lietuvos respublikos švietimo, mokslo IR SPORTO ministras

 

Įsakymas

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2023 M. birželio 15 D. ĮSAKYMO nR. V-838 „dėl NACIONALINIŲ FIZINIO AKTYVUMO PROGRAMŲ SĄRAŠO IR NACIONALINĖMS FIZINIO AKTYVUMO PROGRAMOMS KELIAMŲ REIKALAVIMŲ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-1180

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-838 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir Nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“:

1.    Pripažįstu netekusiais galios 2.3–2.4 papunkčius.

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Reikalavimų nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti, 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Renginių organizavimo programoje kasmet turi dalyvauti ne mažiau kaip 21 200 dalyvių.“

3.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Reikalavimus nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai sportinio švietimo plėtotei:

3.1. Pakeičiu 4.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.2. kasmet turi dalyvauti ne mažiau kaip po 40 000 vaikų, iš jų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, – ne mažiau kaip po 200;“.

3.2. Pakeičiu 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.2. viešinama informacija apie Mokyklų žaidynes, pasiekiant ne mažesnę nei 100 000 asmenų auditoriją kasmet.“

3.3. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. iniciatyvoje turi dalyvauti Lietuvos mokiniai, besimokantys pagal pradinio ugdymo programas, ne mažiau kaip: 2024 m. – 45 000, 2025 m. – 47 000, 2026 m. – 49 000, 2027 m. – 51 000 mokinių;“.

3.4. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. Etikos programoje turi dalyvauti Lietuvos jaunieji sportininkai, treneriai, sporto vadybininkai, kasmet ne mažiau kaip po 50 asmenų;“.

3.5.    Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. Konferencijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip: 2024 m. – 400, 2025 m. – 420, 2026 m. – 440, 2027 m. – 460 dalyvių.“  

3.6.      Pripažįstu netekusiais galios 10.2–10.3 papunkčius.

3.7.    Pakeičiu 11.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2.4. žmonių su negalia sporto leidiniu turi būti pasiekta auditorija, ne mažesnė nei: 2024 m. – 5 000, 2025 m. – 6 500, 2026 m. – 7 000, 2027 m. – 7 500 asmenų;“.

3.8.    Pakeičiu 12.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.5. kasmet kampanijomis turi būti pasiekta ne mažesnė kaip 60 000 asmenų auditorija;“.

3.9.    Pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3. platforma turi naudotis žmonės su negalia, ne mažiau kaip: 2024 m. – 500, 2025 m. – 600, 2026 m. – 700, 2027 m. – 800 asmenų;“.

3.10Pakeičiu 14.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.4. informacija apie platformą turi pasiekti auditoriją, ne mažesnę kaip: 2024 m. – 20 000, 2025 m. – 25 000, 2026 m. – 30 000, 2027 m. – 35 000 asmenų.“

3.11Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. mentorystės programoje turi dalyvauti vaikai su negalia, ne mažiau kaip: 2024 m. – 20, 2025 m. – 30, 2026 m. – 40, 2027 m. – 50 vaikų;“.

3.12Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.4. mentorystės programos žinomumui turi būti pasiekta auditorija ne mažesnė kaip: 2024 m. – 10 000, 2025 m. – 15 000, 2026 m. – 20 000, 2027 m. – 25 000 asmenų;“.

3.13Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.2. pažintiniame projekte turi dalyvauti ne mažiau vaikų kaip: 2024 m. – 1 500, 2025 m. –   1 500, 2026 m. – 2 000, 2027 m. – 2 000;“.

3.14Pakeičiu 16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.4. pažintiniu projektu turi būti pasiekta auditorija, ne mažesnė nei: 2024 m. – 10 000, 2025 m. – 13 000, 2026 m. – 15 000, 2027 m. – 17 000 vaikų;“.

3.15Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. sporto stovykloje kasmet turi dalyvauti ne mažiau kaip 30 jaunųjų sportininkų su negalia;“.

3.16Pakeičiu 17.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.4. sporto stovyklos žinomumui kasmet turi būti pasiekta auditorija, ne mažesnė kaip 500 asmenų.“

3.17.  Pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2. vaikų su negalia stovykloje kasmet turi dalyvauti ne mažiau kaip po 20 vaikų su negalia;“.

3.18.    Pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3. vaikų su negalia stovyklos žinomumui turi būti pasiekta auditorija, ne mažesnė kaip 1 000 asmenų kasmet.“

3.19.    Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. renginiuose kasmet turi dalyvauti ne mažiau kaip 25 treneriai;“.

3.20.    Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.4. renginiais kasmet turi būti pasiekta auditorija, ne mažesnė kaip 1 000 asmenų.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                       Gintautas Jakštas