LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1059

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 1999, Nr. 84-2493) 42 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Mokesčio mokėtojų registrą.

2. Patvirtinti Mokesčio mokėtojų registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Mokesčio mokėtojų registrą tvarkančias įstaigas:

3.1. vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą – Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos;

3.2. registro tvarkymo įstaigas – apskričių valstybines mokesčių inspekcijas.

4. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos Mokesčio mokėtojų registro duomenis, sukauptus pagal finansų ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Mokesčio mokėtojų registravimo taisyklių ir registro pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 66-1591) patvirtintas Mokesčio mokėtojų registravimo taisykles ir registro pildymo tvarką, perkelti į Mokesčio mokėtojų registro centrinę duomenų bazę.

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                        ANDRIUS KUBILIUS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI FINANSŲ MINISTRĄ                                                     IRENA DEGUTIENĖ

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059

 

MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Mokesčio mokėtojų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, mokesčio mokėtojų ir mokestį išskaičiuojančių asmenų (toliau vadinama – mokesčio mokėtojai) registravimą, taip pat duomenų apie juos naudojimą.

2. Registro paskirtis – Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir šiuose nuostatuose nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir įstatymų nurodytais atvejais teikti duomenis apie mokesčio mokėtojus.

 

II. REGISTRO OBJEKTAS

 

3. Į registrą įtraukiami mokesčio mokėtojai:

3.1. Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, organizacijos, užsienio valstybių įmonių filialai, užsienio valstybių bankų filialai (skyriai), užsienio valstybių įmonių nuolatinės buveinės, užsienio valstybių įmonių atstovybės;

3.2. mokestį išskaičiuojantys asmenys;

3.3. Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą, iš jų notarai, advokatai, fiziniai asmenys, dirbantys pagal veiklos patentus, ūkininkai, įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;

3.4. fiziniai asmenys – užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo mokėti mokesčius;

3.5. fiziniai asmenys, gaunantys su darbo santykiais nesusijusių pajamų iš kitų fizinių asmenų ir gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat pajamų iš komercinės-ūkinės ar kitos veiklos užsienio valstybėse;

3.6. fiziniai asmenys, gaunantys nesusijusių su darbo santykiais pajamų, už kurias mokestį išskaičiuoja mokestį išskaičiuojantys asmenys;

3.7. fiziniai asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, t. y. gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų;

3.8. valstybės tarnautojai, dirbantys pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą;

3.9. fiziniai asmenys, savarankiškai mokantys valstybinio socialinio draudimo įmokas;

3.10. fiziniai asmenys, savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas;

3.11. asmenys, kurių teisės į nekilnojamąjį turtą įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

3.12. asmenys, kurie naudoja valstybinę žemę ir vandens telkinius, tačiau jų teisės į valstybinę žemę ir vandens telkinius neįregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

 

III. REGISTRĄ TVARKANČIOS ĮSTAIGOS

 

4. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko centrinę duomenų bazę, kurioje kaupiami, saugomi ir atnaujinami registro duomenys;

4.2. metodiškai vadovauja apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms – registro tvarkymo įstaigoms (toliau vadinama – registro tvarkytojai) ir kontroliuoja jų darbą;

4.3. kontroliuoja, kaip laikomasi registro duomenų apsaugos reikalavimų;

4.4. užtikrina registro ryšius su kitais valstybės registrais, kadastrais ir klasifikatoriais, sutartyse su valstybės registrais nustatyta tvarka perduoda ir priima duomenis ir dokumentų rinkinius;

4.5. įrašo į centrinę duomenų bazę valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėtojų duomenis, gautus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės ligonių kasos, taip pat valstybinės žemės, vandens telkinių nuomos ir žemės mokesčio mokėtojų duomenis, gautus iš Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės;

4.6. paskirsto registro tvarkytojams centralizuotai iš kitų valstybės registrų tvarkymo įstaigų gaunamus duomenis;

4.7. šių nuostatų nustatyta tvarka teikia duomenis vartotojams ir nustato registro duomenų apsaugos reikalavimus;

4.8. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir šiais nuostatais, teikia registro duomenis valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, kitiems vartotojams.

