Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 675

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildyti nauju 12.3 papunkčiu:

12.3. mokymosi pagalbai (mokinių, įgijusių pradinį ar pagrindinį išsilavinimą arba baigusių pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir nepasiekusių vertinto dalyko patenkinamo pasiekimų lygmens pagal nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatus, konsultacijų išlaidoms padengti: mokytojų, teikiančių konsultacijas, darbo užmokesčiui mokėti, apmokėti už konsultacijų teikimo paslaugas);“.

1.2. Buvusius 12.3–12.7 papunkčius laikyti atitinkamai 12.4–12.8 papunkčiais.

1.3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Savivaldybių tvirtinamuose mokymo lėšų, skiriamų Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkų aprašuose rekomenduojama nustatyti šių lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms kriterijus, o Aprašo 19 punkte nurodytais atvejais – ir jų perskirstymo tarp švietimo įstaigų per mokslo metus terminus. Kiekvienai iš Aprašo 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 ir 12.7 papunkčiuose nurodytų ugdymo reikmių tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų laikantis Aprašo II skyriaus nuostatų, o patenkinus tam tikros ugdymo reikmės finansavimo poreikius ir dėl objektyvių priežasčių (dėl darbuotojų ligos, nesant galimybių tam tikrą laiką užpildyti laisvas pareigybes, esant mažesnėms, nei planuota, prekių ir paslaugų įsigijimo ar darbo apmokėjimo išlaidoms) likus nepanaudotų lėšų, jos skiriamos kitoms Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms. Aprašo 12.5 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių, paskirstomos savivaldybių ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai daliai. Likusioms pagal Aprašo 12.1 papunktį ir 12.4 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.8 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.

1.4. Papildyti 141 punktu:

141. Kiekvienai iš Aprašo 14.1–14.5 papunkčiuose nurodytų ugdymo reikmių tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų laikantis Aprašo II skyriaus nuostatų, o patenkinus tam tikros ugdymo reikmės finansavimo poreikius ir dėl objektyvių priežasčių (dėl darbuotojų ligos, nesant galimybių tam tikrą laiką užpildyti laisvas pareigybes, esant mažesnėms, nei planuota, prekių ir paslaugų įsigijimo ar darbo apmokėjimo išlaidoms) likus nepanaudotų lėšų, jos skiriamos kitoms Aprašo 14 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms.“

1.5. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeisti 2 priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę (h)

44,11

44,11

44,11

46,20 “

 

1.7. Pakeisti 3 priedą:

1.7.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

10,22

 

1.7.2. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

910

910

910

945

980

1015

980

1015

1050

980

1015

1050

1129

1240

1462

1184

1332

1628

1240

1388

1647

1295

1406

1665

1369

1517

1776

1406

1554

1813

1620

1908

1620

1908“

 

1.8. Pakeisti 5 priedą:

1.8.1. Pakeisti 6.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.9.

išlyginamosios klasės19

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų / suaugusiųjų)

1,1803

1,1349

1,0929

1,0929

0,8236

0,7721

0,7487

0,7267

0,6678

0,6502

0,5842

0,5842

10

10

10

10“

 

1.8.2. Papildyti 6.11.6 papunkčiu:

„6.11.6.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3976

 

 

 

 

10“

 

 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas


 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,7560

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

1,5122

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,1775

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,6993

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

7,1636

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

10,2056

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

4,5179

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

8,8833

1.2.4. migrantams

3,6057

1.3. mokymosi pagalbai

0,4613

1.4. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti

0,0100

1.5. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

0,1214

1.6. skaitmeninio ugdymo plėtrai

0,0538

1.7. mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti

0,2660

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,1176

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje

0,1411

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

0,1235

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0239 

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0440

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0336

 

Pastabos:

1. Šio priedo 1.2.3 papunktis taikomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2. Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3. Šio priedo 1.2.4 papunktis taikomas užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams) ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir nemoka valstybinės kalbos.

4. Šio priedo 1.3 papunktis taikomas tik mokiniams, įgijusiems pradinį ar pagrindinį išsilavinimą arba baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir nepasiekusiems vertinto dalyko patenkinamo pasiekimų lygmens pagal nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatus.

5. Šio priedo 1.4–1.7 papunkčiai taikomi tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

6. Šio priedo 2.1.2 papunktis taikomas mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba (kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

________________________

part_f88f4492ee7d4e3a8c85ad4cd6346b61_end