STATISTIKOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2010 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 29 d. Nr. DĮ-312

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2001, Nr. 106-3821) bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 285 (Žin., 2001, Nr. 23-769, Nr. 107-3883), 8.1 ir 8.2 papunkčiais:

1. Tvirtinu pridedamą Oficialiosios statistikos 2010 metų darbų programą (toliau – darbų programa).

2. Pavedu:

2.1. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skyrių vedėjams užtikrinti darbų programos vykdymą.

2.2. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Oficialiosios statistikos programų skyriui:

2.2.1. stebėti darbų programos įgyvendinimą;

2.2.2. metams pasibaigus parengti ir teikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei darbų programos įvykdymo ataskaitą;

2.2.3. kreiptis į oficialiąją statistiką tvarkančias institucijas ir įstaigas dėl statistikos darbų (tyrimų), numatomų įtraukti į Oficialiosios statistikos 2011 metų darbų programos projektą, sąrašo pateikimo iki 2010 m. balandžio 20 d.

 

 

 

L. e. generalinio direktoriaus pareigas              Jonas Markelevičius

 

PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus

2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DĮ-312

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2010 METŲ DARBŲ PROGRAMA

 

Statistinių darbų (tyrimų) eil. nr. potemėje

Statistikos sritis, tema, potemė pagal Reikalavimų statistikai sąvadą1

 

Statistinio darbo (tyrimo) pavadinimas

Statistinius darbus (tyrimus) vykdančios institucijos

Statistinio darbo (tyrimo) tikslas, anotacija ir pagrindiniai rodikliai

Statistinio darbo (tyrimo) periodiškumas

Statistinio darbo (tyrimo) teisinis pagrindas (teisės akto eil. nr. teisės aktų sąraše) (priedas)

Statistinių duomenų gavimo būdas, šaltinis, statistinės ataskaitos formos santrumpa, statistinio tyrimo imties dydis, respondentų skaičius

Statistinės informacijos pateikimo vartotojams laikas

Statistinės informacijos žemiausias teritorijos administracinis lygmuo

Statistinio darbo (tyrimo) rezultatas, parengtos statistinės informacijos skelbimas ar kitas panaudojimas (Vartojami statistinės informacijos pateikimo formos sąlyginiai žymėjimai: &££ – spaudinys, CD – kompaktinis diskas, @ – elektroninė versija; Statistikos leidinių santrumpos: Mėnraštis – mėnesinis biuletenis „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“ @, Metraštis – „Lietuvos statistikos metraštis“ &££, CD, Apskritys – metinis statistikos rinkinys „Lietuvos apskritys“ @)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. SOCIALINĖ IR DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

1.01. Gyventojai

1.01.01. Demografija

1.

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų skaičių,

Mėnesinis,

EPT-REG-17,

LRV-NUT-56, 58

Demografinės statistikos duomenų bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis,

Mėnraštis,

 

pusmetinis,

sausio 1 – vasario 26 d. (išankstinė statistinė informacija),

savivaldybės,

pagrindiniai statistiniai rodikliai ir gyventojų skaičiaus nustatymo kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

gyventojų skaičių pagal lytį, amžių,

metinis,

liepos 1 – rugsėjo 25 d.,

birželio 22 d. (galutinė statistinė informacija),

 

Metraštis, Apskritys, Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas).

gyventojų skaičių pagal pilietybę, tautybę, gimimo vietą (šalį), teisinę santuokinę padėtį.

metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-56, 58, 59

Demografinės statistikos duomenų bazė,

Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) duomenų centrinė bazė.

rugpjūčio 2 d.,

 

spalio 22 d.

šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Demografijos metraštis 2009 (leidinys @),

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2009 (leidinys @),

Metraštis, Eurostatui.

2.

Gimstamumas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gimusiuosius, mirusiuosius, susituokusius ir išsituokusius asmenis pagal lytį, amžių ir kt.

Mėnesinis,

EPT-REG-17,

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

Savivaldybės

Mėnraštis,

metinis

išankstinė metinė statistinė informacija – vasario 26 d.,

pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir suminio gimstamumo, vidutinės gyvenimo trukmės, gimusių, mirusių, santuokų, ištuokų skaičiaus statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis, Apskritys, Eurostatui,

3.

Mirtingumas

 

patikslinta:

gimstamumas – gegužės 13 d.,

mirtingumas – balandžio 29 d.,

pranešimas spaudai,

4.

Santuokos

 

spalio 15 d.,

santuokos – kovo 19 d.,

 

5.

Ištuokos

 

ištuokos – balandžio 1 d. rugpjūčio 2 d.

pranešimas spaudai,

 

Demografijos metraštis 2009 (leidinys @).

1.01.02. Migracija ir prieglobstis

1.

Vidaus migracija

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurie keičia gyvenamąją vietą šalyje, pagal lytį, amžių.

Metinis

EPT-REG-17

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė.

Rugpjūčio 2 d.

Savivaldybės

Demografijos metraštis 2009 (leidinys @),

pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

2.

Tarptautinė migracija

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie tarptautinę migraciją pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

Mėnesinis,

metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-56, 58

Gyventojų registro duomenų centrinė bazė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) administraciniai duomenys,

atrankinis statistinis tyrimas,

GU-01, imtis – 7000 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus).

9 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

kovo 26 d.,

 

išankstinė statistinė informacija – birželio 18 d.,

Savivaldybės

Pagrindiniai statistiniai rodikliai imigracijos bei emigracijos statistinių rodiklių kokybės aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Eurostatui pranešimas spaudai,

Įvertinti nedeklaruotos migracijos apimtis,

rengti statistinę informaciją apie tarptautinių migrantų demografines ir socialines charakteristikas (lytį, amžių, pilietybę, užimtumą ir kt.).

metinis

rugpjūčio 2 d.,

 

spalio 22 d.

 

Demografijos metraštis 2009 (leidinys @),

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2009 (leidinys @),

pagrindiniai statistiniai rodikliai ir nedeklaruotos emigracijos statistinio rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt

3.

Prašantys prieglobsčio ir prieglobstį gavusieji užsieniečiai

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius pagal lytį, pilietybę ir pagal priimtus sprendimus.

 

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-58

Administraciniai duomenys.

Liepa

Šalis

Eurostatui, Statistikos departamento publikacijoms.

4.

Migravę vaikai

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie migravusius, pabėgėlio statusą gavusius vaikus, nepilnamečių prieglobsčio prašytojų skaičių pagal lytį, amžių, pilietybę.

 

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-39

Administraciniai duomenys.

Gegužė

Šalis

Statistikos departamento publikacijoms, skelbiamas interneto svetainėje www.migracija.lt, suinteresuotoms institucijoms.

5.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybės narės teritorijoje ir kurie ataskaitiniais metais įgijo tos valstybės narės pilietybę ir anksčiau turėjo kitos valstybės narės ar trečiosios šalies pilietybę arba buvo be pilietybės. Grupavimas pagal prieš tai turėtą pilietybę.

 

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-58

Administraciniai duomenys.

Gruodis

Šalis

Eurostatui, Statistikos departamento publikacijoms.

6.

Išduoti leidimai gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamoji vieta

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie leidimus gyventi ir trečiųjų šalių piliečių gyvenamąją vietą.

 

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-58

Administraciniai duomenys.

Birželis

Šalis

Eurostatui, Statistikos departamento publikacijoms.

7.

Trečiųjų šalių piliečiai, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esantys šalyje

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, pagal šalies imigracijos įstatymus neteisėtai esančius šalyje.

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-58

Administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis

Eurostatui, Statistikos departamento publikacijoms.

8.

Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas

Migracijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie neteisėtai šalyje esančius trečiosios šalies piliečius, dėl kurių priimtas administracinis arba teismo sprendimas arba aktas, kuriame tvirtinama, kad jų buvimas neteisėtas ir jie įpareigojami išvykti, ir apie trečiųjų šalių piliečius, kurie jau yra išvykę iš šalies pagal administracinį arba teismo sprendimo aktą. Statistinė informacija pagal sugrąžintų asmenų pilietybę.

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-58

Administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis

Eurostatui, Statistikos departamento publikacijoms.

9.

Nelegali migracija ir trečiųjų šalių piliečiai, neįleisti į šalies teritoriją ties išorės siena

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

Rengti statistinę informaciją apie trečiųjų valstybių piliečius, neįleistus į Lietuvos Respubliką ties išorės siena pagal pilietybę ir sienos (sausumos, oro ar jūrų), per kurią jiems nebuvo leista atvykti, rūšį.

Metinis

EPT-REG-17,

LRV-NUT-58

Administraciniai duomenys.

Kovas

Šalis

Eurostatui, Statistikos departamento publikacijoms.

1.01.03. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

1.

Pasirengimas Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotiniam gyventojų ir būstų surašymui (toliau – surašymas). Bandomasis gyventojų ir būstų surašymas (toliau – bandomasis surašymas)

Statistikos departamentas

Surašymo tikslas – nustatyti gyventojų skaičių pagal gyvenamąsias vietoves ir teritorijos administracinius vienetus, gyventojų demografines, socialines ir ekonomines charakteristikas, namų ūkius, šeimas, būstų skaičių ir jų charakteristikas ir kt.

Bandomojo surašymo tikslas – patikslinti surašymo organizavimo, metodikos, surašymo duomenų apdorojimo ir statistinės informacijos rengimo bei sklaidos optimalius technologinius sprendimus.

Kas 10 metų

EPT-REG-23

Bandomasis surašymas, 10 tūkst. respondentų (statistiniai duomenys renkami e. forma ar apklausiant gyventojus), Gyventojų registro duomenų centrinės bazės, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registro, „Sodros“, Statistinio ūkio subjektų registro ir kiti administraciniai duomenys.

Kovas – bandomasis surašymas,

rugpjūtis

 

Atliktas bandomasis surašymas,

 

pranešimas spaudai.

1.02. Darbo rinka

1.02.01. Užimtumas ir nedarbas

1.

Užimtumas ir nedarbas

Statistikos departamentas

Įvertinti nedarbo pokyčius, užimtų gyventojų, bedarbių ir neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir kt.

Ketvirtinis

T-REG-12,

EK-REG-50, 51,

LRV-NUT-56

Atrankinis statistinis tyrimas,

GU-01, imtis – 7000 namų ūkių per ketvirtį (statistiniai duomenys renkami apklausiant 15-74 m. amžiaus gyventojus), „Sodros“ administraciniai duomenys.

Vasario 23 d.,

gegužės 25 d.,

rugpjūčio 24 d.,

lapkričio 23 d.,

Šalis – ketvirtinė statistinė informacija,

Pranešimai spaudai

gegužės 28 d.

 

apskritys –metinė statistinė informacija

Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas 2009 (leidinys @), pagrindiniai statistiniai rodikliai ir užimtų gyventojų, darbo jėgos, darbo jėgos aktyvumo lygio, užimtumo lygio, bedarbių ir nedarbo lygio ir laisvų darbo vietų statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Apskritys, Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautinei darbo organizacijai

Pirminių duomenų bazė Eurostatui.

2.

Registruoti bedarbiai, ieškantys darbo asmenys ir asmenys, gaunantys nedarbo draudimo pašalpas

Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža)

Rengti statistinę informaciją apie registruotus Lietuvos darbo biržoje bedarbius ir kitus darbo ieškančius asmenis, jų struktūrą (pagal lytį, amžių, nedarbo trukmę), nedarbo draudimo išmokas gavusių asmenų skaičių.

Mėnesinis

LRV-NUT-56,

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAM1,

46 respondentai.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, vartotojams pagal poreikį,

Statistikos departamento publikacijoms.

3.

Registruoti bedarbiai pagal atleidimo priežastis, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir laisvos darbo vietos

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie registruotus Lietuvos darbo biržoje bedarbius pagal atleidimo iš paskutinės darbovietės priežastis, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, laisvas darbo vietas pagal profesijų grupes, ekonominės veiklos rūšis ir nuosavybės formas.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAK1,

DBAK2, DBAK8,

46 respondentai.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, vartotojams pagal poreikį,

Statistikos departamento publikacijoms.

4.

Registruoti bedarbiai ir laisvos vietos pagal veiklos rūšis ir nuosavybės formas. Bedarbiai pagal lytį ir amžių

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie registruotus Lietuvos darbo biržoje bedarbius ir laisvas darbo vietas pagal ekonominės veiklos rūšis ir nuosavybės formas bei bedarbių struktūrą pagal lytį ir amžių.

Metinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAL1, DBAL2,

46 respondentai.

30 d. ataskaitiniams metams pasibaigus

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, vartotojams pagal poreikį,

5.

Dalyvavimas darbo rinkos priemonėse

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie ieškančių darbo asmenų bei tikslinių bedarbių grupių nukreipimą į aktyvias darbo rinkos politikos programas bei dalyvavimą jose.

Mėnesinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAM2,

46 respondentai.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Statistikos departamento publikacijoms.

6.

Darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių dalyvavimas priemonėse

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie darbo rinkoje papildomai remiamus bedarbius, jų struktūrą pagal rėmimo grupes, dalyvavimą darbo rinkos programose, įdarbinimą bei nedarbo draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAK3,

46 respondentai.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, vartotojams pagal poreikį,

7.

Dalyvavimas darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie bedarbių dalyvavimą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo rotacijos, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse pagal ekonomines veiklas.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAK10, DBAK5, DBAK6, 46 respondentai.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Eurostato duomenų bazei, vartotojams pagal poreikį.

8.

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą darbuotojų profesinis mokymas ir neformalus švietimas

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie bedarbių bei įspėtų apie atleidimą darbuotojų nukreipimą į profesinio mokymo bei neformalaus švietimo programas, baigusius darbo rinkos profesinį mokymą asmenis pagal mokymo programų lygį.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAK7,

46 respondentai.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Eurostato duomenų bazei, vartotojams pagal poreikį.

9.

Užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie ieškantiems darbo asmenims teikiamas bendrąsias užimtumo rėmimo paslaugas.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAK4,

46 respondentai.

7 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Eurostato duomenų bazei, vartotojams pagal poreikį.

10.

Laisvos darbo vietos, registruotos Lietuvos darbo biržoje

Lietuvos darbo birža

Rengti statistinę informaciją apie laisvų darbo vietų skaičių mėnesio pabaigoje.

Mėnesinis

LRV-NUT-56,

MIN-DEP-TA-24

Teritorinių darbo biržų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, DBAM1,

46 respondentai.

5 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.ldb.lt, vartotojams pagal poreikį,

Statistikos departamento publikacijoms.

11.

Laisvos darbo vietos

Statistikos departamentas

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius.

Ketvirtinis

EPT-REG-22,

EK-REG-55, 58,

LRV-NUT-56

Atrankinis statistinis tyrimas,

DA-01, imtis – 7291 respondentas, arba 13,5 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių), „Sodros“ duomenų bazė, Lietuvos darbo biržos administraciniai duomenys.

Vasario 25 d.,

gegužės 27 d.,

rugpjūčio 26 d.,

lapkričio 25 d.

Šalis

Pranešimai spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir laisvų darbo vietų statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Eurostatui. pagrindiniai statistiniai rodikliai

12.

Laisvos darbo vietos pagal pagrindines profesijų grupes

Statistikos departamentas

Įvertinti laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal ekonominės veiklos rūšis ir pagrindines profesijų grupes.

Metinis

LRV-NUT-56

Atrankinis statistinis tyrimas,

LDV-02, imtis – 9360 respondentų, arba 14,0 procento visų ūkio subjektų.

Kovo 10 d.

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui.

13.

Streikų statistika

Statistikos departamentas

Nustatyti streikų (įspėjamųjų streikų) skaičių, juose dalyvavusių darbuotojų skaičių ir nedirbtą darbo laiką pagal sektorius bei ekonominės veiklos rūšis.

Įvykus streikams

LR-ĮST-23

Ūkio subjektų, kuriuose įvyko streikai, ištisinis statistinis tyrimas,

STR-01.

Antrą mėnesį ketvirčiui pasibaigus,

rugsėjis

Savivaldybės

Pranešimas spaudai,

Darbo statistikos metraštis 2009 (leidinys @), statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis, Tarptautinei darbo organizacijai.

1.02.02. Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos

1.

Darbo užmokestis

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį (mėnesinį ir valandinį) ir darbo laiką pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis.

Metinis

LR-ĮST-23,

LRV-NUT-56, 57

„Sodros“ duomenų bazės ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinio tyrimo duomenys.

Liepos 8 d.

Savivaldybės

Pranešimas spaudai,

Darbo statistikos metraštis 2009 (leidinys @), statistiniai rodikliai ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, vidutinio darbuotojų skaičiaus, sąlyginio darbuotojų skaičiaus statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Mėnraštis, Metraštis, Apskritys, Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai.

Nustatyti darbuotojų skaičių, vidutinį darbo užmokestį (mėnesinį ir valandinį) ir darbo laiką pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis ir lytį.

Ketvirtinis

EPT-REG-5, 22,

EK-REG-6, 17,

LR-ĮST-23,

LRV-NUT-16, 56

Atrankinis statistinis tyrimas,

DA-01, imtis – 7290 respondentų, arba 13,5 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių), „Sodros“ duomenų bazės.

Vasario 24 d.,

gegužės 26 d.,

rugpjūčio 25 d.,

lapkričio 24 d.

Savivaldybės – birželio, rugsėjo, gruodžio mėn.

Pranešimas spaudai, statistiniai rodikliai ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, vidutinio darbuotojų skaičiaus, sąlyginio darbuotojų skaičiaus statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Tarptautinei darbo organizacijai, Moterys ir vyrai Lietuvoje (@).

2.

Darbo užmokesčio apmokestinimo struktūriniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Nustatyti, kokią darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų dalį sudaro mokesčių dydis. Skaičiuojami statistiniai rodikliai: darbo sąnaudų mokesčių dydis, nedarbo ir mažo darbo užmokesčio spąstai.

Metinis

 

Metinio darbo apmokėjimo statistiniai duomenys, pašalpų dydžiai ir mokesčių tarifai, susiję su darbo užmokesčiu.

Lapkritis

Šalis

Darbo statistikos metraštis 2009 (leidinys @),

statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

3.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

Statistikos departamentas

Nustatyti moterų ir vyrų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio atotrūkį pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis ir amžiaus grupes.

Metinis

LRV-NUT-57

„Sodros“ duomenų bazės, darbo užmokesčio struktūros ir darbo apmokėjimo statistinių tyrimų duomenys.

Spalis

Šalis

Darbo statistikos metraštis 2009 (leidinys @), statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Moterys ir vyrai Lietuvoje (@),

Metraštis, Eurostatui.

4.

Minimalusis darbo užmokestis, neto darbo užmokestis, metinis bruto darbo užmokestis

Statistikos departamentas

Apskaičiuoti minimaliojo, metinio neto darbo užmokesčio (vienišo ir susituokusio darbuotojo be vaikų ir su dviem vaikais), metinio darbuotojų skaičiaus bei jų bruto darbo užmokesčio statistinius rodiklius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis.

Pusmetinis,

metinis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti minimalieji

dydžiai, darbo apmokėjimo statistinių tyrimų, „Sodros“ duomenų bazės administraciniai duomenys.

Sausis, liepa

(minimalieji dydžiai),

lapkritis (metiniai)

Šalis

Darbo statistikos metraštis 2009 (leidinys @), Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija (leidinys @),

statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

Metraštis, Eurostatui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

5.

Darbuotojų skaičius pagal 2009 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydį

Statistikos departamentas

Nustatyti darbuotojų, dirbusių visą ir ne visą darbo laiką, skaičių pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes spalio mėnesį šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir sektorius.

Metinis

LR-ĮST-23

Atrankinis statistinis tyrimas, DA-05, imtis – 5766 respondentai, arba 10,7 procento visų ūkio subjektų (be individualiųjų įmonių), „Sodros“ duomenų bazės administraciniai duomenys.

Balandžio 8 d.

Šalis

Pranešimas spaudai, statistiniai rodikliai ir minimaliąją mėnesinę algą gavusių darbuotojų skaičiaus kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis, Eurostatui.

6.

Pasirengimas 2010 m. darbo užmokesčio struktūros statistiniam tyrimui

Statistikos departamentas

Pasirengimo darbai atrankiniam statistiniam tyrimui, kurio tikslas – nustatyti darbuotojų skaičių, darbo užmokestį ir struktūrą pagal darbuotojų profesijas, išsilavinimą, amžių, darbo stažą, lytį, ekonominės veiklos rūšis ir apskritis.

Kas 4 metai

EPT-REG-14,

T-REG-16,

EK-REG-6, 8, 13, 39

Atrankinis statistinis tyrimas, „Sodros“ duomenų bazės administraciniai duomenys.

2012 m. liepa

Apskritys

Pasirengta darbo užmokesčio struktūros statistiniam tyrimui.

 

Pranešimas spaudai, Darbo užmokesčio struktūra 2010 (leidinys @).

7.

2008 m. darbo sąnaudų statistinio tyrimo statistinės informacijos parengimas

Statistikos departamentas

Nustatyti darbo sąnaudas, jų struktūrą vienai dirbtai valandai, vienam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis ir įmonių dydžio grupes.

Kas 4 metai

EPT-REG-14,

T-REG-16,

EK-REG-6, 39

Atrankinio statistinio tyrimo, atlikto 2009 m., statistiniai duomenys.

Liepos 2 d.,

 

birželio 30 d.,

Apskritys

Pranešimas spaudai, Darbo sąnaudos 2008 (leidinys @), statistiniai rodikliai ir vidutinių darbo sąnaudų statistinio rodiklio kokybės aprašas ir kokybės ataskaita skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis,

Eurostatui, Tarptautinei darbo organizacijai.

8.

Darbo sąnaudų vertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti darbo sąnaudas, jų struktūrą vienai dirbtai valandai ir vienam darbuotojui tarp statistinių tyrimų laikotarpių.

Metinis

EK-REG-6, 39,

T-REG-16

Darbo sąnaudų ir ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinių tyrimų, „Sodros“ duomenų bazės administraciniai duomenys.

Lapkritis

Šalis

Darbo statistikos metraštis 2009 (leidinys @),

Metraštis, Eurostatui,

statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Tarptautinei darbo organizacijai.

9.

Darbo sąnaudų indeksas

Statistikos departamentas

Nustatyti darbo sąnaudų vienai dirbtai valandai kitimo tendencijas, jų struktūrą pagal darbo sąnaudų elementus ir ekonominės veiklos rūšis.

Ketvirtinis

EPT-REG-5, 14,

EK-REG-6, 17, 42

Ketvirtinio darbo apmokėjimo, darbo sąnaudų statistinių tyrimų, „Sodros“ duomenų bazės administraciniai duomenys.

Kovo 12 d.,

birželio 10 d.,

rugsėjo 9 d.,

gruodžio 10 d.

Šalis

Pranešimas spaudai,

darbo sąnaudų indekso statistiniai rodikliai ir kokybės ataskaita skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Eurostatui

1.02.04. Užimtumo statistinio tyrimo specialieji moduliai ir laiko panaudojimo statistinis tyrimas

1.

Karjeros ir šeimos derinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų galimybes derinti karjerą ir šeimos gyvenimą: prižiūrėti vaikus ir kitus išlaikytinius, galimybę dirbti ne visą darbo laiką, pagal lankstų darbo grafiką, pasiimti laisvų dienų šeimos priežiūrai, pasiimti vaikų priežiūros atostogas.

Vienkartinis

EK-REG-59

Atrankinis statistinis tyrimas,

KŠD-01, imtis – 11000 gyventojų (statistiniai duomenys renkami II ketvirtį apklausiant 15–64 m. amžiaus gyventojus).

Lapkričio 11 d.,

2011 m. kovas

Šalis

Pranešimas spaudai,

pirminių duomenų bazė, Eurostatui.

1.03. Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą

1.03.01 Švietimo statistika

1.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pedagoginius darbuotojus.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2,

LRV-NUT-39

Ištisinis švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, statistinis tyrimas,

ŠV-03, 841 respondentas.

Kovo 31 d.,

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

liepos 3 d.

Savivaldybės

Švietimas 2009 (leidinys @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (toliau –UNESCO UIS), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

2.

Bendrasis lavinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pedagoginius darbuotojus pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2,

LRV-NUT-39

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro (toliau –  Švietimo informacinių technologijų centras) administruojamos švietimo sistemos duomenų bazės duomenys.

Balandžio 7 d.,

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

liepos 3 d.

Savivaldybės

Švietimas 2009 (leidinys @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai..

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo sistemos administravimo tikslams rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičių, pedagogus ir nepedagoginius darbuotojus (pedagogai pagal amžių, dėstomus dalykus, kvalifikaciją). Statistiniai duomenys renkami pagal mokyklų tipus, mokyklų potipius, ugdymo programas, institucinę struktūrą, mokomąsias kalbas, mokinių skaičius mieste / kaime, bendrojo lavinimo mokyklų aplinką (patalpas, aprūpinimą kompiuteriais, internetu).

Metinis

EPT-REG-21,

MIN-DEP-TA-51

Ištisinis bendrojo lavinimo mokyklų statistinis tyrimas,

1-mokykla,

2-mokykla,

3ES-mokykla, 3-mokykla,

3D-mokykla,

1415 respondentų.

Vasaris

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, Statistikos departamento publikacijoms.

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie bendrojo lavinimo mokyklų pedagogus, kurie naudoja internetą dalykui mokyti.

Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų skaičius ir pasiskirstymas pagal dėstomus dalykus.

Metinis

EPT-REG-10,

MIN-DEP-TA-51

3I-mokykla, 1415 respondentų.

Birželis

Šalis

Skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, Statistikos departamento publikacijoms.

3.

Profesinis mokymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių profesinį rengimą profesinio mokymo įstaigose, mokinių mobilumą, pedagoginius darbuotojus pagal ES teisės aktų nuostatas.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2, 24,

LRV-NUT-39

Švietimo informacinių technologijų centro administruojamos švietimo sistemos duomenų bazės duomenys.

Balandžio 30 d.,

Šalis

Pranešimai spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

liepos 3 d.

Savivaldybės

Švietimas 2009 (leidinys @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai..

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo sistemos administravimo tikslams rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie profesinių mokymo įstaigų mokinių skaičių, programas, kaitą, profesinių mokymo įstaigų patalpas, lėšas aplinkai, darbuotojus, pedagogų skaičių, pedagoginio darbo stažą, pedagogų kvalifikacines kategorijas pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

Metinis

EPT-REG-21,

MIN-DEP-TA-51

Ištisinis profesinių mokyklų statistinis tyrimas,

PM-mokiniai, PM-aplinka,

PM-darbuotojai, PM-pedagogai,

PM-kvalifikacijos,

80 respondentų.

Vasaris

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, Statistikos departamento publikacijoms.

4.

Aukštojo mokslo studijos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie aukštojo mokslo studijas kolegijose ir universitetuose, studentų mobilumą, pedagoginius darbuotojus, doktorantūros studijas mokslo institutuose.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2, 31,

LRV-NUT-56

Ištisinis aukštųjų mokyklų statistinis tyrimas,

ŠV-01, 47 respondentai.

Ištisinis valstybės ir universitetų mokslo institutų statistinis tyrimas,

ŠV-08, 28 respondentai.

Kovo 17 d.,

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

liepos 3 d.

Savivaldybės

Švietimas 2009 (leidinys @), Metraštis, Apskritys, Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai..

5.

Mokinių neformalusis ugdymas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokinių ugdymą neformaliojo švietimo mokyklose ir vasaros stovyklose.

Metinis

LR-ĮST-2,

LRV-NUT-39

Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos jaunimo turizmo centro ir kitų administracinių šaltinių duomenys.

Balandžio 30 d.

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis.

Švietimo informacinių technologijų centras

Rinkti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų statistinius duomenis apie meno, muzikos, sporto mokyklų mokinių skaičių.

Metinis

MIN-DEP-TA-51

Ištisinis statistinis tyrimas,

4-mokykla, 254 respondentai.

Vasaris

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, Statistikos departamento publikacijoms.

6.

Nesimokančių vaikų skaičius

Švietimo informacinių technologijų centras

Rengti statistinę informaciją apie nesimokančius vaikus iki 16 metų pagal amžių ir lytį; mieste ir kaime; savivaldybes ir priežastis.

Metinis

LRV-NUT-39

Mokinių duomenų bazės administraciniai duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt, Statistikos departamento publikacijoms.

7.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie ikimokyklinio ugdymo lygmens lėšas, pajamas ir išlaidas.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2

Ištisinis švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, statistinis tyrimas,

ŠVF-02, 730 respondentų.

Birželio 29 d.,

 

liepos 3 d.

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2009 (leidinys @),

Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

8.

Bendrojo lavinimo mokyklų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie bendrojo lavinimo mokyklų finansavimą iš valstybės biudžeto.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) administraciniai duomenys.

Birželio 29 d.,

 

liepos 3 d.

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2009 (leidinys @),

Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

9.

Profesinio mokymo įstaigų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie profesinio mokymo įstaigų gaunamas lėšas ir pajamas pagal finansavimo šaltinius, išlaidų kategorijas.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2

Ištisinis profesinio mokymo įstaigų statistinis tyrimas,

ŠVF-01, 74 respondentai.

Birželio 29 d.,

 

liepos 3 d.

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2009 (leidinys @),

Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

10.

Aukštųjų mokyklų finansai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie aukštųjų mokyklų finansavimą, išlaidas pagal mokyklų vykdomas funkcijas.

Metinis

EPT-REG-21,

LR-ĮST-2

Ištisinis aukštųjų mokyklų statistinis tyrimas,

ŠVF-01, 47 respondentai.

Birželio 29 d.,

 

liepos 3 d.

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Švietimas 2009 (leidinys @),

Eurostatui, UNESCO UIS, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai.

1.03.02. Dirbančių profesinis mokymas ir gyventojų mokymasis visą gyvenimą

1.

Pasirengimas dirbančių įmonėse asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo statistiniam tyrimui

Statistikos departamentas

Pasirengiamieji darbai 2011 m. atrankiniam statistiniam tyrimui, kurio tikslas – įvertinti darbuotojų profesinį mokymą įmonėse.

Kas 5 metai

EPT-REG-13,

EK-REG-38,

LR-ĮST-2

Atrankinis statistinis tyrimas,

MVG-02, 5000 įmonių.

2010 m.

Šalis

Pasirengta įmonių dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo statistiniam tyrimui.

2012 m.

 

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Eurostatui, Europiniam profesinio mokymo plėtros centrui.

1.04. Kultūra

 

 

1.04.01. Kultūros, spaudos ir sporto statistika

 

 

1.

Muziejų, teatrų, bibliotekų, kultūros centrų veikla. Koncertinių organizacijų veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie muziejus, teatrus, bibliotekas, kultūros centrus, koncertines organizacijas: muziejų lankomumas, rodytų spektaklių teatruose, koncertinių organizacijų surengtų koncertų ir jų lankomumas, bibliotekų dokumentų fondas bei skaitytojų skaičius

Metinis

Eurostato projektas

Ištisinis savivaldybių profesionalių bei privačių teatrų statistinis tyrimas,

K-09, 29 respondentai,

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) administraciniai duomenys.

Gegužės 18 d.,

 

birželio 16 d.

Šalis

 

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt

Metraštis, Apskritys, UNESCO UIS.

 

Kultūros ministerija

Rengti statistinę informaciją apie muziejų veiklą. Muziejų rinkiniai, lankytojų skaičius, ekspozicijos ir parodos, leidybinė ir mokslinė veikla, muziejų darbuotojai, patalpos, lėšos ir jų panaudojimas.

Metinis

MIN-DEP-TA-20

Muziejų veiklos statistinės ataskaitos,

106 respondentai.

Vasaris

Savivaldybės

Lietuvos muziejai (leidinys &££),

Statistikos departamento publikacijoms.

 

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie valstybinių teatrų ir koncertinių organizacijų veiklą. Koncertų, spektaklių, iš jų naujų ir atnaujintų, skaičius, žiūrovų skaičius, pajamos už koncertus ir spektaklius.

Metinis

MIN-DEP-TA-21

Valstybinių teatrų statistinės ataskaitos,

Nr. 9-Kultūra, 13 respondentų,

koncertinių organizacijų statistinės ataskaitos,

Nr. 12-Kultūra, 6 respondentai.

Balandis

Šalis

Statistikos departamento publikacijoms.

 

Lietuvos liaudies kultūros centras

Rengti statistinę informaciją apie kultūros centrų ir jų filialų veiklą. Kultūros centrų skaičius, lėšos, organizuojami renginiai, būrelių, kolektyvų skaičius, darbuotojai, materialinės bazės rodikliai.

Metinis

MIN-DEP-TA-22

Kultūros centrų ataskaitos,

856 respondentai.

Kovas

Savivaldybės

Kultūros metraštis, Kultūros aktualijos (leidiniai &££), Statistikos departamento publikacijoms.

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rengti statistinę informaciją apie bibliotekų veiklą. Vartotojų ir jų apsilankymų bibliotekose skaičius, dokumentų fondas, bibliotekų skaičius, darbuotojų skaičius ir kt.

Metinis

MIN-DEP-TA-23,

KT-DOK-10

Kultūros, švietimo skyrių, bibliotekų ataskaitos,

Nr.1-biblioteka, Nr.1-kultūra,

2800 respondentų

Balandis

Savivaldybės

Lietuvos bibliotekų statistika (leidinys &££), Nacionalinės bibliotekos publikacijoms,

skelbiama interneto svetainėje www.lnb.lt,

Statistikos departamento publikacijoms.

 

2.

Knygų, žurnalų, laikraščių bei serialinių leidinių leidyba

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie spaudos leidinius.

Metinis

 

Lietuvos nacionalinės

Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro administraciniai duomenys.

Gegužės 20 d.,

 

birželio 16 d.

Šalis

 

Savivaldybės –laikraščiai,

šalis – knygos ir žurnalai

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis, Apskritys, UNESCO UIS.

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rengti statistinę informaciją apie spaudinių ir kitų publikuotų dokumentų leidybą pagal teksto kalbą, temas, paskirtį ir kt. Knygų ir brošiūrų bei serialinių leidinių kiekybiniai rodikliai: leidinių skaičius, tiražas.

Metinis

LRV-NUT-4,

KT-DOK-1

Publikuotų dokumentų privalomieji egzemplioriai.

Gegužė

Šalis

Lietuvos spaudos statistika (leidinys &££), skelbiama interneto svetainėje www.lnb.lt, Statistikos departamento publikacijoms, metinės statistinės ataskaitos Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijai apie knygų ir brošiūrų leidybą ir apie serialinių leidinių leidybą

 

3.

Valstybės archyvai, Lietuvos Respublikos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valstybės archyvų veiklą, nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes ir paminklus.

Metinis

 

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Lietuvos archyvų departamentas),

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) administraciniai duomenys.

Gegužės 20 d. – valstybės archyvai,

birželio 16 d. – kultūros paveldo vertybės

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

Lietuvos archyvų departamentas

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie valstybės archyvų veiklą: saugomus dokumentus, suskaitmenintų dokumentų kiekį, dokumentų naudojimą ir kt.

Metinis

 

 

Balandis

Šalis

Statistikos departamento publikacijoms.

 

Kultūros paveldo departamentas

Rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių skaičių.

Metinis

LR-ĮST-12, 18

Kultūros vertybių registro administraciniai duomenys.

Kovas

Šalis

Statistikos departamento publikacijoms.

 

4.

Kino, radijo ir televizijos veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie kino filmų rodymą ir platinimą, valstybinio radijo ir televizijos bei kitų šalyje veikiančių radijo stočių ir televizijų transliuojamų programų apimtį.

Metinis

 

Ištisiniai radijo ir televizijos ūkio subjektų, viešai ir mokamai rodančių filmus ir platinančių filmus vartotojams, statistiniai tyrimai,

K-02, 70 respondentų,

K-03, 33 respondentai,

K-04, 4 respondentai.

Balandžio 30 d. – kino veikla,

gegužės 20 d. – radijo ir televizijos veikla,

birželio 16 d.

Šalis

 

 

Savivaldybės

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

 

Metraštis, Apskritys, Europos Tarybos audiovizualinei observatorijai.

 

5.

Kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje.

Metinis

LR-ĮST-17,

LRV-NUT-3

Miestų, rajonų savivaldybių sporto padalinių, sporto mokymo įstaigų, sporto federacijų ir kitų kūno kultūros ir sporto organizacijų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

Nr. KKS-1, 60 respondentų,

Nr. SMĮ-1, 60 respondentų,

Nr. SMĮ-2, 97 respondentai,

Nr. SK-1, 1500 respondentų,

Nr. SF-1, 120 respondentų.

Gegužė

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.kksd.lt,

Lietuvos sporto statistikos metraštis 2009 (&££, @), Statistikos departamento publikacijoms, suinteresuotoms institucijoms.

 

Statistikos departamentas

Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie sporto organizacijas, atskirų sporto šakų sportininkus ir jų laimėjimus, šalies kūno kultūros ir sporto organizacijų materialinę bazę.

 

Metinis

LR-ĮST-17

Kūno kultūros ir sporto departamento administraciniai duomenys.

Gegužės 22 d.

Savivaldybės

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis.

 

1.05. Sveikatos apsauga

 

1.05.01. Visuomenės sveikata

 

1.

Sveikatos priežiūros ir sergamumo pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie sveikatos priežiūrą ir sergamumą įvairiomis ligomis, gydytojus, odontologus, slaugytojus, vaistininkus, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, vaikų profilaktinius skiepijimus.

Metinis

EPT-SP-4,

LR-ĮST-42

Higienos instituto, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suvestiniai statistiniai duomenys.

Liepos 8 d. – sveikatos priežiūros įstaigos, personalas, vaikų profilaktiniai skiepijimai, rugpjūčio 30 d. – sergamumas, abortai, rugsėjo 3 d. – ambulatorinė pagalba

Šalis,

Savivaldybės (išskyrus statistinę informaciją apie abortus, profilaktinius skiepijimus, sergamumą)

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

tarptautinėms organizacijoms pagal poreikį, Apskritys, Metraštis.

 

2.

Gyventojų sergamumas ir ambulatorinė sveikatos priežiūra

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą: ambulatorinį sergamumą pagal ligų klases ir amžiaus grupes, pagalbinių ir diagnostikos skyrių darbą, suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų struktūrą ir skaičių.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistinių ataskaitų Sveikata Nr. 1, greitosios medicinos pagalbos skyrių ir stočių statistinių ataskaitų Sveikata Nr. 27 ir Privalomojo sveikatos draudimo duomenų bazės SVEIDRA administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££),

Lietuvos sveikatos statistika (leidinys &££),

Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt.

 

3.

Stacionari gyventojų sveikatos priežiūra

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie stacionarias paslaugas teikiančių įstaigų veiklą: lovų fondą ir jo panaudojimą, ligonių sudėtį pagal ligų klases, amžių, lytį, gulėjimo trukmę ir gydymo rezultatus, chirurginę veiklą.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistinių ataskaitų Sveikata Nr. 1, Sveikata Nr. 2 ir Privalomojo sveikatos draudimo duomenų bazės SVEIDRA administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££),

Lietuvos sveikatos statistika (leidinys &££),

Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui, skelbiama interneto svetainėje.

 

4.

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie susirgimus užkrečiamosiomis ligomis pagal susirgusiųjų amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-1, 4,

LR-ĮST-21,

LRV-NUT-13

Visuomenės sveikatos centrų pagal pranešimus, gaunamus iš visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 4.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis ir parazitozėmis Lietuvoje (biuletenis &££),

Europos Komisijos užkrečiamųjų ligų priežiūros tinklui ir kitiems specifiniams užkrečiamųjų ligų priežiūros tinklams, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Statistikos departamento publikacijoms, kitiems vartotojams, skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt.

 

5.

Naujai susirgusieji ir sergantys tuberkulioze ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius ir sergančius tuberkulioze asmenis pagal ligonių amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42,

LRV-NUT-9

VŠĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės (remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių tuberkuliozės stacionarinius skyrius ar tuberkuliozės kabinetus ambulatorinėje grandyje duomenimis) statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, Sveikata Nr. 23-1.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££), Statistikos departamento publikacijoms, skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt.

 

6.

Naujai susirgusieji vėžiu ir kitais piktybiniais navikais ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius piktybiniais navikais ligonius pagal amžiaus grupes, lytį ir proceso lokalizaciją.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir jų padalinių statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 12.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Pagrindiniai onkologinės pagalbos rezultatai Lietuvoje (leidinys &££), Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt.

 

7.

Ligoniai, sergantys psichikos ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojantys psichoaktyviąsias medžiagas

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis, besikreipiančius į sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos sutrikimų. Sergamumas ir ligotumas psichikos ligomis bei priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pagal ligonių amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines ar stacionarines psichiatrijos paslaugas, statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 13, Sveikata Nr. 14.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££),

Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt ir www.vpsc.lt.

 

8.

Sergamumas lytiniu keliu plintančiomis ligomis

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie lytiškai plintančias infekcijas (sifilį, gonorėją), ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos atvejus pagal ligonių lytį, amžiaus grupes, gyvenamąją vietą.

Metinis

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Visuomenės sveikatos centrų pagal pranešimus, gaunamus iš visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (forma 058-089-151/a), statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, Lietuvos AIDS centro administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££),

Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt.

 

9.

Motinos ir vaiko sveikatos priežiūra

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie medicinos pagalbą nėščiosioms ir gimdyvėms, naujagimius, naujagimių sergamumą, abortus pagal amžiaus grupes ir kita.

Metinis

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, statistinių ataskaitų

Sveikata Nr. 1, Sveikata Nr. 17 ir Gimimų medicininių įrašų duomenų bazės administraciniai duomenys.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££), skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt,

Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

 

10.

Žmogiškieji ištekliai šalies sveikatos priežiūros sistemoje

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie personalą sveikatos priežiūros sistemoje: įstaigų vadovai ir specialistai pagal jų profesines kvalifikacijas bei išsilavinimą, pagalbinis medicinos ir kitas personalas, užimami etatai, fizinių asmenų skaičius.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Sveikatos priežiūros, sveikatos valdymo, mokslo ir mokymo įstaigų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 3.

Balandis

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££),

skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt,

Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

 

11.

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla ir žmonių ištekliai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie dirbančių specialistų skaičių bei kitą personalą, apsilankymus pas gydytojus ir odontologus, pagalbinių ir diagnostinių skyrių darbą, ligonių ilgalaikį stebėjimą, nėščiųjų priežiūrą, gimdymus ir abortus, stacionarias ir medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų veiklą.

 

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-19, 42

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir privačių odontologinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

Sveikata Nr. 1-PR, Nr. 25-PR.

Gegužė

Šalis,

savivaldybės – pagal poreikį

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys &££),

skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Statistikos departamento publikacijoms, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui, Eurostatui.

 

12.

Sveikatos sąskaitų sistemos metodikos (SHA) diegimas, sveikatos sąskaitų sudarymas

Statistikos departamentas

Diegti sveikatos sąskaitų sistemos metodiką palyginamai statistinei informacijai apie sveikatos priežiūros išlaidas rengti: sveikatos priežiūros išlaidos pagal funkcijas, paslaugų teikėjus ir finansuotojus.

Metinis

EPT-REG-27,

EPT-SP-4,

LR-ĮST-42

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa), Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Sveikatos priežiūros tarnyba), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) administraciniai duomenys.

Kovo 31 d. – 2008 m. galutiniai statistiniai duomenys,

 

gruodžio 21 d. – 2009 m. išankstiniai statistiniai duomenys

Šalis

Pranešimas spaudai,

Sveikatos priežiūros išlaidos 2009 (informacija @), Metraštis,

Pasaulio sveikatos organizacijai, Eurostatui.

 

13.

Valdžios sektoriaus išlaidos būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos priežiūrai ir ilgalaikei priežiūrai pagal paslaugų gavėjų lytį ir amžių Lietuvos konvergencijos programos ilgalaikėms projekcijoms rengti.

Metinis

T-REG-10

Statistinių tyrimų, Valstybinės ligonių kasos administraciniai duomenys.

Rugsėjo 30 d.

Šalis

Statistinė informacija Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijoms.

 

14.

Mirties priežasčių statistika

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mirusius asmenis pagal lytį, amžių ir mirties priežastis.

Metinis

EPT-REG-27,

LRV-NUT-61

Gyventojų registro duomenų centrinės bazės, medicininiai mirties liudijimai.

Vasario 26 d. – išankstinė,

balandžio 29 d. – patikslinta statistinė informacija,

rugpjūčio 2 d.

Šalis,

 

Savivaldybės

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis, Apskritys, Eurostatui

Demografijos metraštis 2009 (leidinys @).

 

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie mirties atvejus ir jų priežastis.

Mėnesinis

LRV-NUT-61

Medicininiai mirties liudijimai.

45 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt.

 

1.05.02. Sveikata ir sauga darbe

 

1.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesinėmis ligomis pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, asmenis, netekusius darbingumo ir žuvusiuosius, nedirbtų dienų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, naujus susirgimus profesinėmis ligomis pagal ligų grupes ir susirgusiųjų lytį.

Metinis

LR-ĮST-44,

LRV-NUT-18

Statistinių tyrimų, Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija), Higienos instituto suvestiniai administraciniai duomenys.

Birželio 11 d. – profesinės ligos,

birželio 23 d. – nelaimingi atsitikimai darbe

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Tarptautinei darbo organizacijai.

 

Valstybinė darbo inspekcija

Rengti nelaimingų atsitikimų darbe kiekybinę statistiką pagal ekonominės veiklos rūšis, nukentėjusiųjų profesijas, traumuojančius veiksnius, šaltinius.

Metinis

LR-ĮST-44

Nelaimingų atsitikimų darbe aktai (N-1 ir N-2 formos).

Birželis

Šalis

Skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Statistikos departamento publikacijoms.

 

2.

Segamumas profesinėmis ligomis

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie profesinių ligų pasiskirstymą pagal ligų grupes, lytį, amžių, profesiją, ekonominės veiklos rūšis ir kt.

Metinis

LRV-NUT-1, 36

Profesinių ligų valstybės registro administraciniai duomenys.

Birželis

Šalis

Skelbiama interneto svetainėje www.hi.lt, Lietuvos sveikatos informacijos centrui, institucijoms pagal poreikį.

 

3.

Duomenų apie kiekvieną nelaimingo atsitikimo darbe atvejį parengimas

Valstybinė darbo inspekcija

Pagal Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos metodiką kaupti ir rengti kiekvieno nelaimingo atsitikimo darbe statistiką pagal ekonominės veiklos rūšis, nukentėjusiųjų profesijas, traumuojančius veiksnius, šaltinius ir kt.

Metinis

EPT-REG-27,

LR-ĮST-44

Nelaimingų atsitikimų darbe aktai (N-1 forma).

Birželis

Šalis

Eurostato struktūrinių rodiklių duomenų bazei aktualizuoti.

 

4.

Duomenų apie kiekvieną naujai užregistruoto profesinės ligos atvejį parengimas

Higienos institutas

Pagal Europos profesinių ligų statistikos metodiką rengti statistinius duomenis apie kiekvieną naujai užregistruotą profesinės ligos atvejį.

Metinis

EPT-REG-27,

LRV-NUT-1, 36

Profesinių ligų valstybės registro administraciniai duomenys.

Birželis

Šalis

Eurostatui, vartotojams pagal poreikį.

 

1.06. Pajamų paskirstymas ir gyvenimo sąlygos

 

1.06.01. Namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas

 

1.

Pasirengimas namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui

Statistikos departamentas

Pasirengiamieji darbai atrankiniam statistiniam tyrimui, kurio tikslas – įvertinti namų ūkių išlaidų lygį ir struktūrą, vartojimą, būsto sąlygas įvairiose namų ūkių grupėse: pagal gyvenamąją vietą, pagrindinį pajamų šaltinį, pajamų dydį, namų ūkio sudėtį, namų ūkio galvos išsilavinimą ir amžių.

 

LRV-NUT-2, 56

 

 

 

Parengti namų ūkių biudžetų metodikos, klausimyno ir namų ūkių dienoraščio projektai.

 

1.06.02. Pajamos, socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos

 

1.

Namų ūkių diferenciacija pagal gyvenimo lygį ir skurdo statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie skurdą ir nelygybę įvairiose namų ūkių ir gyventojų grupėse: pagal gyvenamąją vietovę, namų ūkio pajamų šaltinį, namų ūkio sudėtį, vaikų skaičių, gyventojų lytį, amžių ir kt. Skurstančių namų ūkių pajamų, būsto sąlygų ir kiti gyvenimo lygio statistiniai rodikliai.

Metinis

EPT-REG-6,

LRV-NUT-56

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo statistiniai duomenys.

Spalio 19 d.

Šalis

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2009 (leidinys @),

skurdo rizikos statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

2.

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos

Statistikos departamentas

Įvertinti gyventojų pajamas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą (Lakeno rodikliai), visiškai palyginamą tarp ES valstybių. Tai statistinė informacija apie namų ūkių ir asmenų pajamas, būsto sąlygas, užimtumą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, materialinius nepriteklius ir galimybę patenkinti vartojimo poreikius.

Metinis

EPT-REG-6,

EK-REG-21, 22, 23, 24, 26,

LRV-NUT-56

Atrankinis tyrimas, taikant 4 dalių rotacinį modelį. PGS-01, PGS-02, imtis – 6500 namų ūkių (gyventojų apklausų ir administracinių šaltinių duomenys).

Rugpjūtis,

Šalis

Pirminių duomenų bazė Eurostatui,

pranešimas spaudai,

 

spalio 19 d.

 

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2009 (leidinys @), namų ūkių disponuojamųjų pajamų statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

3.

Dalijimasis lėšomis namų ūkyje

Statistikos departamentas

Įvertinti namų ūkio finansų valdymą, namų ūkio narių indėlį į bendrą namų ūkio biudžetą, sprendimų dėl išlaidų priėmimą.

Statistinė informacija grupuojama pagal pajamų lygį, gyvenamąją vietą.

Vienkartinis

EK-REG-65

Atrankinis statistinis tyrimas, PGS-01 1 priedas, imtis – 6500 namų ūkių (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus).

2011 m. rugpjūtis,

Šalis

Pirminių duomenų bazė Eurostatui,

 

2011 m. lapkritis

 

pranešimas spaudai,

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2009 (leidinys @).

 

4.

Paskolas turinčių namų ūkių biudžetų apžvalga

 

Lietuvos bankas 2

Įvertinti namų ūkių gaunamas pajamas pagal rūšis ir turimas paskolas pagal jų dydį, trukmę, valiutą.

Pusmetinis

LR-ĮST-11

Lietuvos banko ir „Sodros“ administraciniai duomenys.

Gegužė, lapkritis

Šalis

Lietuvos banko pranešimas spaudai (@),skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

 

5.

Vartotojų nuomonė apie ekonominę padėtį ir jos pokyčius

Statistikos departamentas

Įvertinti gyventojų, kaip vartotojų, ketinimus pirkti ir jų galimybes sutaupyti, nustatyti, kaip gyventojai vertina ekonominę padėtį ir jos įtaką vartotojų ketinimams. Ekonominei padėčiai ir jos pokyčiams apibūdinti naudojami kainų, nedarbo lygio, šalies ekonominės padėties vertinimai.

statistiniai rodikliai pateikiami pagal respondentų amžių, lytį, išsilavinimą, pajamų lygį ir užimtumą.

Mėnesinis

EK-SP-1

Eurostato projektas

Atrankinis 16 m. ir vyresnių gyventojų statistinis tyrimas, VNT-01, imtis – 1200 asmenų (statistiniai duomenys renkami apklausiant gyventojus).

Ataskaitinio mėnesio priešpaskutinę d. d.

 

vasaris

Šalis

Pranešimas spaudai,

pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

 

Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo rezultatai (leidinys @).

 

6.

Gyvenamasis fondas ir jo panaudojimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie eksploatuojamą gyvenamąjį fondą. Pagrindiniai statistiniai rodikliai: butų, kambarių skaičius, naudingasis plotas, įrengti patogumai. statistiniai rodikliai pateikiami pagal nuosavybės formas ir gyvenamojo fondo buvimo vietą.

Metinis

LRV-NUT-8

VĮ Registrų centro administraciniai duomenys.

Birželio 11 d. – išankstinė statistinė informacija,

birželio 23 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir gyvenamojo fondo statistinio rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis, Apskritys.

 

7.

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyvenamųjų namų (jų dalių) grąžinimą buvusiems savininkams arba paveldėtojams, šiuose namuose gyvenančių nuomininkų iškeldinimą, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

Metinis

LR-ĮST-22

Ištisinis miestų ir rajonų savivaldybių statistinis tyrimas,

GF-05, 60 respondentų.

Vasario 25 d. – išankstinė statistinė informacija,

kovo 15 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Pagrindiniai statistiniai rodikliai ir nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus (jų dalis) atkūrimo statistinio rodiklio kokybės aprašas skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis.

 

8.

Socialinio būsto nuoma ir valstybės parama būstui įsigyti

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenis (šeimas), esančius sąrašuose socialiniam būstui nuomoti ir išsinuomojusius jį, taip pat asmenis, gavusius valstybės remiamus būsto kreditus.

Metinis

LR-ĮST-4

 

Ištisinis miestų ir rajonų savivaldybių statistinis tyrimas, GF-03,

60 respondentų,

bankų, teikiančių valstybės remiamus būsto kreditus, statistinis tyrimas,

VPB-01, 4 respondentai.

Vasario 25 d. – išankstinė statistinė informacija,

kovo 16 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Pranešimas spaudai,

pagrindiniai statistiniai rodikliai ir asmenų (šeimų), gavusių valstybės remiamus būsto kreditus, asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybių socialinis būstas, asmenų (šeimų), esančių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Metraštis.

 

1.07. Socialinė apsauga

 

1.07.01. Socialinė apsauga (Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS)

 

1.

Socialinės paslaugos

Statistikos departamentas

Nustatyti socialinių paslaugų poreikį, vietų socialinių paslaugų įstaigose, gavėjų pagal socialines-demografines charakteristikas ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų skaičių, finansinės-ūkinės veiklos statistinius rodiklius, būtinus makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

 

Metinis

EPT-REG-15,

LRV-NUT-24, 39

Ištisinis globos įstaigų vaikams, seneliams ir žmonėms su negalia bei nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų statistinis tyrimas,

SOC-01, 60 respondentų,

SOC-02, 174 respondentai,

SOC-03, 144 respondentai,

SOC-04, 422 respondentai.

Balandžio 30 d. – išankstinė statistinė informacija,

 

birželio 30 d. – galutinė statistinė informacija

Savivaldybės

Pranešimas spaudai,

Socialinės paslaugos 2009 (informacija @), pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis, Eurostatui.

 

2.

Pensijų gavėjai

Statistikos departamentas

Rengti palyginamą statistinę informaciją apie pensijų gavėjus pagal lytį, socialinės apsaugos programas ir pensijų rūšis.

Metinis

EPT-REG-15,

EK-REG-47, 49

Ištisinis įstaigų, administruojančių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą, statistinis tyrimas,

PENS-01, 8 respondentai,

„Sodros“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) , Kultūros ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos suvestiniai statistiniai duomenys.

Gegužės 31 d. – išankstinė statistinė informacija,

 

spalio 15 d. – galutinė statistinė informacija.

Šalis,

VSD pensijų gavėjai – pagal „Sodros“ teritorinius skyrius

Pranešimas spaudai,

Socialinė apsauga Lietuvoje 2009 (leidinys @), pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis, Eurostatui.

 

3.

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos

Statistikos departamentas

Rengti palyginamą statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal programas, socialinės apsaugos funkcijas, ekonominį ir išmokos tipą; pajamas pagal kilmės sektorių ir ekonominį tipą.

Metinis

EPT-REG-15,

EK-REG-47, 49

Statistinių tyrimų, Finansų ministerijos administraciniai duomenys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Seimo kanceliarijos, „Sodros“, Garantinio fondo suvestiniai statistiniai duomenys.

 

Birželio 30 d. – 2008 m. galutinė statistinė informacija

ekspertiniam įvertinimui,

spalio 29 d.,

 

gruodžio 24 d. – 2009 m. išankstinė statistinė informacija

Šalis,

Nacionali-niams poreikiams pagal savivaldybes – pašalpos ir kompensa-cijos.

Pranešimas spaudai, Socialinė apsauga Lietuvoje 2009 (leidinys @),

 

pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Eurostatui.

 

4.

Socialinės apsaugos programų ir pašalpų kokybinės informacijos bazės aktualizavimas

Statistikos departamentas

Rengti metaduomenis lietuvių ir anglų kalbomis apie socialinės apsaugos programas ir išmokas, jų pokyčius.

Metinis

EPT-REG-15,

EK-REG-47

Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Birželio 30 d.,

 

spalio 29 d.

Šalis

Atnaujinta kokybinės informacijos bazė Eurostatui,

skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Socialinė apsauga Lietuvoje 2009 (leidinys @)

 

5.

Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Rengti išankstinę statistinę informaciją apie grynąsias (neto) socialinės apsaugos išmokas.

Metinis

EPT-REG-15

„Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) administraciniai duomenys.

Gruodžio 30 d.

Šalis

Vartotojams pagal poreikį.

 

1.07.02. Socialinė apsauga (administraciniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Piniginė socialinė parama

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Rengti statistinę informaciją apie piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių ir išlaidas šiai paramai socialinės politikos formavimui, esamos būklės vertinimui, prognozavimui ir analizei.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-56

Savivaldybių socialinės paramos skyrių statistinės ataskaitos.

40 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Savivaldybės

Socialinis pranešimas (&££, CD), skelbiama interneto svetainėje www.socmin.lt,

Statistikos departamento publikacijoms.

 

2.

Pensijos, pašalpos ir kitos išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Rengti statistinę informaciją apie valstybinių pensijų ir šalpos išmokų gavėjų skaičių, išmokas vaikams ir išlaidas šioms išmokoms mokėti bei administruoti socialinės politikos formavimui, esamos būklės vertinimui, prognozavimui ir analizei.

Metinis,

ketvirtinis

MIN-DEP-TA-54, 55

Savivaldybių socialinės paramos skyrių statistinės ataskaitos.

40 d. – išmokos,

50 d. – administravimo išlaidos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus,

Savivaldybės,

Socialinis pranešimas (&££, CD), skelbiama interneto svetainėje www.socmin.lt,

Statistikos departamento publikacijoms,

 

„Sodra“

Rengti statistinę informaciją apie pensininkų skaičių, vidutinę pensiją, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus asmenis, jų darbo užmokesčio fondą, pensijų, pašalpų, kompensacijų vidutinius dydžius ir jų gavėjus.

metinis,

mėnesinis

 

Administraciniai duomenys.

kovas,

20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Valstybinis socialinis draudimas (leidinys &££), skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt,

Statistikos departamento publikacijoms.

 

1.09. Maisto sauga

 

1.09.01. Maisto saugos statistika

 

1.

Ekologinis ūkininkavimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie ekologinio ūkininkavimo apimtis: ūkių skaičius, pasėlių plotai, derlius.

Metinis

T-REG-23

 

VšĮ „Ekoagros“ statistinis tyrimo statistiniai duomenys.

Spalio 22 d.

Šalis

Lietuvos žemės ūkis 2009 (leidinys @).

 

 

1.10. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

1.10.01. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena (administraciniai duomenys)

 

1.

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistika

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir teistumą – užregistruotus ir ištirtus nusikaltimus bei baudžiamuosius nusižengimus pagal rūšis, asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikalstamą veiką, nuteistus ir įkalintus asmenis, teisės specialistus ir teisėsaugos institucijų veiklą.

Metinis,

 

mėnesinis

KT-DOK-7

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija), Generalinės prokuratūros, Lietuvos advokatūros, Nacionalinės teismų administracijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) suvestiniai statistiniai duomenys.

Gegužės 31 d.

Šalis,

Pranešimas spaudai,

Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla (leidinys @).

 

balandžio 30 d.

liepos 16 d.,

10–20 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Savivaldybės,

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

 

Metraštis, Apskritys, Eurostatui, vartotojams pagal poreikį.

 

2.

Įkalintieji laisvės atėmimo įstaigose. Nuteistieji, atliekantys bausmę laisvės atėmimo įstaigose

Kalėjimų departamentas

Rengti statistinę informaciją apie laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičių, jų sudėtį pagal socialinius ir kriminologinius požymius, vidutinę teismų skiriamą ir realiai atliekamą laisvės atėmimo bausmės trukmę, paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų skaičių pagal atskirus paleidimo pagrindus, nuteistųjų užimtumą.

Metinis

MIN-DEP-TA-25,

KT-DOK-7

Ištisinis statistinis tyrimas,

įkalinimo įstaigų statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, 15 respondentų.

Kovas

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.kalejimudepartamentas.lt, www.nplc.lt,

Statistikos departamento publikacijoms.

 

3.

Baudžiamosios, civilinės, administracinės bylos, nagrinėtos teismuose

Nacionalinė teismų administracija

Rengti statistinę informaciją apie teismų gautų ir baigtų nagrinėti bylų skaičių.

Metinis

LR-ĮST-8,

LRV-NUT-39

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO administraciniai duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Teismų statistikos apžvalga (leidinys &££), Statistikos departamento publikacijoms.

 

4.

Nuteisti ir išteisinti asmenys, iš jų nepilnamečiai

Nacionalinė teismų administracija

Rengti statistinę informaciją pagal atskirus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius apie nuteistųjų asmenų, iš jų nepilnamečių, skaičių pagal lytį ir amžių, bausmės rūšį.

Metinis

LR-ĮST-8,

KT-DOK-7

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO administraciniai duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Teismų statistikos apžvalga (leidinys &££), Statistikos departamento publikacijoms.

 

5.

Ieškomų vaikų statistika

Informatikos ir ryšių departamentas

Rengti ir teikti statistinę informaciją apie ieškomus vaikus pagal jų amžių ir lytį.

Metinis

LRV-NUT-39,

MIN-DEP-TA-27

Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų administracinio registro duomenys.

Kovas

Savivaldybės

Statistikos departamento publikacijoms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

6.

Užregistruotos nusikalstamos veikos ir jų tyrimo rezultatai

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie užregistruotas nusikalstamas veikas ir jų tyrimo rezultatus pagal nusikalstamos veikos rūšį.

Mėnesinis,

 

metinis

LRV-NUT-39,

MIN-DEP-TA-26,

KT-DOK-7

Nusikalstamų veikų administracinio registro duomenys.

7–10 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

sausis

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, suinteresuotoms institucijoms.

 

7.

Asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie nusikalstamų veikų padarymu įtariamus (kaltinamus) asmenis pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį ir kt.

Mėnesinis,

 

 

metinis

LRV-NUT-39,

MIN-DEP-TA- MIN-DEP-TA-26

Nusikalstamų veikų administracinio registro duomenys.

10 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

 

sausis

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, suinteresuotoms institucijoms.

 

8.

Asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį ir kt.

Mėnesinis,

 

metinis

LRV-NUT-39,

MIN-DEP-TA-26

Nusikalstamų veikų administracinio registro duomenys.

10 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

sausis

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, suinteresuotoms institucijoms.

 

9.

Nusikalstamumo dinamika Baltijos valstybėse

Informatikos ir ryšių departamentas

Rinkti ir sisteminti statistinius duomenis apie nusikalstamas veikas, užregistruotas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Ketvirtinis

MIN-DEP-TA-26

Nusikalstamų veikų administracinio registro, Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Estijos Respublikos teisingumo ministerijos administraciniai duomenys.

20 d., ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, suinteresuotoms institucijoms.

 

10.

Pavogtų automobilių statistika

Informatikos ir ryšių departamentas

Rengti ir teikti statistinius duomenis apie pavogtus automobilius pagal markę ir automobilių pagaminimo metus.

 

Metinis

LRV-NUT-19

Ieškomų transporto priemonių registro duomenys.

Sausis

Šalis

Skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, suinteresuotoms institucijoms.

 

11.

Kelių eismo įvykiai ir jų padariniai

Policijos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie eismo įvykius šalyje ir pagal teritorijos administracinius vienetus. Eismo įvykių, kurių metu nukentėjo ar žuvo žmonės, skaičius, žuvusiųjų ir sužeistųjų bei eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų ir kitų eismo dalyvių kaltės skaičius.

Metinis,

mėnesinis

T-SP-1,

LRV-NUT-41

Administraciniai duomenys.

Birželis,

15 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Savivaldybės

Skelbiama interneto svetainėje www.vrm.lt, suinteresuotoms institucijoms.

 

12.

Atlikti gelbėjimo darbai ir gaisrų statistika

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie gaisrų, juose žuvusių (iš jų nepilnamečių iki 18 metų), sužeistų ir išgelbėtų asmenų skaičius. Atlikti gelbėjimo darbai, žuvusių (iš jų nepilnamečių iki 18 metų), sužeistų ir išgelbėtų asmenų skaičius. Žuvusių gaisruose vaikų skaičius pagal lytį, amžių mieste ir kaime.

Metinis, mėnesinis

LR-ĮST- 43,

LRV-NUT- 39, 44,

MIN-DEP-TA-28

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų administraciniai duomenys.

Kovas,

10 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis – gelbėjimo darbai, gaisruose žuvę vaikai,

savivaldy-

bės – gaisrai

Suinteresuotoms institucijoms, Statistikos departamento publikacijoms, skelbiama interneto svetainėje www.vpgt.lt.

 

1.12. Kita demografinė ir socialinė statistika

 

 

1.12.02. Lyčių ir kita socialinė statistika

 

 

1.

Lyčių ir lygybės statistika

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie moterų ir vyrų skirtingą padėtį visuomenėje, moteris ir vyrus pagal tautybę, išsilavinimą, sveikatą, užimtumą ir nedarbą, darbo užmokestį, dalyvavimą valstybės valdyme, šeimos formavimą, smurtą prieš moteris ir kt.

Metinis

LRV-NUT-51, 59

Statistinių tyrimų, institucijų pagal kompetenciją administraciniai duomenys.

Kovo 5 d.,

 

rugpjūčio 2 d.

Savivaldybės

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

pranešimas spaudai, statistinės informacijos lankstinukas „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2009“.

 

2.

Vaikai: socialinės ir demografinės charakteristikos

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie vaikus, jų demografines charakteristikas, gyvenimo lygį, netekusius globos vaikus, švietimą, sveikatą, mirtingumą, nepilnamečių nusikalstamumą, smurtą prieš vaikus.

Metinis

LRV-NUT-39

Statistinių tyrimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Higienos instituto, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba), Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento, Migracijos departamento, Nacionalinės teismų administracijos suvestiniai statistiniai duomenys.

Gegužės 31 d.,

 

spalio 29 d.

Šalis,

 

Savivaldybės

(pagal nutarimą)

Pranešimas spaudai,

statistinė informacija pagal vaikų statistinių rodiklių sąrašą skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

 

3.

Įvaikinimas ir tarptautinė vaiko teisių apsauga

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba)

Rengti statistinę informaciją apie vaikų įvaikinimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams bei vaikų, užsienio valstybių piliečių, globą Lietuvoje ir vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, globą užsienyje. Pagrindiniai rodikliai – galimų įvaikinti vaikų skaičius; pageidaujančių įvaikinti asmenų skaičius; įvaikintų vaikų skaičius, pareiškimų pagal Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų skaičius; vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, kuriems reikalinga globa užsienyje, skaičius; vaikų, užsienio valstybių piliečių, kuriems reikalinga globa Lietuvoje, skaičius; užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, skaičius.

Metinis

LRV-NUT-39

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administraciniai duomenys,

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų ataskaitų statistiniai duomenys, 60 respondentų.

Kovas

Savivaldybės

Statistinė informacija Socialiniam pranešimui (leidinys &££),

Statistikos departamento publikacijoms,

skelbiama interneto svetainėje www.ivaikinimas.lt.

 

4.

Žmonių su negalia socialinės integracijos statistika

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie suaugusiuosius ir vaikus, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas, pagal ligų grupes, netekto darbingumo (invalidumo) pensininkų skaičių ir pensijas, paslaugas neįgaliesiems.

Metinis

LR-ĮST-3,

LRV-NUT-24

Statistinių tyrimų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Lietuvos darbo biržos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento suvestiniai statistiniai duomenys.

Liepos 23 d.

Šalis

 

Pranešimas spaudai,

Žmonių su negalia socialinė integracija 2009 (informacija @), skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

 

5.

Alkoholio, tabako vartojimo ir padarinių statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Kaupti, apibendrinti ir skelbti statistinę informaciją apie alkoholio, tabako vartojimą ir padarinius, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamybą, importą, eksportą, pardavimą, kainas, besigydančiuosius, sergančiuosius ir mirusiuosius asmenis dėl priklausomybės, nusikalstamumą.

Metinis

LRV-NUT-11, 12, 40, 41

Statistinių tyrimų, Higienos instituto, Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos suvestiniai statistiniai duomenys.

Birželio 11 d.,

 

birželio 15 d.

Šalis

Pranešimas spaudai, Alkoholio vartojimas ir padariniai (informacija @),

pranešimas spaudai, Tabako vartojimas ir padariniai (informacija @), interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Metraštis.

 

6.

Religinės bendruomenės

 

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie tradicinių religinių bendruomenių (parapijų), veikiančių maldos namų ir dvasininkų (dvasinių vadovų), per metus atliekamų religinių apeigų skaičių.

Metinis

LR-ĮST-15

Religinių centrų administraciniai duomenys.

Birželio 30 d.

Šalis

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

 

7.

Narystės organizacijos (politinės partijos, profesinės sąjungos ir asociacijos), jų ūkinė-finansinė veikla

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie narystės organizacijų narių skaičių, lėšas, pajamas, išlaidas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Suvestiniai duomenys naudojami makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

Metinis

LRV-NUT-19

Ištisinis politinių partijų, profesinių sąjungų ir verslininkų asociacijų statistinis tyrimas,

atrankinis kitų narystės organizacijų statistinis tyrimas,

F-16, imtis – 1194 respondentai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“, administraciniai duomenys.

Rugsėjo 30 d.

Šalis

Pranešimas spaudai,

Narystės organizacijos 2009 (informacija @), pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

8.

Labdara ir parama, gauta iš šalies ir užsienio šalių subjektų

Statistikos departamentas

Įvertinti suteiktos ar gautos labdaros ir paramos srautus iš užsienio šalių ir iš Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų, paramos paskirstymą ir panaudojimą pagal finansavimo kryptis, materialinių vertybių nomenklatūrą, paramos teikėjų veiklos rūšis, užsienio šalis ir kt.

 

Metinis

LR-ĮST-6,

LRV-NUT-22

Paramos teikėjų ir gavėjų ataskaitų statistiniai duomenys, gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos,

Muitinės departamento administraciniai duomenys.

Lapkričio 16 d.

Savivaldybės

Pranešimas spaudai,

Pagrindiniai statistiniai rodikliai ir statistinių rodiklių kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis.

 

2. MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

 

2.01. Metinės ekonominės sąskaitos

 

2.01.01. Europos nacionalinių sąskaitų sistema

 

1.

2008 m. atnaujintos Nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) metodologijos nuostatų nagrinėjimas, pastabų ir pasiūlymų teikimas rengiamam reglamentui dėl Europos sąskaitų sistemos (toliau – ESS 95) atnaujinimo

Statistikos departamentas

Naujų ekonominių ir finansinių reiškinių atsiradimas paskatino atnaujinti ir tobulinti NSS rodiklių metodologiją ir klasifikatorius.

Metinis

EPT-REG-28,

T-REG-9, 11, 19, 22,

EK-REG-14, 31, 37,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Sausis – gruodis

 

Eurostatui.

 

2.01.02. Pagrindiniai metinių nacionalinių sąskaitų statistiniai rodikliai

 

1.

