LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
1997 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 705 „DĖL NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LEGALIOS APYVARTOS KONTROLĖS“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-749

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 705 „Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ (Žin., 1998, Nr. 3-65):

1.1 Pripažįstu netekusiais galios 1.1–1.3 punktus.

1.2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS