LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. v-758 „Dėl LIETUVOS higienos normos HN 28:2003 „natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1075

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (OL 2009 L 164, p. 45),

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ 3 priedo lentelės 13 eilutę taip:

„Tinka kūdikių maisto gamybai

Nėra patogeninių mikroorganizmų

Anglies dvideginio koncentracija mažesnė nei 250 mg/l

Natrio koncentracija ne didesnė kaip 20 mg/l

Nitratų koncentracija ne didesnė kaip 10 mg/l

Nitritų koncentracija ne didesnė kaip 0,02 mg/l

Sulfato koncentracija ne didesnė kaip 140 mg/l

Kalcio koncentracija ne didesnė kaip 100 mg/l

Magnio koncentracija ne didesnė kaip 50 mg/l

Fluorido koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l

Mangano koncentracija ne didesnė kaip 0,05 mg/l

Arseno koncentracija ne didesnė kaip 0,005 mg/l

Radžio 226 aktyvumo koncentracija ne didesnė kaip 125 mBq/l

Radžio 228 aktyvumo koncentracija ne didesnė kaip 20 mBq/l

Pastaba. Jei randama abiejų radionuklidų (radžio 226 ir radžio 228), tai jų aktyvumo koncentracija neturi viršyti 100 proc.“

 

 

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

PAREIGAS                                                                                            RAIMONDAS ŠUKYS