5. Registro tvarkytojai vykdo šias funkcijas:

5.1. priima savo administruojamos teritorijos mokesčio mokėtojų prašymus įregistruoti į registrą, registravimo dokumentus, juos patikrina ir duomenis įrašo į centrinę duomenų bazę;

5.2. tikrina, ar mokesčio mokėtojo pateiktieji registravimo dokumentai atitinka reikalavimus;

5.3. atnaujina registro duomenis pagal mokesčio mokėtojo pateiktus dokumentus;

5.4. tvarko įregistruoti į registrą pateiktų dokumentų archyvą, užtikrina jo apsaugą;

5.5. konsultuoja mokesčio mokėtojus registravimo į registrą klausimais;

5.6. praneša vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai ir mokesčio mokėtojui (raštu) apie padarytas registravimo duomenų klaidas ir taiso jas;

5.7. kontroliuoja, kaip mokesčio mokėtojai vykdo šių nuostatų 18 ir 21 punktų reikalavimus.

 

IV. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

6. Registre kaupiami šie Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų, organizacijų, užsienio valstybių įmonių filialų, užsienio valstybių bankų filialų (skyrių), užsienio valstybių įmonių atstovybių, mokestį išskaičiuojančių asmenų duomenys:

6.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris;

6.2. mokesčio mokėtojo tipo kodas;

6.3. visas pavadinimas lietuvių kalba;

6.4. sutrumpintas pavadinimas;

6.5. teisinio įregistravimo data;

6.6. įmonės, įstaigos, organizacijos rūšies kodas;

6.7. juridinis statusas (ar turi juridinio asmens teises);

6.8. buveinės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

6.9. mokestį išskaičiuojančio asmens mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (nurodo asmuo, išskaičiuojantis mokestį iš įmonių, įstaigų, organizacijų, filialų, nesavarankiškų struktūrinių padalinių);

6.10. mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas;

6.11. mokestį išskaičiuojančio asmens buveinės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

6.12. mokesčio mokėtojo, iš kurio mokestis išskaičiuojamas, mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris;

6.13. mokesčio mokėtojo, iš kurio mokestis išskaičiuojamas, pavadinimas;

6.14. mokesčio mokėtojo, iš kurio mokestis išskaičiuojamas, buveinės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

6.15. įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo vardas, pavardė, asmens kodas;

6.16. įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė);

6.17. įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

6.18. įgalioto asmens gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė);

6.19. įmonės savininko (savininkų) vardas, pavardė, asmens kodas (nurodo individualių (personalinių) įmonių savininkai);

6.20. įmonės savininko (savininkų) gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė);

6.21. vyriausiojo finansininko (buhalterio) vardas, pavardė, asmens kodas;

6.22. vyriausiojo finansininko (buhalterio) gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė);

6.23. pagrindinių veiklos rūšių pavadinimai ir kodai;

6.24. kitų veiklos rūšių pavadinimai ir kodai;

6.25. darbo laikas (nuo – iki );

6.26. filialų, atstovybių teisinio įregistravimo kodai (jeigu jie yra);

6.27. filialų, atstovybių pavadinimai;

6.28. filialų, atstovybių buveinių adresai (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

6.29. nesavarankiškų struktūrinių padalinių pavadinimai;

6.30. nesavarankiškų struktūrinių padalinių buveinių adresai (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

6.31. veiklos vykdymo vietų adresai (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

6.32. revizoriaus (auditoriaus) vardas, pavardė, asmens kodas;

6.33. numatomos mokestinės prievolės;

6.34. duomenų atnaujinimo data;

6.35. vietovės kodas;

6.36. įregistravimo registre data;

6.37. išregistravimo iš registro data ir priežastis;

6.38. registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

7. Registre kaupiami šie užsienio valstybių įmonių nuolatinių buveinių duomenys:

7.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris;

7.2. mokesčio mokėtojo tipo kodas;

7.3. visas pavadinimas lietuvių kalba;

7.4. įgalioto fizinio asmens, per kurį užsienio valstybės įmonė vykdo savo veiklą, vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė;

7.5. įgalioto fizinio asmens gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

7.6. įgaliotos Lietuvos Respublikos įmonės, per kurią užsienio valstybės įmonė vykdo savo veiklą, kodas, visas pavadinimas lietuvių kalba, buveinės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

7.7. užsienio valstybės įmonės, turinčios nuolatinę buveinę, visas pavadinimas, kodas, adresas užsienio valstybėje (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, valstybė);

7.8. užsienio valstybės įmonės nuolatinės buveinės veiklos vykdymo vietos (vietų) adresas (adresai) (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

7.9. užsienio valstybės įmonės įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė;

7.10. užsienio valstybės įmonės įgalioto atstovo gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

7.11. veiklos rūšies (rūšių) pavadinimas, kodas;

7.12. veiklos vykdymo laikotarpis (nuo – iki);

7.13. darbo laikas (nuo – iki );

7.14. banko (bankų), kuriame (kuriuose) yra užsienio valstybės įmonės vardu atidaryta nuolatinės buveinės sąskaita, pavadinimas (pavadinimai), banko (bankų) kodas (kodai), sąskaitos numeris;

7.15. duomenų atnaujinimo data;

7.16. vietovės kodas;

7.17. įregistravimo registre data;

7.18. išregistravimo iš registro data ir priežastis;

7.19. registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

8. Registre kaupiami šie Lietuvos Respublikos fizinių asmenų, savarankiškai vykdančių veiklą, duomenys:

8.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens dokumentais pagrįstas asmens kodas);

8.2. vardas, pavardė;

8.3. mokesčio mokėtojo tipo kodas;

8.4. asmens tapatybę liudijančio dokumento serija ir numeris;

8.5. gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

8.6. pagrindinės veiklos rūšies pavadinimas ir kodas;

8.7. kitų veiklos rūšių pavadinimai ir kodai;

8.8. darbovietės identifikacinis numeris;

8.9. darbovietės pavadinimas;

8.10. darbovietės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

8.11. darbo laikas, išskyrus ūkininkams (nuo – iki);

8.12. dirbančiųjų pagal veiklos patentą darbo laikas (nuo – iki);

8.13. dirbančiųjų pagal veiklos patentą patento numeris;

8.14. duomenų atnaujinimo data;

8.15. vietovės kodas;

8.16. įregistravimo registre data;

8.17. išregistravimo iš registro data ir priežastis;

8.18. registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

9. Registre kaupiami šie užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės duomenys:

9.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens dokumentais pagrįstas asmens kodas);

9.2. mokesčio mokėtojo tipo kodas;

9.3. vardas, pavardė;

9.4. pilietybė;

9.5. gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

9.6. gyvenamoji vieta užsienio valstybėje (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, valstybė);

9.7. pagrindinės veiklos rūšies pavadinimas ir kodas;

9.8. kitų veiklos rūšių pavadinimai ir kodai;

9.9. darbovietės identifikacinis numeris;

9.10. darbovietės pavadinimas;

9.11. darbovietės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

9.12. darbo laikas (nuo – iki);

9.13. duomenų atnaujinimo data;

9.14. vietovės kodas;

9.15. įregistravimo registre data;

9.16. išregistravimo iš registro data ir priežastis;

9.17. registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

10. Registre kaupiami šie fizinių asmenų, gaunančių su darbo santykiais nesusijusių pajamų iš kitų fizinių asmenų ir gaunančių su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat pajamų iš komercinės- ūkinės ar kitos veiklos užsienio valstybėse, duomenys:

10.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens dokumentais pagrįstas asmens kodas);

10.2. mokesčio mokėtojo tipo kodas;

10.3. vardas, pavardė;

10.4. gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

10.5. pajamas išmokėjusios įmonės mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris;

10.6. pajamas išmokėjusios įmonės pavadinimas;

10.7. pajamas išmokėjusios įmonės buveinės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

10.8. pajamas išmokėjusio fizinio asmens kodas;

10.9. pajamas išmokėjusio fizinio asmens vardas, pavardė;

10.10. vietovės kodas;

10.11. įregistravimo registre data;

10.12. išregistravimo iš registro data ir priežastis;

10.13. registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

11. Registre kaupiami šie fizinių asmenų, gaunančių nesusijusių su darbo santykiais pajamų, už kurias mokestį išskaičiuoja mokestį išskaičiuojantys asmenys, duomenys:

11.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens dokumentais pagrįstas asmens kodas);

11.2. vardas, pavardė;

11.3. gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje (gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto indeksas, miestas, rajonas, savivaldybė);

11.4. mokestį išskaičiavusio asmens mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris;

11.5. mokestį išskaičiavusio asmens pavadinimas;

11.6. mokestį išskaičiavusio asmens buveinės adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas).