Metinio bendrojo vidaus produkto ( toliau – BVP) pirmojo, antrojo ir patikslinto įverčių skaičiavimas

Statistikos departamentas

Vieno svarbiausių makroekonominio statistinio rodiklio ir jo komponentų išankstinis ir patikslintas įvertis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 1.1 red.), patvirtintą Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744) (toliau – EVRK 1.1 red.).

Metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-14, 37, 61,

EK-SP-4,

LRV-NUT-14, 19

Kainų statistikos ir trumpalaikės šakinės statistikos kainų ir apimties indeksai. Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Sausio 27 d. – pirmasis 2009 m. įvertis,

vasario 26 d. – antrasis įvertis, balandžio 28 d. ir rugsėjo 22 d. – patikslintas 2009 m. ir galutinis 2008 m. įvertis

Šalis

Pranešimas spaudai,

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Mėnraštis, Jungtinių Tautų organizacijai,

Eurostatui (0101–0121, 03, 05 lentelės).

 

2.

 

Metinių bendrųjų nacionalinių pajamų (toliau – BNPj) ir užimtumo statistinių rodiklių įvertinimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir tiesioginius duomenų šaltinius įvertinti BNPj ir jo pokyčius, įvertinti užimtumo statistinius rodiklius pagal ESS 95 kategorijas.

Metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-14, 31, 37, 61,

LRV-NUT-19

Kainų statistikos ir trumpalaikės šakinės statistikos kainų ir apimties indeksai. Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovo 10 d. – pirmasis 2009 m. įvertis,

balandžio 27 d. – antrasis įvertis, rugsėjo 22 d. – patikslintas 2009 m. ir galutinis 2008 m. įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Jungtinių Tautų organizacijai,

Eurostatui (01 lentelė ir BNPj klausimynas).

 

3.

Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (toliau – NAFTAP) duomenų įvertinimas pagal tos paslaugos naudotojus ir sandoriuose su nerezidentais

Statistikos departamentas

NAFTAP dalies įvertinimas produkcijoje, tarpiniame vartojime, galutiniame namų ūkių, valdžios sektoriaus ir nepelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojime ir eksportui bei importui.

Metinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-14

Suvestiniai statistiniai ir Lietuvos banko administraciniai duomenys.

Kovo 26 d. išankstinis 2009 m. įvertis,

rugsėjo 10 d. – patikslinti 2009 m. ir galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams apskaičiuoti ir teikti Eurostatui (01 lentelė ir BNPj klausimynas).

 

4.

2008–2009 m. pagrindinių makroekonomikos statistinių rodiklių įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) (toliau – EVRK 2 red.).

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP trimis galimais metodais, BNPj, bendrąją pridėtinę vertę pagal institucinius sektorius ir ekonominės veiklos rūšis, jų vystymosi pokyčius.

Metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-14, 37, 61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Balandžio 30 d. – išankstiniai 2009 m. statistiniai duomenys,

spalio 29 d. – patikslinti 2009 m. statistiniai duomenys ir galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Kaupiama statistinė informacija pagal EVRK 2 red., kuri bus pradėta skelbti nuo 2011 m. rugsėjo mėn.

 

5.

Pasirengimas 2000–2007 m. nacionalinių sąskaitų statistinių rodiklių perskaičiavimui pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Pasirengti perskaičiuoti metines nacionalinių sąskaitų statistinių rodiklių laiko eilutes pagal veiklos rūšis.

Metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-14, 37, 61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Rengiami koeficientai ir kaupiama statistinė informacija.

 

6.

BVP išlaidų komponentų (561 rodiklis) struktūros parengimas perkamosios galios paritetams skaičiuoti

Statistikos departamentas

Pateikti išsamesnius namų ūkių ir valdžios sektoriaus bei pelno nesiekiančių institucijų galutinio vartojimo išlaidų, bendrojo kapitalo formavimo, eksporto ir importo statistinius duomenis (561 rodiklis), kurie naudojami šalies BVP perskaičiuoti pagal perkamosios galios standartus.

Metinis

EPT-REG-18,

T-REG-9, 11,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Rugsėjis – išankstiniai 2009 m. statistiniai duomenys ir galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys.

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Eurostatui (24 lentelė).

 

7.

2008 m. šalies bendrosios pridėtinės vertės dalies, sukurtos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti pagal įmonių dydžius ir ekonominės veiklos rūšis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sukurtos bendrosios pridėtinės vertės dalį.

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkričio 10 d.

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūrai.

 

8.

2008 m. šalies turto atsargų įvertinimas atkuriamąja verte

Statistikos departamentas

Įvertinti ilgalaikio pagrindinio nefinansinio turto atsargas atkuriamąja verte pagal turto komponentus, institucinius sektorius ir veiklos rūšis ir įvertinti jų pagrindinio kapitalo suvartojimą (veikusiomis ir palyginamosiomis kainomis).

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Birželis – patikslinti 2008 m., išankstiniai 2009–2011 m. statistiniai duomenys, gruodis – galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (20, 26 lentelės).

 

9.

Pagrindinio kapitalo suvartojimo įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP komponentą pagal ekonominės veiklos rūšis (veikusiomis, palyginamosiomis praėjusių metų, grandine susieta apimtimi) ir pagal institucinius sektorius bei valdžios sektoriaus subsektorius.

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Birželis – patikslinti 2008 m., išankstiniai 2009–2011 m. statistiniai duomenys, gruodis – galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Eurostatui (01,03 lentelė), Tarptautiniam valiutos fondui.

 

10.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo/netekimo įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti pagal ekonominės veiklos rūšis ir institucinius sektorius pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo/netekimo rodiklius.

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Vasario 26 d. – pirmasis 2009 m. įvertis, rugsėjis – išankstiniai 2009 m. ir galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (01, 03, 22 lentelės).

 

11.

Trumpalaikio turto atsargų įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti atsargų pasikeitimą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Vasario 26 d. – pirmasis 2009 m. įvertis, rugsėjis – išankstiniai 2009 m. ir galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai , Eurostatui (01, 03 lentelės).

 

12.

Valdžios sektoriaus kapitalo formavimo įvertinimas pagal subsektorius

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus atskirų subsektorių kapitalo formavimą pagal turto komponentus ir ekonominės veiklos rūšis.

Metinis

EPT-REG-1, 12,

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas – išankstiniai 2009 m. statistiniai duomenys, rugsėjis – galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui

(02, 03, 22 lentelės).

 

13.

2009 m. valdžios sektoriaus pagrindinio kapitalo formavimo įvertinimas pagal funkcijų klasifikatorių

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus kapitalo formavimą pagal funkcijas.

Metinis

EPT-REG-1,

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (11 lentelė).

 

2.01.03. Institucinių sektorių metinės sąskaitos

 

1.

Šalies ekonomikos nefinansinių gamybos, pajamų formavimo, išdėstymo, paskirstymo, panaudojimo ir kapitalo sąskaitų sudarymas pagal šalies vidaus institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Sudaryti sąskaitų seką, kai visi nefinansiniai ekonominiai sandoriai – nuo produkcijos, tarpinio vartojimo iki kapitalo formavimo ir skolinimosi atvaizduojami ir išdėstomi pagal institucinius sektorius.

Metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkritis – išankstiniai 2009 m. statistiniai duomenys ir galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

 

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (08 lentelė).

 

2.

 

Kitų šalių institucinio sektoriaus nefinansinės sąskaitos

 

Statistikos departamentas

Sudaryti sąskaitų seką, kai visi nefinansiniai ekonominiai sandoriai su nerezidentais atvaizduojami ir išdėstomi suskaidžius į ES valstybių narių, pinigų sąjungos narių, ES institucijų ir trečiųjų šalių subsektorius.

Metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkritis – išankstiniai

2009 m. statistiniai duomenys

ir galutiniai

2008 m. statistiniai duomenys

 

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Eurostatui (08 lentelė).

 

2.01.04. Išteklių–panaudojimo ir sąnaudų–produkcijos lentelės

 

 

1.

2007 m. šalies ekonomikos išteklių–panaudojimo lentelės: išteklių lentelė to meto bazinėmis kainomis; išteklių lentelė to meto pirkėjų kainomis;

panaudojimo lentelė to meto pirkėjų kainomis

Statistikos departamentas

Parengti išteklių–panaudojimo lenteles, kuriose pateikiami gamybos ir importo, tarpinio, galutinio vartojimo, kapitalo formavimo ir eksporto statistiniai rodikliai pagal 60 produktų grupių ir 60 ekonominių veiklų, sudarant gamybos, importo, prekybinių ir transporto maržų, mokesčių ir subsidijų matricas.

Metinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Birželis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Eurostatui (15, 16 lentelės).

 

2.

2007 m. ir šalies ekonomikos išteklių–panaudojimo lentelės praėjusių metų pirkėjų kainomis

Statistikos departamentas

Parengti išteklių–panaudojimo lentelėse pateikti gamybos ir importo, tarpinio, galutinio vartojimo, kapitalo formavimo ir eksporto statistiniai rodikliai pagal 60 produktų grupių ir 60 ekonominių veiklų perskaičiuojami palyginamosiomis kainomis ir įvertinamas BVP dvigubo defliavimo metodu.

Metinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Eurostatui (15, 16 lentelės).

 

2.01.06. Regioninės sąskaitos

 

1.

Regioninio BVP įvertinimas to meto kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP duomenis pagal apskritis, pateikiant juos pagal ekonominės veiklos rūšių grupes, vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu ir kt.

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkritis – išankstiniai 2009 m. statistiniai duomenys, gruodis – galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Apskritys

Pranešimas spaudai,

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui (10, 12, 13 lentelės).

 

2.

Užimtųjų skaičiaus pagal apskritis įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti užimtųjų duomenis pagal apskritis, pateikiant juos pagal ekonominės veiklos rūšių grupes)

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Lapkritis – išankstiniai 2009 m. statistiniai duomenys, gruodis – galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Apskritys

Pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis, Apskritys, Eurostatui (10, 12, 13 lentelės).

 

2.02. Ketvirtinės sąskaitos

 

2.02.01. Ketvirtinės nacionalinės nefinansinės sąskaitos

 

1.

2009 – 2010 m. BVP išankstinių pirmojo, antrojo ir patikslinto įverčių skaičiavimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis įvertinti BVP ir jo komponentų vertę ir pokyčius.

Ketvirtinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-14, 61,

EK-SP-4,

LRV-NUT-14, 19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Sausio 27 d., balandžio 28 d.,

liepos 28 d., spalio 27 d. – pirmasis ir patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis,

vasario 26 d., gegužės 28 d.,

rugpjūčio 27 d.,

lapkričio 26 d. – antrasis įvertis

Šalis

Pranešimai spaudai,

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Eurostatui (01 lentelė).

 

2.

2009–2010 m. NAFTAP duomenų įvertinimas pagal tos paslaugos naudotojus ir sandoriuose su nerezidentais

Statistikos departamentas

Įvertinti NAFTAP dalį produkcijoje, tarpiniame vartojime, galutiniame namų ūkių, valdžios sektoriaus ir nepelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojime ir eksportui bei importui.

Ketvirtinis

T-REG-9, 11,

EK-REG-14

Suvestiniai statistiniai ir Lietuvos banko administraciniai duomenys

Kovo 26 d.,

birželio 25 d.,

rugsėjo 24 d.,

gruodžio 23 d

Šalis

Statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams apskaičiuoti ir teikti Eurostatui (01 lentelė).

 

3.

2009–2010 m. BNPj įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis ir užimtumo statistinių rodiklių įvertinimas

Statistikos departamentas

Naudojant ekonometrinius modelius ir statistinius duomenis, įvertinti BNPj ir užimtumo statistinius rodiklius pagal

ESS 95 kategorijas.

Ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-14, 19

Suvestiniai

statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovo 10 d., birželio 9 d., rugsėjo 9 d., gruodžio 9 d. – pirmas įvertis,

kovo 31 d.,

birželio 30 d.,

rugsėjo 30 d., gruodžio 30 d. – antrasis įvertis

Šalis

Pranešimai spaudai,

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Mėnraštis,

Eurostatui (01 lentelė).

 

4.

2009–2010 m. šalies ketvirtinių nacionalinių sąskaitų statistinių rodiklių ir BVP ir BNPj įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis pagal EVRK 2 red.

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP trimis vertinimo metodais. Teikti BPV pagal ekonominės veiklos rūšis, galutinio vartojimo išlaidų ir jo komponentų, kapitalo formavimo, eksporto / importo apimtį ir jų pokyčius, kompensaciją dirbantiesiems, mokesčius gamybai, BNPj ir užimtumo statistinius rodiklius.

Ketvirtinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-19

Suvestiniai

statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Sausis–gruodis

Šalis

Kaupiama statistinė informacija pagal EVRK 2 red., kuri bus pradėta skelbti nuo 2011 m. rugsėjo mėn.

 

5.

Pasirengimas 2000–2007 m. nacionalinių sąskaitų statistinius rodiklius perskaičiuoti dėl EVRK 2 red. diegimo

Statistikos departamentas

Perskaičiuoti ketvirtines nacionalinių sąskaitų statistinių rodiklių laiko eilutes.

Ketvirtinis

T-REG-9,

EK-REG-61,

LRV-NUT-14, 19

Suvestiniai

statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys

Gruodis

Šalis

Parengti koeficientai ir kaupiama statistinė informacija.

 

6.

Pagrindinio kapitalo suvartojimo įvertinimas

Statistikos departamentas

Įvertinti BVP komponentą pagal ekonominės veiklos rūšis (veikusiomis, palyginamosiomis praėjusių metų, grandine susieta apimtimi) ir pagal institucinius sektorius bei valdžios sektoriaus subsektorius.

Ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Birželis (patikslinti 2008 – 2009 m. ir išankstiniai 2010 m. statistiniai duomenys)

Šalis

Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01 lentelė).

 

7.

2009–2010 m. bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo/netekimo įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti pagrindinio kapitalo formavimo ir vertybių įsigijimo / netekimo išankstinius statistinius rodiklius.

Ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Sausio 27 d.,

balandžio 28 d.,

liepos 28 d.,

spalio 27 d. – patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis,

vasario 26 d., gegužės 28 d.,

rugpjūčio 27 d.,

lapkričio 26 d. – antrasis įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01 lentelė).

 

8.

