LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKTORANTŪROS VIETŲ PASKIRSTYMO KONKURSO VYKDYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 13 d. Nr. V-121

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2018 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-80 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintu Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašu,

t v i r t i n u Doktorantūros vietų paskirstymo konkurso vykdymo reglamentą (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas                                                           Dainius H. Pauža

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-121

 

DOKTORANtŪROS VIETŲ PASKIRSTYMO KONKURSO VYKDYMO REGLAMENTAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Doktorantūros vietų paskirstymo konkurso vykdymo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato doktorantūros vietų, kurios yra finansuojamos, vadovaujantis 2016 m. sausio 27 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001 „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas) sutartimi (toliau – Sutartis), paskirstymo konkurso būdu mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) ar mokslo ir studijų institucijoms kartu su įmonėmis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, tvarką ir paskirstytų doktorantūros vietų finansavimo tvarką.

2Reglamentas parengtas vadovaujantis Sutartimi, Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, Meno doktorantūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Meno doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-80 ir kitais doktorantūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

3Doktorantūros vietų paskirstymo konkursas (toliau – konkursas) Taryboje vyksta dviem etapais:

3.1. doktorantūros temų atranka;

3.2. paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas, jų vertinimas ir doktorantūros vietų skyrimas.

4.  Konkurso tikslas – atrinkti doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų plėtrai arba Lietuvos ūkio poreikiams, ir skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų) rengimą.

5Konkursinė doktorantūra – tai doktorantūros vietų, atrinktų Tarybos vykdomo konkurso metu, įgyvendinimas ir finansavimas.

 

II skyrius

DOKTORANTŪROS TEMŲ ATRANKA

 

6.       Kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temų atrankai (toliau – pasiūlymai) Taryba skelbia savo interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė).

7.    Pasiūlymus gali teikti Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – teikėjai).

8.    Prašymą dalyvauti doktorantūros temų atrankos konkurse kartu su pasiūlymais teikėjai Tarybai atsiunčia ant savo firminio blanko pateikdami informaciją, kuri nurodyta pasiūlymo formoje (1 priedas). Raštas (skenuota versija), pasirašytas teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, išsiunčiamas Tarybai elektroniniu paštu adresu, kuris nurodytas kvietime. Popierinės rašto su pasiūlymu formos Tarybai siųsti nereikia.

9.    Kiekvienai pasiūlytai doktorantūros temai Taryba suteikia registracijos numerį, kurį praneša teikėjo nurodytam kontaktiniam asmeniui.

10Pasibaigus pasiūlymų priėmimo terminui, Taryba per 15 darbo dienų atlieka jų administracinę patikrą ir ekspertinį vertinimą.

11.  Administracinę patikrą vykdo Projekto personalas, tikrindamas, ar pateikti pasiūlymai atitinka kvietime ir Reglamente nurodytus reikalavimus.

12.  Administracinės patikros metu nustačius, kad trūksta informacijos ar duomenų, Projekto personalas turi teisę prašyti teikėjo papildyti ar patikslinti pateiktą informaciją. Jei teikėjas papildomos informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visą prašomą, vertinama ta informacija, kuri yra pateikta.

13Administracinės patikros rezultatai įforminami užpildant Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymą.

14.  Ekspertiniam vertinimui teikiami tik administracinės patikros reikalavimus atitikę pasiūlymai.

15.  Pasiūlymų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisija, kuri sudaroma Tarybos teisės aktų nustatyta tvarka. Į ekspertų komisiją gali būti kviečiami ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) pasiūlyti atstovai.

16.  Ekspertinis pasiūlymų vertinimas susideda iš dviejų etapų: individualaus ekspertinio vertinimo ir vertinimo bendrame ekspertų komisijos posėdyje.

17Kiekvieną pasiūlymą individualiai įvertina ne mažiau 2 ekspertai pagal Reglamento 2 priede pateiktą doktorantūros temos ekspertinio įvertinimo formą, skiriant balus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

18Vėliau ekspertų komisijos nariai bendrame posėdyje aptaria individualius įvertinimus, sutaria dėl ekspertinio vertinimo apibendrinamųjų išvadų ir galutinio įverčio balo pagal kiekvieną kriterijų.

19Susumavus pagal kiekvieną kriterijų skirtus galutinio įverčio balus gaunamas suminis įvertinimas.

20.  Ekspertų komisija, vadovaudamasi suminiais įvertinimais ir atsižvelgdama į įmonėms skirtinų doktorantūros vietų skaičių bei preliminarų doktorantūros vietų paskirstymą mokslo sritims ir menui, nustato vykdytinas doktorantūros temas (toliau – vykdytinos temos) ir teikia Tarybos pirmininkui patvirtinti vykdytinų temų sąrašą.

21.  Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintas vykdytinų temų sąrašas (jame nurodomi doktorantūros temų registracijos numeriai, teikėjai, doktorantūros temos, pridedant jų aprašus, kuriuose pagrindžiamas siūlomos doktorantūros temos aktualumas, nurodomi doktorantūros metu numatomi atlikti moksliniai tyrimai (meno doktorantūros atveju – meniniai tyrimai) ir planuojami jų rezultatai, skelbiamas Tarybos interneto svetainėje.

 

III skyrius

Paraiškų KONKURSO BŪDU SKIRSTOMOMS DOKTORANTŪROS VIETOMS teikimas

 

22Tarybos pirmininkui patvirtinus vykdytinų temų sąrašą, Taryba per 2 darbo dienas savo interneto svetainėje www.lmt.lt paskelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms (toliau – kvietimas).

23.       Paraišką gali teikti:

23.1doktorantūros teisę turinti institucija;

23.2.    doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė, vykdanti doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija.

24. Paraiška teikiama užpildant jos formą elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas kvietime. Popierinė paraiškos kopija Tarybai neteikiama.

25. Paraiškoje nurodoma:

25.1. doktorantūros tema. Institucija ar įmonė gali nurodyti vykdytiną temą, kurios aprašas pateikiamas iš Tarybos pirmininko patvirtinto vykdytinų temų sąrašo, arba pasiūlyti savo doktorantūros temą kartu pateikdama ir jos aprašą, kuriame pagrindžiamas siūlomos doktorantūros temos aktualumas ir nurodomi doktorantūros metu numatomi atlikti moksliniai tyrimai (meno doktorantūros atveju – tyrimai) ir planuojami jų rezultatai;

25.2.       doktoranto vadovo kandidatūra, pateikiant jo gyvenimo aprašymą kartu su mokslinės veiklos per paskutinius penkerius metus aprašymu, paskutinių penkerių metų mokslo ar meno darbų sąrašą ir kitą svarbią informaciją, atskleidžiančią vadovo mokslinę kompetenciją siūloma doktorantūros tema. Teikiant paraišką meno doktorantūros vietai nurodomi du vadovai, kurių vienas atsakingas už meno projekto kūrybinę dalį, o kitas – už tiriamąją;

25.3.       doktorantūros kaina, kurią tais metais nustatė konkurse dalyvaujanti institucija ar institucija, dalyvaujanti konkurse kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija ar įmone (toliau – doktorantūros kaina), ar numatoma nustatyti doktorantūros kaina (toliau – numatoma doktorantūros kaina). Doktorantūros kaina negali būti didesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą norminę doktorantūros kainą;

25.4.       kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas ir elektroninio pašto adresas.

26.          Kai paraišką teikia doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė, papildomai pateikiama:

26.1.       šioje institucijoje ar įmonėje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų, kurie galėtų dalyvauti vykdant doktorantūrą, sąrašas (neskaitant kandidato į doktoranto vadovus). Taip pat pateikiamas kiekvieno mokslininko ar kito tyrėjo gyvenimo aprašymas ir paskutinių penkerių metų mokslo ir (ar) eksperimentinės plėtros darbų (toliau – MTEP) sąrašas;

26.2.       kitų pagal Reglamento 25.2 ir 26.1 papunkčių reikalavimus nepateiktų doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės paskutinių penkerių metų MTEP darbų sąrašas;

26.3.       su konkurse dalyvaujančia institucija suderintas sutarties dėl doktorantūros vykdymo projektas, kuriame inter alia detaliai aptariami ir doktorantūros vykdymui skirtų lėšų bendro naudojimo klausimai.

27.          Kai paraišką teikia įmonė, kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodomas kartu su įmone konkurse dalyvaujančios institucijos mokslininkas.

28.          Kandidatai į doktoranto vadovus turi atitikti konkurse dalyvaujančios doktorantūros teisę turinčios institucijos doktorantūros reglamente nustatytus reikalavimus.

29.          Paskelbus konkursą, asmuo kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodytas ne daugiau kaip dviejose paraiškose – kandidatu į mokslo doktoranto vadovus ir kandidatu į meno doktoranto vadovus.

30.          Kvietime teikti paraiškas Taryba gali nustatyti papildomų reikalavimų.

31.          Pasibaigus paraiškų teikimo terminui doktorantūros teisę turinti institucija, pateikusi paraišką viena ar kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija ar įmone, per 10 darbo dienų Tarybai pateikia institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą raštą, kuriuo patvirtinama, kad institucija neprieštarauja, kad paraiškose nurodyti doktoranto vadovai, laimėjus konkursą, būtų paskirti doktorantų vadovais.

 

IV skyrius

paraiškų vertinimas, atranka IR DOKTORANTŪROS VIETŲ SKYRIMAS

 

32.          Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

33.  Administracinę patikrą vykdo Projekto personalas, tikrindamas, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Reglamente ir kvietime nurodytus reikalavimus.

34.  Administracinės patikros metu nustačius, kad trūksta informacijos ar duomenų, Projekto personalas turi teisę prašyti papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Jei pareiškėjas papildomos informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visą prašomą, vertinama ta informacija, kuri yra pateikta.

35Administracinės patikros rezultatai įforminami užpildant Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymą.

36.  Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

37.  Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos, kurios sudaromos Tarybos teisės aktų nustatyta tvarka. Ekspertų komisijose turi būti ekspertų, turinčių MTEP vykdymo įmonėse patirties.

38.  Ekspertinis paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų: individualaus ekspertinio vertinimo ir vertinimo bendrame ekspertų komisijos posėdyje.

39Kiekvieną paraišką individualiai įvertina ne mažiau 2 ekspertai pagal Reglamento 3 priede pateiktą doktorantūros temos ekspertinio įvertinimo formą, skiriant balus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

40Vėliau ekspertų komisijos nariai bendrame posėdyje aptaria individualius įverčius ir sutaria dėl apibendrinamųjų vertinimo išvadų ir kiekvieno kriterijaus galutinio įverčio.

41Svertinis įvertis pagal kriterijų apskaičiuojamas galutinį kriterijaus įvertį balais padauginus iš koeficiento. Susumavus svertinius įverčius gaunamas suminis įvertis. Paraiškų, kuriose nurodytos vykdytinos temos, suminiai įverčiai didinami 20 procentų.

42Ekspertų komisija įvertintas kiekvienos mokslo srities, meno, taip pat įmonių kartu su doktorantūros teisę turinčiomis institucijomis pateiktas paraiškas išdėsto pirmumo tvarka pagal suminius įverčius mažėjančia tvarka. Jeigu kelių paraiškų suminiai įverčiai yra vienodi, prioritetas teikiamas paraiškai, kurios temos mokslinis (meninis) naujumas, aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste yra įvertinti didesniu balu, o jei ir šie balai sutampa, dėl paraiškų vietų sprendžiama balsuojant, vadovaujantis ekspertų pateiktais komentarais.

43.  Per 2 darbo dienas nuo sąrašų sudarymo Taryba paprašo institucijų ir įmonių, paraiškose nurodžiusių numatomą doktorantūros kainą, per penkias darbo dienas pateikti Tarybai doktorantūros kainą. Doktorantūros kainos nepateikusių institucijų ar įmonių paraiškos iš sąrašų išbraukiamos.

44.  Sudarytus sąrašus ekspertų komisijos pateikia Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technologijos mokslų komitetams (toliau – Komitetai), kurie bendrame posėdyje sprendžia dėl finansuotinų doktorantūros temų sąrašų. Sąrašus bendru sutarimu Komitetai gali teikti Tarybos pirmininkui patvirtinti įsakymu arba pateikti argumentuotą pasiūlymą rekomenduoti ministrui pakeisti jo nustatytą preliminarų konkurso būdu paskirstytinų doktorantūros vietų skaičių ir preliminarų vietų paskirstymą (toliau – rekomendacija).

