STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. SV6-12

Vilnius

 

 

1. Vadovaudamasi Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos  studijas akredituoju transporto inžinerijos krypties studijas (pagal 1 priedą).

2. Vadovaudamasi Aprašo 26.1 punktu, taip pat Marijampolės kolegijos 2021 m. birželio 4 d. prašymu Nr. KS-145, pratęsiu Marijampolės kolegijos transporto inžinerijos krypties studijų akreditavimo terminą iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                        Aurelija Valeikienė

 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. SV6-12

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Alytaus kolegija

Pirmoji

2024 m. liepos 31 d.

Kauno technikos kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Kauno technologijos universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Kauno technologijos universitetas

Antroji

2028 m. liepos 31 d.

Klaipėdos valstybinė kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Šiaulių valstybinė kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Antroji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2024 m. liepos 31 d.

 

_____________