LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos mokslo tarybos 2013 M. KOVO 4 D. NUTARIMO nR. VII-135 „DĖL KULTŪRINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR VERTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 27 d. Nr. VIII-28

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) n u t a r i a :

1. Pakeisti Tarybos 2013 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. VII-135 „Dėl kultūrinės plėtros projektų administravimo ir vertinimo“ (toliau – Nutarimas) 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad:

2.1. Kultūrinės plėtros projektų paraiškos teikiamos ir projektai administruojami pagal 2012 m. spalio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-114 patvirtintą Mokslininkų grupių projektų finansavimo tvarkos aprašą. Kultūrinės plėtros projektų ataskaitos teikiamos pagal Kultūrinės plėtros projekto baigiamosios ataskaitos formą (pridedama).

2.2. Kultūrinės plėtros projektų paraiškų ir projektų ataskaitų vertinimas organizuojamas pagal 2012 m. spalio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-115 patvirtintą Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą. Kultūrinės plėtros projektų paraiškos ir jų ataskaitos vertinamos pagal šias formas:

2.2.1. Išsamiojo kultūrinės plėtros projekto pagal pirmąją priemonę paraiškos ekspertinio įvertinimo formą (pridedama);

2.2.2. Išsamiojo kultūrinės plėtros projekto pagal antrąją priemonę paraiškos ekspertinio įvertinimo formą (pridedama);

2.2.3. Kultūrinės plėtros projekto baigiamosios ataskaitos ekspertinio įvertinimo formą (pridedama).”

2Pripažinti netekusiu galios Nutarimo 3 punktą.

3. Pripažinti netekusiu galios Nutarimo 4 punktą.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                Dainius H. Pauža

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-28

 

(Kultūrinės plėtros projekto ataskaitos forma)

 

 

 

 

Gauta Lietuvos mokslo taryboje                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Data, laikas – pildo Taryba)

Ataskaitos registracijos Nr.                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Pildo Taryba)

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................

(Vykdančiosios institucijos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

Kultūrinės plėtros projekto, kurį pagal sutartį Nr. ... finansavo Lietuvos mokslo taryba,

................................................................................................................................................................

(Projekto pavadinimas, akronimas didžiosiomis raidėmis)

 

 

BAIGIAMOJI ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas                                            ...................................................

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

........................................................

(Ataskaitos rengimo vieta, rengimo metai)
I. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

Paraiškos registracijos Nr.

 

Projekto finansavimo sutarties Nr.

 

Projekto finansavimo sutarties pasirašymo data

 

Projekto trukmė

201... m. ... mėn. ... d. – 201... m. ... mėn. ... d.

Skirtos lėšos iš viso 201...–1... metais

... Lt

Skirtos lėšos 201... metais

... Lt

Skirtos lėšos 201... metais

... Lt

 

II. DUOMENYS APIE 201...–1... m. PROJEKTO PARTNERIUS IR VYKDYTOJUS

 

I. VYKDANČIOJI INSTITUCIJA IR PARTNERIAI

 

 

Eil. Nr.

Institucijos pavadinimas

Vykdančioji institucija

1.

 

Partneris (-iai)

2.

 

...

 

 

II.  PROJEKTO vykdyTOJAI

 

Eil. Nr.

Mokslo laipsnis (jei turima)

Vardas, pavardė

Darbovietė

Projekte atlikti darbai

Projekto vadovas

1.

 

 

 

 

Kiti projekto vykdytojai

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

III. SANTRUMPOS IR SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

Santrumpa ar sutartinis ženklas

Paaiškinimas

 

 

 

 

 

IV. PAGRINDINIŲ REZULTATŲ SANTRAUKOS

 

1. Pagrindinių rezultatų santrauka lietuvių kalba

Glaustai pateikiami pagrindiniai projekto rezultatai lietuvių kalba (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)

 

2. Pagrindinių rezultatų santrauka anglų kalba

Projekto pavadinimas anglų kalba

Glaustai pateikiami pagrindiniai projekto rezultatai anglų kalba (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)

 

V. DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS

 

1. Įvadas

Glaustai pristatomas projekto tikslas, objektas ir nurodomi uždaviniai, kuriuos buvo siekiama išspręsti (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)

 

2. Projekto vykdymo eiga ir gauti rezultatai

Išdėstoma tyrimų metodologija, atskleidžiamas jos patikimumas ir tikslumas, išvardijami pagal paraiškoje pateiktą darbų planą numatyti atlikti darbai, nurodoma, kurie darbai atlikti, kurie – ne; dėl neatliktų darbų paaiškinama, kodėl jie neatlikti. Pateikiami svarbiausi projekto rezultatai (palyginti su kitų tyrėjų rezultatais), nurodoma jų svarba kultūrinei plėtrai arba kultūrinių inovacijų plėtrai ir taikymo lygis: poveikis visuomenei arba taikomoji vertė, inovatyvių paslaugų ir produktų kūrimas, poveikis tyrimų infrastruktūrai ir tyrėjų kūrybinio potencialui stiprinti (ne daugiau kaip 80 000 spaudos ženklų)

 

3. Išvados ir (ar) rekomendacijos

Pateikiamos vykdant projekte numatytus mokslinius ar mokslinius ir meninius tyrimus suformuluotos mokslinės išvados ir (ar) rekomendacijos (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)

 

4. Ataskaitoje naudotos literatūros sąrašas

 

 

VI. PRIEDAI

 

I. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 201…–1... METAIS

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Lėšos projekto vykdymo metais, Lt

Projekte numatyta
201... metais

Panaudota
201... metais

Projekte numatyta
201... metais

Panaudota
201... metais

Iš viso panaudota projektui vykdyti
201...–1... metais

1.

Darbo užmokestis

 

 

 

 

 

2.

Socialinio draudimo ir kitos įmokos

 

 

 

 

 

3.

Išlaidos paslaugoms

 

 

 

 

 

4.

Išlaidos autoriniams darbams

 

 

 

 

 

5.

Išlaidos prekėms

 

 

 

 

 

6.

Išlaidos komandiruotėms

 

 

 

 

 

7.

Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti

 

 

 

 

 

8.

Netiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

9.

Papildomos netiesioginės išlaidos mokslinei įrangai eksploatuoti

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės „Projekto išlaidų sąmatos vykdymas 201…–1... metais“ priedai

 

Papildoma būtina informacija

Jei lėšos panaudotos ne taip, kaip numatyta projekto išlaidų sąmatoje, pateikiami laisvos formos išsamūs paaiškinimai dėl visų nepanaudotų ir (ar) panaudotų ne taip, kaip numatyta projekte, lėšų; pridedami Lietuvos mokslo tarybos leidimai koreguoti projekto išlaidų sąmatą, vykdančiosios institucijos ar projekto vadovo prašymai ir informaciniai pranešimai Lietuvos mokslo tarybai ir kt. dokumentai, susiję su projekto išlaidų sąmatos keitimu (per visą projekto vykdymo laikotarpį)

Eil. Nr.

Paaiškinimas

Elektroninė byla

1.

Paaiškinimas dėl nepanaudotų ir (ar) panaudotų ne taip, kaip numatyta projekte, lėšų

(pridedama viena elektroninė byla)

2.

 

 

...

 

 

 

II. PROJEKTO MOKSLINĖ IR (AR) KITA PRODUKCIJA 201…–1... METAIS

 

1. Apibendrinti duomenys apie projekto mokslinę ir (ar) kitą produkciją (jei tokia yra)

 

Kodas

Mokslinė ir (ar) kita produkcija

Skaičius1

Pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; pateikiami duomenys tik apie produkciją, kurioje yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektams

HS1.

Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai

 

HS2.

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose

 

HS3.

Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 

HS4.

Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai

 

HS5.

Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai

 

HS6.

Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai

 

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų sričių projektams

GT1.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos ar jų skyriai

 

GT2a

Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje

 

GT2b

Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje

 

GT3.

Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys

 

GT4.

Europos specializuotuose centruose įvertintos augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing)

 

GT5.

Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės

 

GT6.

Naujos technologijos2

 

GT7.

Nauji gaminiai3

 

GT8.

Patentai Lietuvoje4

 

GT9.

Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje5

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 paskelbtų ir priimtų spausdinti publikacijų skaičius;

2 technologijos, turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje;

3 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą;

4 patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti);

5 veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti).

