LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2022 M. LAPKRIČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1630 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO BEI SU ŠIOMIS PASLAUGOMIS SUSIJUSIŲ PRIEMOKŲ, MOKAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr.   V-1238

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis mokamų priemokų prie metinio bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei gerus darbo rezultatus sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų ir su šiomis paslaugomis susijusių priemokų pokyčių gaunamas lėšas skirti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2024 m. sausio 1 d. didinti, siekiant, kad vidutinis darbo užmokestis įstaigoje didėtų vidutiniškai ne mažiau kaip 10 procentų ir būtų tinkamai įgyvendintos 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. S-245 Bendrosios dalies 5.2 papunkčio nuostatos.  

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys