LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO IR APLINKOS MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-226/D1-683 „DĖL ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1-280/D1-293

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 2021–2030 metų nacionaliniu pažangos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas) ir šių Taisyklių nuostatomis.

1.2. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Teritorijų planavimo įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Aplinkos oro apsaugos įstatyme, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos sektoriaus veiklą.“

1.3. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Planavimo objektas yra savivaldybės teritorijoje esančių šilumos vartotojų ir planuojamų naujų šilumos vartotojų teritorijų aprūpinimo šiluma inžinerinės infrastruktūros sistemos ir šių sistemų dalys, principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, siekiant pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai patenkinti šios teritorijos vartotojų šilumos poreikius.“

1.4. Pakeičiame 10.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

10.1. įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;“.

1.5. Pakeičiame 25.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.3.  Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kai planuojamoje teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė;“.

1.6. Pakeičiame 27 punktą ir jį išdėstome taip:

27. Plano rengimo etapą sudaro šios stadijos:

27.1. esamos būklės įvertinimas – atsižvelgiant į planavimo tikslus, planavimo darbų programą ir vadovaujantis atitinkamo bendrojo plano sprendiniais, planuojamoje teritorijoje atliekama esamos šilumos ūkio būklės analizė: esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti analizė ir įvertinimas; šilumos ūkio (šilumos gamybos pajėgumų, šilumos gamybos įrenginių, vietinio šildymo ir centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, atsižvelgiant į esamą apkrovą, šilumos nuostolius trasose ir kitus rodiklius), gamtinių dujų ūkio ir elektros ūkio, susijusių su šilumos gamyba, įvertinimas; aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir jų specifika) ir įvertinimas. Esamos būklės vertinimo stadijoje, atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje, parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonos, servitutai, privatūs ir valstybiniai miškai, į gamtinį karkasą patenkančios teritorijos, gamtinės kliūtys. Atsižvelgiant į rengiamo plano mastelį, gali būti pažymimos esamų žemės sklypų ribos;

27.2. bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai ir galimybių vertinimas: perspektyvinis šilumos vartojimo poreikio įvertinimas; šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių prognozė; išnagrinėjamos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės nuosavybės formos; aplinkos oro teršalų koncentracijos kitimo prognozė ir nurodytose teritorijose atliktų tyrimų (hidrogeologiniai vandens ir grunto, kiti tyrimai) vertinimas; naudotino kuro balanso prognozė. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama plano atranka SPAV atlikti arba plano SPAV (jei parengiamajame etape buvo priimtas sprendimas jį atlikti). Parengiama koncepcija (jei planavimo darbų programoje buvo numatyta ją parengti), kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje plano rengėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas pateikusias institucijas dėl planavimo sąlygų įvykdymo;

27.3. sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį, parengiami konkretūs sprendiniai planuojamai šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrai, parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai, kuriuose apibrėžiama:

27.3.1. savivaldybės teritorijos suskirstymas šilumos vartotojų teritorijomis. Šilumos vartotojų teritorijos ribas nustato plano rengėjas, įvertindamas techninius sprendimus dėl kiekvienai teritorijai nustatytų energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų tenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Savivaldybės teritorijos suskirstymo šilumos vartotojų teritorijomis pagrindimą plano rengėjas pateikia specialiojo plano prieduose;“.

27.3.2. planuojamos teritorijos plano šilumos vartotojų teritorijoje nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus šilumos gamybos pajėgumus, šilumos gamybos įrenginius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius, skirtus šilumos ir karšto vandens gamybai.“

1.7. Pakeičiame 34.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

34.2. atsižvelgus į rengiamų brėžinių mastelį suformuotos ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, pagal numatytas prioritetines kryptis nustatytos šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos, valstybinės ir privačios žemės plotai;“.

1.8. Pakeičiame 56 punktą ir jį išdėstome taip:

56. Planas atnaujinamas ne rečiau kaip kas 10 metų, atsižvelgiant į Nacionaliniame pažangos plane numatytas priemones ir sprendinius bei Šilumos ūkio įstatyme nurodytus tikslus ir uždavinius, taip pat į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius.“

1.9. Pakeičiame 57 punktą ir jį išdėstome taip:

57. Planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionaliniame pažangos plane nustatytų valstybės energetikos politikos strateginių tikslų ir (arba) pažangos uždavinių ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotų šilumos ūkio plėtros priemonių ar jų pakeitimų įsigaliojimo ir atitikti Šilumos ūkio įstatyme nurodytus tikslus ir uždavinius.

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Dainius Kreivys  

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas