Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

1998 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 921 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 19 d. Nr. 291

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                  Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                            Aušrinė Armonaitė  


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. balandžio 19 d. nutarimo

Nr. 291 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. 

2. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra biudžetinė įstaiga, kurios juridinio asmens kodas – 188621919, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos buveinės adresas Gedimino pr. 38, Vilnius,  Lietuvos Respublika.  

3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansavimo šaltiniai – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir kitos teisėtai gautos lėšos.

4. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos savininkė yra valstybė. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nurodytas funkcijas.

5. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vieši pranešimai skelbiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (eimin.lrv.lt), socialinio tinklo svetainėje „Facebook“ ir prireikus kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatai (toliau – Nuostatai) keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994  m.  rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo “, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos tikslai yra:

7.1. formuoti valstybės ekonomikos politiką – bendrąją ekonominę (makroekonominę), konkurencijos, Europos Sąjungos vidaus rinkos, žmogiškųjų išteklių plėtros, viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau kartu – viešieji pirkimai), koncesijų, vidaus prekybos (įskaitant alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrolę), mokėjimų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos, prekių ir paslaugų reklamos, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, metrologijos, standartizacijos, akreditacijos, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo;

7.2. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką – verslui palankios aplinkos kūrimo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, verslumo skatinimo, geresnio reglamentavimo priemonių taikymo reguliuojant ūkio subjektų veiklą (administracinės ir kitos reguliavimo naštos mažinimo, teisės aktų supaprastinimo, teisinio reguliavimo kokybės gerinimo), verslo priežiūros, įmonių teisės, valstybės valdomų įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo, investicijų, eksporto skatinimo, technologijų, inovacijų, kosmoso, pramonės, paslaugų plėtros, turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios politikos įgyvendinimą; 

7.3. formuoti valstybės politiką valstybės informacinių išteklių valdymo, duomenų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

8. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7 punkte nustatytų veiklos tikslų:

8.1. rengia Lietuvos Respublikos Seimo priimamų teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, sprendimų, rezoliucijų, kitų teisės aktų projektus, organizuoja ir (arba) koordinuoja priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

8.2. vertina gautus derinti teisės aktų projektus ir teikia dėl jų savo išvadas;        

8.3. rengia planavimo dokumentus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

9. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

9.1. rengia pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros, konkurencijos ir valstybės pagalbos politikos formavimo krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą;

9.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos politiką bendraisiais Europos Sąjungos vidaus rinkos ir vidaus rinkos paslaugų klausimais, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šios politikos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

9.3. atlieka nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas;

9.4. koordinuoja keitimąsi informacija apie techninių reglamentų projektus su Europos Komisija;

9.5. atlieka Europos Sąjungos vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo SOLVIT funkcijas Lietuvos Respublikoje, sprendžiant ūkio subjektams ir Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams kylančias problemas, susijusias su Europos Sąjungos vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;

9.6. analizuoja ir koordinuoja atvejų dėl fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui notifikavimo Europos Komisijai įgyvendinimą;

9.7. notifikuoja Europos Komisijai įsisteigimo laisvei ir laisvei teikti paslaugas nustatomus reikalavimus;

9.8. teikia pasiūlymus Vyriausybei ir suinteresuotiems asmenims dėl viešųjų pirkimų sistemos ir koncesijų tobulinimo ir plėtros, viešųjų pirkimų ir koncesijų skaidrumo, efektyvumo didinimo, konkurencijos viešuosiuose pirkimuose ir koncesijose skatinimo;

9.9. nagrinėja perkančiųjų organizacijų, tiekėjų ir asocijuotų verslo struktūrų keliamas viešųjų pirkimų ir koncesijų teisinio reguliavimo problemas, analizuoja kitų valstybių patirtį viešųjų pirkimų ir koncesijų srityse;

9.10. įgyvendina Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę pramonės srityje;

9.11. analizuoja prekybos įmonių ir tiekėjų ekonominių santykių problemas;

9.12. nustato privalomuosius produktų saugos reikalavimus srityse, kuriose Ekonomikos ir inovacijų  ministerijai priskirta tvirtinti techninius reglamentus;

9.13. rengia pasiūlymus dėl šešėlinės ekonomikos lygio prekyboje mažinimo;

9.14. analizuoja žmogiškųjų išteklių pokyčius ir poveikį ekonomikos plėtrai, teikia pasiūlymus Vyriausybei, Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Europos Komisijai dėl palankios ir konkurencingos žmogiškųjų išteklių aplinkos formavimo;

9.15. tvarko Lietuvos profesijų klasifikatorių;

9.16. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą dėl užsienyje įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje;

9.17. identifikuoja Lietuvos Respublikoje reglamentuojamas profesijas ir tvarko jų sąrašą;

9.18. vertina teisės aktų projektų rengėjų atliktą teisės aktų projektų, susijusių su reglamentuojamomis profesijomis, proporcingumo vertinimą ir rengia dėl to išvadas ir pasiūlymus, teikia teisės aktų projektų rengėjams konsultacijas dėl tinkamo vertinimo atlikimo;

9.19. vykdo teisės aktų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, atitikties proporcingumo principui stebėseną ir vertinimą, teikia kompetentingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

9.20. atlieka profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus;

9.21. teikia Vyriausybei, Seimui, Prezidentui ir Europos Komisijai pasiūlymus dėl valstybės poreikius atitinkančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių žmogiškųjų išteklių (toliau talentai) pritraukimo sąlygų tobulinimo, diferencijuotų talentų pritraukimo, atrankos ir naudojimo schemų nustatymo, remia programų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje, bandomųjų projektų, koordinuotų paslaugų, skirtų aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų atstovams pritraukti, priimti ir integruoti, teikimą ir jų plėtrą regionuose;

9.22. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl Lietuvos diasporos ekonominio įsitraukimo skatinimo ekonominės diplomatijos srityje;

9.23. koordinuoja Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų rekomendacijų Lietuvos Respublikai dėl nacionalinių reformų įgyvendinimą;

9.24. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą ir įgyvendinimą;

9.25. koordinuoja atitikties vertinimo įstaigų akreditacijos sistemos Lietuvos Respublikoje veikimą;

9.26. atlieka Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 9 straipsnio 5 ir 6 dalyse;

9.27. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 6 dalyje;

9.28. atlieka funkciją, nurodytą Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 67 straipsnio 5 dalyje;

9.29. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte, 11 straipsnio 6 dalyje;

9.30. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje, 15 straipsnio 6 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 62 straipsnyje;

9.31. atlieka Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 27 straipsnyje nustatytas funkcijas;

9.32. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnyje;

9.33. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte, 9 straipsnyje;

9.34. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

9.35. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje;

9.36. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 14 straipsnyje;

9.37.  analizuoja vidaus prekybos (įskaitant alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrolę) valstybinio reglamentavimo priemones, vertina jų keliamą poveikį ekonomikos plėtrai ir vartotojų teisėms, bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, įstaigomis ir suinteresuotomis šalimis teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl palankios ir konkurencingos aplinkos verslui formavimo.

10. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.1. analizuoja verslo sąlygas Lietuvos Respublikoje, atlieka ūkio subjektų apklausas ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo priemonių;

10.2. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui prieinamumo didinimo ir, bendradarbiaudama su savivaldybės institucijomis bei asocijuotomis verslo struktūromis, koordinuoja pasiūlymų įgyvendinimą;

10.3. analizuoja, kaip Lietuvos Respublikoje yra įgyvendinama Europos Sąjungos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir verslumo skatinimo politika, ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl šios politikos įgyvendinimo tobulinimo;

10.4. analizuoja ūkio subjektų veiklos priežiūros sąlygas Lietuvos Respublikoje, rengia pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių, organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir (ar) funkcijų optimizavimo procesą ir koordinuoja optimizavimo sprendimų įgyvendinimą;

10.5. koordinuoja ne maisto produktų rinkos priežiūrą, bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis rengia nacionalinę rinkos priežiūros strategiją, kaip numatyta 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011;

10.6. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuodama ir vertindama verslo sąlygas Lietuvos Respublikoje, spręsdama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų problemas;

10.7. analizuoja Pasaulio banko atliekamų verslo konkurencingumo sąlygų didinimo aplinkos tyrimų rezultatus, koordinuoja rekomendacijų dėl verslo aplinkos sąlygų gerinimo įgyvendinimą, organizuoja informacijos apie Lietuvos Respublikoje įgyvendintas reformas verslo aplinkos gerinimo srityje pateikimą Pasaulio banko tyrimų grupei; 

10.8. teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo lygio didinimo, verslo subjektų konkurencingumo augimo skatinimo;

10.9. koordinuoja Europos Sąjungos, o bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis – ir Lietuvos geresnio reglamentavimo iniciatyvų, skirtų ūkio subjektų administracinei ir kitai reguliavimo naštai mažinti, teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą;

10.10. atlieka įvairių ūkinės veiklos sričių licencijavimo sąlygų analizę ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl jų tobulinimo;

10.11. atlieka Licencijų informacinės sistemos valdytojo funkcijas;

10.12. nustato valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių gerojo valdymo gaires ir principus;

10.13. atlieka Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams suinteresuotosios institucijos funkcijas ir priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo;

10.14. atlieka stambių projektų investicijų vertinimą, stambių projektų investicijų sutarčių rengimą, sudarymą, vykdymo priežiūrą ir koordinuoja stambių projektų įgyvendinimą;

10.15. užtikrina Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių;

10.16. analizuoja eksporto pokyčius ir poveikį ekonomikos plėtrai, taip pat užsienio valstybių patirtį eksporto plėtros srityje;

10.17. bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, asocijuotomis verslo struktūromis, užtikrina eksporto plėtros priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, planuoja priemones ir dalyvauja rengiant dokumentus, leidžiančius pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų lėšomis;

10.18. rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių derybinių dokumentų, kurių nuostatos susijusios su galimybėmis aktyviau skverbtis į naujas rinkas ir kurti prekių ir paslaugų eksportui į trečiąsias valstybes, taip pat žaliavų importui į Europos Sąjungą palankias sąlygas;

10.19. rengia pasiūlymus dėl specializuoto ekonominio atstovavimo Lietuvos Respublikos ekonominiams interesams užsienyje, ekonominio atstovavimo tinklo efektyvinimo, stiprinimo krypčių ir priemonių, specializuoto ekonominio atstovavimo tinklo (komercijos ir specialiųjų atašė, kitų ekonominių ir prekybos atstovų, atliekančių dvišales ekonomines funkcijas) veiklos;

10.20. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl komercijos atašė ir jų pavaduotojų pareigybių steigimo ar panaikinimo;

10.21. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai – Ekonominės diplomatijos tarybai pasiūlymus dėl svarstytinų klausimų;

10.22išduoda importo dokumentus pagal nustatytas importuojamų prekių kvotas;

10.23. rengia pasiūlymus dėl priemonių, skatinančių investicijas, ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

10.24. pagal kompetenciją analizuoja ir rengia pasiūlymus dėl palankių sąlygų sudarymo pramonės sektoriui, siekiančiam gamyboje naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, didinti energijos vartojimo efektyvumą;

10.25. rengia pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės turizmo infrastruktūros projektų įgyvendinimo bei kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros;

10.26. nustato priemones, mažinančias administracinę ir kitą reguliavimo naštą ir skatinančias smulkiojo ir vidutinio verslo ir vidaus prekybos plėtrą;

10.27. nustato priemones, skirtas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kosmoso srityje, integraciją į tarptautinių kosmoso organizacijų veiklą, kosmoso srities produktams vystyti ir diegti;

10.28. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje;

10.29. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnio 4 dalyje;

10.30. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte;

10.31. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 ir 14 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje;

10.32. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje;

10.33. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje;

10.34. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 91 straipsnio 6 dalyje, 154 straipsnio 7 dalyje ir 156 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

10.35. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 9 straipsnyje, 11 straipsnyje ir 12 straipsnio 2 dalyje;

10.36. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo  38 straipsnyje.

11. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama Nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

11.1.  koordinuoja skaitmeninių sprendimų pritaikymą neįgaliesiems;

11.2. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje;

11.3. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje;

11.4. atlieka funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 18 straipsnyje.

12. Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat:

12.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose su ekonomikos ir inovacijų ministrui (toliau – ministras) pavestomis valdymo sritimis susijusiais klausimais, koordinuoja ir organizuoja valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, pagal ministrui pavestas valdymo sritis koordinuoja ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

12.2. atstovauja arba organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams, kylantiems iš ministrui pavestų valdymo sričių, Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

12.3. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja apie tai Europos Sąjungos institucijas;

12.4. planuoja Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų panaudojimą, koordinuoja investicinių ir techninės paramos programų, projektų rengimą ir įgyvendinimą, atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo tarpinės institucijos funkcijas, rengia skatinamąsias finansines priemones, įgyvendinamas iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų lėšų;

12.5. bendradarbiauja arba organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis klausimais, kylančiais iš ministrui pavestų valdymo sričių;

12.6. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atstovavimo Lietuvos Respublikai procedūras, nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai:

12.6.1. ir vykdo Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal tarptautinių neplatinimo režimų (Vasenaro susitarimo, Australijos grupės, Branduolinių tiekėjų grupės) nuostatas;

12.6.2. ir koordinuoja Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

12.6.3. pagal kompetenciją Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje;

12.6.4. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijoje, Europos kelionių komisijoje ir kitose su turizmu susijusiose tarptautinėse organizacijose;

12.6.5. Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje;

12.6.6. Europos kosmoso agentūroje;

12.6.7. kitose tarptautinėse organizacijose – Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu;

12.7. atstovauja valstybei uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas, viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, taip pat Vyriausybės pavedimu ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendina valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

12.8. atlieka valstybės registrų ir informacinių sistemų valdytojo funkcijas, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

III SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

13. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos funkcijoms atlikti;

13.2. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų atstovus ir specialistus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

13.3. sudaryti komisijas ir (ar) darbo grupes įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijos klausimais projektams rengti, skirti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovus dalyvauti kitų ministerijų komisijų ir (ar) darbo grupių veikloje, įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka sudaryti komisijas, komitetus ir tarybas;

13.4. organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius, dalyvauti Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kitose užsienio valstybėse organizuojamuose seminaruose ir konferencijose, mugėse, parodose, prekybos dienose ir kituose renginiuose, skirtuose užsienio investicijoms pritraukti, vidaus ir užsienio prekybai plėtoti;

13.5. dalyvauti į užsienį vykstančių Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

13.6. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis ar šių asmenų grupe, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį;

13.7. steigti ir panaikinti prekybos atstovybes, kaip nustatyta Biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnio 41 dalyje.

 

IV SKYRIUS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais, rengiamais Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos struktūra tvirtinama ministro įsakymu.

16Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovauja ministras,  kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

17. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Seimui, Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

18. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6, 9, 16 ir 17 punktuose nurodytų funkcijų, išskyrus atvejus, kai pavaduojamas ministras negali atlikti savo funkcijų ilgiau negu 30 dienų.

19. Viceministrai yra ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kurie padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Viceministrai veikia ministro nustatytose veiklos srityse.

20. Viceministrai yra atskaitingi ir tiesiogiai pavaldūs ministrui.

21. Viceministrus skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministras.

22. Jeigu viceministro laikinai nėra arba jis negali atlikti savo funkcijų, visas jo funkcijas arba dalį jų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (kiti viceministrai).

23Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos vadovas, atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus ministrui.

24Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministras.

25Jeigu Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padalinių vadovų.

26. Ministras, viceministrai ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatymu, kitais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais jiems nustatytas funkcijas.

27. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sudaroma kolegija – ekonomikos ir inovacijų reikalų ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti aktualius klausimus.

28. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vidaus auditą atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Ekonomikos ir inovacijų ministerija panaikinama (likviduojama) Biudžetinių įstaigų įstatymo ir Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

part_62cd12518025494cb9a830cbd0306915_end