LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 18 D. NUTARIMO NR. 1156 „DĖL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1035

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 15, 38, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 68-1636), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 1995, Nr. 101-2257):

1.1. išdėstyti 21 punkto antrąją pastraipą taip:

„Jeigu išėjimo į pensiją metų draudžiamosios pajamos įtraukiamos į asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento skaičiavimą, koeficientas apskaičiuojamas šių nuostatų 19 punkte nurodytu būdu, išėjimo metų stažas nustatomas pagal Pensijų įstatymo 9 straipsnio antrąją dalį, o išėjimo metų asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti naudojamos paskutinės iki išėjimo į pensiją mėnesio patvirtintos vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos pagal ketvirčio duomenis“;

1.2. išdėstyti 71 punktą taip:

71. Pensiją moka socialinio draudimo skyrius pagal nuolatinę arba faktinę pensininko gyvenamąją vietą. Paslaugos, susijusios su pensijų pristatymu, teikiamos Pensijų įstatymo 38 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta tvarka“.

2. Šis nutarimas taikomas nuo 1997 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                             ALBERTAS VALYS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS                          MINDAUGAS MIKAILA