LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 2002/2003 M. M. BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1479

Vilnius

 

 

Iš dalies pakeičiu Bendrojo lavinimo mokyklų 2002/2003 mokslo metų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų 2002/2003 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų“ (Žin., 2002, Nr. 59–2398):

1. Išdėstau 28.13 punktą taip:

28.13. moksleiviai privalo mokytis ne mažiau kaip 10 dalykų (nelietuvių mokyklų moksleiviai – 11, suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų, klasių, mokymo centrų – 9 dalykus)“.

2. Išdėstau 32.2 punktą taip:

32.2. mokyklos specialiojo ugdymo komisijai įvertinus specialiųjų poreikių moksleivių gebėjimus ir interesus ir pasitarus su tėvais, jie mokomi pagal atitinkamos klasės ugdymo planą arba individualų ugdymo planą, suderintą su bendrojo lavinimo ir atitinkamos specialiosios mokyklos konkrečios klasės ugdymo planu“.

3. Išbraukiu 32.3 punktą.

4. Išdėstau 32.4 punktą taip:

32.4. sutrikusio intelekto moksleivius, suderinus su tėvais, galima mokyti ne visų mokomųjų dalykų. Privalu mokyti tų dalykų, kurie įtraukti į specialiosios mokyklos ugdymo planą.“

5. Išdėstau 32.5 punktą taip:

32.5. moksleiviams, kuriems rekomenduota mokytis pagal adaptuotas ar modifikuotas programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus. Adaptuotas ir modifikuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas specialiojo mokyklos pedagogo ar logopedo. Jeigu mokykloje šie pedagogai nedirba, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos arba pedagoginio psichologinio centro specialistai. Kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie moksleivių, kurie mokosi pagal adaptuotas programas, pavardžių, trimestrinių, pusmečio bei metinių pažymių parašoma „ad.“.“

6. Išdėstau 37.7 punktą taip:

37.7. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planas

 

Pirmasis variantas

Veiklos kryptys

Skiriamas laikas per savaitę (minutėmis)

Mokantiems gimtąją kalbą (mokyklos dėstomąją)

Pasirinkusiems lietuvių mokyklą, bet nemokantiems lietuvių kalbos

Komunikacinė veikla (gimtoji kalba – kalba, kuria vaikas mokysis, bendravimas) Meninė veikla (dailė, muzika, šokis, teatras) Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai)

Kūno kultūra ir sveikata

Darbo veikla (žaidimai ir darbo pradmenys)

700 min. (20 tarifikuojamų valandų)

805 min. (23 tarifikuojamos valandos)

 

Pastaba.

Nustačius priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės tarifinio atlygio koeficientą ir reglamentavus jo darbo krūvį, pedagogas, dirbantis pagal šį veiklos planą, turės dirbti ne visu darbo krūviu.

Antrasis variantas

 

Veiklos kryptys

Skiriamas laikas per savaitę (minutėmis)

Mokantiems gimtąją kalbą (mokyklos dėstomąją)

Pasirinkusiems lietuvių mokyklą, bet nemokantiems lietuvių kalbos

Komunikacinė veikla (gimtoji kalba – kalba, kuria vaikas mokysis, bendravimas) Meninė veikla (dailė, muzika, šokis, teatras) Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai)

Kūno kultūra ir sveikata

Darbo veikla (žaidimai ir darbo pradmenys)

1260 min. (36 tarifikuojamos valandos)

1260 min. (36 tarifikuojamos valandos)

 

Pastaba.

Pasirinkus šį veiklos planą būtina organizuoti vaikų maitinimą ir poilsį.“

7. Išdėstau 37.8 punktą taip:

37.8. priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba vienas pedagogas. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės vaikų poreikiai.

