VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ BEI TARIFŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1999 m. birželio 28 d. Nr. 31

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

1. Patvirtinti Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos 1997 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 10 (Žin., 1997, Nr. 57-1325).

 

 

PIRMININKAS                                                                                                      V. JANKAUSKAS


Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

1999 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 31

 

Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarka

 

1. Elektros energijos, centralizuotos šilumos, karšto vandens, šalto vandens ir nuotėkų, gamtinių dujų kainos bei tarifai derinami Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) pagal tiekėjo jai pateiktą prašymą.

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalius dydžius vežėjai derina Komisijoje pagal atitinkamose tarifų skaičiavimo metodikose numatytą tvarką ir šis dokumentas jiems netaikomas.

2. Prašymą, jei įmonių tiekėjų akcijų paketas priklauso savivaldybėms, Komisijai pateikia miesto ar rajono taryba arba jos įgaliota valdyba, apsvarsčiusi kainas tarybos ar valdybos posėdyje ir priėmusi sprendimą dėl pritarimo naujoms kainoms bei įgaliojimo atsakingam asmeniui derinti jas su Komisija. Suderintas kainas savivaldybių nustatyta tvarka tvirtina miesto ar rajono taryba ar valdyba.

Įmonių, kurių ne mažiau kaip 33 procentai kapitalo priklauso valstybei ar savivaldybei, prašymą, raštiškai patvirtintą įmonės stebėtojų tarybos (jai nesant – valdybos), teikia įmonės vadovas.

Visais kitais atvejais prašymą teikia įmonės vadovas.

3. Prašymas teikiamas laisva forma su tokiais privalomais priedais (jei ko nors kito nenumato atitinkamos kainų bei tarifų skaičiavimo metodikos):

3.1. miesto ar rajono tarybos arba jos įgaliotos valdybos (tais atvejais, kai reikia, įmonės stebėtojų tarybos (jai nesant – valdybos) sprendimas dėl naujų kainų bei tarifų teikimo Komisijai derinti;

3.2. aiškinamasis raštas ir kainų bei tarifų skaičiavimai, parengti pagal Komisijos patvirtintas metodikas;

3.3. įmonės praėjusių metų faktiniai ekonominiai, finansiniai, techniniai rodikliai;

3.4. prisiimtų finansinių įsipareigojimų investiciniuose projektuose vykdymo ir kainų bei tarifų prognozės;

3.5. kainų bei tarifų taikymo tvarka ir normatyvai;

3.6. informacija apie tai, kas padaryta aiškinant vartotojams apie būtinumą įvesti naujas kainas bei tarifus.

4. Prašymo originalas pateikiamas kartu su penkiomis kopijomis (arba pagal galimybes – prašymo kopija kompiuterinėje laikmenoje). Kiekvienas prašymo lapas turi būti pasirašytas įgalioto asmens ir tuo pačiu patvirtinama, kad jis atsako už duomenų teisingumą, o už klaidingų duomenų pateikimą gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

5. Tiekėjai prašymą Komisijai teikia ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki įmonės pageidaujamos kainų bei tarifų pakeitimo datos. Tiekėjai turi teisę pateikti prašymus ne dažniau kaip du kartus per kalendorinius metus.

6. Komisija, gavusi prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl jo registravimo. Tiekėjas, gavęs Komisijos sprendimą dėl prašymo įregistravimo, per 10 kalendorinių dienų turi viešai paskelbti apie naujas kainas žiniasklaidoje pagal savo veiklos vietą. Komisija, nusprendusi neregistruoti prašymo, per 5 dienas apie tai informuoja tiekėją. Įregistravus prašymą, Komisijos darbo aparatas analizuoja pateiktus skaičiavimus ir teikia Komisijos posėdžiui svarstyti. Komisijos posėdžiai organizuojami Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka, apie tai informuojant tiekėjus, vartotojus ir visuomenę. Pratęsti prašymo nagrinėjimą gali Komisija, priėmusi atitinkamą sprendimą.

Smulkių tiekėjų prašymai Komisijos sprendimu gali būti registruojami ir nagrinėjami tame pačiame Komisijos posėdyje.

7. Prašymo nagrinėjimas susideda iš šių procedūrų:

7.1. pateiktų kainų skaičiavimų analizė Komisijos struktūriniuose padaliniuose;

7.2. viešasis svarstymas (arba apklausa);

7.3. prašymo svarstymas Komisijos posėdyje.

Kainų bei tarifų skaičiavimo analizė ir prašymo svarstymas Komisijos posėdyje yra visais atvejais privalomos procedūros. Viešasis svarstymas organizuojamas tuo atveju, kai to reikalauja ar Komisijos nariai, ar vartotojai, ar tiekėjai. Viešasis svarstymas organizuojamas tik tuomet, kai jame dalyvauja bent vienas Komisijos narys, kuris ir pirmininkauja viešajam svarstymui, taip pat dalyvauja tiekėjų ir (ar) vartotojų atstovai.

8. Tiekėjui Komisijoje registruoto prašymo nagrinėjimo metu keičiant savo prašymo turinį, prašymo nagrinėjimo pradžios data laikoma paskutinio papildomos medžiagos pateikimo data. Komisija turi teisę pareikalauti iš tiekėjo papildomų duomenų arba nepriklausomos ekspertizės, kurių reikia sprendimui priimti. Jei papildomi duomenys pateikiami arba ekspertizė atliekama per ilgesnį nei Komisijos nustatytą laiką, prašymo nagrinėjimo trukmė gali būti prailginta. Jei papildomi duomenys nepateikiami ar neatliekama paskirta nepriklausoma ekspertizė, tai prašymo nagrinėjimas Komisijos sprendimu gali būti nutrauktas.

9. Išlaidas, susijusias su prašymo ir taip pat papildomų duomenų teikimu bei ekspertizės atlikimu, dengia tiekėjas.

10. Kiekvienas Komisijos narys privalo susipažinti su visa registruoto prašymo medžiaga, atliktų ekspertizių išdavomis, taip pat Komisijos darbo aparato atlikta analize. Komisijos nariai savo nuomonę dėl prašyme pateiktų kainų gali pareikšti tik prašymo nagrinėjimo Komisijos posėdyje metu.

11. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su tiekėjų prašymu bei visa su juo susijusia medžiaga, jei pateiktai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai.

12. Kiekvienas Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo raštu ar žodžiu gali pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl tiekėjo prašymo. Komisijos nariai turi būti supažindinti su pateiktais pasiūlymais ir, prieš priimdami savo sprendimą, juos įvertina.

 

______________