrojo lavinimo pagrindines ir vidurines mokyklas, skiria ir atleidžia šių švietimo įstaigų vadovus;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka raštu aprobuoja šio straipsnio 1 ir 2 punktuose išvardytų nevalstybinių švietimo įstaigų, esančių savivaldybės teritorijoje, steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą;

4) tvirtina pavaldžių švietimo įstaigų veiklos nuostatus;

5) užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų bei kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą pavaldžiose švietimo įstaigose;

6) užtikrina pavaldžių švietimo įstaigų funkcionavimą ir išlaikymą;

7) tvarko tikslią mokyklinio amžiaus vaikų apskaitą, sudaro jų sąrašus ir užtikrina, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų, nebaigę pagrindinės mokyklos, mokytųsi bendrojo lavinimo ar kitokio tipo mokykloje, rūpinasi vaiko teisių apsauga;

8) organizuoja kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toliau nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą į mokyklą ir atgal;

9) sudaro sąlygas pavaldžių švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams tobulinti kvalifikaciją, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka organizuoja jų atestavimą;

10) nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei, apskrities valdytojui ir Švietimo ir mokslo ministerijai apie švietimo būklę ir problemas.“

11. 37 straipsnyje vietoj žodžių „miestų (rajonų) švietimo fondų“ įrašyti žodžius „apskričių, savivaldybių švietimo fondų“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________