45.  Ministrui pateikus galutinį konkursinės doktorantūros vietų skaičių skiriamą įmonėms ir kitų konkursinės doktorantūros vietų paskirstymą mokslo sritims ir menui (toliau – galutinis paskirstymas), Komitetai patikslina kiekvienai mokslo sričiai, menui, taip pat įmonėms skirtinų doktorantūros vietų sąrašus ir teikia Tarybos pirmininkui patvirtinti įsakymu. Ministrui nepateikus galutinio paskirstymo ar Tarybos pirmininkui nepateikus ministrui rekomendacijos, preliminarus paskirstymas laikomas galutiniu paskirstymu.

46.  Doktorantūros teisės neturinčiai institucijai ar įmonei, kurios paraiška, vadovaujantis galutiniu paskirstymu, patenka tarp finansuotinų paraiškų, Taryba per 2 darbo dienas nuo galutinio paskirstymo gavimo dienos pateikia pastabas jos pateiktam sutarties su konkurse dalyvaujančia institucija dėl doktorantūros vykdymo projektui ir pakviečia ją per 10 darbo dienų nuo šių pastabų pateikimo dienos su Taryba suderinti sutartį tarp doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės ir kartu su ja konkurse dalyvaujančios institucijos dėl doktorantūros vykdymo (toliau – sutartis). Sutarčių nepateikusių, doktorantūros teisės neturinčių institucijų ar įmonių paraiškos iš sąrašų išbraukiamos.

47.  Tarybos pirmininko patvirtinti sąrašai, kuriuose nurodomi paraiškų registracijos numeriai, doktorantūrų temos, paraiškas pateikusios institucijos ar įmonės, doktorantų vadovų kandidatūros, doktorantūros kaina, pateikiami ministrui. Patvirtinti sąrašai skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

48. Doktorantūros vietas institucijoms ir įmonėms įsakymu skiria ministras.

 

V skyrius

Konkursinės Doktorantūros finansavimas

 

49.  Ministro paskirtas doktorantūros vietas finansuoja Taryba iš jos vykdomo Projekto lėšų.

50Iš Projekto lėšų skiriamos lėšos doktorantūrai vykdyti (norminė doktorantūros kaina) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta parama (toliau – doktoranto stipendija) doktorantų studijoms.

51.  Su institucija ar įmone, kuriai paskirta doktorantūros vieta, Taryba sudaro sutartį, kurioje išsamiai nustatomos doktorantūros vykdymo ir finansavimo bei doktoranto stipendijos mokėjimo sąlygos.

52.  Institucijos nustatyta konkursinės doktorantūros vietos norminė doktorantūros kaina gali būti lygi ar mažesnė už norminę doktorantūros kainą, kurią konkrečių metų priėmimui nustatė pati institucija atitinkamos mokslo (meno) srities ar krypties doktorantų, studijuojančių valstybės biudžeto lėšomis, studijoms.

53.  Lėšos skiriamos doktorantų stipendijoms išmokėti apskaičiuojamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurie reglamentuoja valstybės paramos doktorantams mokėjimo tvarką ir galioja tuo metu, kai doktorantams mokama stipendija.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Kai doktorantūros vieta yra paskiriama doktorantūros teisės neturinčiai institucijai ar įmonei, doktorantas į šią vieta priimamas, doktorantūra vykdoma, disertacija (meno projektas) ginama ir mokslo (meno) daktaro diplomas išduodamas doktorantūros teisę turinčios ir konkurse kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija ar įmone dalyvavusios institucijos doktorantūros reglamento nustatyta tvarka.

55. Taryba organizuoja patikras konkursinę doktorantūrą vykdančioje institucijoje ar įmonėje, siekdama įsitikinti ar doktorantūrai finansuoti skirtos Projekto lėšos naudojamos tinkamai.

56.  Taryba, nustačiusi, kad doktorantūrai skirtos Projekto lėšos naudojamos netinkamai, gali sustabdyti lėšų, skirtų institucijai ar įmonei pervedimą iki tol, kol ji pašalins pažeidimus.

____________________


Doktorantūros vietų paskirstymo konkurso vykdymo reglamento 1 priedas

 

(Pasiūlymo doktorantūros temų atrankos konkursui forma)

 

Lietuvos mokslo tarybai

 

Teikėjas

(Lietuvos Respublikos ministerija, įmonė, įstaiga ar organizacija)

 

 

I. PRAŠYMAS

 

Prašau leisti dalyvauti doktorantūros temų atrankos konkurse.

 

Kontaktinis asmuo:

Vardas

 

Pavardė

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

II. SIŪLOMOS DOKTORANTŪROS TEMOS (-Ų) APRAŠAS

 

Konkursui teikiame šią(-as) doktorantūros temą (-as):

1. Siūlomos doktorantūros temos pavadinimas:

 

Mokslo (menų) sritis, kuriai priskiriama siūloma tema

 

Mokslo (menų) kryptis, kuriai priskiriama siūloma tema

 

 

Temos aktualumo pagrindimas

 

 

 

 

Trumpas mokslinių tyrimų (meno doktorantūros atveju – tyrimų) ir siekiamų rezultatų aprašymas (nurodant tikslus ir uždavinius)

 

 

2. 3. ... Siūlomos doktorantūros temos pavadinimas:

 

Mokslo (menų) sritis, kuriai priskiriama siūloma tema

 

Mokslo (menų) kryptis, kuriai priskiriama siūloma tema

 

 

Temos aktualumo pagrindimas

 

 

 

 

Trumpas mokslinių tyrimų (meno doktorantūros atveju – tyrimų) ir siekiamų rezultatų aprašymas (nurodant tikslus ir uždavinius)

 

 

Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašas

 


Doktorantūros vietų paskirstymo konkurso vykdymo reglamento 2 priedas

 

(Doktorantūros temos ekspertinio įvertinimo forma)

 

DOKTORANTŪROS TEMOS EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

 

Temos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Teikėjas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Įvertinimas pagal kriterijus:

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Slenkstinis įvertis*

Eksperto arba galutinis (ekspertų komisijos) įvertis balais**

Įvertinimo pagrindimas

1.

Siūlomos doktorantūros temos moksliškumas (meniškumas) aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste

3

 

2.

Siūlomos doktorantūros temos mokslinis (meninis) naujumas

2

 

3.

Siūlomos doktorantūros temos siekiamų rezultatų įgyvendinamumas

2

 

Suminis įvertis:

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* jeigu ekspertų komisijos įvertis balais yra mažesnis už kriterijaus slenkstinį įvertį, pasiūlymas atmetamas.

** – didžiausias galimas įvertis – 5 balai

 

 

 

 

Doktorantūros vietų paskirstymo konkurso

vykdymo reglamento 3 priedas

 

(Konkursinės doktorantūros paraiškos ekspertinio įvertinimo forma)

 

KONKURSINĖS DOKTORANTŪROS PARAIŠKOS EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Teikėjas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Įvertinimas pagal kriterijus:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Slenkstinis įvertis*

Koeficientas

Eksperto įvertis (arba galutinis įvertis) balais**

Svertinis įvertis

Įvertinimo paaiškinimas

1.

Siūlomos doktorantūros temos mokslinis (meninis) naujumas, aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste

3

2

 

 

2.

Galimybė atlikti mokslinius tyrimus (meno doktorantūros atveju – meninius tyrimus) doktorantūros tema

2

1

 

 

 

3.

Kandidato į doktoranto vadovus  kompetencija siūlomos doktorantūros tema

2

1

 

 

4.

Kandidato į doktoranto vadovus  mokslinės (meninės) veiklos aktyvumas (mokslinės publikacijos, dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, tarptautinėse konferencijose ir pan.) per pastaruosius  penkerius metus

3

1

 

 

5.

Institucijos ar įmonės vykdomos MTEP lygis (vertinama, kai paraišką pateikia doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė)

3

1

 

 

 

Komentaras dėl  pareiškėjo vadovaujamų (vadovautų) doktorantų rengiamų (rengtų) disertacijų temų ir apgintų ar neapgintų disertacijų skaičiaus

 

Suminis įvertis

 

 

 

____________________________________________________

* – jeigu eksperto įvertis balais yra mažesnis už kriterijaus slenkstinį įvertį, paraiška atmetama.

** – didžiausias galimas įvertis – 5 balai