PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS 4B KLASĖS ŠVIETIMO VEIKLOS RIBOJIMO

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr. A-461

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021 m. gegužės 10 d. teikimu Nr. (5-13 16.1.17 Mr)2-76103 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Panevėžio 5-osios gimnazijos 4B klasėje, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas;

1.2. švietimo veikla 1.1 papunktyje nurodytoje klasėje stabdoma ir mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 17 d.

2. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių                                                                 Žibutė Gaivenienė