NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. BRA-152 „DĖL 2014–2020 M. PROGRAMINIO LAIKOTARPIO VIETOS PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PO 2017 M. RUGSĖJO 1 D. PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS, ĮGYVENDINAMAS BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 11 d. Nr. BR1-174

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašą, patvirtintą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“, ir papildau 12 priedo 1.1 papunktį nauja ketvirta pastraipa:

Jei patikrinus pateiktus komercinius pasiūlymus nustatoma, kad numatytų investicijų kilmės šalis yra ir (arba) jos yra pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, kreipiamasi į pareiškėją ir prašoma pateikti naują komercinį (-ius) pasiūlymą (-us), nes šiose šalyse pagamintos prekės, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis.“

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                Tomas Orlickas