12. Registre kaupiami šie fizinių asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį, t. y. gaunančių su darbo santykiais susijusių pajamų, ir fizinių asmenų, savarankiškai mokančių valstybinio socialinio draudimo įmokas, duomenys:

12.1. draudėjo identifikacinis kodas;

12.2. draudėjo pavadinimas;

12.3. draudėjo adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė);

12.4. apdraustojo ( fizinio asmens ) kodas;

12.5. bendro socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo serija ir numeris;

12.6. draudimo laikotarpio trukmė ( pradžia, pabaiga);

12.7. duomenų atnaujinimo data;

12.8. vietovės kodas;

12.9. įregistravimo registre data;

12.10. išregistravimo iš registro data;

12.11. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

13. Registre kaupiami šie valstybės tarnautojų, dirbančių pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, duomenys:

13.1. valstybės tarnautojo asmens kodas ir registravimo numeris;

13.2. pavardė, vardas;

13.3. socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

13.4. tarnybinio pažymėjimo numeris ir išdavimo data;

13.5. gyvenamosios vietos adresas, namų telefono numeris;

13.6. duomenų atnaujinimo data;

13.7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

14. Registre kaupiami šie asmenų, savarankiškai mokančių privalomojo sveikatos draudimo įmokas, duomenys:

14.1. apdraustojo (fizinio asmens) kodas;

14.2. apdraustojo vardas, pavardė;

14.3. bendro socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo serija ir numeris;

14.4. draudimo laikotarpio trukmė (pradžia, pabaiga);

14.5. duomenų atnaujinimo data;

14.6. įregistravimo registre data;

14.7. išregistravimo iš registro data;

14.8. privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų įskaitos kompiuterizuotos informacinės sistemos tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

15. Registre kaupiami šie asmenų, kurių teisės į nekilnojamąjį turtą įregistruotos ir kurių teisės į naudojamą valstybinę žemę ir vandens telkinius neįregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, duomenys:

15.1. savininko (naudotojo) kodas, asmens kodas, pavadinimas;

15.2. žemės sklypo adresas: vietovės kodas, gatvės kodas, pavadinimas, namo numeris (kampinio namo numeris);

15.3. žemės valdymo forma;

15.4. valstybinės žemės nuomos terminas;

15.5. duomenų atnaujinimo data;

15.6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro tvarkytojo identifikacinis numeris, pavadinimas.

16. Mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris suteikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 45 straipsniu.

17. Registro duomenims tvarkyti naudojami šie klasifikatoriai (registrai): Mokesčio mokėtojų tipų klasifikatorius, kurį tvarko Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos; Pasaulio šalių ir teritorijų registras, kurį tvarko Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos; Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kurį tvarko Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; Išregistravimo priežasčių ir įmonių, įstaigų bei organizacijų rūšių klasifikatorius, kurį tvarko Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

V. MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, organizacijos, užsienio valstybių įmonių filialai, užsienio valstybių bankų filialai (skyriai), užsienio valstybių įmonių atstovybės registre registruojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prievolės mokėti mokestį atsiradimo. Prievolės mokėti mokestį atsiradimo momentu laikomas teisinis įregistravimas. Užsienio valstybių įmonių nuolatinės buveinės, kurių teisinis įregistravimas įstatymuose nenumatytas, privalo registruotis registre pagal veiklos vykdymo vietą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prievolės mokėti mokestį atsiradimo.

19. Registruojantis apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje pagal mokesčio mokėtojo buveinės adresą, turi būti pateikti šie dokumentai:

19.1. prašymas įregistruoti registre;

19.2. teisinio įregistravimo pažymėjimas (arba jo nuorašas, patvirtintas notaro);

19.3. akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, valstybės, savivaldybės įmonių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), žemės ūkio bendrovių, investicinių bendrovių, komercinių bankų, vertybinių popierių biržų, viešųjų įstaigų, asociacijų, jų sąjungų, labdaros, paramos fondų, žemės ūkio rūmų, kredito unijų, gyvenamųjų namų statybos, daugiabučių namų savininkų, sodininkų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų, profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų, visuomeninių organizacijų, prekybos, pramonės ir amatų rūmų įregistruotų įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos notaro;

19.4. tikrųjų ir komanditinių (pasitikėjimo) ūkinių bendrijų bendrosios jungtinės veiklos sutartys (arba jų nuorašai, patvirtinti notaro);

19.5. biudžetinių įstaigų steigimo aktai, nuostatai (arba jų nuorašai, patvirtinti notaro);

19.6. užsienio valstybių įmonių filialų, užsienio valstybių bankų filialų (skyrių) nuostatai (arba jų nuorašai, patvirtinti notaro).

20. Užsienio valstybių įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje kaip nuolatinės buveinės, pateikia:

20.1. užsienio valstybės įmonės registravimo užsienio šalyje pažymėjimo kopiją (arba jį atitinkantį dokumentą, legalizuotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka);

20.2. atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus;

20.3. su Lietuvos Respublikos ūkio subjektu sudarytą sutartį, kurios pagrindu vykdoma veikla.

21. Mokesčio mokėtojas apie pasikeitusius ar naujus registravimo duomenis turi pranešti registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo ar atsiradimo, išskyrus duomenis, nurodytus šių nuostatų 5.2, 6.5, 6.6, 6.33-6.38, 7.2 ir 7.15-7.19 punktuose. Norėdamas įregistruoti duomenų pasikeitimus, mokesčio mokėtojas pateikia prašymą įregistruoti su nurodytais keičiamaisiais duomenimis.

22. Įmonės, įstaigos, organizacijos, reorganizuotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, registre registruojamos tik galutinai užbaigus reorganizavimo procedūrą ir įregistravus jas Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

23. Dėl reorganizavimo atsiradęs naujas mokesčio mokėtojas registruojamas tada, kai jis pateikia šių nuostatų 19 punkte nurodytus dokumentus.

24. Veiklą tęsiantis mokesčio mokėtojas, kurio duomenys pasikeitė dėl reorganizavimo, turi pateikti prašymą įregistruoti su nurodytais keičiamaisiais duomenimis.

25. Pasibaigus reorganizavimui, veiklą baigęs mokesčio mokėtojas išregistruojamas, iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytojo gavus išregistravimą patvirtinančius duomenis.

26. Notarai, fiziniai asmenys, dirbantys pagal veiklos patentą, nurodyti šių nuostatų 3.3 punkte, registre registruojami pagal gyvenamosios vietos adresą. Advokatai registre registruojami pagal advokato kontoros buveinės adresą, ūkininkai – pagal turimos žemės sklypo adresą. Jeigu ūkininkas turi žemės keliuose rajonuose, jis registruojasi pasirinktinai vienoje iš teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų pagal turimo žemės sklypo adresą.

27. Fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.3 punkte (išskyrus įsigijusius veiklos patentą), registro tvarkytojui turi pateikti šiuos dokumentus:

27.1. prašymą įregistruoti;

27.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).

28. Advokatai turi papildomai pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens įtraukimą į praktikuojančių advokatų sąrašą.

29. Notarai turi papildomai pateikti Teisingumo ministerijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo yra notaras.

30. Ūkininkai turi papildomai pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

31. Fizinius asmenis, įsigijusius veiklos patentus, pagal patento duomenis į registrą įregistruoja registro tvarkytojas.

32. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nurodyti šių nuostatų 3.4 punkte, registre registruojami pagal gyvenamosios vietos arba darbovietės adresą Lietuvos Respublikoje.

33. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės registro tvarkytojui turi pateikti šiuos dokumentus:

33.1. prašymą įregistruoti;

33.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).

34. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.3 punkte, norėdami įregistruoti duomenų pasikeitimus, pateikia prašymą įregistruoti su nurodytais keičiamaisiais duomenimis, išskyrus duomenis, nurodytus 8.3 ir 8.14–8.18 punktuose.

35. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.4 punkte, norėdami įregistruoti duomenų pasikeitimus, pateikia prašymą įregistruoti su nurodytais keičiamaisiais duomenimis, išskyrus duomenis, nurodytus 9.2, 9.4 ir 9.13–9.17 punktuose.

36. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.5 punkte, registre registruojami pagal fizinio asmens deklaracijoje pateiktus duomenis, kuriuos registro tvarkytojai įrašo į centrinę duomenų bazę.

37. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.6 punkte, registre registruojami pagal mokestį išskaičiavusio asmens pateiktus duomenis, kuriuos registro tvarkytojai įrašo į centrinę duomenų bazę.

38. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.7 punkte, registruojami pagal darbdavio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateikiamus duomenis, kurie perduodami vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai, o pastaroji šiuos duomenis įrašo į centrinę duomenų bazę.

39. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.8 punkte, registruojami pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro tvarkytojo vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pateiktus duomenis, o pastaroji šiuos duomenis įrašo į centrinę duomenų bazę.

40. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.9 punkte, savarankiškai mokantys privalomojo socialinio draudimo įmokas, registruojami pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai teikiamą informaciją, o pastaroji šiuos duomenis įrašo į centrinę duomenų bazę.

41. Mokesčio mokėtojai – fiziniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 3.10 punkte, savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas, registruojami pagal Valstybinės ligonių kasos vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai teikiamą informaciją, o pastaroji šiuos duomenis įrašo į centrinę duomenų bazę.

42. Asmenys, kurių teisės į nekilnojamąjį turtą įregistruotos arba neįregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, registruojami pagal Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai teikiamą informaciją, o pastaroji šiuos duomenis įrašo į centrinę duomenų bazę.

43. Mokesčio mokėtojo prašymas įregistruoti (prašymo formą nustato ir tvirtina vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga) pildomas 2 egzemplioriais. Vienas iš jų su registro tvarkytojo žyma apie įregistravimą grąžinamas mokesčio mokėtojui.

44. Už pateiktų registruoti duomenų teisingumą atsako mokesčio mokėtojas.

45. Nustačius, kad registravimui pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas informuoti apie tai mokesčio mokėtoją ir pareikalauti tuojau pat ištaisyti klaidą. Ištaisius klaidą, privalomai informuojami apie tai visi registro duomenų naudotojai.

46. Registro tvarkytojas turi užtikrinti, kad registre įrašyti duomenys atitiktų pateiktuosius dokumentuose.

47. Jeigu registravimo duomenys nurodomi ne visi arba jie yra netikslūs, registro tvarkytojas turi pareikalauti, kad mokesčio mokėtojas per 15 dienų juos patikslintų.

48. Registro tvarkytojas mokesčio mokėtoją turi įregistruoti per 5 dienas nuo prašymo ir registravimo dokumentų gavimo dienos.

49. Įregistravimas įsigalioja, kai registravimo duomenys įrašomi į centrinę duomenų bazę.

50. Nustačius, kad registro tvarkytojas į centrinę duomenų bazę įrašė klaidingus duomenis, jis turi įrašą nedelsdamas ištaisyti ir informuoti apie tai vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą, taip pat visus registro duomenų naudotojus, kuriems klaidingi duomenys buvo perduoti.

51. Registro dokumentai, nurodyti šių nuostatų V skyriuje, saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

52. Registro duomenys kaupiami ir saugomi kompiuterinėse laikmenose.

53. Informacija apie išregistruotus mokesčio mokėtojus centrinėje duomenų bazėje saugoma vienerius metus po išregistravimo, paskui ji perkeliama į centrinės duomenų bazės archyvą, kur saugoma neribotą laiką.

 

VI. MOKESČIO MOKĖTOJŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

54. Mokesčio mokėtojai, nurodyti šių nuostatų 3.1 ir 3.2 punktuose, iš registro išregistruojami šiais atvejais:

54.1. išregistravus dėl likvidavimo;

54.2. išregistravus po reorganizavimo;

54.3. užsienio valstybės įmonės nuolatinei buveinei nutraukus savo veiklą.

55. Iš registro išregistruojama gavus iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro ir kitų valstybės registrų išregistravimą patvirtinančius duomenis.

56. Užsienio valstybės įmonės nuolatinės buveinės įgaliotas atstovas registro tvarkytojui pateikia prašymą išregistruoti nuolatinę buveinę, nurodo išregistravimo pagrindą ir atsakingo už išregistravimą asmens duomenis.

