LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RIETAVO AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Į ŽEMAITIJOS KOLEGIJĄ

 

2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1501

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimą Nr. 1376 „Dėl valstybinių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Kauno technikos, Klaipėdos verslo ir technologijų, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos ir Žemaitijos kolegijų steigimo“ ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 999 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 73-2253):

1. Reorganizuoju nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. Rietavo aukštesniąją žemės ūkio mokyklą į Žemaitijos kolegiją.

2. Nustatau, kad Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos veikla nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. pasibaigia.

3. Joną Bačinską, 2002 m. rugsėjo 2 d. atleidžiu iš Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos DSĮ 29 str. 1 d. 2 p. (kai sumažinamas darbuotojų skaičius dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų). Jonui Bačinskui sutikus p a v e d u jam eiti Žemaitijos kolegijos laikinojo direktoriaus pareigas, nukeliant atleidimo datą bei nustatyto dydžio išeitinės pašalpos ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokėjimą iki tol, kol konkurso tvarka bus išrinktas ir paskirtas įstaigos vadovas.

4. Įpareigoju Žemaitijos kolegijos laikinąjį direktorių Joną Bačinską:

4.1. iki 2002 m. rugsėjo 1 d. su Švietimo ir mokslo ministerija suderinti ir patvirtinti Žemaitijos kolegijos struktūrą ir etatų sąrašus;

4.2. nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. perimti reorganizuotos Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos prievolinius įsipareigojimus;

4.3. sudaryti sąlygas studentams, kurie studijuoja reorganizuojamoje Rietavo aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje tęsti studijas Žemaitijos kolegijoje ir įgyti aukštesniojo mokslo diplomą.

5. Įpareigoju Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorių Joną Bačinską:

5.1. iki 2002 m. rugsėjo 1 d. pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento Turto valdymo skyriui (M. Jakštonienė) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 perduodamo Žemaitijos kolegijai valdyti ir naudoti patikėjimo teise valstybės turto perdavimo aktus;

5.2. iki 2002 m. rugsėjo 18 d. pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų apskaitos ir kontrolės skyriui (K. Želudevičienė) Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos 2002 m. rugsėjo 1 d. būklės reorganizavimo balansą ir materialinių bei finansinių išteklių, nenurodytų 5.1 punkte, perdavimo priėmimo aktus.

6. Sudarau reorganizavimo komisiją turtiniams, organizaciniams ir darbuotojų darbo santykių klausimams spręsti:

Komisijos pirmininkas – Žemaitijos kolegijos laikinasis direktorius Jonas Bačinskas.

Nariai:

Onutė Ašmontienė, Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos vyriausioji buhalterė;

Margarita Jakštonienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento Turto valdymo skyriaus vedėja;

Onutė Kacevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriaus vedėja;

Jadvyga Mockienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus vedėja;

Viktorija Pachalkienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento Švietimo ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Želudevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų apskaitos ir kontrolės skyriaus vedėja;

Sigitas Žilionis, Švietimo ir mokslo ministerijos Specialistų politikos departamento Aukštesniųjų studijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Nustatau, kad Žemaitijos kolegijos lėšas sudaro Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos 2002 metų valstybės biudžeto asignavimai, numatyti programose „Specialistų rengimas“ ir „Specialiųjų lėšų programa“.

8. Pavedu Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento Švietimo ekonomikos skyriui (K. Markelienė) patikslinti Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos valstybės biudžeto išlaidų sąmatas ir patvirtinti Žemaitijos kolegijos išlaidų sąmatas 2002 metams.

9. Pavedu Švietimo ir mokslo ministerijos Specialistų rengimo departamento Registrų skyriui (V. Burokas) nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. įregistruoti Rietavo aukštesniąją žemės ūkio mokyklą kaip pasibaigiantį juridinį asmenį ir gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 323 (Žin., 1997, Nr. 31-765) nustatyta tvarka reikiamus dokumentus iš Žemaitijos kolegijos išregistruoti Rietavo aukštesniąją žemės ūkio mokyklą bei įregistruoti Žemaitijos kolegiją ir jos vykdomas neuniversitetinių studijų programas gavus Specialistų rengimo departamento teikimą.

10. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu švietimo ir mokslo viceministrui Rimantui Vaitkui.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras                                            Algirdas Monkevičius

______________