Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO

 

2010 m. birželio 29 d. Nr. 891

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2009, Nr. 87-3661) ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją įgyvendinti biudžetinės įstaigos Lietuvos zoologijos sodo savininko teises ir pareigas.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

______________