LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO LAND 4-99 PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. D1-672

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, konservavimo bei likvidavimo tvarką LAND 4-99, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263):

1. Laikau netekusiu galios įvadinės dalies 6 punktą.

2. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Leidimus gręžiniams, skirtiems požeminio pramoninio ir mineralinio vandens ištekliams naudoti, išduoda Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka [9.8].“

3. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. Rengiant šį dokumentą, vadovautasi šiais teisės aktais:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2005, Nr. I-2223; 2008, Nr. I-2223);

9.2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 1997, Nr. 66-1600, Nr. 117-3012; 2004, Nr. I-1034);

9.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544 );

9.4. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025);

9.5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1995, Nr. 30-683, Nr. 59-1486, Nr. 79-1820; 1996, Nr. 33-804, Nr. 35-869, Nr. 50-1196; 1997, Nr. 62-1465, Nr. 106-2669; 1998, Nr. 51-1393, Nr. 105-2900, Nr. 108-2955; 2008, Nr. I-533);

9.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46-1725);

9.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448);

9.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, 16-607; 2005, Nr. 72-2607);

9.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1687; 2006, Nr. 54-1961);

9.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr. 2-43, Nr. 43-1057, Nr. 93-2133; 1997, Nr. 30-798, Nr. 38-940; 2008, Nr. 33-1152);

9.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3494);

9.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintomis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 85-3684);

9.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);

9.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.05.07:2002 „Statinių projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153);

9.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.07:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

9.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. Nr. V-455 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2007, Nr. 127-5194);

9.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. Nr. V-613 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217);

9.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. Nr. V-758 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 7-145);

9.19. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4693);

9.20. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio12 d. įsakymas Nr. B1-382 „Dėl geriamojo vandens subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 67-2484).“

4. Pakeičiu nuorodas į teisės aktus:

4.1. 2 punkte esančią nuorodą [9.9] pakeičiu į [9.6];

4.2. 4 punkte esančias nuorodas [9.34], [9.35] pakeičiu į [9.16];

4.3. 6 punkte esančias nuorodas [9.1], [9.3] panaikinu;

4.4. 7 punkte esančias nuorodas [9.3], [9.10], [9.18] panaikinu;

4.6. 11 punkte esančias nuorodas [9.11], [9.17], [9.29] pakeičiu į [9.14];

4.7. 12 punkte esančią nuorodą [9.29] panaikinu;

4.8. 14 punkte esančias nuorodas [9.5], [9.27], [9.28] pakeičiu į [9.13];

4.9. 16 punkte esančias nuorodas [9.29], [9.30] pakeičiu į [9.13], [9.14] [9.15];

4.10. 17 punkte esančias nuorodas [9.29], [9.30] pakeičiu į [9.14];

4.11. 20 punkte esančią nuorodą [9.13] pakeičiu į [9.9];

4.12. 21 punkte esančias nuorodas [9.7], [9.17], [9.18], [9.33] pakeičiu į [9.5], [9.11];

4.13. 22 punkte esančią nuorodą [9.11] pakeičiu į [9.7];

4.14. 23 punkte esančią nuorodą [9.13] pakeičiu į [9.11];

4.15. 28 punkte esančias nuorodas [9.3], [9.14], [9.36] pakeičiu į [9.10], [9.17];

4.16. 31 punkte esančias nuorodas [9.3], [9.14], [9.36] pakeičiu į [9.10], [9.17];

4.17. 36 punkte esančias nuorodas [9.3], [9.7] pakeičiu į [9.5];

4.18. 37 punkte esančią nuorodą [9.7] pakeičiu į [9.5];

4.19. 40 punkte esančią nuorodą [9.6] pakeičiu į [9.4].

5. Laikau netekusiu galios 10.1 papunktį.

6. Išdėstau 10.2 papunktį taip:

„10.2. terminai „geriamasis gėlas požeminis vanduo“, „pramoninis požeminis vanduo“ ir „mineralinis požeminis vanduo“, „požeminio vandens ištekliai“ atitinka terminus, pateiktus Žemės gelmių įstatyme [9.2];“.

7. Pakeičiu 12 punktą ir išbraukiu žodį „techninio“.

8. Papildau 15 puntą 15.7 papunkčiu:

„15.7. projektuojamo gręžinio situacijos schema.“

9. Pakeičiu 16 punktą ir vietoj žodžio „derinamas“ įrašau žodį „rengiamas“ ir išbraukiu žodžius „organizacinių tvarkomųjų“.

