LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 454 „DĖL ATVYKIMO IR BUVIMO VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOJE LEIDIMŲ IR LEIDIMŲ VERSTIS ŪKINE KOMERCINE AR KITOKIA VEIKLA PAVYZDŽIŲ IR IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 1V-236

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atvykimo ir buvimo valstybės sienos apsaugos zonoje leidimų ir leidimų verstis ūkine komercine ar kitokia veikla išdavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 454 „Dėl atvykimo ir buvimo valstybės sienos apsaugos zonoje leidimų ir leidimų verstis ūkine komercine ar kitokia veikla pavyzdžių ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4236), ir išdėstau 14 punkto pirmąją pastraipą taip:

14. Vienkartiniai terminuoti atvykimo ir buvimo valstybės sienos apsaugos zonoje leidimai išduodami numatomam darbų vykdymo, poilsio, žvejybos ar kitos veiklos laikotarpiui (sezonui), bet ne ilgiau kaip vieneriems metams“.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS