LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-690DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2023 METAIS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 3D-156

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-149 redakcija), ir 1.3.1 papunktį išdėstau taip:

„1.3.1.

4.4.1

Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas

2023-01-16

2023-04-14“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas