VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO Nr. 58 „DĖL LEIDINIO „LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-5(106)

Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 58 (Žin., 1996, Nr. 126-2966) „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ ir išdėstyti jį taip:

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) I dalį „Rašyba“ laikyti normine.“

 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                                          IRENA SMETONIENĖ