10. Papildau nauju VII skyriumi, buvusius VII–XI skyrius laikau VIII–XII skyriais, buvusius 25–47 punktus laikau 31–53 punktais, VII skyrių išdėstau taip:

 

VII. GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO BENDRIEJI TECHNINIAI–APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

 

25. Gręžinių gręžimo būdas, technologija ir konstrukcija parenkami priklausomai nuo geologinių–hidrogeologinių sąlygų, gręžinio paskirties bei gylio.

26. Gręžinių įrengimo technologiniai ir konstrukciniai sprendiniai turi apsaugoti požeminę hidrosferą nuo galimo jos užteršimo:

26.1. gręžimo metu draudžiama naudoti žaliavą, medžiagas (preparatus), kurios gali turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai;

26.2. geriamojo vandens gręžiniams įrengti naudojamos medžiagos turi būti tinkamos liestis su geriamuoju vandeniu, iš jų neturi į vandenį išsiskirti tokio sudedamųjų dalių kiekio, kuris galėtų pakenkti žmonių sveikatai arba lemti nepageidaujamus vandens kokybės pokyčius;

26.3. turi būti atlikta užvamzdinė ertmės izoliacija taip, kad būtų išvengti paviršinio vandens pritekėjimo į požeminius vandeninguosius sluoksnius bei nebūtų vandens pertekėjimų tarp vandeningųjų sluoksnių.

27. Gręžinių filtrų konstrukcija ir matmenis reikia parinkti atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas, vandeningojo sluoksnio našumą ir gręžinio naudojimo režimą:

27.1. eksploatuojant kelis vandeninguosius sluoksnius, filtro darbines dalis reikia išdėstyti kiekviename sluoksnyje ir sujungti tarpusavyje (ties nelaidžiomis uolienomis) sandariais vamzdžiais;

27.2. žvyro užpilo storis turi būti ne mažiau 50 mm, t. y. gręžskylės skersmuo didesnis už filtro skersmenį 100 mm ir daugiau.

28. Gręžimo įmonė įrengusi gręžinį, turi atlikti parengiamąjį išpumpavimą, jo pabaigoje paimti vandens mėginius šiems vandens saugos ir kokybės rodikliams nustatyti:

28.1. viešojo vandens tiekimo gręžiniams – toksinius ir indikatorinius rodiklius, nurodytus HN 24:2003 [9.16];

28.2. individualaus vandens tiekimo gręžiniams – pH, savitąjį elektrinį laidį, azoto junginius (NH4, NO2, NO3) ir geležį;

28.3. mineralinio vandens gręžiniams – rodiklius, nurodytus HN 28:2003 [9.18].

29. Gręžinių eksploatacinės kolonos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,3 m virš siurblinės dugno ar kito pagrindo.

30. Gręžinių galvutė turi būti sandari, neleidžianti patekti paviršiniam, gruntiniam vandeniui į gręžinį ar už jo apsauginės kolonos. Konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė matuoti debitą, vandens lygį ir paimti vandens mėginius.“

11. Išdėstau 31 punktą taip:

„31. Gręžinio savininkas, kuris iš gręžinio ima arba tiekia kitiems vartotojams 100 ir daugiau m3/d vandens, privalo iš Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą [9.12].“

12. Papildau 321 punktu:

„321. Viešojo vandens tiekimo ir mineralinio vandens gręžiniams (vandenvietėms) leidimas naudoti vandens išteklius išduodamas tik nustatyta tvarka aprobavus išteklius ir nustatyta tvarka įsteigus ir įregistravus sanitarinę apsaugos zoną.“

13. Išdėstau 33 punktą taip:

„33. Kai juridiniai ar fiziniai asmenys vandenį vartoja ne tik savo reikmėms tenkinti, bet ir maisto produktams, kurie bus realizuojami, gaminti, nepriklausomai nuo vartojamo ir tiekiamo vandens kiekio, jie privalo turėti apskrities, miesto ar rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinė VMVT) išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą [9.19]. Jei juridiniai ar fiziniai asmenys viešai tiekia geriamąjį vandenį kitiems vartotojams, privalo turėti teritorinės VMVT suteiktą registracijos numerį [9.18]. Teritorinė VMVT gali uždrausti naudoti gręžinį, jeigu vandens kokybė jame neatitinka higienos normų reikalavimų.“

14. Pakeičiu 37 punktą ir vietoj skaičių „30–50“ įrašau skaičius „5–25“.

15. Laikau netekusiu galios 38 punktą.

16. Išdėstau 48.1 papunktį taip:

„48.1. likviduojamo gręžinio numeris Žemės gelmių registre, jei gręžinys registruotas Žemės gelmių registre;“.

17. Išdėstau 52 punktą taip:

„52. Ginčai dėl šio normatyvinio dokumento taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

LAIKINAI EINANTIS

APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                          ARTŪRAS PAULAUSKAS