8. Išdėstau 47.1 punkto pirmąjį variantą taip:

 

„47.1. Lietuvių mokyklos

 

Pirmasis variantas: 1 klasėje – 35 minučių, 2–4 klasėse – 45 minučių trukmės pamokai

 

 

Dalykas                                                               Klasė

1

2

3

4

Iš viso 1–4 klasėse

pamokų

minučių

MOKOMIEJI DALYKAI

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba

Matematika

Dailė ir darbeliai

Muzika

Kūno kultūra

 

1

8

2

4

2

2

3

 

1

7–8

2

4–5 1*

2

2

2–3

 

1

7–8

2

4–5 1*

2

2

2–3

 

1

7–8

1–2

2–3

4–5 1*

2

2

2–3

 

4

31–32

7–8

2–3

18–19

8

8

11–12

 

170

13151360

295-340

90–135

770-815

340

340

465–510

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos*

1

1

1

3

Privalomų pamokų skaičius

22

23

23

23

91

PAPILDOMASIS UGDYMAS

4

4

4

4

16

680

 

Pastabos.

1. 1 klasėje pamokos trukmė – 35 minutės (Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės.1998 m. 11.8 p.).

2. Jeigu galima, užsienio kalbos pamokos dalijamos į dvi dalis ir vedamos 4 kartus per savaitę.

3. Jungtinėms klasėms papildomajam ugdymui skiriamos 4 valandos per savaitę.“

 

9. Išdėstau 53.1 punktą taip:

53.1. Mokomųjų dalykų bendrojo ir išplėstinio kurso apimtys

 

Mokomasis dalykas

 

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

savaitinių pamokų sk.

programos apimtis val.

savaitinių pamokų sk.

programos apimtis val.

Lietuvių kalba

7

245

10

350

Gimtoji kalba

7

245

10

350

1-oji užsienio kalba

6

210

8

280

2-oji užsienio kalba

4

140

6

210

Matematika

5

175

9

315

Informacinės technologijos

2

70

4

140

Socialinių mokslų integruotas kursas

4

140

Istorija ir politologija

4

140

6

210

Geografija ir politologija

4

140

6

210

Gamtos mokslų integruotas kursas

4

140

Biologija

4

140

6

210

Chemija

4

140

6

210

Fizika ir astronomija

4

140

7

245

Dailė (tapyba, dizainas ir kt.)

2

70

4

140

Muzika

2

70

4

140

Teatras

2

70

4

140

Choreografija

2

70

4

140

Tikyba

2

70

Etika

2

70

Bendroji kūno kultūra

4–6

140–210

8

280

Pasirinkta sporto šaka

4–6

140–210

Technologijos

4

140

6

210

Pasirenkamieji dalykai

Projektai

 

Pastaba.

Lentelėje nurodoma privaloma dvejų metų savaitinių pamokų suma. Moksleivis pasirinktai kurso programai gali skirti ir daugiau pamokų.“

10. 53.3 lentelėje „53.3 lentelė (lietuvių mokyklos)“ grafoje „Privalomas profilio turinys“ antrosios užsienio kalbos eilutėje išbraukiu skaitmenį „4“.

11. Išbraukiu 58.15 punktą.

12. 58.19 punktą išdėstau taip: „58.19. specialiosioms (sutrikusios regos, kurtiems, neprigirdintiems, fizinių ir judėjimo sutrikimų turintiems moksleiviams) mokykloms, vykdančioms vidurinio ugdymo programas, taikomos tos pačios, kaip ir bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų 11–12 klasių, ugdymo planų lentelės.“ 13. 58.28 punktą išdėstau taip:

58.28. Specialiosios (sutrikusios kalbos vaikams) pagrindinės mokyklos.

 

Klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykas

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. MOKOMIEJI DALYKAI

Dorinis ugdymas

(tikyba arba etika)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

A Kalbos

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba

 

7

1

 

7

2

 

7

2

 

7

2

 

7

2

3

 

7–8

 

3

 

8

 

3

 

7–8

 

3

 

6

 

3

 

5–6

 

3

 

 

5–6

 

3

B Gamtos ir tikslieji mokslai

Matematika

Informatika

Gamta ir žmogus

Biologija

Fizika

Chemija

 

4

 

5

 

5

 

5

 

4–5

 

4–5

 

2

 

4–5

 

2

 

 

4–5

 

 

2

1

 

 

4

 

 

1

2

2

 

4

1

 

2

2

2

 

3–4

1

 

1

2

2

C Socialiniai mokslai

Istorija

Pilietinės visuomenės

pagrindai

Geografija

Ekonomika

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

1

1–2

 

2

 

 

1–2

1*

 

2

 

1

2

 

D Meninio ir darbinio

ugdymo dalykai,

kūno kultūra

Darbeliai ir dailė

Dailė

Muzika

Technologijos

Kūno kultūra

 

 

 

 

2

 

2

 

3

 

 

 

2

 

2

 

3

 

 

 

2

 

2

 

3

 

 

 

2

 

2

 

3

 

 

 

2

 

2

 

2–3

 

 

 

 

1

1

2

2–3

 

 

 

 

1

1

2

2–3

 

 

 

 

1

1

2

2–3

 

 

 

 

1

1

2

2–3

 

 

 

 

1

1

2

2–3

 

 

 

 

1

1

2

2–3

Pasirenkamieji dalykai

Iš viso

20

22

22

22

23

25

28

28

29

29

29

Mokyklos nuožiūra

skirstomos pamokos*

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

3

 

3

Iš viso privalomų pamokų

5-dienei darbo savaitei

6-dienei darbo savaitei (mišr. var.)

6-dienei darbo savaitei

 

21

 

23

 

23

 

23

 

24

 

27

 

 

29

32

31

 

30

33

32

 

31

34

33

 

32

35

34

 

32

 

 

E Specialiosios pamokos

Tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualios pratybos 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PAPILDOMASIS UGDYMAS

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3. MOBILIŲ GRUPIŲ SUDARYMAS

2

2

 

1Tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualioms pratyboms P–4 klasėse skiriama po 1 pamoką kiekvienam moksleiviui, 5–8 kl. – po 2 pamokas 3 moksleiviams, 9–10 kl. – po 0,5 pamokos kiekvienam moksleiviui per savaitę.“

14. Įvedu 58.26.1 punktą, jį išdėstau taip:

58.26.1. Specialiosios (kurtiems sutrikusio intelekto vaikams) mokyklos

Klasė

Dalykas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. MOKOMIEJI DALYKAI Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

A. Kalbos Lietuvių kalba Gestų kalba Pasaulio pažinimas ir socialinė adaptacija

 

5

3

2

 

6

3

2

 

6

3

2

 

6

3

2

 

6

1

2

 

6

1

2

 

6–7

1

-

 

6–7

1

-

 

6–7

1

-

 

6–7

1

-

B. Gamtos ir tikslieji mokslai Matematika Gamta ir žmogus Biologija

 

4

-

-

 

4

-

-

 

4

-

-

 

4

-

-

 

4

-

-

 

4

-

-

 

4–5

2

-

 

4–5

2

-

 

4–5

-

2

 

4–5

-

2

C. Socialiniai mokslai Lietuvos istorija Pilietinės visuomenės pagrindai Geografija

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

2

-

-

 

2

-

-

 

2

 

2

 

    2

 

2

D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra Dailė Dalykinė praktinė veikla Technologijos, buities darbai Kūno kultūra Muzikos ritmika

 

 

1

2

-

4

 

 

1

2

-

     4

 

 

1

2

-

4

 

 

1

2

-

4

 

 

1

-

8

4

 

 

1

-

8

4

 

 

1

-

8

2–3

 

 

1

-

8

2–3

 

 

1

-

8 2–3

 

 

1

-

8

2–3

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

Iš viso (privalomų pamokų) 5-dienei darbo savaitei

24

25

25

25

28

28

31

31

31

31

E. Specialiosios pamokos. Tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualios pratybos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PAPILDOMASIS UGDYMAS

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO

MINISTRAS                                                                                        ALGIRDAS MONKEVIČIUS