LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. VII-107 „DĖL PARAMOS PASKELBTI MOKSLINIUS STRAIPSNIUS IR IŠLEISTI KNYGAS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. VIII-42

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) n u t a r i a:

pakeisti Tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-107 „Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

1. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 7¹ punktą.

2. Pakeisti Aprašo 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.2. sumaketuoto straipsnio kopija, jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštis, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje; prašant paramos išleisti knygą, pateikiamas knygos maketas, o jei tokios galimybės nėra, pateikiami knygos tituliniai ir knygos turinio puslapiai, ir puslapis su knygos bibliografiniu aprašu,“

3. Pripažinti netekusiu galios Aprašo 10.2 papunktį.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                               Dainius H. Pauža