LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 742 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 1571 PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. 1381

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1689, Nr. 76-1962; 2001, Nr. 108- 3933; 2003, Nr. 24-991):

1.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Pavesti Teisingumo ministerijai įgyvendinti valstybės įmonės Registrų centro savininko teises ir pareigas.“.

1.2. Papildyti šiuo 4.11 punktu:

4.11. tvarkyti Lietuvos Respublikos adresų registrą.“.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933; 2003, Nr. 24-991) ir išdėstyti 1.1 punktą taip:

1.1. įgyvendinti valstybės įmonės Registrų centro savininko teises ir pareigas;“.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 12 d. nutarimą Nr. 904 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 76-1962).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS