HERBAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 2-67 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 2-117

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“, ir juos papildau 161 punktu:

161. STT direktorius, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas ir STT direktoriaus pavaduotojai, tiesioginio vadovo pareigas, numatytas šių nuostatų 16 punkte, vykdo nepriklausomai nuo vadovavimo trukmės.“.

2.  S k e l b i u šį įsakymą:

2.1. Teisės aktų registre;

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Linas Pernavas