 

2. Planuotų ir gautų projekto rezultatų palyginimas

 

Pateikiami visi projekto moksliniai ir (ar) kiti rezultatai: mokslinių ir meno tyrimų publikacijų (įskaitant monografijas ir kt.) bibliografiniai aprašai su atvirosios prieigos (jei tokia yra) nuoroda bei skenuotos jų kopijos ar publikacijų maketai; kitų projekto rezultatų (intelektinės nuosavybės produktų ir paslaugų, kvalifikacijos tobulinimosi programų, vietinių ar užsienio tiriamųjų išvykų ir kt.) ar jų sklaidą (mokslo ir meninių tyrimų renginius, tyrimų rezultatų ir jais grindžiamų kultūros ir meno projektų pristatymą, kultūrinių inovacijų populiarinimą ir kt.) įrodančių dokumentų kopijos

Paraiškoje nurodyta

Pasiekta

Eil. Nr.

Rezultatas

Parengtumo lygis

Komentaras

Rezultatas (jo aprašas)

Parengtumo lygis

Komen-taras

Elektroninė byla

1.

 

 

 

 

 

 

(pridedama kiekvieno rezultato ar jo sklaidą įrodančio dokumento skenuota kopija atskira el. byla)

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas                                                                                 ..................................................

(Vardas, pavardė)

________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2013 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. VII-135,

pakeista 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-28

 

(Išsamiojo kultūrinės plėtros projekto pagal pirmąją priemonę paraiškos ekspertinio įvertinimo forma)

 

IŠSAMUSIS KULTŪRINĖS PLĖTROS PROJEKTO PAGAL PIRMĄJĄ priemonę PARAIŠKOS EKSPERTINIS ĮvertinimAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto pavadinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šio projekto sėkmės ar nesėkmės atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šio projekto negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Ar numatoma kultūrinė plėtra atitinka kvietime nurodytas sąlygas?

 

¨   TAIP

¨   NE

 

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Įvertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus išaiškinimas

Įvertis1

Įvertinimo paaiškinimas

1. Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas

1.1. Idėjos aktualumas ir naujumas, galimas indėlis į tyrimais pagrįstos kultūrinės plėtros raidą

§ projekto idėjos inovatyvumas ir jos pranašumas prieš alternatyvius problemos sprendimus;

 

§ sprendžiamos kultūrinės plėtros problemos kompleksinių tyrimų (vykdomų Lietuvoje ir pasaulyje) analizės kokybė;

 

§ galimas tyrimų taikomosios plėtros rezultatų aktualumas, jų poveikis Lietuvos visuomenės pažangai, kultūrinei plėtrai ir jos konkurencingumui tarptautiniame kontekste;

 

§ projekto tiriamojo, kultūrinio ir kūrybinio turinio galimybės stiprinti mokslo ir kultūros sektorių potencialą bei skatinti inovacijas;

 

§ mokslo, kultūros ir politikos kūrimo sinergijos ir bendraveikos skatinimas;

 

§ tarpsektorinės ir (ar) tarpinstitucinės bendraveikos lygmuo.

(5/3)

 

1.2. Uždavinių ir darbo plano racionalumas bei pagrįstumas

§ projekto logika, sprendžiamų uždavinių pagrįstumas, pasirinktų mokslinių ir (ar) meninių tyrimų ir eksperimentinės plėtros metodų, priemonių, išteklių tinkamumas;

 

§ projekto uždavinių, priemonių ir instrumentų galimybės diegti kultūrines inovacijas;

 

§ projekto vadovo ir vykdytojų veiklų darna ir optimalus kompetencijų pritaikymas;

 

§ numatomų tarpinių ir galutinių rezultatų terminų realumas;

 

§ programos tikslų įgyvendinimo projekto veiklose integralumas ir išsamumas.

(5/3)

 

2. Vadovo ir kitų vykdytojų kompetencija bei patirtis

2.1. Vadovo ir kitų vykdytojų mokslinė, tiriamoji ir (ar) meninė kompetencija

§ mokslininkų paskelbtos mokslo monografijos, studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai, sudaryti mokslo leidiniai;

 

§ paskelbti moksliniai straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;

 

§ paskelbti straipsniai mokslinių konferencijų ir profesiniuose leidiniuose;

 

§ tyrėjų menininkų atlikti meniniai tyrimai ir viešai paskelbti jų rezultatai;

 

§ tyrėjų menininkų kūrybinė veikla ir sukurti kūriniai;

 

§ tyrėjų menininkų dalyvavimas meniniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

 

§ tyrėjų menininkų personaliniai kūrybos renginiai Lietuvoje ir užsienyje;

(5/3)

 

§ gauti mokslinės, kultūrinės ir meninės veiklos įvertinimai.

