LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO)“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 10 d. Nr. 266

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013, Nr. 51-1959):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d. l a i k a u netekusiu galios:“.

2. 4 punkte vietoj skaičių ir žodžių „2002 m. liepos 1 d.“ įrašau „2002 m. rugpjūčio 1 d.“ ir visą punktą išdėstau taip:

4. Leidžiu laikinai, kol baigsis senojo pavyzdžio 3 formos receptų blankų atsargos, bet ne ilgiau kaip iki 2002 m. rugpjūčio 1 d., kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones išrašyti senojo pavyzdžio 3 formos receptų blankuose, laikantis šio įsakymo 2 punkte nurodytais teisės aktais patvirtintų receptų rašymo bei išdavimo taisyklių.“

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS