LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PANAUDOJIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 13 d. Nr. 1K-037

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323), 30–32 punktais,

tvirtinu Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. 1K-037

 

INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PANAUDOJIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, taip pat kitų ūkio subjektų (užsakovų) informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti, nusistatytų investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) vertinimo kriterijų įvykdymo, informacijos apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) pateikimo tvarką ir terminus.

2. Aprašas taikomas valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių institucijoms, kitiems ūkio subjektams (užsakovams), įgyvendinantiems investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), įtrauktus į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą ir finansuojamus valstybės lėšomis – iš valstybės biudžeto lėšų, iš Privatizavimo fondo lėšų, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų lėšų (įskaitant ir Valstybės investicijų programoje nenumatytas, bet pagal atskirus Vyriausybės sprendimus šiems projektams finansuoti skirtas valstybės lėšas). Taip pat aprašas taikomas įgyvendinant investicijų projektus, kuriems finansuoti lėšos skirtos iš Vyriausybės rezervo lėšų, iš sutaupytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms, iš viršplaninių biudžetinių įstaigų įmokų į valstybės biudžetą ir praėjusiais biudžetiniais metais specialiosioms programoms ir baigiamiems statybos objektams finansuoti nepanaudotų valstybės biudžeto asignavimų.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323) (toliau – taisyklės), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Aprašo 1 ir 2 priedai paskelbti Finansų ministerijos tinklalapyje: http://www.finmin.lt (Paslaugos > Informacijos rinkmenos (formos).

 

II. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮGYVENDINAMIEMS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) PATEIKIMAS

 

5. Pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui ir metams valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai) teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką, informaciją, ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės lėšos pagal visus įgyvendinamus atitinkamos investavimo srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Ši informacija teikiama pagal aprašo 1 priede nustatytą Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formą.

6. Aprašo 1 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

6.1. 1 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) kodą, suteiktą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);

6.2. 2 skiltyje – asignavimų valdytoją ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo įgyvendinami atskaitiniu laikotarpiu;

6.3. 3 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu numatytų skirti iš visų finansavimo šaltinių, nurodytų aprašo 2 punkte, valstybės lėšų sumą;

6.4. 4 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu panaudotų lėšų (kasinių išlaidų) sumokėti už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir pervesti avansams, sumą;

6.5. 5 skiltyje – įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai atliktų darbų, įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sumą, įskaitant ir neapmokėtus atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas;

6.6. 6 skiltyje – kas padaryta ataskaitiniu laikotarpiu (atlikta statybos darbų, baigta pastatyti statinių arba statybos etapų (pripažintų tinkamais naudoti arba dėl kurių nustatyta tvarka pasirašytas priėmimo ir perdavimo aktas, nurodant pagrindinius techninius rodiklius), įsigyta materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto ir kita) įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą);

6.7. 7 skiltyje – 5 skiltyje nurodytų atliktų statybos darbų, įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto matavimo vienetus;

6.8. 8 skiltyje – planinį matavimo vieneto dydį;

6.9. 9 skiltyje – faktinį matavimo vieneto dydį;

6.10. 10 skiltyje – 9 ir 8 skilčių skirtumą (10=9–8);

6.11. 11 skiltyje – pagal kiekvieną investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) privalomai visais atvejais, kai 3 skilties duomenys nesutampa su 4 skiltimi, 3 skilties – su 5 skiltimi ir 8 skilties – su 9 skiltimi, priežastis, kurios lėmė, kad buvo panaudotos ne visos numatytos lėšos, atlikta mažiau (daugiau) statybos darbų ar įsigyta mažiau (daugiau) ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, negu buvo planuota, kreditorinio įsiskolinimo susidarymo priežastis, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu (technines, finansines, teisines ar kitokias problemas, kilusias įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą);

6.12. skiltyje „Informacija apie nustatytus pažeidimus“ – informaciją apie vidaus audito ar kitų kontroliuojančiųjų institucijų (jei buvo atliktas patikrinimas) nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pastabas ir rekomendacijas dėl valstybės kapitalo investicijų planavimo ir naudojimo, taip pat numatytas arba vykdomas priemones pažeidimams pašalinti ar rekomendacijoms įgyvendinti.

7. Užpildytą aprašo 1 priede nustatytą formą valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai) pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) aprašo 5 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir Finansų ministerijai, šiais terminais:

7.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 10 kalendorinių dienų;

7.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų vasario 15 dienos.

8. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, užpildytą aprašo 1 priede nustatytą formą (tik apie įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus) pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK) terminais, nurodytais aprašo 7 punkte.

9. Aprašo 5 punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos apibendrina gautą informaciją ir teikia Finansų ministerijai:

9.1. užpildytą apibendrintą aprašo 1 priede nustatytą formą apie jų srities visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo įgyvendinami ataskaitiniu laikotarpiu;

9.2. trumpą apibendrintą ataskaitą, kas buvo pasiekta ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) – apibendrindamos vienarūšius investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), nurodo problemas, iškilusias įgyvendinant investicijų projektus, prireikus pateikia pasiūlymus, kaip efektyviau panaudoti valstybės lėšas kapitalo investicijoms, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu.

10. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin.lt) šiais terminais:

10.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 25 kalendorines dienas;

10.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

11. IVPK, gavęs informaciją iš valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, kitų ūkio subjektų, parengia apibendrintą įgyvendinamų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų ataskaitą ir išvadas, kurias pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin. lt) terminais, nurodytais aprašo 10 punkte.

 

III. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ BAIGTIEMS ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) PATEIKIMAS

 

12. Valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai) įgyvendinę investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms aprašo 5 punkte, informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) baigtus įgyvendinti atitinkamos investavimo srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Ši informacija teikiama pagal aprašo 2 priede nustatytą Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą baigtiems įgyvendinti investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formą.

13. Aprašo 2 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

13.1. 1 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) kodą, suteiktą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);

13.2. 2 skiltyje – asignavimų valdytoją ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo baigti įgyvendinti (statybos projektams – statybos objektai atiduoti naudoti) ataskaitiniu laikotarpiu;

13.3. 3 ir 4 skiltyse – metus, kada investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) pradėtas ir baigtas įgyvendinti;

13.4. 5 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) įgyvendinimo sutartyse su rangovais (tiekėjais) nurodytą vertę;

13.5. 6 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti panaudotų lėšų sumą;

13.6. 7 skiltyje – baigtą įgyvendinti investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) apibūdinančias fizines apimtis, pagrindinius techninius rodiklius (m2, km, vnt., skaičius (vietų), % ir pan.);

13.7. 8 skiltyje – asignavimų valdytojo nusistatytus investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijus, kurie buvo numatyti teikiant finansuoti investicijų projektą (kiekybės, kokybės ir efektyvumo);

13.8. 9 skiltyje – nusistatyto vertinimo kriterijaus matavimo vienetą;

13.9. 10 skiltyje – planinę nusistatyto vertinimo kriterijaus reikšmę;

13.10. 11 skiltyje – faktinę nusistatyto vertinimo kriterijaus reikšmę;

13.11. 12 skiltyje – nusistatyto vertinimo kriterijaus įvykdymo procentą, kuris apskaičiuojamas 11 ir 10 skilčių santykį padauginus iš 100 (12=11/10*100);

13.12. 13 skiltyje – pagal kiekvieną investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) privalomai visais atvejais, kai 5 skilties duomenys nesutampa su 6 skiltimi ir 10 skilties – su 11 skiltimi, priežastis, kurios lėmė, kad pasikeitė investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertė ir kad nebuvo pasiekti laukiami rezultatai, atlikta mažiau statybos darbų, suteikta mažiau paslaugų ar įsigyta mažiau ilgalaikio turto, negu buvo planuota, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu (technines, finansines, teisines ar kitokias problemas, kilusias įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą).

14. Užpildytą aprašo 2 priede nustatytą formą valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai) pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) aprašo 5 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir Finansų ministerijai, šiais terminais:

14.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 10 kalendorinių dienų;

14.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų vasario 15 dienos.

15. Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) nebuvo baigtas įgyvendinti nė vienas investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa), apie tai informuojama raštu.

16. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, užpildytą aprašo 2 priede nustatytą formą (tik apie įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus) pateikia IVPK (raštu ir elektroniniu būdu) terminais, nurodytais aprašo 14 punkte.

17. Valstybės institucijos ir įstaigos, IVPK apibendrina gautą informaciją ir teikia Finansų ministerijai:

17.1. užpildytą apibendrintą aprašo 2 priede nustatytą formą apie jų srities visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo baigti įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu;

17.2. trumpą apibendrintą ataskaitą, kurioje nurodo, kas buvo pasiekta įgyvendinus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kaip buvo įvykdyti nusistatyti vertinimo kriterijai, priežastis, kurios lėmė, kad nebuvo pasiekti laukiami rezultatai.

18. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos ir IVPK aprašo 17 punkte nurodytą informaciją pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin.lt) šiais terminais:

18.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 25 kalendorines dienas;

18.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

 

_________________

 

 

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formos pavyzdys)

 

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 20 ___ METAIS

ĮGYVENDINAMIEMS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ

ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) 20___ METŲ ___________ D.

 

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) pavadinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. litų)

Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. litų)

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. litų)

Lėšų panaudojimo rezultatai

Pastabos

Atlikta darbų įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto

Matavimo vnt.

Planinis dydis

Faktinis dydis

Skirtumas (+,–)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie nustatytus pažeidimus

 

 

Vadovas                   ______________________                     __________________________

(parašas)                                                                          (vardas ir pavardė)

_______________________________                  __________________________

(formą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)                                    (telefonas, el. paštas)

_________________

 

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą baigtiems įgyvendinti investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formos pavyzdys)

 

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS

(INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS), BAIGTIEMS

ĮGYVENDINTI 20___ METAIS / 20___ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ

 

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) pavadinimas

Projekto/programos įgyvendinimo trukmė

Projekto/programos vertė (tūkst. litų)

Įgyvendintą projektą/programą apibūdinantys rodikliai

Pasiekti rezultatai

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

Planinė

Faktinė

Projekto/ programos vertinimo kriterijai

Matavimo vnt.

Planinis

Faktinis

Įvykdymo procentas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovas                   ______________________                     __________________________

(parašas)                                                                          (vardas ir pavardė)

_______________________________                  __________________________

(formą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)                                    (telefonas, el. paštas)

_________________