LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

1995 m. birželio 6 d. Nr. I-921

Vilnius

 

1 straipsnis.

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 15 straipsnis įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Kultūros įstaigų registro nuostatus.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo patvirtinti Kultūros įstaigų registro nuostatus;

2) iki 1995 m. gruodžio 31 d. patvirtinti Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos savivaldybių centrinių bibliotekų reorganizavimo į apskričių bibliotekas programą.

 

3 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai iki 1995 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoti Vilniaus A. Mickevičiaus, Kauno, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės, Klaipėdos I. Simonaitytės ir Šiaulių P. Višinskio viešąsias bibliotekas į apskričių bibliotekas.

 

4 straipsnis.

Pavesti rajonų ir miestų savivaldybėms:

1) iki 1995 m. gruodžio 31 d. apskričių bibliotekų nuomojamus ar kitaip naudojamus pastatus ir patalpas perduoti į šių bibliotekų balansus;

2) iki 1996 m. gruodžio 31 d. sutvarkyti rajonų ir miestų savivaldybių bibliotekų tinklus pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo reikalavimus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________