A black and white logo  Description automatically generated

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS KVOTŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 15 d. Nr. 4LKT-21(1.3E)

Vilnius

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 punktu,  nutaria:

1. Patvirtinti Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. lapkričio 15 d. nutarimą Nr. 4LKT-28(1.3E) „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                           Asta Pakarklytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. lapkričio 15 d. nutarimu

Nr. 4LKT-21(1.3E)

 

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atskiroms Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV–1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Stipendijų aprašas), nustatytoms stipendijų rūšims (toliau – Rūšys) ir jose finansuojamoms kultūros ir meno sritims (toliau – Sritys) skiriamos Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) lėšų dalies apskaičiavimo ir skyrimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Rūšies kvota – vienos rūšies stipendijoms skirti šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuota ir Tarybos narių susirinkimo sprendimu patvirtinta lėšų dalis;

2.2. Ekspertinio vertinimo kvota – 70 procentų Rūšies kvotos;

2.3. Finansavimo poreikio kvota – 30 procentų Rūšies kvotos;

2.4. Preliminari srities kvota – atitinkamos Srities stipendijų skyrimui šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuota Rūšies kvotos dalis. Preliminarią srities kvotą sudaro Ekspertinio vertinimo kvotos ir Finansavimo poreikio kvotos dalys;

2.5. Srities kvota – atitinkamos Srities stipendijų skyrimui šio Aprašo nustatyta tvarka pagal Preliminarią srities kvotą apskaičiuota ir Tarybos narių susirinkimo sprendimu skirta Rūšies kvotos dalis.

2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos apraše ir Ekspertų darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VĮ-30(1.1 E) „Dėl Ekspertų darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų darbo reglamentas).

 

II SKYRIUS

KVOTŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

3. Rūšių kvotas Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka apskaičiuoja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas iki pirmojo kvietimo stipendijų paraiškų individualių ekspertų vertinimų pabaigos ir teikia jas tvirtinti Tarybos narių susirinkimui.

4. Rūšių kvotos apskaičiuojamos, nustatant tokias Tarybos administruojamų lėšų dalis:

4.1. individualioms stipendijoms skirti – 60 procentų;

4.2. pradedančiojo kūrėjo stipendijoms skirti – 20 procentų;

4.3. mobilumo stipendijoms skirti – 20 procentų, kurie pasiskirsto taip:

4.3.1. pirmas kvietimas – 4 procentai;

4.3.2. antras kvietimas – 8 procentai;

4.3.3. trečias kvietimas – 8 procentai.

5. Individualioms ir Pradedančiojo kūrėjo stipendijoms skirti apskaičiuotos Rūšių kvotos suapvalinamos iki pirmo mažesnio skaičiaus, dalaus iš Stipendijų apraše nustatyto stipendijos dydžio.

6. Tarybos narių susirinkimas gali nustatyti kitas Rūšių kvotas nei apskaičiuota Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka, įvertinęs pasirinktinai vieną ar kelis iš šių rodiklių:

6.1. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijų paraiškų kiekį ir paraiškose nurodytą iš Tarybos prašomą skirti lėšų sumą;

6.2. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijų paraiškų kiekio ir iš Tarybos prašomos skirti lėšų sumos pokytį, lyginant su 3 ankstesnių metų atitinkamos Rūšies kvietimų stipendijų paraiškų kiekiu ir jų paraiškose nurodyta iš Tarybos prašoma skirti lėšų suma;

6.3. kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį Stipendijų kvotoms.

Tarybos narių susirinkimo sprendimas nustatyti kitas Rūšių kvotas nei apskaičiuota Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka yra argumentuojamas Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

7. Ekspertinio vertinimo kvotą ir Finansavimo poreikio kvotą atskirai Rūšiai Aprašo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nustatyta tvarka apskaičiuoja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas iki kiekvieno kvietimo stipendijų paraiškų individualaus ekspertinio vertinimo pabaigos ir teikia jas tvirtinti Tarybos narių susirinkimui.