2009–2010 m. trumpalaikio turto atsargų įvertinimas to meto ir palyginamosiomis kainomis

Statistikos departamentas

Įvertinti atsargų pasikeitimą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Ketvirtinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Sausio 27 d.,

balandžio 28 d.,

liepos 28 d.,

spalio 27 d. – patikslintas praėjusio ketvirčio įvertis,

vasario 26 d., gegužės 28 d., rugpjūčio 27 d.,

lapkričio 26 d. – antrasis įvertis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (01 lentelė).

 

9.

Valdžios sektoriaus kapitalo formavimo įvertinimas pagal subsektorius

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus atskirų subsektorių kapitalo formavimą pagal turto komponentus ir ekonominės veiklos rūšis.

Ketvirtinis

EPT-REG-1, 12,

T-REG-9

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui (0801 lentelė).

 

2.02.02. Ketvirtinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

 

1.

2009–2010 m. kitų šalių institucinio sektoriaus nacionalinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Kitų šalių nefinansinių ketvirtinių sąskaitų seka atspindės Lietuvos nefinansinius sandorius su užsienio šalimis (įskaitant ir ES lėšas), grupuojant jas į ES, euro zonos ir likusias šalis.

Ketvirtinis

EPT-REG-12,

T-REG-9,

LRV-NUT- LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos bankui,

Eurostatui (0801 lentelė).

 

2.

2009–2010 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius nefinansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Rengti ketvirtinius valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų statistinius duomenis pagal ESS 95 kategorijas.

Ketvirtinis

EPT-REG-1, 12

EK-REG-17

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (0801 lentelės).

 

2.03. Pinigų ir finansų statistika

 

2.03.02. Finansinės sąskaitos

 

1.

Šalies finansinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones (pinigų ir depozitų, vertybinių popierių, paskolų, akcijų ir kitų gautinų sumų) pokyčius. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti statistiniai duomenys.

Metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Rugsėjis – išankstiniai 2009 m. ir galutiniai 2008 m. duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Eurostatui (06 lentelė).

 

2.

Šalies finansinių sąskaitų statistika

Lietuvos bankas 2

Rengti statistinę informaciją apie Lietuvos institucinių sektorių finansinį turtą ir įsipareigojimus pagal finansines priemones (likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį).

Ketvirtinis

ECB-TA-6

Suvestiniai pinigų ir mokėjimų balanso, akumuliuotų draudimo įmonių, pensijų fondų balanso, vertybinių popierių išleidimo administraciniai duomenys.

110 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys &££, @), skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, teikiama Europos centriniam bankui.

 

3.

Valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie finansinio turto ir įsipareigojimų pagal priemones (pinigų ir depozitų, vertybinių popierių, paskolų, akcijų ir kitų gautinų sumų) pokyčius. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti pagal atskirus subsektorius statistiniai duomenys.

Metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Rugsėjis – išankstiniai 2009 m. ir galutiniai 2008 m. duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Eurostatui (06 lentelė).

 

4.

2009 – 2010 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinės sąskaitos

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus finansinio turto ir įsipareigojimų (pagal priemones) pokyčius.

Ketvirtinis

EPT-REG-8,

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (2701 lentelė).

 

5.

Šalies finansinio turto ir įsipareigojimų balansas pagal institucinius sektorius

Statistikos departamentas

Įvertinti visų institucinių sektorių finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje bei pokyčius, įvykusius nuo vieno balanso sudarymo iki kito. Konsoliduoti ir nekonsoliduoti statistiniai duomenys.

Metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Rugsėjis – išankstiniai 2009 m. ir galutiniai 2008 m. duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (07 lentelė).

 

6.

Valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinio turto ir įsipareigojimų balansas

Statistikos departamentas

Įvertinti finansinį turtą, įsipareigojimus ir grynąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje bei pokyčius, įvykusius nuo vieno balanso sudarymo iki kito.

Metinis

T-REG-9,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas – išankstiniai 2009 m. ir rugsėjis – galutiniai 2008 m., patikslinti 2009 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Metraštis, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (07 lentelė).

 

7.

2008–2009 m. valdžios sektoriaus pagal subsektorius finansinio turto balansas

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus finansinio turto ir įsipareigojimų (pagal priemones) atsargas.

Ketvirtinis

EPT-REG-8,

T-REG-9, 21,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (2702 lentelė).

 

2.03.03. Pinigų ir finansų statistika

 

1.

Pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistika

Lietuvos bankas 2

Rengti Nacionalinio centrinio banko ir kitų pinigų finansinių institucijų balanso statistinius duomenis pagal finansinių priemonių rūšis, pradinę trukmę, ekonominę erdvę, sektorių ir valiutą; pinigų junginius ir priešinius (likučiai laikotarpio pabaigoje, sandoriai per laikotarpį, metiniai augimo tempai).

Mėnesinis

T-REG-15,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-29, 37, 54,

ECB-TA-1, 8, 9

Nacionalinio centrinio banko statistinis tyrimas,

ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, PFI-01, 16 respondentų.

Atrankinis kredito unijų statistinis tyrimas. Imtis – ne mažiau kaip 50 procentų bendrojo centrinės kredito unijos ir kredito unijų balanso, PFI-03, 13 respondentų.

14 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – Nacionalinio centrinio banko balanso statistiniai duomenys,

27 – 30 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – kitų pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistiniai duomenys

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis

(leidinys &££, @), skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui.

 

2.

Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika

Lietuvos bankas 2

Rengti kredito įstaigų palūkanų normų, taikomų vietinių namų ūkių ir nefinansinių korporacijų paskoloms ir indėliams, statistinius duomenis pagal aprėpiamą veiklą, valiutą, sektorių, finansinių priemonių rūšis, terminus.

Mėnesinis

T-REG-15,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-33, 37, 43,

ECB-TA- 2, 8

Atrankinis statistinis tyrimas. Imtis – ne mažiau kaip 30 procentų potencialiosios atskaitomybės visumos, statistinių ataskaitų statistiniai duomenys,

PFI-02, 29 respondentai.

27–30 d., ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys &££, @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt,

Europos centriniam bankui.

 

3.

Investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistika

Lietuvos bankas 2

Rengti investicinių fondų turto statistinius duomenis pagal finansinių priemonių rūšis, valiutą, pradinę trukmę, ekonominę erdvę ir sektorių. Investicinių fondų išleistų vienetų (grynojo turto) vertė pagal turėtojų ekonominę erdvę ir sektorių.

Ketvirtinis, mėnesinis

T-REG-15,

LR-ĮST-11,

LB-NUT-55,

ECB-TA- 7, 8, 9

Ištisinis kolektyvinio investavimo subjektų statistinis tyrimas, statistinių ataskaitų statistiniai duomenys, KIS-01,

41 respondentas.

28 d. d., ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Šalis

Statistinė informacija Europos centriniam bankui, Statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai (toliau – Vertybinių popierių komisija).

 

4.

Struktūriniai finansų rodikliai

Lietuvos bankas 2

Rengti statistinę informaciją apie kredito įstaigų filialų ir darbuotojų skaičių, 5 didžiausių kredito įstaigų turtą, Herfindalio indeksą, draudimo bendrovių ir pensijų fondų turtą, kredito įstaigų filialų ir antrinių įstaigų skaičių ir turtą pagal pirminės įstaigos rezidentiškumą.

Metinis

ECB-TA-8

Pinigų finansinių institucijų balanso ir ketvirtinių finansinių sąskaitų statistiniai duomenys, 86 respondentai.

Kovas

Šalis

Europos centriniam bankui.

 

5.

Mokėjimo priemonių statistika

 

Lietuvos bankas 2

Rengti statistinę informaciją apie vietinių ir tarptautinių mokėjimų negrynaisiais pinigais operacijų skaičių ir vertę pagal mokėjimo rūšis. Grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo operacijų klientų aptarnavimo vietose skaičius ir vertė. Mokėjimo kortelių skaičius pagal rūšis. Bankomatų ir kortelių skaitytuvų skaičius ir juose atliktų operacijų skaičius ir vertė.

Ketvirtinis

LR-ĮST-11,

LB-NUT-37, 49,

ECB-TA-8

Ištisinis nacionalinio centrinio banko, bankų ir užsienio bankų filialų, kredito unijų, VĮ Lietuvos pašto tyrimas, statistinės ataskaitos statistiniai duomenys, forma 0607, 19 respondentų.

31 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys &££, @), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt,

Europos centriniam bankui.

 

6.

Suderintos ilgalaikės palūkanų normos, taikomos konvergencijai įvertinti.

Lietuvos bankas 2

Rengti statistinę informaciją apie centrinės valdžios litais išleistų obligacijų, kurių likutinis terminas artimiausias 10 metų, pelningumą antrinėje rinkoje. Rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis Europos centrinio banko rekomendacijomis ir naudojamas konvergencijai vertinti (pagal konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis).

Kasdienis, mėnesinis

KT-DOK-2

Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius suvestiniai duomenys.

Kasdien,

4 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Mėnesio statistiniai duomenys skelbiami Lietuvos banko mėnesiniame biuletenyje (leidinys &££, @), dienos ir mėnesio statistiniai duomenys teikiami Europos centriniam bankui.

 

7.

Valiutų rinkos statistika

Lietuvos bankas 2

Rengti valiutų rinkos neatidėliotinų ir išvestinių sandorių statistinius duomenis pagal sandorių rūšis ir dalyvius, pradinį terminą ir valiutą.

Mėnesinis

LR-ĮST-11,

LB-NUT- 37, 54

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, formos 0603 duomenys, 16 respondentų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys &££, @), skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

 

8.

Tarpbankinio skolinimo rinkos statistika

Lietuvos bankas 2

Rengti tarpbankinio skolinimo sandorių apimčių ir palūkanų normų statistinius duomenis pagal valiutą ir pradinį terminą.

Mėnesinis

LR-ĮST-11,

LB-NUT-37, 54

Ištisinis bankų ir užsienio bankų filialų statistinis tyrimas, formos 0601 statistiniai duomenys, 16 respondentų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

Šalis

Lietuvos banko mėnesinis biuletenis (leidinys &££, @), skelbiama interneto svetainėje www.lb.lt.

 

9.

Euro pinigų rinkos apžvalga

Lietuvos bankas 2

Rengti statistinę informaciją apie einamųjų ir prieš tai buvusių metų antrojo ketvirčio tarpbankinių paskolų ir indėlių, atpirkimo sandorių, išvestinių užsienio valiutos rinkos ir palūkanų normų sandorių apyvartą ir vidutinę trukmę pagal pradinį terminą.

Metinis

KT-DOK-2

Atrankinis statistinis tyrimas. Euro pinigų rinkoje aktyviausių bankų statistiniai duomenys, 3 respondentai.

Liepa

Šalis

Statistinė informacijas Europos centriniam bankui.

 

2.04. Valdžios finansų statistika

 

2.04.02. Valdžios sektoriaus finansų statistika

 

1.

Pagrindiniai metiniai valdžios sektoriaus statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų komponentus pagal ESS 95 kategorijas bei grynąjį skolinimąsi arba skolinimą.

Metinis

EPT-REG-28,

T-REG-9, 11,

EK-REG-14,

LRV-NUT-19, 23

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas – išankstiniai,

2009 m. rugsėjis – galutiniai 2008 m., patikslinti 2009 m. statistiniai duomenys

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Metraštis, Mėnraštis, Apskritys, statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui,

Eurostatui (02 lentelė).

 

2.

Pagrindiniai ketvirtiniai 2009 – 2010 m. valdžios sektoriaus statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų komponentus pagal ESS 95 kategorijas bei grynąjį skolinimąsi arba skolinimą (B.9).

Ketvirtinis

EPT-REG-1, 12, 28,

T-REG-9, 11,

EK-REG-14,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Europos centriniam bankui, Eurostatui (25 lentelė).

 

3.

2009 m. mokesčių ir socialinio draudimo įmokos pagal ESS 95 kategorijas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mokesčius ir socialinio draudimo įmokas pagal ESS 95 kategorijas ir subsektorius–mokesčių gavėjus.

Metinis

T-REG-9,

EK-REG-14,

LRV-NUT-19

Administracinių šaltinių duomenys.

Rugsėjis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Metraštis, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui,

Eurostatui (09 lentelė).

 

4.

2009 – 2010 m. mokesčių, socialinio draudimo įmokos ir subsidijos

Statistikos departamentas

Įvertinti ketvirtinio BVP komponentus.

Ketvirtinis

T-REG-9,

EK-REG-14,

LRV-NUT-19

Administracinių šaltinių duomenys.

Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui,

Eurostatui (01 lentelė).

 

5.

2009 m. valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas

 

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus išlaidas, išdėstytas pagal funkcijas (COFOG klasifikatorius) ir ESS 95 kategorijas.

Metinis

EPT-REG-28,

T-REG-9, 11,

EK-REG-11, 14,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Metraštis, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui (11 lentelė).

 

6.

Įmonių ir ne pelno institucijų, priskirtų valdžios sektoriui, finansinės atskaitomybės duomenų perskaičiavimas į NSS rodiklius

Statistikos departamentas

Remiantis buhalteriniais duomenimis apskaičiuoti visus nacionalinėms sąskaitoms reikalingus statistinius rodiklius.

Metinis

EPT-REG-1, 12, 28

T-REG-9,

EK-REG-14,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas – išankstiniai statistiniai duomenys

2009 m.,

rugsėjis – galutiniai 2008 m. statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui,

Eurostatui (02 lentelė).

 

7.

2009 – 2010 m. įmonių ir ne pelno institucijų, priskirtų valdžios sektoriui, pagrindiniai statistiniai rodikliai

Statistikos departamentas

Remiantis metiniais buhalteriniais duomenimis įvertinti visus ketvirtinius nacionalinėms sąskaitoms reikalingus statistinius rodiklius.

Ketvirtinis

EPT-REG-1, 12, 28

T-REG-9, 11,

EK-REG-14,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui,

Europos centriniam bankui, Eurostatui (25 lentelė).

 

8.

2009 – 2010 m. valdžios sektoriaus skola

Statistikos departamentas

Įvertinti valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos likučius pagal finansines priemones: indėliai, skolos, vertybiniai popieriai ir paskolos.

Ketvirtinis

T-REG-9, 21,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Eurostatui (28 lentelė), Europos centriniam bankui, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

9.

Valdžios sektoriaus finansų statistikos rodiklių rinkinys specialiosioms Europos centrinio banko reikmėms

Statistikos departamentas

Rengti valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų, sandorių su ES ir kt. specifinius statistinius duomenis pagal Europos centrinio banko specialiuosius reikalavimus

Metinis

ECB-TA-5

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Balandis, spalis

Šalis

Lietuvos bankui.

 

10.

Centrinės valdžios statistiniai duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti.

