VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

į s a k y m a s

 

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 5 d. Nr. 1K-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1102 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 524 „Dėl dienos stacionarų ir apmokėjimo už motinų, slaugančių vaikus, išlaikymą“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7229):

1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529, Nr. 110-4041, Nr. 124-4437, Nr. 136-4902, Nr. 150-5526; 2006, Nr. 8-308, Nr. 8-309, Nr. 31-1104, Nr. 42-1549, Nr. 46-1679, Nr. 57-2055, Nr. 60-2170, Nr. 68-2534, Nr. 70-2608, Nr. 91-3602, Nr. 111-4266, Nr. 136-5193, Nr. 144-5528; 2007, Nr. 2-116, Nr. 9-373, Nr. 35-1308, Nr. 46-1778, Nr. 54-2112, Nr. 64-2483, Nr. 78-3179, Nr. 94-3806, Nr. 139-5724; 2008, Nr. 6-232, Nr. 20-753, Nr. 20-754, Nr. 26-963, Nr. 29-1050, Nr. 48-1798, Nr. 48-1799, Nr. 60-2281, Nr. 64-2450, Nr. 65-2491, Nr. 85-3403; 2009, Nr. 15-615, Nr. 67-2740, Nr. 78-3264, Nr. 87-3735, Nr. 117-5062, Nr. 155-7070), ir dalyje „01 / Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“, po eilutės „01 04 / Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos / 3 / Dienos stacionaro paslaugos“ paslaugos kodo „2837“ ir paslaugos pavadinimo „Onkologija chemioterapija“, įrašau šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

3071

Hematologija su kraujo komponentų transfuzija

 

3072

Terapija

 

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytų naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai bus taikomi šioms paslaugoms, suteiktoms nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                  Vytautas Kriauza