A close-up of a robot  Description automatically generated with low confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL energetikos ministro 2022 m. BIRŽELIO 15 d. įsakymo nr. 1-192 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-03 „ĮGYVENDINTI DEGALŲ IŠ AEI GAMYBOS PRIEMONES IR PLĖTOTI JŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪRĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 1-64

Vilnius

 

P a k e i č i u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu
Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

 

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1.  Valstybės biudžeto lėšos

1.1.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų, netinkamų finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, poreikis

765

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.57 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

76 910

2. Kitos lėšos

2.2. Privačios lėšos

75 418

IŠ VISO:

153 093“.

 

2. Pakeičiu III skyriaus 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3.  Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas

I

MĮ, MVĮ, DĮ

K

-

Taip

Taip

D

EGADP - 8 700

Privačios lėšos –

9866

EGADP ir privačios lėšos

Papildomas metinis skystųjų antros kartos biodegalų gamybos kiekis, ktne

12,4

2023 m. I ketv.

Centrinė projektų valdymo agentūra“.

R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai

8,04

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                        Dainius Kreivys