Centrinės valdžios ir subsektorių pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu turtu, pertekliaus / deficito, finansavimo rodikliai.

Mėnesinis

LRV-NUT-6

Valstybės biudžeto apyskaita, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų administraciniai duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1K-219 „Dėl Finansų ministerijos rengiamų fiskalinio sektoriaus rodiklių, apibrėžtų Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiuose standartuose, teikimo nacionaliniam suvestinių duomenų puslapiui „Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys“ (Žin., 2004, Nr. 95-3515) (toliau – Finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1K-219).

Šalis

Tarptautiniam valiutos fondui, skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt (&££, @).

 

11.

Valdžios sektoriaus statistiniai duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti.

Valdžios sektoriaus ir subsektorių pajamų, išlaidų, sandorių su nefinansiniu turtu, pertekliaus / deficito, finansavimo rodikliai.

Ketvirtinis,

metinis

LRV-NUT-6

 

Valstybės biudžeto apyskaita, savivaldybių biudžetų apyskaitos, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų administraciniai duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1K-219.

Šalis

Tarptautiniam valiutos fondui, skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt (&££, @).

 

2.04.03. Deficito ir skolos statistika

 

1.

2006–2010 m. valdžios sektoriaus deficito ir skolos pagal subsektorių įvertinimas

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją Europos Komisijai apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį – tai standartizuotas lentelių rinkinys, kuriame atsispindi koregavimai, atlikti pereinant nuo šalies parlamento patvirtinto biudžeto deficito ir skolinių įsipareigojimų iki pagal ES metodiką įvertinto deficito ir skolos.

Metinis

T-REG-9, 22, 26

LRV-NUT-19, 23

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovo 31 d. – išankstiniai 2009 m., planiniai 2010 m. ir galutiniai

2006 – 2007 m. statistiniai duomenys,

rugsėjo 30 d. – galutiniai 2008 m., patikslinti 2009 m. statistiniai duomenys.

Šalis

Pranešimas spaudai,

statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

pažyma Europos Komisijai apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį, Eurostatui, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, Metraštis.

 

2.

Išsamios informacijos apie 2006–2009 m. nefinansinius ir finansinius sandorius, susijusius su valdžios sektoriaus deficitu ir skola, parengimas

Statistikos departamentas

Parengti Europos Komisijai standartizuotą lentelių rinkinį apie gautinus ir mokėtinus mokesčius, socialinius įnašus/pašalpas ir kitus sandorius, apie garantines paskolas ir jų grąžinimo eigą, skolos nurašymus, kapitalo injekcijas į valstybės įmones, superdividendus ir privatizaciją, karines išlaidas, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę, pardavimus ir išperkamosios nuomos operacijas.

Metinis

T-REG-9, 22, 26

LRV-NUT-19, 23

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovo 31 d. – išankstiniai 2009 m. ir galutiniai

2006 – 2007 m. statistiniai duomenys,

rugsėjo 30 d. – galutiniai 2008 m., patikslinti 2009 m. statistiniai duomenys.

Šalis

Klausimynas su pažyma Europos Komisijai apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygį, Eurostatui, Finansų ministerijai, Lietuvos bankui.

 

3.

Valdžios sektoriaus deficito ir skolos pagal subvektorių duomenų kokybės ataskaita

Statistikos departamentas

Išanalizuoti duomenų kokybės charakteristikas ir parengti ataskaitą.

Metinis

T-REG-22, 26

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Kovo 31 d., rugsėjo 30 d.

Šalis

Eurostatui.

 

4.

Valdžios sektoriaus ir subsektorių deficito duomenys

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją fiskalinei priežiūrai vykdyti. Valdžios sektoriaus ir subsektorių deficitas / perteklius.

Metinis

T-REG-26,

LRV-NUT-19, 23

Valstybės biudžeto apyskaita, savivaldybių biudžetų apyskaitos, socialinio draudimo ir kitų valstybės pinigų fondų apyskaitų administraciniai duomenys.

Iki kovo 25 d.–išankstiniai statistiniai duomenys, rugsėjo 25 d. – patikslinti statistiniai duomenys

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt,

Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui (&££, @) (teikiama kartu su Statistikos departamento duomenimis).

 

5.

Valstybės skola užsienio kreditoriams

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, turinčių teisę prisiimti skolinius įsipareigojimus, skolą užsienio kreditoriams, Centrinės valdžios bei vietos valdžios užsienio paskolų panaudojimą bei jų grąžinimo kreditoriams eigą. Statistinė informacija vartotojams pateikiama grupuojant pagal finansavimo kryptis, veiklos rūšis, valiutas, kreditorius.

Metinis,

 

ketvirtinis

LR-ĮST-20,

LRV-NUT-23

Finansų ministerijos, Lietuvos banko administraciniai duomenys (centrinės valdžios užsienio paskolų registras, tiesioginių paskolų registras).

Kovo 22 d.

 

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Šalis

Pranešimas spaudai, pagrindiniai statistiniai rodikliai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis.

 

6.

Valstybės skola

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją apie valstybės skolos rodiklius. Valstybės skola pagal skolos priemones ir pagal kreditorius.

Ketvirtinis, metinis

T-REG-26,

LRV-NUT-6,

MIN-DEP-TA-16

Centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų paskolų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių žiniaraščiai, Lietuvos banko pinigų apžvalgos ir kitų šaltinių administraciniai duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1K-189 „Dėl valstybės skolos apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2972; 2006, Nr. 72-2722) (toliau – Finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1K-189).

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, Statistikos departamento publikacijoms, suinteresuotoms institucijoms.

 

7.

Centrinės valdžios skola

Finansų ministerija

Rengti statistinę informaciją apie centrinės valdžios skolos rodiklius. Centrinės valdžios skola pagal skolos priemones ir pagal kreditorius.

Mėnesinis

T-REG-26,

LRV-NUT-6,

MIN-DEP-TA-16

Centrinės valdžios ir socialinės apsaugos fondų paskolų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių žiniaraščiai, Lietuvos banko pinigų apžvalgos administraciniai duomenys.

Terminais, nurodytais finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. 1K-189.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.finmin.lt, Tarptautiniam valiutos fondui.

 

8.

Ataskaita apie valstybės skolą

Finansų ministerija

Analizuoti ir apibendrinti metinės valstybės skolos būklę: valstybės skola pagal skolos priemones, kreditorius, valiutas, skolos trukmę.

Metinis

LR-ĮST-20

Valstybės skolinių įsipareigojimų žiniaraščių, Finansų ministerijos administraciniai duomenys.

Iki kovo 20 d. pateikiama Seimui

Šalis

Pateikiama kartu su valstybės biudžeto vykdymo ataskaita.

 

2.05. Nuosavų išteklių statistika

 

2.05.01. Nuosavų išteklių statistika – BNPj

 

1.

BNPj nuosavų išteklių įvertinimas: 2002–2009 m. BVP ir BNPj, jų komponentai ir kokybės ataskaita

Statistikos departamentas

Įvertinti BNPj rodiklį, pagal kurį skaičiuojamos įmokos į ES, ir jo komponentus pagal standartizuotą klausimyną ir pateikti kokybės ataskaitą, paaiškinančią metodikos ar duomenų šaltinių pasikeitimus.

Metinis

T-REG-9, 11, 19,

EK-REG-14, 31, 37,

LRV-NUT-19, 30

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Rugsėjo 22 d.

Šalis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @),

Eurostatui (BNPj klausimynas), Lietuvos nuolatinei atstovybei prie Europos Komisijos, Finansų ministerijai.

 

2.

2008 m. oficialiai neapskaitytos ekonomikos (toliau – ONE) įvertinimas

Statistikos departamentas

Nustatyti ONE dalį BVP, tobulinti jos vertinimo metodiką, įvertinti nelegalių veiklų dalį, parengti procedūrų lenteles.

Metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-19

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Gruodis

Šalis

Apibendrinti statistiniai duomenys naudojami BVP komponentams įvertinti ir tikslinti, Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2008 (leidinys @), Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

3.

Nelegalių veiklų įvertinimo metodikos parengimas ir makroekonominių statistinių rodiklių įvertinimas

Statistikos departamentas

Vykdant Eurostato inicijuotą projektą parengti metodikas ir įvertinti nelegalių veiklų sukurtą bendrojo vidaus produkto dalį, siekiant užtikrinti BVP ir BNPj išsamumą.

Metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-19,

Eurostato projektas

Suvestiniai statistiniai ir administracinių šaltinių duomenys.

Iki 2011 m. birželio mėn.

Šalis

Projekto ataskaita Eurostatui, BNPj duomenų šaltinių ir metodų aprašo papildymas.

 

2.05.02. Nuosavų išteklių statistika –pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM)

 

1.

Suderintos PVM nuosavų išteklių bazės ataskaitos parengimas

Finansų ministerija

Lietuvos PVM nuosavų išteklių dydis apskaičiuojamas nuo suderintos PVM nuosavų išteklių bazės.

Metinis

T-REG-3,

MIN-DEP-TA-14,

LRV-NUT-30

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Statistikos departamento statistiniai duomenys.

Iki liepos 31 d.

Šalis

Europos Komisijai.

 

2.

2009 m. PVM bazės nuosavų išteklių įvertinimas: kompensacinių PVM bazės rodiklių skaičiavimas (2007 m. bazės pagrindu) ir išsamus duomenų šaltinių ir procedūrų aprašymas

Statistikos departamentas

Išteklių–panaudojimo lentelių duomenų ir kitų šaltinių pagrindu įvertinti vidutinį svertinį PVM tarifą, korekciją dėl specialios schemos taikymo ūkininkams ir parengti statistinių duomenų šaltinių ir metodų aprašymą.

Metinis

T-REG-9, 19,

LRV-NUT-30

Suvestiniai statistiniai, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Registrų centro administraciniai duomenys.

Gegužės 31 d.

Šalis

Statistiniai duomenys Finansų ministerijai įmokų dydžiui į ES biudžetą skaičiuoti.

 

2.06. Kainos

 

2.06.01. Vartotojų kainų indeksai ir kainos

 

1.

Vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI)

Statistikos departamentas

Atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti VKI, kuris naudojamas infliacijos lygiui šalyje matuoti, šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosioms kainoms vertinti. Skaičiuojami 96 klasių, 38 grupių, 12 skyrių pagal Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių (toliau – COICOP) ir bendrasis VKI bei 35 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai ir jų pokyčiai.

 

Mėnesinis

LR-ĮST-23

Atrankinis statistinis tyrimas, KA-11, imtis – 3800 prekybos ir paslaugų įmonių vietos vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas ir atliekant apklausą); KA-05, imtis – 5 namų ūkiams teikiančios paslaugas įmonės; valstybės ir savivaldybių teisės aktai dėl kainų ir tarifų.

6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, už 2010 m. sausio mėn. – 10 d. d.

Šalis

Pranešimai spaudai,

statistinė informacija ir VKI kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt, statistinė informacija „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“,

Mėnraštis, Metraštis, Apskritys.

 

2.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau – SVKI)

Statistikos departamentas

Skaičiuoti su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti, tarptautiniams palyginimams atlikti, Europos centrinio banko pinigų politikai vykdyti, ES valstybių kainų stabilumui stebėti, ekonomikos konvergencijai vertinti (pagal konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 121 straipsnį (Mastrichto sutarties 109 j straipsnis). Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP / HICP klasifikatorių ir bendrasis SVKI bei 8 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai.

Mėnesinis

T-REG-7

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys.

7 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus,

už 2010 m. sausio mėn. – vasario 19 d.

Šalis

Pranešimai spaudai,

statistinė informacija ir SVKI kokybės aprašai skelbiami interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis, Metraštis,

Eurostatui.

 

3.

Pastovių mokesčių suderintas vartotojų kainų indeksas (toliau – pastovių mokesčių SVKI)

Statistikos departamentas

Pagal Europos centrinio banko ir Eurostato parengtą metodiką skaičiuoti pastovių mokesčių SVKI.

Rodiklis reikalingas Europos centriniam bankui ir Lietuvos bankui infliacijos prognozėms bei konvergencijos ataskaitoms rengti. Skaičiuojami 91 klasės, 39 grupių, 12 skyrių pagal COICOP / HICP klasifikatorių, 6 specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių ir bendrasis pastovių mokesčių SVKI

Mėnesinis

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys, Lietuvos Respublikos įstatymai dėl mokesčių.

11 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, už 2010 m. sausio mėn. –vasario 26 d.

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Mėnraštis,

Eurostatui.

 

4.

Alkoholinių gėrimų kainos

Statistikos departamentas

Atrinktų alkoholinių gėrimų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti alkoholinių gėrimų vidutines mažmenines kainas ir kainų pokyčius bei rengti statistinę informaciją Alkoholio kontrolės programai vykdyti. Skaičiuojami 18 poklasių, COICOP klasifikatoriaus 3 klasių ir alkoholinių gėrimų grupės kainų indeksai.

Mėnesinis

LRV-NUT-12

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo duomenys.

Birželis

Šalis

Alkoholio vartojimas ir padariniai (informacija @),

skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

 

5.

Maisto prekių kainos spalio mėnesį

Statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mažmenines 93 maisto prekių kainas pagal Tarptautinės darbo organizacijos pateiktą maisto prekių sąrašą ir reikalavimus. Tarptautinė darbo organizacija skelbia apie 200 šalių statistinę informaciją.

Metinis

KT-DOK-11

Atrankinis statistinis tyrimas,

KA-12, imtis – 150 prekybos įmonių vietos vienetų (statistiniai duomenys renkami registruojant kainas).

2011 m. balandis

Šalis

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.stat.gov.lt,

Tarptautinei darbo organizacijai.

 

6.

Būsto pardavimo kainų indeksas (bandomasis skaičiavimas)

Statistikos departamentas

Skaičiuoti būsto pardavimo bandomąjį kainų indeksą, siekiant patenkinti Europos centrinio banko ir Lietuvos banko poreikius rodikliui, parodančiam būsto pardavimo kainų pokytį.

Ketvirtinis

EPT-SP-5

VĮ Registrų centro duomenų bazė.

 

Šalis

 

Apskaičiuoti būsto pardavimo bandomieji kainų indeksai Eurostatui.

 

7.

Infliacijos, apskaičiuotos pagal SVKI, prognozė

Statistikos departamentas

Įvertinti infliacijos lygį. Pateikiamas pagal SVKI apskaičiuotas kainų pokytis palyginti su ankstesniu mėnesiu, vidutinis metinis ir metinės infliacijos įvertis.

Mėnesinis

LRV-NUT-14