VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

                                                                  

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO
Nr. V-46 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 11 d. Nr. VA-3

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-689; 2004, Nr. 92-3391):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos ir jos papildomų lapų (toliau – deklaracija) užpildymo ir pateikimo teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) tvarka.“

2. Išdėstau 4.2 punktą taip:

4.2. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos:

4.2.1. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą kilnojamąjį daiktą (įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje,

4.2.2. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę), jeigu toks daiktas buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir 2010-12-11 nebuvo priskirtas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtui,

4.2.3. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (išskyrus būstą su jam priskirta žeme), jeigu toks daiktas buvo įsigytas po 2011-01-01,

4.2.4. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn iki 2011-01-01 įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris 2010-12-11 buvo laikomas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtu, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn nepraėjus penkeriems metams nuo įsigijimo,

4.2.5. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip dvejus metus ir šios pajamos per vienerių metų laikotarpį nebuvo panaudotos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigijimui;“.

3. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Deklaraciją nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti ir mokėtiną pajamų mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėti ne vėliau kaip per 25 dienas nuo B klasės pajamų gavimo dienos (pajamų mokestis mokamas per banko įstaigą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą).“

4. Išdėstau 9.2 punktą taip:

9.2. 2 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre identifikacinis numeris. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas nėra įsiregistravęs mokesčio mokėtoju, tai, prieš pateikdamas deklaraciją, jis turi kreiptis į AVMI su prašymu įregistruoti jį Mokesčio mokėtojų registre (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl prašymų įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2001, Nr. 3-64; registruojantis mokesčių mokėtoju nuo 2011-05-01 vadovautis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro tvarkos“, Žin., Nr. 2009, Nr. 21-840):“.

5. Išdėstau 9.9 punktą taip:

9.9. 9 laukelis neturi būti pildomas.“

6. Išdėstau 14.2 punktą taip:

14.2. 18 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę Lietuvoje gautų B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, rūšių kodų sąrašas yra pateiktas deklaracijos lapo antroje pusėje.

14.2.1. Deklaruojant 2011 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto ar privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas, vietoj 11 pajamų rūšies kodo (nekilnojamojo daikto, privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamos) turi būti įrašomi šie pajamų rūšių kodai:

16 – kai deklaruojamos privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas  pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

17 – kai deklaruojamos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamojo pagal prigimtį daiktą (išskyrus tą, iš kurio perleidimo gautos  pajamos žymimos 18 ir 10 kodais),

18 – kai deklaruojamos būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

10 – kai deklaruojamos nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

14.2.2. Deklaruojant 2011 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamas, vietoj 50 pajamų rūšies kodo (sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamos) turi būti įrašomi šie pajamų rūšių kodai:

51 – kai deklaruojamos sporto veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos),

52 – kai deklaruojamos atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos),

53 – kai deklaruojamos sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos),

54 – kai deklaruojamos atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos);“.

7. Išdėstau 14.5 punktą taip:

14.5. 21 laukelis turi būti pildomas tik tuo atveju, kai 18 laukelyje nurodytas 11 pajamų rūšies kodas (nekilnojamojo daikto, privalomo teisiškai registruoti kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos), jeigu deklaruojamos iki 2010-12-31 gautos pajamos, arba nurodyti 10, 16, 17 arba 18 kodai, jeigu deklaruojamos 2011 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos pajamos.

Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma GPMĮ 19 straipsnyje nustatytų leidžiamų atskaitymų bendra suma (litais ir centais), t. y. turto įsigijimo kaina, su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai;“.

8. Išdėstau 21.2 puntą taip:

21.2. pateikta elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS);“.

9. Papildau 23 punktą šiuo paskutiniu sakiniu:

23. Jeigu mokesčių mokėtojui yra reikalinga mokesčių administratoriaus žyma patvirtinta deklaracijos, kuri pateikta elektroniniu būdu per EDS, kopija, gyventojas gali kreiptis į AVMI.“

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas