LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-234 „DĖL GYVULIŲ REGISTRAVIMO IR IDENTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 21 d. Nr. 3D-568

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 60-2734, Nr. 100-4499):

1. Išdėstau 10.1 punktą taip:

10.1. ženklina gyvulius ir užpildo formą GŽ-2 ar GŽ-2a, teikia informaciją apie žemės ūkio ir kaimo valdos kodą, gyvulių laikymo vietas, bandas, gyvulių judėjimo bei būsenos pokyčius (ir jų priežastis) VMVT teritoriniams) padaliniams arba per 7 dienas nuo įvykio registruoja CDB“.

2. Išdėstau 60 punktą taip:

60. Kiaulių laikytojas, norėdamas įsigyti kiaulių ženklinimo įsagų, kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį, užpildydamas formą GŽ-3. VMVT teritorinis padalinys įveda duomenis apie užsakytus įsagus į CDB. Tiekėjas pagal duomenų bazėje registruotus gyvulių laikytojų įsagų užsakymus pagamina ausų įsagus, pildo Ausų įsagų įsigijimo bei Ausų įsagų platinimo registracijos žurnalus (juose pažymi pagamintų įsagų numerius bei kiekį). Šią informaciją įsagų tiekėjas taip pat registruoja CDB, o pagamintus įsagus pateikia gyvulio laikytojui per 15 darbo dienų nuo užsakymo gavimo, tiekėjui ir gyvulio laikytojui priimtinu būdu.“

3. Išdėstau nauja redakcija nurodytųjų taisyklių 1, 2, 3, 5 ir 8 priedus (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

______________


 

 

______________


 

______________

 

 

 

______________

 

 

______________