8. Tarybos narių susirinkimas gali nustatyti kitokią Ekspertinio vertinimo kvotą ir Finansavimo poreikio kvotą atskirai Rūšiai nei apskaičiuota Aprašo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose, įvertinęs vieną ar kelis iš šių rodiklių:

8.1. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijų paraiškų kiekį ir paraiškose nurodytą iš Tarybos prašomą skirti lėšų sumą;

8.2. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijų paraiškų kiekio ir iš Tarybos prašomos skirti lėšų sumos pokytį, lyginant su 3 ankstesnių metų atitinkamos Rūšies kvietimų stipendijų paraiškų kiekiu ir jų paraiškose nurodyta iš Tarybos prašoma skirti lėšų suma;

8.3. kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį Ekspertinio vertinimo kvotai ir Finansavimo poreikio kvotai.

Tarybos narių susirinkimo sprendimas nustatyti kitokią Ekspertinio vertinimo kvotą ir Finansavimo poreikio kvotą atskirai Rūšiai nei apskaičiuota Aprašo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nustatyta tvarka yra argumentuojamas Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

9. Preliminarią srities kvotą sudaro Ekspertinio vertinimo kvotos ir Finansavimo poreikio kvotos dalys, apskaičiuotos Aprašo 10–12 punktuose nustatyta tvarka. Preliminarią srities kvotą atskirai Rūšiai apskaičiuoja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas po kiekvieno kvietimo stipendijų paraiškų individualaus ekspertinio vertinio pabaigos, o Tarybos administracijos darbuotojai pateikia jas ekspertams prieš ekspertų darbo grupės posėdį.

10. Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas:

10.1. pirma, pagal toliau nurodytą formulę, apskaičiuoja kiekvienai Sričiai tenkančią Ekspertinio vertinimo kvotos dalį. Kiekvienai Sričiai nustatoma tokia Ekspertinio vertinimo kvotos dalis, kuri yra proporcinga ekspertų po individualaus ekspertinio vertinimo Srities stipendijų paraiškoms iš Tarybos siūlomai skirti lėšų sumai:

 

,

 

šioje formulėje:

– Ekspertinio vertinimo kvotos dalis, skiriama kiekvienai Sričiai;

– remiantis individualaus ekspertų paraiškų vertinimo lentelių suvestinės duomenimis, pagal Ekspertų darbo reglamentą apskaičiuota atitinkamos Srities stipendijų paraiškoms iš Tarybos ekspertų siūloma skirti lėšų suma;

– atskira Sritis;

– visų Sričių skaičius, nustatytas Stipendijų apraše;

– Ekspertinio vertinimo kvota, apskaičiuota Aprašo 2.2 ir 8 punktuose nustatyta tvarka.

10.2. atlikęs Aprašo 10.1 papunktyje numatytus skaičiavimus, pagal toliau nurodytą formulę apskaičiuoja kiekvienai Sričiai tenkančią Finansavimo poreikio kvotos dalį. Kiekvienai Sričiai nustatoma tokia Finansavimo poreikio kvotos dalis, kuri yra proporcinga atitinkamos Srities stipendijų paraiškose nurodytai iš Tarybos prašomai skirti lėšų sumai:

 

,

 

šioje formulėje:

– Finansavimo poreikio kvotos dalis, skiriama kiekvienai Sričiai;

– atitinkamos Srities stipendijų paraiškose nurodyta iš Tarybos prašoma skirti lėšų suma;

– atskira Sritis;

– visų Sričių skaičius, nustatytas Stipendijų apraše;

– Finansavimo poreikio kvota, apskaičiuota Aprašo 2.3 ir 8 punktuose nustatyta tvarka.

 

11. Preliminari srities kvota Individualioms ir Pradedančiojo kūrėjo stipendijoms skirti nurodoma ją išreiškiant iki pirmo mažesnio skaičiaus suapvalinta suma, dalia iš Stipendijų apraše nustatyto stipendijos dydžio, ir galimų skirti stipendijų kiekiu.

12. Preliminari srities kvota vienai Sričiai negali būti didesnė nei 20 procentų Rūšies kvotos. Nustatytą 20 procentų ribą viršijančios lėšos pridedamos proporcingai prie kitų Sričių Preliminarių srities kvotų.

13. Kiekvienos Srities ekspertai, vadovaudamiesi Ekspertų darbo reglamento nuostatomis,  ekspertų darbo grupės posėdžio metu priima sprendimą dėl siūlomų skirti stipendijų sąrašo, kuriam siūloma skirti lėšų suma yra ne didesnė nei Preliminari srities kvota, apskaičiuota Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka. Ekspertai ekspertų darbo grupės posėdžio metu gali sudaryti papildomų paraiškų, kurios nėra įtrauktos į Preliminaria srities kvota siūlomų skirti stipendijų sąrašą, reitingą. Stipendijos, kurios yra įtrauktos į ekspertų darbo grupės sudarytą papildomų paraiškų reitingą, gali būti skirtos Tarybos sprendimu, nustatant kitą Srities kvotą.

14. Srities kvota nustatoma pagal Preliminarią srities kvotą, apskaičiuotą Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka. Tarybos narių susirinkimas gali nustatyti kitą Srities kvotą, įvertinęs vieną ar kelis iš šių rodiklių:

14.1. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijų paraiškų kiekio pokyčius kiekvienoje Srityje, lyginant su paskutinių 3 metų atitinkamos Rūšies kvietimų stipendijų finansavimo duomenimis kiekvienoje Srityje;

14.2. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijoms skirti siūlomų sumų kiekvienoje Srityje palyginimą su paskutinių 3 metų atitinkamos Rūšies kvietimų metu Tarybos sprendimu skirtomis sumomis kiekvienose Srityje;

14.3. atitinkamos Rūšies kvietimo ekspertų siūlomų skirti stipendijų ir bendro paraiškų kiekio santykį bei pokytį kiekvienoje Srityje, lyginant su ankstesnių metų atitinkamos Rūšies kvietimų metu Tarybos sprendimu skirtų stipendijų ir bendro paraiškų kiekio santykiu kiekvienoje Srityje;

14.4. atitinkamos Rūšies kvietimo stipendijų paraiškas pateikusių ir ekspertų siūlomų skirti stipendijų kiekį kiekvienoje Srityje;

14.5. Srities finansavimą kituose Tarybos administruojamų programų konkursuose;

14.6. kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį priimant sprendimą dėl Srities kvotos.

15. Tarybos narių susirinkimo sprendimas nustatyti kitą Srities kvotą nei apskaičiuota Preliminari srities kvota Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka yra argumentuojamas Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Rodiklius, nurodytus Aprašo 6.1–6.3, 8.1–8.3 ir 14.1–14.6 papunkčiuose, galinčius turėti poveikį priimamiems Tarybos narių susirinkimo sprendimams, apskaičiuoja ir Tarybos narių susirinkimui posėdžio metu, prieš priimant sprendimus dėl Rūšies kvotos, Ekspertinio vertinimo ir Finansavimo poreikio kvotų bei Srities kvotos, pristato Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas.

17. Tarybos narių susirinkimas, Tarybos narių susirinkimo posėdžio metu priimdamas sprendimus dėl Srities kvotos, kuri grįsta Preliminaria srities kvota, apskaičiuota Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka, gali nustatyti kitą Srities kvotą, įvertinęs Tarybos pirmininko įgalioto darbuotojo analizes, ekspertinio paraiškų vertinimo pristatymą Tarybos narių susirinkimui bei kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį priimant sprendimą dėl Srities kvotos.

18. Tuo atveju, kai atitinkamų Sričių stipendijų paraiškoms yra skiriama mažesnė suma nei šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuota Srities kvota, likusios nepanaudotos Srities kvotos lėšos pridedamos prie kitos Srities ar Rūšies kvotos arba artimiausio kvietimo Rūšies kvotos. 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikoje paskelbus nepaprastąją padėtį, ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą dėl stipendijų kvotų atskiroms rūšims ar sritims nustatymo kita nei šiame Apraše nustatyta tvarka.

________________