57. Mokesčio mokėtojai (fiziniai asmenys), savarankiškai vykdantys veiklą, išregistruojami, kai:

57.1. Lietuvos Respublikos gyventojas, užsienio pilietis ar asmuo be pilietybės nutraukia veiklą (išskyrus įsigijusiuosius veiklos patentus);

57.2. Lietuvos Respublikos gyventojas, užsienio valstybės pilietis išvyksta iš šalies nuolat gyventi į užsienį;

57.3. fizinis asmuo miršta arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbiamas mirusiu.

58. Norint išregistruoti mokesčio mokėtoją (fizinį asmenį), savarankiškai vykdantį veiklą, registro tvarkytojui pateikiamas atitinkamas prašymas. Kai išregistruojama šių nuostatų 57.3 punkte nurodytu atveju, gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymo įstaigos, registro tvarkytojas daro žymą apie išregistravimą registro duomenų bazėje. Fizinio asmens, įsigijusio veiklos patentą, išregistravimo pagrindas yra patento galiojimo termino pabaiga, apie tai registro tvarkytojas daro žymą registro duomenų bazėje.

59. Mokesčio mokėtojai, nurodyti šių nuostatų 3.7–3.12 punktuose, išregistruojami pagal jų registrų tvarkytojų pateiktus duomenis.

60. Registro tvarkytojas, išregistravęs mokesčio mokėtoją, duomenis apie išregistravimą per vieną darbo dieną nuo išregistravimo įrašo į centrinę duomenų bazę.

 

VII. MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

61. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga pagal terminus, nustatytus duomenų teikimo sutartyse, registro tvarkymo duomenis gauna iš šių valstybės registrų:

61.1. iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro, kurį tvarko Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

61.2. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, kurį tvarko Vidaus reikalų ministerija, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyse;

61.3. iš Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro, kurį tvarko Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

61.4. iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, kurį tvarko Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje.

 

VIII. DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

62. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nemokamai teikia registro duomenis Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, taip pat asmenims, kurių duomenys yra registre.

63. Registre esanti informacija apie mokesčio mokėtoją gali būti paskleista Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymo 22 straipsnio nustatyta tvarka.

64. Registre esantys asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

65. Registro duomenys teikiami per valstybės institucijų kompiuterių tinklą arba per kitus kompiuterių tinklus.

 

IX. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU REGISTRO DUOMENIMIS

 

66. Mokesčio mokėtojai, vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai ar registro tvarkytojui raštu pateikę prašymą, turi teisę susipažinti su registre esančiais duomenimis apie save.

67. Mokesčio mokėtojas, susipažinęs su registre laikomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys ir pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys.

Gavę šį reikalavimą, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ar registro tvarkytojas privalo per 10 darbo dienų įvykdyti jį ir raštu informuoti apie tai mokesčio mokėtoją.

68. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos ar registro tvarkytojo išduodami registro duomenų išrašai tvirtinami antspaudu ir spaudu „Išrašas tikras“ arba „Kopija tikra“ (išskyrus atvejus, kai mokesčio mokėtojas prašyme nurodo, kad tokio patvirtinimo nereikia). Registro duomenų išrašai turi tą pačią juridinę galią, kaip ir registre esantys duomenys.

 

X. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

69. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga registro duomenų apsaugos reikalavimus nustato remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarime Nr. 952 „ Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ išdėstytais duomenų apsaugos reikalavimais.

70. Duomenų apsaugos priemonės turi garantuoti:

70.1. informacijos apsaugą jos registravimo, perdavimo ryšių kanalais, saugojimo, apdorojimo ir naudojimosi ja metu;

70.2. informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto panaudojimo ir sugadinimo.

71. Konkrečios registro duomenų apsaugos priemonės turi būti nustatytos registro projektavimo metu.

 

XI. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

72. Registro duomenys į užsienio valstybes gali būti perduodami tik Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių sutartyse numatytais atvejais.

 

XII. REGISTRO TVARKYTOJO IR MOKESČIO MOKĖTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

73. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. REGISTRO STEIGIMO IR TVARKYMO FINANSAVIMAS

 

74. Registro steigimo ir tvarkymo išlaidos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

XIV. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

75. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

______________