LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2018 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3-11 „DĖL SAVIVALDŽIŲ AUTOMOBILIŲ BANDYMŲ IR DALYVAVIMO VIEŠAJAME EISME SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 3-376

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-11 „Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Prieš pradedant savivaldžių automobilių bandymus viešajame eisme savivaldžių automobilių atitiktis techniniams reikalavimams turi būti suderinta raštu su Lietuvos transporto saugos administracija. Derinimo metu įvertinami savivaldžio automobilio eismo saugumo atžvilgiu svarbūs elementai: stabdžių sistema, vairavimo sistema, matomumas, žibintai, atšvaitai, elektros įranga, ašys, ratai, padangos, pakaba, važiuoklė (laikantysis kėbulas, rėmas), taip pat prireikus kita įranga, aktyviosios ir pasyviosios saugos elementai. Šiame punkte nurodytas Lietuvos transporto saugos administracijos suderinimas galioja savivaldžio automobilio markės modeliams, kurių techninės savybės yra identiškos.“

1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Prieš pradedant savivaldžių automobilių bandymus viešajame eisme savivaldžių automobilių važiavimo teritorija arba maršrutas turi būti suderinti raštu su kelio (gatvės) savininku. Informaciją apie suderintą bandomų savivaldžių automobilių važiavimo teritoriją arba maršrutą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki bandomų savivaldžių automobilių važiavimo pradžios savivaldžio automobilio gamintojas, savininkas arba valdytojas raštu turi pateikti atitinkamos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.“

1.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Įvykus eismo įvykiui ir (arba) nusižengimui, Aprašo 9 punkte nurodytų duomenų valdytojai privalo bendradarbiauti su tyrimą vykdančiomis institucijomis ir pagal užklausą pateikti visą būtiną informaciją. Jeigu savivaldis automobilis buvo valdomas nuotoliniu būdu ir įvyko eismo įvykis ir (arba) nusižengimas, savivaldžio automobilio gamintojas, savininkas, valdytojas ir vairuotojas privalo bendradarbiauti su tyrimą vykdančiomis institucijomis, pagal užklausą pateikti visą būtiną informaciją ir vykdyti teisėtus tyrimą vykdančių institucijų reikalavimus ir nurodymus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Marius Skuodis