MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ, PRISKIRTŲ MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI, ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. balandžio 24 d. Nr. 3K-110

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“, 18 punktu,

t v i r t i n u pridedamą Tarptautinių sankcijų, priskirtų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Evelina Gudzinskaitė


 

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2023 m. balandžio 24 d. įsakymu

Nr. 3K-110

 

 

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ, PRISKIRTŲ MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI, ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarptautinių sankcijų, priskirtų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kaip Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), atlikdamas kompetentingos institucijos funkcijas, užtikrina apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, įgyvendinimą, priima sprendimus dėl leidimų taikyti tarptautinių sankcijų išimtis, teikia informaciją, susijusią su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

 

II SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

 

3. Migracijos departamentas, užtikrindamas Migracijos departamento veiklos sričiai priskirtų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, atlieka Tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas.

4. Migracijos departamento Teisės skyrius per Lietuvos narystės Europos Sajungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS), o Migracijos departamento Administravimo skyrius – elektroniniu paštu, gavę informaciją apie sankcijas dėl asmenų judėjimo apribojimų ir keliavimo per valstybių sienas tranzitu, per 1 darbo dieną perduoda šią informaciją Migracijos departamento Kontrolės skyriui.

5. Migracijos departamento Kontrolės skyrius per 3 darbo dienas nuo informacijos apie sankcijas dėl asmenų judėjimo apribojimų ir keliavimo per valstybių sienas tranzitu Lietuvos migracijos informacinės sistemos (toliau – MIGRIS) priemonėmis įtraukia nurodytus asmenis į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą (toliau – Sąrašas), koreguoja Sąraše esančių asmenų duomenis arba išbraukia asmenis iš Sąrašo.

6. Migracijos departamentas interneto svetainėje adresu www.migracija.lrv.lt skelbia:

6.1. informaciją apie Migracijos departamento kompetenciją įgyvendinant tarptautines sankcijas;

6.2. informaciją apie tai, kokia tvarka asmenys, pageidaujantys gauti informaciją dėl Migracijos departamento veiklos sričiai priskirtų tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo, turi teikti prašymus dėl šios informacijos gavimo.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMŲ TAIKYTI TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ IŠIMTIS PRIĖMIMAS

 

7. Asmuo, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos, ar kitas suinteresuotas asmuo (toliau kartu – pareiškėjas) turi teisę pateikti Migracijos departamentui motyvuotą prašymą  taikyti tarptautinių sankcijų išimtis. Kartu su prašymu pateikiami prašyme nurodytas faktines ir teisines aplinkybes patvirtinantys dokumentai, kurie laikytini neatsiejama prašymo dalimi.

8. Asmenų paklausimai ar prašymai  taikyti tarptautinių sankcijų išimtis ir šiuose prašymuose nurodytas faktines bei teisines aplinkybes patvirtinantys dokumentai  Migracijos departamentui turi būti pateikti ir yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašas), Migracijos departamento veiklos sričiai priskirtų tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų, Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Migracijos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3K-319 „Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

9. Migracijos departamentas turi teisę, bet ne pareigą tenkinti prašymą. Sprendimas suteikti tarptautinių sankcijų išimtį gali būti priimtas tik pareiškėjui visiškai įrodžius teisinį ir faktinį prašymo taikyti tarptautinių sankcijų išimtį pagrindą ir būtinybę taikyti tarptautinių sankcijų išimtį, taip pat aplinkybes, kad tarptautinės sankcijos išimties taikymas neprieštarauja tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų tikslui.

10. Motyvuotą sprendimą taikyti ar netaikyti tarptautinių sankcijų išimtį priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, sprendimas automatiškai užregistruojamas MIGRIS.

11. Sprendimas taikyti tarptautinių sankcijų išimtį galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tik konkrečiam atvejui ar konkrečiam laikotarpiui.

12. Migracijos departamentas informuoja pareiškėją, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie priimtą sprendimą taikyti tarptautinių sankcijų išimtį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Migracijos departamentas Tarptautinių sankcijų įstatyme ir Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais teikia:

13.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai per LINESIS informaciją apie Migracijos departamento veiklos sričiai priskirtų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą;

13.2. Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisijai (toliau – Komisija) informaciją apie Migracijos departamento veiklos sričiai priskirtų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, nustatytus šių sankcijų pažeidimus ir kitą informaciją, reikalingą Komisijai užtikrinti koordinavimą ir veiksmingą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą.

 

_______________

part_e23b423cbc1f4f1cb0b510f84e9bc584_end