 

 

2.2. Vadovo ir kitų vykdytojų kultūrinis įdirbis ir patirtis vykdant kultūros ir (ar) meno projektus

§ parengti ar įvykdyti kultūrinės plėtros projektai Lietuvoje ir užsienyje;

 

§ kultūros tyrimus apibendrinančios publikacijos (šaltinių publikacijos, straipsniai, monografijos, sintetiniai veikalai, studijos);

 

§ kultūros tyrimus apibendrinantys rezultatai (sukurti intelektinės nuosavybės produktai, kūriniai, inicijuoti procesai, įdiegti inovatyvūs metodai, technologijos ir pan.);

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų rezultatyvumas;

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų geokultūrinė aprėptis;

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų kultūrinis rezonansas;

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų partnerystės ir tarptautiškumo lygmuo.

(4/2)

 

3. Projekto išlaidų, įgyvendinimo prielaidų pagrįstumas

3.1. Numatomų išlaidų ir rezultatų įgyvendinimo tikslingumo pagrindimas

§ visų projekte numatomų išlaidų tikslingumas;

 

§ visų projekte numatomų išlaidų pagrįstumas;

 

§ suinteresuotų kultūros, mokslo ir studijų institucijų sutikimas įgyvendinti numatomus tyrimais grįstus rezultatus;

 

§ suinteresuotų kultūros institucijų sutikimas finansuoti ar kitaip paremti atliktų mokslinių ir (ar) meninių tyrimų rezultatais pagrįstų meninių objektų sukūrimą.

(5/3)

 

3.2. Planuojamų rezultatų svarba ir taikymo lygis: taikomoji vertė, visuomeninė nauda ir prieinamumas visuomenei

§ tyrimų rezultatų sklaida mokslinėse ir kultūrinėse publikacijose, mokslo ir kultūros populiarinimo bei informacinėse programose;

 

§ tyrimais grįstų kultūrinės plėtros rezultatų įgyvendinimo lygmuo (ekspozicijos, parodos, koncertų, spektaklių, filmų ciklai, inovatyvūs kultūros projektai ir pan.);

 

§ tiriamųjų veiklų ir jų rezultatų tarptautiškumo lygmuo;

 

§ mokslo ir (ar) kultūrinės plėtros renginiai (konferencijos, seminarai, viešos paskaitos ir kt.);

 

§ mokslinių ir (ar) meninių tyrimų procesui ir rezultatų sukūrimui bei jų viešinimui skirtos tarptautinės mokyklos, laboratorijos, stovyklos, diskusijų klubai ir kt.

 

§ tyrėjų kvalifikacijos tobulinimosi programos (mokymai, kursai, meistriškumo kursai, kūrybinės dirbtuvės ir kt.);

 

§ gerosios patirties perėmimo programos tiriamajai ir kūrybinei veiklai būtiniems gebėjimams, kompetencijoms puoselėti (tiriamosios išvykos, ekspedicijos, stažuotės, darbas mokslo, kultūros centruose, archyvuose, bibliotekose ir pan.);

 

§ rekomendacijos kultūros, švietimo, mokslo, ūkio, valdymo, verslo struktūroms, skelbtos leidiniuose, renginiuose, visuomenės informavimo priemonėse ir pan.

(6/3)

 

 

Įverčių suma pagal visus kriterijus:

(30/18)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

skliaustuose nurodyti didžiausi ir slenkstiniai įverčiai

 

III. Išvada dėl sąmatos:

 

¨           SĄMATA PAGRĮSTA

¨           SĄMATĄ TIKSLINTI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Nurodyti, kokiai veiklai numatytas išlaidas siūloma keisti, kiek ir kokių išlaidų siūloma atsisakyti)

 

IV. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. Galutinė išvada:

 

¨           PROJEKTAS FINANSUOTINAS

¨           PROJEKTAS NEFINANSUOTINAS

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(kai individualus įvertinimas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Parašas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)               

 

Ekspertų grupės vadovas

(kai apibendrinamasis įvertinimas)

 

________________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2013 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. VII-135,

pakeista 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-28

 

(Išsamiojo kultūrinės plėtros projekto pagal antrąją priemonę paraiškos ekspertinio įvertinimo forma)

 

IŠSAMUSIS KULTŪRINĖS PLĖTROS PROJEKTO PAGAL ANTRĄJĄ PRIEMONĘ PARAIŠKOS EKSPERTINIS ĮvertinimAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto pavadinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šio projekto sėkmės ar nesėkmės atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šio projekto negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Ar numatoma kultūrinė plėtra atitinka kvietime nurodytas sąlygas?

 

¨   TAIP

¨   NE

 

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Įvertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus išaiškinimas

Įvertis1

Įvertinimo paaiškinimas

1. Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas

1.1. Idėjos naujumas ir aktualumas: inovatyvių tyrimų, paslaugų, produktų poveikis į tyrimais pagrįstos kultūrinės plėtros raidą

§ projekto idėjos inovatyvumas ir jos pranašumas prieš alternatyvius sprendimus;

 

§ sprendžiamos kultūrinės plėtros problemos mokslinių ir (ar) meninių uždavinių sprendinių (vykdomų Lietuvoje ir pasaulyje) būklės analizė ir perspektyvos numatymo kokybė;

 

§ naujomis žiniomis grindžiamų kultūrinių inovacijų, produktų ir (ar) paslaugų tobulinimo ir (ar) kūrimo motyvacijos pagrindimas Lietuvos ir pasaulio kontekste;

 

§ galimas tyrimų ir rezultatų aktualumas, jų poveikis Lietuvos visuomenės pažangai, kultūros plėtrai ir jos konkurencingumui tarptautiniame kontekste;

 

§ projekto tiriamojo, kultūrinio ir kūrybinio turinio galimybės stiprinti mokslo, kultūros ir kūrybinės industrijos sektorių potencialą bei skatinti inovacijas;

 

§ projekto galimybės kurti ir plėtoti inovatyvių kultūros plėtros tyrimų infrastruktūrą;

 

§ projekto galimybės stiprinti žmogiškuosius išteklius, tiriamąsias bei kūrybines kompetencijas;

 

§ tarpsektorinės ir (ar) tarpinstitucinės bendraveikos lygmuo.

(5/3)

 

1.2. Uždavinių ir darbo plano racionalumas bei pagrįstumas

§ projekto logika, sprendžiamų uždavinių pagrįstumas, pasirinktų mokslinių ir (ar) meninių tyrimų ir eksperimentinės plėtros metodų, priemonių, išteklių tinkamumas;

 

§ tiriamųjų veiklų poveikio kūrybinių industrijų plėtrai bei produktų bei paslaugų kūrimui užtikrinimas;

 

§ projekto vadovo ir vykdytojų veiklų darna ir optimalus kompetencijų pritaikymas;

 

§ mokslinių ir meninių tyrimų bei kultūrinės ir kūrybinės industrijos paslaugų ir (ar) produktų kūrimo proceso aprašymo detalumas;

 

§ projekto uždavinių, priemonių ir instrumentų galimybės diegti kūrybines inovacijas;

 

§ numatomų tarpinių ir galutinių rezultatų terminų realumas;

 

§ programos tikslų įgyvendinimo projekto veiklose integralumas ir išsamumas.

(5/3)

 

2. Vadovo ir kitų vykdytojų kompetencija bei patirtis

2.1. Vadovo ir kitų vykdytojų mokslinė, tiriamoji ir (ar) meninė kompetencija

§ mokslininkų paskelbtos mokslo monografijos, studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai, sudaryti mokslo leidiniai;

 

§ paskelbti moksliniai straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;

 

§ paskelbti straipsniai mokslinių konferencijų ir profesiniuose leidiniuose;

 

§ tyrėjų menininkų atlikti meniniai tyrimai ir viešai paskelbti jų rezultatai;

 

§ tyrėjų menininkų kūrybinė veikla ir sukurti kūriniai;

 

§ tyrėjų menininkų dalyvavimas meniniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

 

§ tyrėjų menininkų personaliniai kūrybos renginiai Lietuvoje ir užsienyje;

 

§ gauti mokslinės, kultūrinės ir meninės veiklos įvertinimai.

(5/3)

 

2.2. Vadovo ir kitų vykdytojų kultūrinis įdirbis ir patirtis vykdant kultūros ir (ar) meno projektus

§ parengti ar įvykdyti kultūrinės plėtros projektai Lietuvoje ar užsienyje;

 

§ kultūros tyrimus apibendrinančios publikacijos (šaltinių publikacijos, straipsniai, monografijos, sintetiniai veikalai, studijos);

 

§ kultūros tyrimus apibendrinantys rezultatai (sukurti intelektinės nuosavybės produktai, kūriniai, inicijuoti procesai, įdiegti inovatyvūs metodai, technologijos ir pan.);

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų rezultatyvumas;

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų geokultūrinė aprėptis;

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų kultūrinis rezonansas;

 

§ vadovautų ar vykdytų kultūrinės plėtros projektų partnerystės ir tarptautiškumo lygmuo.

(4/2)

 

3. Projekto išlaidų, įgyvendinimo prielaidų pagrįstumas

3.1. Numatomų išlaidų ir rezultatų įgyvendinimo tikslingumo pagrindimas

§ visų projekte numatomų išlaidų tikslingumas;

 

§ visų projekte numatomų išlaidų pagrįstumas;

 

§ suinteresuotų kultūros ir mokslo institucijų sutikimas įgyvendinti numatomus tyrimais grįstus rezultatus;

 

§ suinteresuotų kultūros institucijų sutikimas finansuoti ar kitaip paremti atliktų mokslinių ir (ar) meninių tyrimų rezultatais pagrįstų meninių objektų sukūrimą.

(5/3)

 

3.2. Planuojamų rezultatų svarba ir taikymo lygis: taikomoji vertė, visuomeninė nauda ir prieinamumas visuomenei

§ tyrimų rezultatų sklaida mokslinėse ir kultūrinėse publikacijose, mokslo ir kultūros populiarinimo bei informacinėse programose;

 

§ naujomis žiniomis pagrįstų kultūros tyrimų rezultatų ir (ar) sukurtų kultūrinės ir kūrybinės industrijos produktų ir (ar) paslaugų viešas sistemingas pristatymas bei įdiegimas;

 

§ sukurti, patobulinti ir (ar) įdiegti intelektinės nuosavybės produktai ir paslaugos kultūros, švietimo, komunikacijos, kūrybinės ir kultūrinės ekonomikos srityse;

 

§ Lietuvos kultūrinių inovacijų erdvės plėtimas ir įtraukimas į tarptautinį kontekstą;

 

§ patobulinta esama ar sukurta ir (ar) įdiegta nauja kūrybinių industrijų tarpdalykinių tyrimų infrastruktūra, internetinė įranga ir prieigos, didinančios kultūros prieinamumą ir vartojimą ir kt.;

 

§ inovatyviai kultūros plėtrai būtinų tyrėjų kompetencijų ir mokslinio bei kūrybinio potencialo stiprinimas;

 

§ rekomendacijos kultūros, švietimo, mokslo, ūkio, valdymo, verslo struktūroms, skelbtos leidiniuose, renginiuose, visuomenės informavimo priemonėse ir pan.

(6/3)

 

 

Įverčių suma pagal visus kriterijus:

(30/18)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

skliaustuose nurodyti didžiausi ir slenkstiniai įverčiai

 

III. Išvada dėl sąmatos:

 

¨           SĄMATA PAGRĮSTA

¨           SĄMATĄ TIKSLINTI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Nurodyti, kokiai veiklai numatytas išlaidas siūloma keisti, kiek ir kokių išlaidų siūloma atsisakyti)

 

IV. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. Galutinė išvada:

 

¨           PROJEKTAS FINANSUOTINAS

¨           PROJEKTAS NEFINANSUOTINAS

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(kai individualus įvertinimas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Parašas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)               

 

Ekspertų grupės vadovas

(kai apibendrinamasis įvertinimas)

 

________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-28

 

(Kultūrinės plėtros projekto ataskaitos ekspertinio įvertinimo forma)

 

kultūrinės plėtros PROJEKTO baigiamosios ATASKAITOS EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sutarties numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto pavadinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šios ataskaitos teigiamo ar neigiamo vertinimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šios ataskaitos negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Įvertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijus

Atitiktis kriterijui

Įvertinimo paaiškinimas

1. Ar atlikti visi planuoti moksliniai ir(ar) meniniai tyrimai ir gauti planuoti rezultatai?

TAIP arba NE

 

2. Ar gauti tyrimų rezultatai yra kokybiški ir svarbūs?

TAIP arba NE

 

3. Ar projekto lėšos panaudotos tinkamai ir pagrįstai?

TAIP arba NE

 

 

II. Galutinė išvada:

 

¨           ATASKAITĄ PATVIRTINTI, PROJEKTĄ LAIKYTI ĮGYVENDINTU

¨           ATASKAITĄ TAISYTI

¨           ATASKAITĄ PATVIRTINTI, PROJEKTĄ LAIKYTI NEĮGYVENDINTU

 

III. Kiti siūlymai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(Kai individualus įvertinimas)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

Ekspertų grupės vadovas

(Kai apibendrinamasis įvertinimas)

 

_________________