LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-589

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 342 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 2005, Nr. 86-3206; 2012, Nr. 6-191) 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2005, Nr. 3-33, Nr. 98-3710, Nr. 126-4504; 2010, Nr. 28-1327; 2012, Nr. 76-3948) 1.8.3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936; 2012, Nr. 75-3874) 1.5 punktu:

1. Tvirtinu Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo 5–7 punktuose nurodytos rinkos dalys 2013 metams apskaičiuojamos naudojant 2011 metų elektros ir elektroninės įrangos ir pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis;

2.2. įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589

 

gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tvarką, kuria vadovaujantis apskaičiuojama Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes tiekiančių gamintojų ir importuotojų užimama rinkos dalis.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968).

3. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą tiekiantiems gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas;

3.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

3.3. pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms.

 

II. UŽIMAMOS RINKOS DALIES APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

4. Elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių gamintojų ir importuotojų, individualiai vykdančių Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, ir Tvarkos aprašo 3.2–3.3 punktuose nurodytų organizacijų užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos ir pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis.

5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą tiekiančio gamintojo ir (ar) importuotojo, kuris individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, užimama rinkos dalis apskaičiuojama:

 

Di = (Qie/Qbe) ×100;

 

Di – Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais buityje naudojamą elektros ir elektroninę įrangą tiekiančio gamintojo ir (ar) importuotojo, kuris individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, užimama rinkos dalis procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qie – individualiai Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas vykdančio gamintojo ir (ar) importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojo ir (ar) importuotojo Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka pateiktoje ataskaitoje;

Qbe – bendras praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) pagal Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių nustatytą tvarką pateiktų ataskaitų suvestinius duomenis, neskaitant sunaudojimui savoms reikmėms įvežtos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekio.

6. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis apskaičiuojama:

 

Doe = (Qoe/Qbe) ×100;

 

Doe – elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qoe – elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiai gamintojų ir importuotojų organizacijai Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą pavedusių gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

7. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis apskaičiuojama:

 

Dop = (Qop/Qbp) ×100;

 

Dop – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qop – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiai gamintojų ir importuotojų organizacijai Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą pavedusių gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektas pakuočių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose pateiktus duomenis;

Qbp – bendras praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektas gaminių pripildytų pakuočių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose pateiktus duomenis.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas einamųjų metų rinkos dalis pagal praėjusių metų pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis apskaičiuoja Aplinkos apsaugos agentūra, kasmet iki kovo 15 d. apskaičiuotas rinkos dalis paskelbdama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

9. Tvarkos aprašo 5–6 punktuose nurodytas einamųjų metų rinkos dalis pagal praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis apskaičiuoja Aplinkos apsaugos agentūra, kasmet iki balandžio15 d. apskaičiuotas rinkos dalis paskelbdama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

 

_________________