LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2003 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-758 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 28:2003 „NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS IR ŠALTINIO VANDENS NAUDOJIMO IR PATEIKIMO Į RINKĄ REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2001 M. GEGUŽĖS 1 D. ĮSAKYMO NR. 276 „DĖL MINERALINIO VANDENS KOKYBĖS NUSTATYMO KOMISIJOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SUDĖTIES IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2004 m. balandžio 21 d. Nr. V-247

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154), 1 ir 1.1 punktus ir juos išdėstau taip:

„1. Ši higienos norma taikoma vandeniui:

1.1. gaunamam iš Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės Europos Sąjungos narės žemės gelmių ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos įstaigos ar kitos valstybės Europos Sąjungos narės atsakingos institucijos pripažintam natūraliu mineraliniu vandeniu pagal šios higienos normos 1 priedo 1-5 punktų nuostatas;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 1 d. įsakymą Nr. 276 „Dėl Mineralinio vandens kokybės nustatymo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 39-1374).

3. Pavedu:

3.1. Mineralinio vandens kokybės nustatymo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pirmininkui perduoti Respublikinio mitybos centro direktoriui dokumentus, susijusius su Mineralinio vandens kokybės nustatymo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos veikla, pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

3.2. ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS